Актуално: Каква е личната отговорност за данъчните задължения на фирми (целият текст)

  • 2
authorАвтор: .BG

Актуално: Каква е личната отговорност за данъчните задължения на фирми (целият текст)

Светла Маринова,

„Бейкър Тили България“

От началото на тази година със законови промени се въведе лична отговорност на прокуристи, търговски представители и търговски пълномощници за данъчни и осигурителни задължения на представляваните от тях търговски дружества. Преди промените такава лична отговорност носеха управители и членове на управителните органи на съответните юридически лица.

Според мотивите към законопроекта, промяната цели по-ефективна борба с данъчните измами, при които за управители на търговски дружества се назначават хора без имущество, а дейността се осъществява изцяло от упълномощени лица. Така търсенето на лична отговорност от управителя за натрупването на задължения от търговското дружество се лишава от смисъл.

Изглежда идеята е приходните органи да разполагат с допълнителни солидарни длъжници за неплатените задължения към държавата в случаите, когато чрез подставени лица се извършва данъчна измама. Но след като се разширява обхвата на личната солидарна отговорност, естествено е да се запитаме какви са рисковете за лицата, които добросъвестно спазват закона.

Възникват поне няколко въпроса:

1. Кой попада в групата лица, носещи отговорност с личното си имущество за данъчните задължения на едно дружество?

2. При какви условия може да бъде търсена лична отговорност за данъчните задължения на дружеството?

3. Какви са рисковете за физическото лице?

Кой отговаря с личното си имущество за данъчни задължения на дадено дружество
Търговският закон определя кои лица се считат за членове на управителни органи на търговско дружество. Такива са, например, управители, изпълнителни директори, членове на управителни съвети или на съвети на директорите.

Прокуристът и търговският пълномощник са лица, които действат от името на дружеството по силата на нотариално заверено пълномощно от управителя или изпълнителния директор. Но докато прокуристът подлежи на вписване в търговския регистър, „обикновеният“ търговски пълномощник може да подписва и да извършва действия от името на дружеството, без да е публично известен. Обикновеният търговски пълномощник може да има генерално пълномощно или специално пълномощно само за конкретни действия, например за подписване на определен договор, декларация или заявление.

Търговският представител е лице, което срещу възнаграждение извършва сделки от името на търговеца (т.е. действа като пълномощник) или от свое име за негова сметка.
При какви условия може да се търси лична отговорност за данъчни задължения на юридическо лице

Основна предпоставка за търсене на лична отговорност на физическото лице е дружеството да дължи данъци и задължителни осигуровки, като задълженията трябва да са установени с влязъл в сила ревизионен акт. Личната отговорност е ограничена до размера на неплатените задължения.

Лична отговорност може да се търси, ако лицето е било управител, член на орган на управление, прокурист, търговски пълномощник или представител през периода, в който са възникнали данъчните и осигурителни задължения на дружеството, дори ако към момента на ревизията (често години по-късно) лицето вече не е в това качество.

Лична имуществена отговорност може да бъде търсена в следните хипотези, регламентирани от закона:

А) Ако лицето укрие факти и обстоятелства, които по закон е било длъжно да обяви пред орган по приходите или публичен изпълнител и вследствие от това не могат да бъдат събрани данъчни или осигурителни задължения.

Пример от практиката: През 2009 г. дружество е осчетоводило разходи по фактури за нереални доставки. При ревизия на дружеството разходите не са признати, данъчният резултат за 2009 г. е увеличен и е определен допълнителен корпоративен данък. Ревизионният акт е влязъл в сила, но установеният допълнителен данък не може да бъде събран от имуществото на дружеството. Приходните органи се насочват към личното имущество на управителя на компанията през 2009 година.

Б) Ако лицето недобросъвестно извърши плащания в натура или в пари от имуществото на управляваното дружество, представляващи скрито разпределение на печалба или дивидент, или отчужди имущество на управляваното търговско дружество безвъзмездно или по цени значително по-ниски от пазарните, вследствие на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са изплатени данъци или задължителни осигурителни вноски.

Пример от практиката: През 2011 г. дружество продава сграда на свързано лице. При последваща ревизия приходните органи установяват, че продажната цена е значително по-ниска от пазарната, поради което определят допълнителни задължения за ДДС и корпоративен данък за периода на продажбата. Ревизионният акт е влязъл в сила, но наличните активи на дружеството не са достатъчни, за да се изплатят установените задължения. Приходните органи се насочват към личното имущество на управителя, действал през 2011 година.

