Актуално: Каква е личната отговорност за данъчните задължения на фирми (целият текст)

  • 2
authorАвтор: .BG

Актуално: Каква е личната отговорност за данъчните задължения на фирми (целият текст)

Светла Маринова,

„Бейкър Тили България“

От началото на тази година със законови промени се въведе лична отговорност на прокуристи, търговски представители и търговски пълномощници за данъчни и осигурителни задължения на представляваните от тях търговски дружества. Преди промените такава лична отговорност носеха управители и членове на управителните органи на съответните юридически лица.

Според мотивите към законопроекта, промяната цели по-ефективна борба с данъчните измами, при които за управители на търговски дружества се назначават хора без имущество, а дейността се осъществява изцяло от упълномощени лица. Така търсенето на лична отговорност от управителя за натрупването на задължения от търговското дружество се лишава от смисъл.

Изглежда идеята е приходните органи да разполагат с допълнителни солидарни длъжници за неплатените задължения към държавата в случаите, когато чрез подставени лица се извършва данъчна измама. Но след като се разширява обхвата на личната солидарна отговорност, естествено е да се запитаме какви са рисковете за лицата, които добросъвестно спазват закона.

Възникват поне няколко въпроса:

1. Кой попада в групата лица, носещи отговорност с личното си имущество за данъчните задължения на едно дружество?

2. При какви условия може да бъде търсена лична отговорност за данъчните задължения на дружеството?

3. Какви са рисковете за физическото лице?

Кой отговаря с личното си имущество за данъчни задължения на дадено дружество
Търговският закон определя кои лица се считат за членове на управителни органи на търговско дружество. Такива са, например, управители, изпълнителни директори, членове на управителни съвети или на съвети на директорите.

Прокуристът и търговският пълномощник са лица, които действат от името на дружеството по силата на нотариално заверено пълномощно от управителя или изпълнителния директор. Но докато прокуристът подлежи на вписване в търговския регистър, „обикновеният“ търговски пълномощник може да подписва и да извършва действия от името на дружеството, без да е публично известен. Обикновеният търговски пълномощник може да има генерално пълномощно или специално пълномощно само за конкретни действия, например за подписване на определен договор, декларация или заявление.

Търговският представител е лице, което срещу възнаграждение извършва сделки от името на търговеца (т.е. действа като пълномощник) или от свое име за негова сметка.
При какви условия може да се търси лична отговорност за данъчни задължения на юридическо лице

Основна предпоставка за търсене на лична отговорност на физическото лице е дружеството да дължи данъци и задължителни осигуровки, като задълженията трябва да са установени с влязъл в сила ревизионен акт. Личната отговорност е ограничена до размера на неплатените задължения.

Лична отговорност може да се търси, ако лицето е било управител, член на орган на управление, прокурист, търговски пълномощник или представител през периода, в който са възникнали данъчните и осигурителни задължения на дружеството, дори ако към момента на ревизията (често години по-късно) лицето вече не е в това качество.

Лична имуществена отговорност може да бъде търсена в следните хипотези, регламентирани от закона:

А) Ако лицето укрие факти и обстоятелства, които по закон е било длъжно да обяви пред орган по приходите или публичен изпълнител и вследствие от това не могат да бъдат събрани данъчни или осигурителни задължения.

Пример от практиката: През 2009 г. дружество е осчетоводило разходи по фактури за нереални доставки. При ревизия на дружеството разходите не са признати, данъчният резултат за 2009 г. е увеличен и е определен допълнителен корпоративен данък. Ревизионният акт е влязъл в сила, но установеният допълнителен данък не може да бъде събран от имуществото на дружеството. Приходните органи се насочват към личното имущество на управителя на компанията през 2009 година.

Б) Ако лицето недобросъвестно извърши плащания в натура или в пари от имуществото на управляваното дружество, представляващи скрито разпределение на печалба или дивидент, или отчужди имущество на управляваното търговско дружество безвъзмездно или по цени значително по-ниски от пазарните, вследствие на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са изплатени данъци или задължителни осигурителни вноски.

Пример от практиката: През 2011 г. дружество продава сграда на свързано лице. При последваща ревизия приходните органи установяват, че продажната цена е значително по-ниска от пазарната, поради което определят допълнителни задължения за ДДС и корпоративен данък за периода на продажбата. Ревизионният акт е влязъл в сила, но наличните активи на дружеството не са достатъчни, за да се изплатят установените задължения. Приходните органи се насочват към личното имущество на управителя, действал през 2011 година.

