Актуално: Каква е личната отговорност за данъчните задължения на фирми (целият текст)

  • 2
authorАвтор: .BG

Актуално: Каква е личната отговорност за данъчните задължения на фирми (целият текст)

Светла Маринова,

„Бейкър Тили България“

От началото на тази година със законови промени се въведе лична отговорност на прокуристи, търговски представители и търговски пълномощници за данъчни и осигурителни задължения на представляваните от тях търговски дружества. Преди промените такава лична отговорност носеха управители и членове на управителните органи на съответните юридически лица.

Според мотивите към законопроекта, промяната цели по-ефективна борба с данъчните измами, при които за управители на търговски дружества се назначават хора без имущество, а дейността се осъществява изцяло от упълномощени лица. Така търсенето на лична отговорност от управителя за натрупването на задължения от търговското дружество се лишава от смисъл.

Изглежда идеята е приходните органи да разполагат с допълнителни солидарни длъжници за неплатените задължения към държавата в случаите, когато чрез подставени лица се извършва данъчна измама. Но след като се разширява обхвата на личната солидарна отговорност, естествено е да се запитаме какви са рисковете за лицата, които добросъвестно спазват закона.

Възникват поне няколко въпроса:

1. Кой попада в групата лица, носещи отговорност с личното си имущество за данъчните задължения на едно дружество?

2. При какви условия може да бъде търсена лична отговорност за данъчните задължения на дружеството?

3. Какви са рисковете за физическото лице?

Кой отговаря с личното си имущество за данъчни задължения на дадено дружество
Търговският закон определя кои лица се считат за членове на управителни органи на търговско дружество. Такива са, например, управители, изпълнителни директори, членове на управителни съвети или на съвети на директорите.

Прокуристът и търговският пълномощник са лица, които действат от името на дружеството по силата на нотариално заверено пълномощно от управителя или изпълнителния директор. Но докато прокуристът подлежи на вписване в търговския регистър, „обикновеният“ търговски пълномощник може да подписва и да извършва действия от името на дружеството, без да е публично известен. Обикновеният търговски пълномощник може да има генерално пълномощно или специално пълномощно само за конкретни действия, например за подписване на определен договор, декларация или заявление.

Търговският представител е лице, което срещу възнаграждение извършва сделки от името на търговеца (т.е. действа като пълномощник) или от свое име за негова сметка.
При какви условия може да се търси лична отговорност за данъчни задължения на юридическо лице

Основна предпоставка за търсене на лична отговорност на физическото лице е дружеството да дължи данъци и задължителни осигуровки, като задълженията трябва да са установени с влязъл в сила ревизионен акт. Личната отговорност е ограничена до размера на неплатените задължения.

Лична отговорност може да се търси, ако лицето е било управител, член на орган на управление, прокурист, търговски пълномощник или представител през периода, в който са възникнали данъчните и осигурителни задължения на дружеството, дори ако към момента на ревизията (често години по-късно) лицето вече не е в това качество.

Лична имуществена отговорност може да бъде търсена в следните хипотези, регламентирани от закона:

А) Ако лицето укрие факти и обстоятелства, които по закон е било длъжно да обяви пред орган по приходите или публичен изпълнител и вследствие от това не могат да бъдат събрани данъчни или осигурителни задължения.

Пример от практиката: През 2009 г. дружество е осчетоводило разходи по фактури за нереални доставки. При ревизия на дружеството разходите не са признати, данъчният резултат за 2009 г. е увеличен и е определен допълнителен корпоративен данък. Ревизионният акт е влязъл в сила, но установеният допълнителен данък не може да бъде събран от имуществото на дружеството. Приходните органи се насочват към личното имущество на управителя на компанията през 2009 година.

Б) Ако лицето недобросъвестно извърши плащания в натура или в пари от имуществото на управляваното дружество, представляващи скрито разпределение на печалба или дивидент, или отчужди имущество на управляваното търговско дружество безвъзмездно или по цени значително по-ниски от пазарните, вследствие на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са изплатени данъци или задължителни осигурителни вноски.

