Актуално: Каква е личната отговорност за данъчните задължения на фирми (целият текст)

  • 2
authorАвтор: .BG

Актуално: Каква е личната отговорност за данъчните задължения на фирми (целият текст)

Светла Маринова,

„Бейкър Тили България“

От началото на тази година със законови промени се въведе лична отговорност на прокуристи, търговски представители и търговски пълномощници за данъчни и осигурителни задължения на представляваните от тях търговски дружества. Преди промените такава лична отговорност носеха управители и членове на управителните органи на съответните юридически лица.

Според мотивите към законопроекта, промяната цели по-ефективна борба с данъчните измами, при които за управители на търговски дружества се назначават хора без имущество, а дейността се осъществява изцяло от упълномощени лица. Така търсенето на лична отговорност от управителя за натрупването на задължения от търговското дружество се лишава от смисъл.

Изглежда идеята е приходните органи да разполагат с допълнителни солидарни длъжници за неплатените задължения към държавата в случаите, когато чрез подставени лица се извършва данъчна измама. Но след като се разширява обхвата на личната солидарна отговорност, естествено е да се запитаме какви са рисковете за лицата, които добросъвестно спазват закона.

Възникват поне няколко въпроса:

1. Кой попада в групата лица, носещи отговорност с личното си имущество за данъчните задължения на едно дружество?

2. При какви условия може да бъде търсена лична отговорност за данъчните задължения на дружеството?

3. Какви са рисковете за физическото лице?

Кой отговаря с личното си имущество за данъчни задължения на дадено дружество
Търговският закон определя кои лица се считат за членове на управителни органи на търговско дружество. Такива са, например, управители, изпълнителни директори, членове на управителни съвети или на съвети на директорите.

Прокуристът и търговският пълномощник са лица, които действат от името на дружеството по силата на нотариално заверено пълномощно от управителя или изпълнителния директор. Но докато прокуристът подлежи на вписване в търговския регистър, „обикновеният“ търговски пълномощник може да подписва и да извършва действия от името на дружеството, без да е публично известен. Обикновеният търговски пълномощник може да има генерално пълномощно или специално пълномощно само за конкретни действия, например за подписване на определен договор, декларация или заявление.

Търговският представител е лице, което срещу възнаграждение извършва сделки от името на търговеца (т.е. действа като пълномощник) или от свое име за негова сметка.
При какви условия може да се търси лична отговорност за данъчни задължения на юридическо лице

Основна предпоставка за търсене на лична отговорност на физическото лице е дружеството да дължи данъци и задължителни осигуровки, като задълженията трябва да са установени с влязъл в сила ревизионен акт. Личната отговорност е ограничена до размера на неплатените задължения.

Лична отговорност може да се търси, ако лицето е било управител, член на орган на управление, прокурист, търговски пълномощник или представител през периода, в който са възникнали данъчните и осигурителни задължения на дружеството, дори ако към момента на ревизията (често години по-късно) лицето вече не е в това качество.

Лична имуществена отговорност може да бъде търсена в следните хипотези, регламентирани от закона:

А) Ако лицето укрие факти и обстоятелства, които по закон е било длъжно да обяви пред орган по приходите или публичен изпълнител и вследствие от това не могат да бъдат събрани данъчни или осигурителни задължения.

Пример от практиката: През 2009 г. дружество е осчетоводило разходи по фактури за нереални доставки. При ревизия на дружеството разходите не са признати, данъчният резултат за 2009 г. е увеличен и е определен допълнителен корпоративен данък. Ревизионният акт е влязъл в сила, но установеният допълнителен данък не може да бъде събран от имуществото на дружеството. Приходните органи се насочват към личното имущество на управителя на компанията през 2009 година.

Б) Ако лицето недобросъвестно извърши плащания в натура или в пари от имуществото на управляваното дружество, представляващи скрито разпределение на печалба или дивидент, или отчужди имущество на управляваното търговско дружество безвъзмездно или по цени значително по-ниски от пазарните, вследствие на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са изплатени данъци или задължителни осигурителни вноски.