Докато първата хипотеза е сравнително ясна, то втората може да се окаже с твърде широко приложно поле, поради което крие повече подводни камъни за лично отговорните лица. Например, законовата дефиниция за „скрито разпределение на печалбата“ включва „сумите, несвързани с осъществяваната от данъчно задълженото лице дейност или превишаващи обичайните пазарни нива, начислени, изплатени или разпределени под каквато и да е форма в полза на акционерите, съдружниците или свързани с тях лица“.

Българското данъчно законодателство борави с изключително широко понятие за „свързани лица“.

За сделки със свързани лица пазарните нива на цените за данъчни цели подлежат на доказване, като се прилага някой от методите, предвидени по закон. Ако търговското дружество поддържа документация за съответствие на сделката с пазарните нива, то при бъдеща ревизия приходният орган трябва да оборва изводите на дружеството. Ако такава документация липсва, органът по приходите може да определи пазарните нива на сделките и да установи допълнителни данъци и тогава за дружеството е тежестта да доказва обратното.

Какви са рисковете за физическото лице

Ако приходните органи решат да използват опцията за личната отговорност на управляващия за неплатени задължения на фирмата, те извършват ревизия на физическото лице. При ревизия може да се стигне до обезпечаване на доказателства чрез изземване с опис на вещи, документи и други носители на информация. В хода на ревизията или при издаване на ревизионния акт приходният орган може да поиска налагане на предварителни обезпечителни мерки, например запор на лични банкови сметки, запор на движими вещи или възбрана на недвижими имоти на физическото лице. Съдът може да отмени обезпечителната мярка след обжалване от физическото лице, ако то представи обезпечение в пари, банкова гаранция или държавни ценни книжа. При влизане в сила на ревизионния акт данъчните задължения на търговското дружество ще бъдат платени от банковите сметки на физическото лице или от цената, получена при публична продан на негови лични имоти или движими вещи.

Досегашната практика по законовите текстове преди промяната им показва, че реализирането на личната отговорност на управител или член на управителен орган предполага да се докаже наличието на няколко елемента едновременно. Сред тях са умишлено поведение на физическото лице (да е било наясно за действията/бездействията си и да е искало или допускало настъпването на вредни последици за фиска), както и причинно-следствена връзка с невъзможността да се съберат определените данъци или задължителни осигурителни вноски. Приходният орган е този, който трябва да доказва. Процедурата е тромава, много елементи подлежат на субективно тълкуване, включително и във фазата на съдебното обжалване. Например съществуват различни мнения дали управителят може да твърди, че от негова страна е липсвал умисъл, защото фирменото счетоводство се е водело от трето лице (счетоводител). При доказването на причинно-следствената връзка приходните органи трябва да докажат, че са предприели всичко необходимо (по преценка на съда) да съберат задълженията от основния длъжник – дружеството. Отделно може да минат години до влизането в сила или отмяната на ревизионния акт, издаден на физическото лице.

Без да коментираме доколко предвидената лична отговорност е ефективен инструмент за пресичане на данъчни измами, законовото разширяване на кръга от лично отговорните лица за фирмени данъчни задължения е притеснително. Практиката тепърва ще покаже доколко и при какви условия приходните органи ще използват тази законова възможност.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Данъчните продават  свлачище край Варна

Данъчните продават свлачище край Варна

Ваканционен имот върху 22 декара в местността Прибой на юг ог Варна е обявен от НАП на търг за 2 349 000 лева. Заради свлачищната зона върху него по времето на соца бяха разположени 70 бунгала. В базата, която е популярна сред варненци за уикендите, има още заведение с кухня, барбекю и тераса. Търгът, който не е първи, ще бъде проведен на 5 април.

Фамилията на кмета Иван Тотев - най-богата в Пловдив, според анкета

Фамилията на кмета Иван Тотев - най-богата в Пловдив, според анкета

В Пловдив живеят и работят много богати хора - повече отколкото в София, сочи анкета на marica.bg. В топ 10 на всеки от основните 25 стопански отрасъла на българската икономика има най-малко две компании с пловдивски корени. На първо място е кметът на града Иван Тотев. Така смята всеки трети участник в анкетата,

"Юнион Ивкони" -  продадена

"Юнион Ивкони" - продадена

"Синтетика" АД е продала автобусния превозвач "Юнион Ивкони" ООД. Сделката е финализирана на 15 март 2019 г. Това се казва в съобщение на компанията до Българската фондова борса. Решението за продажба е част от пренасочване на усилията на компанията към инвестиции в недвижими имоти с по-висока доходност. КЗК разреши сделката на 1 октомври м.г.