Пример от практиката: През 2011 г. дружество продава сграда на свързано лице. При последваща ревизия приходните органи установяват, че продажната цена е значително по-ниска от пазарната, поради което определят допълнителни задължения за ДДС и корпоративен данък за периода на продажбата. Ревизионният акт е влязъл в сила, но наличните активи на дружеството не са достатъчни, за да се изплатят установените задължения. Приходните органи се насочват към личното имущество на управителя, действал през 2011 година.

Докато първата хипотеза е сравнително ясна, то втората може да се окаже с твърде широко приложно поле, поради което крие повече подводни камъни за лично отговорните лица. Например, законовата дефиниция за „скрито разпределение на печалбата“ включва „сумите, несвързани с осъществяваната от данъчно задълженото лице дейност или превишаващи обичайните пазарни нива, начислени, изплатени или разпределени под каквато и да е форма в полза на акционерите, съдружниците или свързани с тях лица“.

Българското данъчно законодателство борави с изключително широко понятие за „свързани лица“.

За сделки със свързани лица пазарните нива на цените за данъчни цели подлежат на доказване, като се прилага някой от методите, предвидени по закон. Ако търговското дружество поддържа документация за съответствие на сделката с пазарните нива, то при бъдеща ревизия приходният орган трябва да оборва изводите на дружеството. Ако такава документация липсва, органът по приходите може да определи пазарните нива на сделките и да установи допълнителни данъци и тогава за дружеството е тежестта да доказва обратното.

Какви са рисковете за физическото лице

Ако приходните органи решат да използват опцията за личната отговорност на управляващия за неплатени задължения на фирмата, те извършват ревизия на физическото лице. При ревизия може да се стигне до обезпечаване на доказателства чрез изземване с опис на вещи, документи и други носители на информация. В хода на ревизията или при издаване на ревизионния акт приходният орган може да поиска налагане на предварителни обезпечителни мерки, например запор на лични банкови сметки, запор на движими вещи или възбрана на недвижими имоти на физическото лице. Съдът може да отмени обезпечителната мярка след обжалване от физическото лице, ако то представи обезпечение в пари, банкова гаранция или държавни ценни книжа. При влизане в сила на ревизионния акт данъчните задължения на търговското дружество ще бъдат платени от банковите сметки на физическото лице или от цената, получена при публична продан на негови лични имоти или движими вещи.

Досегашната практика по законовите текстове преди промяната им показва, че реализирането на личната отговорност на управител или член на управителен орган предполага да се докаже наличието на няколко елемента едновременно. Сред тях са умишлено поведение на физическото лице (да е било наясно за действията/бездействията си и да е искало или допускало настъпването на вредни последици за фиска), както и причинно-следствена връзка с невъзможността да се съберат определените данъци или задължителни осигурителни вноски. Приходният орган е този, който трябва да доказва. Процедурата е тромава, много елементи подлежат на субективно тълкуване, включително и във фазата на съдебното обжалване. Например съществуват различни мнения дали управителят може да твърди, че от негова страна е липсвал умисъл, защото фирменото счетоводство се е водело от трето лице (счетоводител). При доказването на причинно-следствената връзка приходните органи трябва да докажат, че са предприели всичко необходимо (по преценка на съда) да съберат задълженията от основния длъжник – дружеството. Отделно може да минат години до влизането в сила или отмяната на ревизионния акт, издаден на физическото лице.

Без да коментираме доколко предвидената лична отговорност е ефективен инструмент за пресичане на данъчни измами, законовото разширяване на кръга от лично отговорните лица за фирмени данъчни задължения е притеснително. Практиката тепърва ще покаже доколко и при какви условия приходните органи ще използват тази законова възможност.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Петте заведения в комплекса "Какао бийч" на южния плаж в Слънчев бряг, които вицепремиерът Валери Симеонов се накани да затвори, са законни. Това обяви в Бургас министърът на регионалното развитие Николай Нанков при откриването на новия четирилентов път Поморие-Ахелой. Докладът на ДНСК трябваше да е готов днес и в понеделник той ще се запознае с

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия отменя преференциалните митнически тарифи за внос на 30 стоки от САЩ в отговор на решението на Вашингтон да вдигне вносните мита за индийска стомана и алуминий. Делхи е уведомил за намеренията си Световната търговска организация (СТО), съобщава в. "Индиън експрес", цитиран от ТАСС. Индия би искала да отбележи, че сумата,

Търг и за ИПК “Родина” и “Родина тауър”, искат за имотите поне 38 млн.