Пример от практиката: През 2011 г. дружество продава сграда на свързано лице. При последваща ревизия приходните органи установяват, че продажната цена е значително по-ниска от пазарната, поради което определят допълнителни задължения за ДДС и корпоративен данък за периода на продажбата. Ревизионният акт е влязъл в сила, но наличните активи на дружеството не са достатъчни, за да се изплатят установените задължения. Приходните органи се насочват към личното имущество на управителя, действал през 2011 година.

Докато първата хипотеза е сравнително ясна, то втората може да се окаже с твърде широко приложно поле, поради което крие повече подводни камъни за лично отговорните лица. Например, законовата дефиниция за „скрито разпределение на печалбата“ включва „сумите, несвързани с осъществяваната от данъчно задълженото лице дейност или превишаващи обичайните пазарни нива, начислени, изплатени или разпределени под каквато и да е форма в полза на акционерите, съдружниците или свързани с тях лица“.

Българското данъчно законодателство борави с изключително широко понятие за „свързани лица“.

За сделки със свързани лица пазарните нива на цените за данъчни цели подлежат на доказване, като се прилага някой от методите, предвидени по закон. Ако търговското дружество поддържа документация за съответствие на сделката с пазарните нива, то при бъдеща ревизия приходният орган трябва да оборва изводите на дружеството. Ако такава документация липсва, органът по приходите може да определи пазарните нива на сделките и да установи допълнителни данъци и тогава за дружеството е тежестта да доказва обратното.

Какви са рисковете за физическото лице

Ако приходните органи решат да използват опцията за личната отговорност на управляващия за неплатени задължения на фирмата, те извършват ревизия на физическото лице. При ревизия може да се стигне до обезпечаване на доказателства чрез изземване с опис на вещи, документи и други носители на информация. В хода на ревизията или при издаване на ревизионния акт приходният орган може да поиска налагане на предварителни обезпечителни мерки, например запор на лични банкови сметки, запор на движими вещи или възбрана на недвижими имоти на физическото лице. Съдът може да отмени обезпечителната мярка след обжалване от физическото лице, ако то представи обезпечение в пари, банкова гаранция или държавни ценни книжа. При влизане в сила на ревизионния акт данъчните задължения на търговското дружество ще бъдат платени от банковите сметки на физическото лице или от цената, получена при публична продан на негови лични имоти или движими вещи.

Досегашната практика по законовите текстове преди промяната им показва, че реализирането на личната отговорност на управител или член на управителен орган предполага да се докаже наличието на няколко елемента едновременно. Сред тях са умишлено поведение на физическото лице (да е било наясно за действията/бездействията си и да е искало или допускало настъпването на вредни последици за фиска), както и причинно-следствена връзка с невъзможността да се съберат определените данъци или задължителни осигурителни вноски. Приходният орган е този, който трябва да доказва. Процедурата е тромава, много елементи подлежат на субективно тълкуване, включително и във фазата на съдебното обжалване. Например съществуват различни мнения дали управителят може да твърди, че от негова страна е липсвал умисъл, защото фирменото счетоводство се е водело от трето лице (счетоводител). При доказването на причинно-следствената връзка приходните органи трябва да докажат, че са предприели всичко необходимо (по преценка на съда) да съберат задълженията от основния длъжник – дружеството. Отделно може да минат години до влизането в сила или отмяната на ревизионния акт, издаден на физическото лице.

Без да коментираме доколко предвидената лична отговорност е ефективен инструмент за пресичане на данъчни измами, законовото разширяване на кръга от лично отговорните лица за фирмени данъчни задължения е притеснително. Практиката тепърва ще покаже доколко и при какви условия приходните органи ще използват тази законова възможност.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Търсят и кой ползва служебни возила като лични Фирмите и личните доходи на повече от 500 собственици на луксозни возила по Черноморието ще бъдат обстойно проверени от данъчните, научи “24 часа”. Инспекторите ще съпоставят финансовото състояние на фирмите и на техните собственици. Проверката трябва да покаже дали например те не са се сдобили с

Българи създадоха най-мощния слънчев колектор в света

Българи създадоха най-мощния слънчев колектор в света

Мобилна вана се бори за златото на “Есен 2018” Слънчев колектор, който е без аналог в света, изобрети българска компания. Супермощното съоръжение е една от новостите на международното изложение “Есен 2018” в Пловдив. Той ще се превърне в сензация на деловия форум, предричат учени. Колекторът произвежда топла вода,

Задължително! Новите водомери с дистанционно отчитане

Задължително! Новите водомери с дистанционно отчитане

Ще спират водата на крадци и ще им начисляват сметки за една година назад При смяната на водомери гражданите трябва задължително да поставят такива с дистанционно отчитане. Това предвижда нова наредба, пусната от МРРБ за обществено обсъждане. Данните от отчитането ще се публикуват на интернет страницата на съответния ВиК оператор.