Легендарният мавруд се прави само край Асеновград

Легендарният мавруд се прави само край Асеновград

Кой не е слушал за легендарния мавруд? А тези, опитали го веднъж, питат за още. Тракийската низина е известна и като район на мавруда, с който страната ни се е прославила. “Около Асеновград вирее най-добре, защото през лятото температурите са високи и така този сорт трупа захари”, казва Ламбрин Топузлиев,

Борисов разбореди да няма намалени пенсии

Борисов разбореди да няма намалени пенсии

Премиерът Бойко Борисов разпореди на социалния министър Бисер Петков и шефа на НОИ Ивайло Иванов да не се допуска намаляване на пенсията на нито един пенсионер. Това стана ясно след спешна среща в Министерския съвет. Няма да има намаляване на пенсиите на нито един български пенсионер, обеща вицепремиерът Томислав Дончев.

Експерт: Дали отклонението на "Турски поток" ще е българско или гръцко остана висяща тема

Експерт: Дали отклонението на "Турски поток" ще е българско или гръцко остана висяща тема

От неотдавнашната визита на руския премиер Медведев всички очаквахме да получим "зелена светлина" за т.нар. Български поток, но се оказа, че явно не сме готови или не сме свършили това, което се иска от нас. Така че темата дали отклонението на "Турски поток" ще бъде с българско или с гръцко направление остана висяща, коментира анализаторът проф.

НАП: Регистрираните по ДДС сменят касовите си апарати до края на март

НАП: Регистрираните по ДДС сменят касовите си апарати до края на март

Регистрираните по закона за данък върху добавената стойност лица, които не използват софтуер за управление на продажбите, а отчитат продажбите си само на фискално устройство, имат 2 седмици, за да ги сменят или модифицират, напомнят от НАП. Лицата, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и не използват софтуер за

Появи се и трети купувач за бизнеса на ЧЕЗ в България

Появи се и трети купувач за бизнеса на ЧЕЗ в България

Оферта от него се чака през април, “Инерком” и “Индия пауър” също остават в сделката ЧЕЗ е започнала преговори с трети купувач за придобиване на българските ѝ активи. Това потвърдиха пред “24 часа” от централата на компанията в Прага. Новината е съобщил вицепрезидентът на ЧЕЗ Томаш Плескач, цитиран от чешкото издание “Лидове новини”.

Съединиха морската и сухоземната част на "Турски поток"

Съединиха морската и сухоземната част на "Турски поток"

Завършващата връзка, съединяваща морската и наземната част на газопровода Турски поток, беше заварена днес в Турция, съобщи операторът на проекта Саут стрийм транспорт (South Stream Transport B.V.), цитиран от ТАСС и БТА. В съобщението е посочено, че това "символизира завършването на целия комплекс от дейности по създаването на газопроводната

Завърши успешно обществената поръчка за избор на инженер-консултант за газовата връзка с Гърция

Завърши успешно обществената поръчка за избор на инженер-консултант за газовата връзка с Гърция

Проектната компания ICGB завърши успешно обществената поръчка за избор на инженер-консултант за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция - България, съобщиха от компанията. След открита процедура, комисията, сформирана от възложителя, консорциум "ТИБЕИ" е избран за изпълнител на проекта, допълниха от ICGB.

Най-коментирани

Китайският форум за развитието-2019 ще се проведе в Пекин

Китайският форум за развитието-2019 ще се проведе в Пекин

20-ят китайски форум за развитието, който е ежегодно международно събитие, ще се проведе от 23 до 25 март в Пекин, съобщава "Радио Китай". Тазгодишната му тема ще бъде „По-широко отваряне за взаимноизгодно сътрудничество". Участниците във форума ще се фокусират върху ключови въпроси като структурната реформа,