Търг и за ИПК “Родина” и “Родина тауър”, искат за имотите поне 38 млн.

Синдиците на КТБ ще погасяват  заеми, взети от банката  Още два имота, собственост на фирми, близки до банкера беглец Цветан Васиев, се продават от частен съдебен изпълнител по искане на синдиците на КТБ, научи “24 часа”. На търг са пуснати Издателско-полиграфически комплекс “Родина” и “Родина тауър” - т.нар.

Руски издания коментират възможното развитие на "Турски поток"

Руски издания коментират възможното развитие на "Турски поток"

Русия постави на Европа ултиматум във връзка с доставките на "синьо гориво", коментира онлайн изданието "Росийский диалог" изявления на външния министър на федерацията Сергей Лавров. Москва е готова да доставя газ на територията на Европейския съюз по тръбопровода "Турски поток", но за това са необходими гаранции от европейските власти,

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Очакваме много добър ръст на туристите през лято-2018, който не можем да постигнем без активното партньорство на бизнеса. Продаваме високо качество на разумна цена и ставаме все по-предпочитана лятна дестинация, въпреки огромната конкуренция в региона. Това е заявила министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на новия сезон в

Ведомствените  бензиностанции без обезпечения

Ведомствените бензиностанции без обезпечения

Регистрираните земеделски производители, които извършват зареждане с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, няма да издават обезпечение за горивата, които ползват за собствено потребление. Това предвиждат промени в Правилника за ДДС, предложени от финансовия министър Владислав Горанов.

Пламен Димитров призна, че се водят разговори да отпадне минималният осигурителен доход

Пламен Димитров призна, че се водят разговори да отпадне минималният осигурителен доход

Според Пламен Димитров евентуално отпадане на минималните осигурителни доходи минава само през заменяне на съществуващите модели с по-добри, а не с по-лоши. Президентът на КНСБ коментира пред журналисти изказването на социалния министър Бисер Петков, че е възможно да се постигне съгласие със социалните партньори за отпадането на минималните

ЧСИ продава зала "Универсиада" за над 15 млн. лв., Тити Папазов пази имота

ЧСИ продава зала "Универсиада" за над 15 млн. лв., Тити Папазов пази имота

Заради дълг от 15,6 милиона лева частният съдия - изпълнител Стоян Якимов №844 в регистъра е пуснал на търг емблематичната за българския спорт зала "Универиада". началната цена е 15 602 028,30 лева.  Треньор на "Левски Лукойл" Константин Папазов е определен за пазител на имота. Според търговския регистър той е представител на "Универсиада" ЕАД,

Откриха най-дългия магистрален тунел в Турция

Откриха най-дългия магистрален тунел в Турция

Най-дългият магистрален тунел в Турция - тунелът Овит, преминаващ през планината Овит в североизточната част на страната, бе открит вчера с церемония, на която присъства турският президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщава в."Хюриет дейли нюз". Когато за първи път стартирахме този проект, хората казваха, че това е само мечта. Но ние го осъществихме.

Шефът на “Хуауей” идва в България

Шефът на “Хуауей” идва в България

Избраният през март изпълнителен директор на технологичната компания “Хуауей” Лианг Хуа пристига в България за фестивала Webit. Той ще се проведе в София между 25 и 27 юни. “Хуауей” е водеща световна телекомуникационна компания с над 90 млрд. долара годишни продажби за 2017 г. Освен това е трета в света по продажба на мобилни телефони.