Берат гроздето рано заради мана, ще е по-малко, но сладко, а виното - хубаво

Берат гроздето рано заради мана, ще е по-малко, но сладко, а виното - хубаво

- Дъжд и градушки съсипаха лозята - Очаква се добивите да са с 20% по-ниски - В Брестовица пръскали 15 пъти след пороите и опазили реколтата - Диви прасета нападат масивите в Пиринския край Реколтата от винено грозде през 2018 г. ще е по-слаба спрямо миналогодишната. Прогнозите са за около 150-160 млн. кг при около 171 млн. през 2017 г.

Близо 2 млн. души напуснали България за последните 30 г.

Близо 2 млн. души напуснали България за последните 30 г.

Политиците говорят за 15 милиона, но няма достоверни данни, които да ги опровергаят Според правилата на Евростат в една и съща година – 2021 г., преброяване на населението и жилищния фонд се провежда във всяка страна членка. Тъй като отговорът на въпроса за националността на всеки преброен е задължителен,

АБВ настоява да спре предложеното сливане на АЕЦ "Козлодуй" и Мини Марица

АБВ настоява да спре предложеното сливане на АЕЦ "Козлодуй" и Мини Марица

Предложение за обединяване на атомната централа "Козлодуй" и държавната "Мини Марица" в едно дружество, направено от Българския енергиен холдинг, вече е обсъждано на експертен съвет в Министерството на енергетиката. Ако това стане, стопански и финансово ще бъде съсипана атомната централа - едно от най-силните дружества в Европа.

Точен ли е алкохол от нелегален кран в Карнобат? (Обзор)

Точен ли е алкохол от нелегален кран в Карнобат? (Обзор)

“Да, открихме го” - казват митниците. Екипът на Миню Стайков: “Абсурд! Ако е отворен, ще се взривят заводът и гарата От митниците разпространиха клип, на който се вижда, че нелегалният кран действа.  И вчера работници от винпрома протестираха с искане заводът да бъде отворен. Съдът разпореди в неделя вечер да се отвори винзаводът в село

С 200 евро скача данъкът за българи с имоти в Гърция

С 200 евро скача данъкът за българи с имоти в Гърция

Българите с имоти в Гърция ще плащат по-високи данъци, съобщи в. "Монитор". Това стана ясно, след като южната ни съседка обяви увеличение на данъка на 950 xил. дoмa?инcтвa c по o?oлo 200 eвpo, сочат данните на финансовото министерство в Атина. Mинимaлнaтa данъчна оценка нa имoтa обаче, зa ?oятo ce нaлaгa дoпълнитeлният дaнъ?,

H&M обвинен, че не осигурява справедливо 
заплащане на работниците си по света

H&M обвинен, че не осигурява справедливо заплащане на работниците си по света

Компанията за облекла Ейч енд Ем (H&M) не изпълнява ангажимента си да осигурява справедливо заплащане на работниците си по света, което принуждава много от тях да работят допълнителни часове, за да оцеляват, съобщиха правозащитни организации, цитирани от Томсън Ройтерс. Въз основа на интервюта с 62-ма души от шест доставчици на Ейч енд Ем в

"Инерком" пак поиска ЧЕЗ

"Инерком" пак поиска ЧЕЗ

"Днес, 21 септември 2018 г., „Инерком България“ ЕАД, след значителна промяна в обстоятелствата и отстраняването на всички предпоставки и изразени опасения от Комисията за защита на конкуренцията по предстоящата концентрация, подаде в Комисията ново уведомление по реда на чл. 79, ал. 1 от ЗЗК". Това гласи официално съобщение на компанията „Инерком

Най-коментирани

Възможностите на китайския туристически пазар за Балканите дискутираха на форум в Черна гора

Възможностите на китайския туристически пазар за Балканите дискутираха на форум в Черна гора