Докато първата хипотеза е сравнително ясна, то втората може да се окаже с твърде широко приложно поле, поради което крие повече подводни камъни за лично отговорните лица. Например, законовата дефиниция за „скрито разпределение на печалбата“ включва „сумите, несвързани с осъществяваната от данъчно задълженото лице дейност или превишаващи обичайните пазарни нива, начислени, изплатени или разпределени под каквато и да е форма в полза на акционерите, съдружниците или свързани с тях лица“.

Българското данъчно законодателство борави с изключително широко понятие за „свързани лица“.

За сделки със свързани лица пазарните нива на цените за данъчни цели подлежат на доказване, като се прилага някой от методите, предвидени по закон. Ако търговското дружество поддържа документация за съответствие на сделката с пазарните нива, то при бъдеща ревизия приходният орган трябва да оборва изводите на дружеството. Ако такава документация липсва, органът по приходите може да определи пазарните нива на сделките и да установи допълнителни данъци и тогава за дружеството е тежестта да доказва обратното.

Какви са рисковете за физическото лице

Ако приходните органи решат да използват опцията за личната отговорност на управляващия за неплатени задължения на фирмата, те извършват ревизия на физическото лице. При ревизия може да се стигне до обезпечаване на доказателства чрез изземване с опис на вещи, документи и други носители на информация. В хода на ревизията или при издаване на ревизионния акт приходният орган може да поиска налагане на предварителни обезпечителни мерки, например запор на лични банкови сметки, запор на движими вещи или възбрана на недвижими имоти на физическото лице. Съдът може да отмени обезпечителната мярка след обжалване от физическото лице, ако то представи обезпечение в пари, банкова гаранция или държавни ценни книжа. При влизане в сила на ревизионния акт данъчните задължения на търговското дружество ще бъдат платени от банковите сметки на физическото лице или от цената, получена при публична продан на негови лични имоти или движими вещи.

Досегашната практика по законовите текстове преди промяната им показва, че реализирането на личната отговорност на управител или член на управителен орган предполага да се докаже наличието на няколко елемента едновременно. Сред тях са умишлено поведение на физическото лице (да е било наясно за действията/бездействията си и да е искало или допускало настъпването на вредни последици за фиска), както и причинно-следствена връзка с невъзможността да се съберат определените данъци или задължителни осигурителни вноски. Приходният орган е този, който трябва да доказва. Процедурата е тромава, много елементи подлежат на субективно тълкуване, включително и във фазата на съдебното обжалване. Например съществуват различни мнения дали управителят може да твърди, че от негова страна е липсвал умисъл, защото фирменото счетоводство се е водело от трето лице (счетоводител). При доказването на причинно-следствената връзка приходните органи трябва да докажат, че са предприели всичко необходимо (по преценка на съда) да съберат задълженията от основния длъжник – дружеството. Отделно може да минат години до влизането в сила или отмяната на ревизионния акт, издаден на физическото лице.

Без да коментираме доколко предвидената лична отговорност е ефективен инструмент за пресичане на данъчни измами, законовото разширяване на кръга от лично отговорните лица за фирмени данъчни задължения е притеснително. Практиката тепърва ще покаже доколко и при какви условия приходните органи ще използват тази законова възможност.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Енергиен шеф: "Турски поток" може да мине през България

Енергиен шеф: "Турски поток" може да мине през България

Газовият проект "Турски поток" може да мине през България, заяви пред БНР  президентът на Турската асоциация за енергийна икономика Гюркан Кумбароглу. За да се стигне до това обаче, трябва да има решение на високо ниво, допълни експертът: "Разбира се, че е възможно. Първата тръба е предназначена за доставки на газ,

Чужди търговци продават по-скъпо на българи, не приемат и BG кредитни карти, ще ги спират

Чужди търговци продават по-скъпо на българи, не приемат и BG кредитни карти, ще ги спират

Търговци от европейски държави продават по-скъпо на българи, отколкото на съгражданите си. Има случаи, при които хора от България капарират коли под наем. Когато отидат да вземат ключовете и да платят с кредитна карта, фирмата отказва да им даде автомобила, защото не е издадена в съответната държава. Освен това не връщат и капарото.