Най-коментирани

Представят план за иновации на ЕК за 100 млрд. евро на конференция в София

Представят план за иновации на ЕК за 100 млрд. евро на конференция в София

Конференцията "Иновативна седмица на предприемачеството - Финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите" ще се състои утре в "София тех парк" и на нея ще бъде представен новият седемгодишен план за иновации на Европейската комисия на стойност 100 милиарда евро. България е домакин на конференцията на най-високо равнище

Горанов: Подаваме молба за еврото и за банковия съюз едновременно (Обзор)

Горанов: Подаваме молба за еврото и за банковия съюз едновременно (Обзор)

България ще кандидатства в един и същи ден за чакалнята на еврото ERM II и за Европейския банков съюз. Това съобщи финансовият министър на конференция в София. Така той опроверга спекулациите, че кабинетът ще кандидатства само за еврозоната, но не и за банковия съюз. Министърът подчерта, че тъй като сме първата държава,

Седмата среща на върха "16+1" ще се състои в София на 6 и 7 юли

Седмата среща на върха "16+1" ще се състои в София на 6 и 7 юли

В периода 6-7 юли в София ще се състои седмата среща на върха "16+1" заедно със съпътстващ бизнес форум, съобщиха от пресслужбата на кабинета, цитирана от БТА. Седмата годишна среща ще събере заедно у нас лидерите на 16-те страни от ЦИЕ (България, Албания, Босна и Херцеговина, Естония, Латвия, Литва, Полша, Република Македония, Румъния, Словакия,

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Очакваме много добър ръст на туристите през лято-2018, който не можем да постигнем без активното партньорство на бизнеса. Продаваме високо качество на разумна цена и ставаме все по-предпочитана лятна дестинация, въпреки огромната конкуренция в региона. Това е заявила министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на новия сезон в

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Петте заведения в комплекса "Какао бийч" на южния плаж в Слънчев бряг, които вицепремиерът Валери Симеонов се накани да затвори, са законни. Това обяви в Бургас министърът на регионалното развитие Николай Нанков при откриването на новия четирилентов път Поморие-Ахелой. Докладът на ДНСК трябваше да е готов днес и в понеделник той ще се запознае с

Дунавската стратегия има вече изготвен бранд Дунав

Дунавската стратегия има вече изготвен бранд Дунав

Предстои разработването и на бранд Черно море На 18 и 19 октомври министрите на туризма от страните в Дунавската стратегия ще проведат голям форум „Икономически растеж и териториално сближаване чрез инвестиции в туризма” – съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова на конференцията „Ролята и значението на Черноморския регион и връзката му с

Домбровскис: Гърция е на финалната права за изход от спасителната програма

Домбровскис: Гърция е на финалната права за изход от спасителната програма

Гърция се намира на финалната права за успешен изход от спасителната програма, заяви заместник председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис са конференция на Economist в Атина, предаде агенция АНА-МПА. Домбровскис заяви още, че "през последните години станаха явни реформаторските усилия за справяне с предизвикателствата,

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия отменя преференциалните митнически тарифи за внос на 30 стоки от САЩ в отговор на решението на Вашингтон да вдигне вносните мита за индийска стомана и алуминий. Делхи е уведомил за намеренията си Световната търговска организация (СТО), съобщава в. "Индиън експрес", цитиран от ТАСС. Индия би искала да отбележи, че сумата,

Водата в София ще се пречиства и с UV лъчи (Обзор)

Водата в София ще се пречиства и с UV лъчи (Обзор)

От 2020 г. “Софийска вода” въвежда допълнително най-модерния в момента начин за пречистване на водата - чрез нагряване с ултравиолетови лъчи. Това съобщи в петък новият изпълнителен директор на компанията Васил Тренев. Инвестицията вече е предвидена в бизнес плана на дружеството, като този метод се въвежда постепенно във всички дружества на

Ангелкова: Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния

Ангелкова: Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния

Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния, въпреки спада на руските туристи. Регистриран е ръст на туристите от Полша, скандинавските страни, Франция и други пазари. Тази вечер Ангелкова откри официално "Лято 2018" в курортния комплекс Слънчев бряг, предаде БТА. Изпълнителният директор на "Слънчев бряг" АД Златко Димитров информира,

Хъб “Балкан” - между 25 и 60 млрд. куб. м газ и до 2,6 млрд. евро инвестиции

Хъб “Балкан” - между 25 и 60 млрд. куб. м газ и до 2,6 млрд. евро инвестиции

Газовият хъб “Балкан” може да доставя между 25 и 60 млрд. куб. м газ на година според различните сценарии. Това са предвижданията на междинния доклад за предпроектното проучване на газоразпределителния център, който бе представен преди дни в Брюксел от зам.-министъра на енергетиката Жечо Станков и шефа на “Булгартрансгаз” Владимир Малинов.