Възможностите, които предлага китайския пазар за развитието на туризма в Източна Европа и на Балканите, бе във фокуса на годишния Форум за развитие Милочер, който започна вчера в черногорската столица Подгорица, предава bulgarian.cri.cn. Събитието, чиято основна тема е „Икономическо развитие чрез туризъм – предизвикателства и заплахи“,

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Неформалната икономика и недекларираният труд носят загуби за всички, заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на форум по темата, организиран от КНСБ, предава БТА.  По думите му загубите са първо за работещите, които в момента може и да са доволни, че разполагат с повече средства,

Министър Ангелкова участва в Световния икономически форум в Ню Йорк

Министър Ангелкова участва в Световния икономически форум в Ню Йорк

Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе работна среща с Луис Алфонсо де Алба, специален пратеник на генералния секретар на ООН за Срещата на върха по въпросите на климата през 2019 г. Двамата разговаряха в рамките на второто издание на Световния икономически форум в Ню Йорк. Той се провежда в периода 24-25 септември,

Община Аксаково домакинства на международна конференция за социални услуги на една гише

Община Аксаково домакинства на международна конференция за социални услуги на една гише

Двудневна международна конференция “Социални услуги на едно гише - нов подход за социално включване” започна във Варна. Общата стойност на проекта, спечелен от Община Аксаково, е 198 000 лв. и е вход от ноември миналата година до края на 2018 г. Външните партньори са испанската община Игуалада и Полската асоциация за социална политика.

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Търсят и кой ползва служебни возила като лични Фирмите и личните доходи на повече от 500 собственици на луксозни возила по Черноморието ще бъдат обстойно проверени от данъчните, научи “24 часа”. Инспекторите ще съпоставят финансовото състояние на фирмите и на техните собственици. Проверката трябва да покаже дали например те не са се сдобили с

Кения покани българския бизнес, чака инвестиции във високите технологии (Снимки)

Кения покани българския бизнес, чака инвестиции във високите технологии (Снимки)

Първите дипломати на България и Кения се договориха да организират съвместен бизнес форум, да работят за инвестиции на български ИТ компании и да възобновят обучението на кенийски студенти в страната ни. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи. Външните министри Екатерина Захариева и Моника Джума разговаряха в Монреал в

Манолова: Новата наредба не решава проблема с високите сметки за вода

Манолова: Новата наредба не решава проблема с високите сметки за вода

„Предложената нова наредба на регионалното министерство няма да реши основните проблеми, които имат гражданите с ВиК дружествата, защото там не се решава основният проблем – за справедливостта при формирането на сметките за вода. Напротив, ще се появят нови междусъседски спорове и разправи, в резултат на това,

Очаква се цената на природния газ от 1 октомври да скочи с почти 14%

Очаква се цената на природния газ от 1 октомври да скочи с почти 14%

Цената на природния газ се очаква да се увеличи с почти 14 на сто от 1 октомври. На днешното заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) беше разгледан доклад за утвърждаване на цени на "Булгаргаз" ЕАД, по които общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти,

БНБ чака по-висока инфлация от 2,1%

БНБ чака по-висока инфлация от 2,1%

До края на годината инфлацията може да достигне по-високи стойности от предварително планираните 2,1%, прогнозират експертите на БНБ. Като причина те посочват по-високото от очакваното поскъпване на храните, задържането на цените на петрола на високи нива и по-висок ръст на административно регулираните цени.

Брюксел: ДДС измамите в България намаляват

Брюксел: ДДС измамите в България намаляват

България е сред четирите държави в ЕС, в които измамите с ДДС са намалели с най-много - над 5% на годишна база, показва доклад на ЕК за 2016 г. Другите страни отличнички са Латвия, Кипър и Холандия. 150 млрд. евро годишно струва на ЕС укриването и източването на ДДС. Загубата е с 10,5 млрд. евро, или 12,3% по-малка спрямо 2015 г.