Порожанов пред ветеринари: Всички животни трябва да бъдат регистрирани

Порожанов пред ветеринари: Всички животни трябва да бъдат регистрирани

В Министерство на земеделието, храните и горите се проведе среща с Управителния съвет на Български ветеринарен съюз и областните колегии, както и представители на Българската агенция по безопасност на храните. Тя е във връзка с извършени проверки в страната от екипи на Министерството за изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор,

Ивайло Калфин: Промените в пенсионната система са направени да се спестят пари

Ивайло Калфин: Промените в пенсионната система са направени да се спестят пари

Промените в изчисляването на пенсията са въведени, за да се спестят пари, заяви бившият социален министър Ивайло Калфин в предаването "Още от деня" по БНТ. По думите му през 2015 г. държавната субсидия за пенсии в НОИ е била 4,5 млрд. лв., докато сега е 3,8 млрд. "Това означава, че 700 млн. лв. държавата е "спестила" и плаща по-малко на НОИ днес.

Борисов разбореди да няма намалени пенсии

Борисов разбореди да няма намалени пенсии

Премиерът Бойко Борисов разпореди на социалния министър Бисер Петков и шефа на НОИ Ивайло Иванов да не се допуска намаляване на пенсията на нито един пенсионер. Това стана ясно след спешна среща в Министерския съвет. Няма да има намаляване на пенсиите на нито един български пенсионер, обеща вицепремиерът Томислав Дончев.

Експерт: Дали отклонението на "Турски поток" ще е българско или гръцко остана висяща тема

Експерт: Дали отклонението на "Турски поток" ще е българско или гръцко остана висяща тема

От неотдавнашната визита на руския премиер Медведев всички очаквахме да получим "зелена светлина" за т.нар. Български поток, но се оказа, че явно не сме готови или не сме свършили това, което се иска от нас. Така че темата дали отклонението на "Турски поток" ще бъде с българско или с гръцко направление остана висяща, коментира анализаторът проф.

Порожанов: Нови 63 ракетни площадки за борба с градушките ще заработят тази година

Порожанов: Нови 63 ракетни площадки за борба с градушките ще заработят тази година

През 2018 г. са извършени инвестиции за въвеждане в действие на две нови регионални дирекции включващи два нови командни пункта и 63 нови ракетни площадки при с. Тъжа, област Стара Загора и Хасково. Това заяви в отговор министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на парламентарен контрол, цитиран от БТА.

Избираме по коя формула да се пенсионираме през следващите 4 г.

Избираме по коя формула да се пенсионираме през следващите 4 г.

До началото на 2023 г. хората, които излизат в пенсия, ще могат да избират дали да го направят по старата, или по новата формула.Това е едно от предложенията, които се обсъждат в момента, обяви социалният министър Бисер Петков в кулоарите на парламента в. След обществената реакция и разпореждането на премиера да няма ощетени НОИ вече няколко дни

Комисар Мария Габриел: Стартъпите ще определят бъдещето на Европа

Комисар Мария Габриел: Стартъпите ще определят бъдещето на Европа

Българският еврокомисар Мария Габриел откри срещата на високо равнище на европейската стартъп общност в румънския град Клуж-Напока. Пред ръководителите на най-големите стартъп компании, инвеститори, институции и журналисти тя представи европейската визия за развитието на този стратегически сектор на икономиката.

Меркел не изключва „Хуауей" от надпреварата за изграждането на 5G мрежата в Германия

Меркел не изключва „Хуауей" от надпреварата за изграждането на 5G мрежата в Германия

Вчера стартира конкурсът за изграждането на честотния спектър за 5G мрежата в Германия. В отговор на въпрос дали китайската компания „Хуауей" ще участва в него, канцлерът Ангела Меркел заяви, че няма да изключи нито един кандидат в надпреварата, информира bulgarian.cri.cn. Вашингтон предупреди, че ако Германия използва технологиите на „Хуауей",

Обжалване спря поръчка за 45 км газопровод за 67 млн. лв.

Обжалване спря поръчка за 45 км газопровод за 67 млн. лв.

Поръчка за подмяна на магистрален газопровод за 67 млн. лв. е спряна, след като италианската фирма “Салп Сочиета Апалто Лавори Публичи Спа” АД обжалва в КЗК. Тя е за подмяна на 45 км тръби от преносната система - от Беглеж до Дерманци и от Дерманци до Батулци. Предвижда се демонтаж на съществуващите газопроводни тръби и монтаж на нови.