Инвестбанк, БАКБ и Пощенска банка кандидати за “Пиреос”

Инвестбанк, БАКБ и Пощенска банка кандидати за “Пиреос”

В наддаването има и инвестиционен фонд   Българо-американската кредитна банка (БАКБ), Инвестбанк и Пощенска банка са сред кандидатите да придобият “Банка Пиреос България”, твърдят източници от банкерските среди. Пет обвързващи оферти са подадени за “Банка Пиреос България”, съобщи през миналата седмица гръцкият информационен сайт banks.com.gr.

Плажът на “Елените” със “Син флаг” за чистота

Плажът на “Елените” със “Син флаг” за чистота

Отличието се дава и за екологичност, безопасност и предлагани модерни услуги “Виктория груп” дава работа на младежи в неравностойно положение като помощник сервитьори в хотел "Чайка бийч" Плажът в курорта Елените е получил тази година сертификат “Син флаг”, което показва високото качество на плажа, чистотата на морската вода, екологичност,

32% дял на ВЕИ в микса електроенергия до 2030 г.

32% дял на ВЕИ в микса електроенергия до 2030 г.

Делът на тока от възобновяеми източници за ЕС да стигне до 32% от общия енергиен дял до 2030 година. За това се договориха само преди ден Европейската комисия, Европарламентът и Съветът на ЕС. Директивата за възобновяема енергия е била затворена късно вечерта в четвъртък след 9-часови разговори. Това съобщи зам.

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия отменя преференциалните митнически тарифи за внос на 30 стоки от САЩ в отговор на решението на Вашингтон да вдигне вносните мита за индийска стомана и алуминий. Делхи е уведомил за намеренията си Световната търговска организация (СТО), съобщава в. "Индиън експрес", цитиран от ТАСС. Индия би искала да отбележи, че сумата,

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Очакваме много добър ръст на туристите през лято-2018, който не можем да постигнем без активното партньорство на бизнеса. Продаваме високо качество на разумна цена и ставаме все по-предпочитана лятна дестинация, въпреки огромната конкуренция в региона. Това е заявила министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на новия сезон в

Водата в София ще се пречиства и с UV лъчи (Обзор)

Водата в София ще се пречиства и с UV лъчи (Обзор)

От 2020 г. “Софийска вода” въвежда допълнително най-модерния в момента начин за пречистване на водата - чрез нагряване с ултравиолетови лъчи. Това съобщи в петък новият изпълнителен директор на компанията Васил Тренев. Инвестицията вече е предвидена в бизнес плана на дружеството, като този метод се въвежда постепенно във всички дружества на

Ангелкова: Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния

Ангелкова: Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния

Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния, въпреки спада на руските туристи. Регистриран е ръст на туристите от Полша, скандинавските страни, Франция и други пазари. Тази вечер Ангелкова откри официално "Лято 2018" в курортния комплекс Слънчев бряг, предаде БТА. Изпълнителният директор на "Слънчев бряг" АД Златко Димитров информира,

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Петте заведения в комплекса "Какао бийч" на южния плаж в Слънчев бряг, които вицепремиерът Валери Симеонов се накани да затвори, са законни. Това обяви в Бургас министърът на регионалното развитие Николай Нанков при откриването на новия четирилентов път Поморие-Ахелой. Докладът на ДНСК трябваше да е готов днес и в понеделник той ще се запознае с

КЕВР предлага увеличение с 10,81% на природния газ от 1 юли, вместо с 18,5%

КЕВР предлага увеличение с 10,81% на природния газ от 1 юли, вместо с 18,5%

Комисията за енергийно регулиране /КЕВР/ предлага увеличение с 10,81 на сто на природния газ от 1 юли, вместо исканите от "Булгаргаз" 18,5 процента. Това става ясно от доклад на работна група към КЕВР, качен днес на сайта на енергийния регулатор. Цената от 1 юли, по която "Булгаргаз" следва да продава природен газ през следващите три месеца,