Спас Русев купува в Албания до 6 месеца  втория GSM оператор

Спас Русев купува в Албания до 6 месеца втория GSM оператор

Телекомът, за който българският бизнесмен играе сам без братя Велчеви, в момента е собственост на “Дойче телеком” Спас Русев - собственик на “Виваком” и на футболния отбор “Левски”, води преговори за закупуване на албанския оператор “Телеком Албания”, притежаван от германския “Дойче телеком”. Новината за сделката, появила се в “Блиц”,

Парите в банките достигнаха 76 млрд. лева

Парите в банките достигнаха 76 млрд. лева

Въпреки ниските лихви общият размер на депозитите в България продължава да се повишава рекордно и през август е достигнал 76 млрд. лв. Повишението на годишна база е с 8,8% и изпреварва ръста на кредитите за същия период, показват данните на БНБ. Домакинствата държат 49,5 млрд. лв. в банките, или със 7,6% повече, отколкото година по-рано.

Хакерска атака на сайта на "Юнион Ивкони"

Хакерска атака на сайта на "Юнион Ивкони"

Фалшива новина за изтекли лични данни от сайта на транспортната фирма "Юнион Ивкони" се получи на имейли на в. "24 часа".  В съобщението, което уж е от името на компанията се казва: "Бяхме уведомени, че поради дупка в системата е изтекла цялата лична клиентска информация от нашата база данни. Изтичането на данни означава поверителна информация да

Американската компания "Майкъл Корс" купи "Версаче" за малко над 2 млрд. долара

Американската компания "Майкъл Корс" купи "Версаче" за малко над 2 млрд. долара

Базираната в Ню Йорк модна компания "Майкъл Корс" (Michael Kors Holdings Ltd.) обяви във вторник, че ще придобие известната италианска модна фирма Gianni Versace S.p.A. ("Версаче") за 2,1 млрд. долара. След приключване на процедурата по закупуване, американската компания ще промени името си на Capri Holding?s Ltd, съобщават финансовите агенции,

Момчил Андреев - в надзора на "Енерго-Про", бивш шеф на КЕВР влиза в управлението на компанията

Момчил Андреев - в надзора на "Енерго-Про", бивш шеф на КЕВР влиза в управлението на компанията

Главният изпълнителен директор  Момчил Андреев преминава в надзорния съвет след три години начело на дружеството. През този период компаниите от групата на "Енерго-Про Варна" утвърдиха позициите си на българския енергиен пазар, увеличиха пазарното си присъствие и запазиха устойчивото си развитие, съобщават от фирмата.

Расте интересът за инвестиции в китайския сектор на високите технологии

Расте интересът за инвестиции в китайския сектор на високите технологии

Планираните или обмисляни инвестиции в китайския сектор на високите технологии показват стабилен ръст за осми пореден месец, сочат данни от онлайн платформата за одобрение и мониторинг на капиталови проекти, поддържана от Държавната комисия за развитие и реформи (ДКРР), предаде bulgarian.cri.cn. Те показват, че за месеците от януари до август т.г.

От КЕВР увериха: Цената на тока няма се увеличи от 1 октомври

От КЕВР увериха: Цената на тока няма се увеличи от 1 октомври

Цената на електроенергията от 1 октомври няма да бъде променяна. Това увери пред журналисти председателят на КЕВР Иван Иванов. Той уточни, че Комисията е намерила необходимия буфер, за да не се увеличава цената на тока. По този начин е било записано и в доклада, който ще бъде разгледан от КЕВР. Той уточни, че е намерен излишък от средства,

Проучване сочи: икономическата свобода в България остава ниска

Проучване сочи: икономическата свобода в България остава ниска

България се нарежда на 46-то място от 162 държави и територии, включени в "Икономическа свобода по света: годишен доклад 2018", изготвен от канадския институт "Фрейзър" и разпространен за България от Института за пазарна икономика, съобщиха от ИПИ, цитирани от БТА. Докладът представя картината през 2016 г.

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Неформалната икономика и недекларираният труд носят загуби за всички, заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на форум по темата, организиран от КНСБ, предава БТА.  По думите му загубите са първо за работещите, които в момента може и да са доволни, че разполагат с повече средства,

Китайската народна банка изтегли 90 млрд. юана от пазара

Китайската народна банка изтегли 90 млрд. юана от пазара

Китайската народна банка (КНБ) изтегли от пазара 90 млрд. юана (около 13 млрд. долара), за да поддържа ликвидността „на разумно и достатъчно ниво", предава bulgarian.cri.cn. В съобщение на институцията се посочва, че нивото на ликвидност в банковата система е в състояние да компенсира влиянието от ценните книжа с наближаващ падеж.