"Забавно лято, грижовна есен" помага на деца и възрастни, подкрепя и предприемачи

"Забавно лято, грижовна есен" помага на деца и възрастни, подкрепя и предприемачи

Програмата се осъществява от Фондация “Бикоуз” и “Филип Морис България” Близо 2000 деца, 5000 възрастни хора и над 200 местни предприемачи са взели участие в програмата “Забавно лято, грижовна есен” от началото ѝ през 2015 г. Тя подпомага местното население в тютюнопроизводителните региони в България.

Краденият ток да е по-скъп искат енергодружествата

Краденият ток да е по-скъп искат енергодружествата

С правилата за измерване на електроенергията, които е написала КЕВР, сме принудени да искаме от клиентите, които са крали ток, да го плащат по-евтино, отколкото сме го купили. Това заявиха от трите електроразпределителни дружества по време на обществено обсъждане на новите правила. С тях трябва да се сложи ред в изчисляването на загубите от

10% от пилотите у нас - чужденци

10% от пилотите у нас - чужденци

10% от пилотите на българските авиокомпании са чужденци. Това каза Светослав Станулов - председател на Асоциацията на българските авиокомпании, при годишния отчет на авиационния пазар. У нас работят италианци, словенци, французи, сърби, хървати, македонци, поляци. Недостигът на година е около 20-30 пилоти при 750 лицензирани.

Нова тв вече е българска, финансист сменя Дидие Щосел, почва техническа революция в телевизията

Нова тв вече е българска, финансист сменя Дидие Щосел, почва техническа революция в телевизията

КЗК разреши сделката за най-голямата медийна група, за която Кирил и Георги Домусчиеви платиха 185 млн. евро Истинска техническа революция в Нова телевизия ще е първата стъпка на новите собственици на най-голямата медийна група в България. Комисията за защита на конкуренцията разреши сделката по продажбата на Нова тв,

В 16 специалности няма да приемат студенти, готвят трета стипендия за 8 (Обзор)

В 16 специалности няма да приемат студенти, готвят трета стипендия за 8 (Обзор)

Със 73% намалял приемът за администрация, с 60 на сто - за психология В 16 професионални направления в различни университети ще има нулев прием през следващата академична година. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. По този начин министерството иска да спре нерационалното търсене на висше образование.

Заличават регистрацията на 18 туроператора заради застраховки

Заличават регистрацията на 18 туроператора заради застраховки

Министерство на туризма започва процедура по заличаване на регистрацията на 18 туроператора от Националния туристически регистър (НТР). Причината е, че дружествата не са представили задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“, което е изрично условие за извършване на туроператорска дейност, уточниха от Министерството на туризма.

Рязко отстъпление на петролните цени от техните 4-месечни върхове

Рязко отстъпление на петролните цени от техните 4-месечни върхове

Петролните фючърси се понижават с над 1,5% по време на търговията в петък, отстъпвайки от техните вчерашните 4-месечни върхове с оглед на подновени притеснения относно забавящата се глобална икономика и преди новите търговски преговори между САЩ и Китай, които се очакват да стартират през следващата седмица в Пекин, предава БНР.

Половин милион българи и румънци работят в Германия

Половин милион българи и румънци работят в Германия

Половин милион българи и румънци работят в Германия пет години след отварянето на пазара на труда. Това е четири пъти повече в сравнение с 2013 година. Успоредно с това тройно е нараснал броят на българи и румънци, взимащи социални помощи – те са общо 150 000. В края на 2013 година само 2,6% от българите и румънците са били на помощи,

До 2018 г. в Китай са били регистрирани 1,6 млн. патента

До 2018 г. в Китай са били регистрирани 1,6 млн. патента

През изминалата 2018 година броят на регистрираните в страната патенти е достигнал 1,6 милиона, което представлява увеличение с 20% на годишна база. „И през настоящата година Китай ще продължи да подобрява законодателството в областта на защитата на интелектуалната собственост, като в същото време разширява международното сътрудничество",

Избираме по коя формула да се пенсионираме през следващите 4 г.

Избираме по коя формула да се пенсионираме през следващите 4 г.

До началото на 2023 г. хората, които излизат в пенсия, ще могат да избират дали да го направят по старата, или по новата формула.Това е едно от предложенията, които се обсъждат в момента, обяви социалният министър Бисер Петков в кулоарите на парламента в. След обществената реакция и разпореждането на премиера да няма ощетени НОИ вече няколко дни