Най-евтините къщи
ще струват $4000,
печатат ги с 3D (ВИДЕО)

Най-евтините къщи ще струват $4000, печатат ги с 3D (ВИДЕО)

Американската компания ICON уверява, че е създала технология, с чиято помощ се изработват най-евтините пълноценни къщи, пише Inhabitat.com. Те ще са с площ от 55 - 57 кв. м и ще струват само 4000 долара при масово производство. Друго голямо тяхно предимство е фактът, че една може да бъде изградена в рамките на 24 часа на съответното място.

Московски разпореди проверка на обществена поръчка за БДЖ-Пътнически превози

Московски разпореди проверка на обществена поръчка за БДЖ-Пътнически превози

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски разпореди да бъде извършен цялостен одит на обществена поръчка с предмет: "Извършване на планова техническа поддръжка (ТП, МПР и ГПР) и извънпланова техническа поддръжка (РН) на електрически локомотиви серия 46200 и електрически локомотиви 44001 и 44002,

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

През последното тримесечие на 2017-а растежът на заплатите в еврозоната и в целия Европейски съюз се подобри слабо спрямо предходните три месеца, като в същото време нашата страна остава на трето място (след Румъния и Унгария) по ръст на заплащането на труда, показват данни на Евростат. Заплащането на труда в еврозоната се увеличи на годишна база

Румен Овчаров: Нормалната цена на ЧЕЗ е доста под 300 милиона евро

Румен Овчаров: Нормалната цена на ЧЕЗ е доста под 300 милиона евро

"Господин Цветанов отново е открил топлата вода, БСП иска отдавна предсрочни избори. Нима не е заплаха за националната сигурност, след като столицата се електроснабдява чрез ЧЕЗ. Въпросът е кой купува дружеството, с какви пари, кой ще връща кредитите?". Така коментира сделката за ЧЕЗ бившият енергиен министър Румен Овчаров пред БНТ.

Растеж: От 20 до  100 кошера с пчели за 10 г.

Растеж: От 20 до 100 кошера с пчели за 10 г.

За десет години пчелар от благоевградското село Пороминово успява да увеличи кошерите си пет пъти. Славин Чавдарски кандидатства по Националната програма за пчеларство за първи път през 2012 г. Получава 3914,4 лв. за закупуване на препарати за борба срещу вароатозата, както и за 30 кошера. Година по-късно получава 3807,36 лв.

"Газпром" се отказва засега от "Турски поток" като износител на газ за Европа

"Газпром" се отказва засега от "Турски поток" като износител на газ за Европа

Газпром" е започнал да демонтира и замразява стотици километри от тръбопровода, подвеждащ газ по руска територия към морския участък на проекта "Турски поток". Това означава, че в компанията са изгубили надежда в обозримо бъдеще да превърнат газопровода в мащабен износ за Европа, коментира изданието Finanz.ru, цитирано от "Дневник".

10 заявления подадоха за тръби за газовата връзка Гърция - България

10 заявления подадоха за тръби за газовата връзка Гърция - България

10 са подадените заявления за участие в процедурата за производство и доставка на тръби за нуждите на газовата връзка Гърция - България. Това стана ясно преди публичното заседание, на което ще бъдат отворени подадените заявления за участие в ограничената процедура за „Производство и доставка на тръби за нуждите на междусистемната газова връзка

Ройтерс: Русия ще модернизира българските МиГ-29

Ройтерс: Русия ще модернизира българските МиГ-29

Българските власти са избрали руската РСК „МиГ” за ремонта и модернизацията на 15-те си изтребителя МиГ-29 до 2022 г., предаде „Ройтерс”, като се позова на документи от Министерството на отбраната. Сделката е на стойност 81,3 млн. лева. Агенцията отбелязва, че нашата страна е член на ЕС и НАТО, но от ведомството на Красимир Каракачанов са

Най-коментирани

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

През последното тримесечие на 2017-а растежът на заплатите в еврозоната и в целия Европейски съюз се подобри слабо спрямо предходните три месеца, като в същото време нашата страна остава на трето място (след Румъния и Унгария) по ръст на заплащането на труда, показват данни на Евростат. Заплащането на труда в еврозоната се увеличи на годишна база

Регистрираните безработни намаляват и през февруари

Регистрираните безработни намаляват и през февруари

Продължава да намалява броят на регистрираните безработни в бюрата по труда и през февруари - общо 230 611 за месеца, което представлява намаление от 2.8 на сто спрямо януари. Сравнението с година по-рано пък показва, че безработните намаляват с 14.5 на сто, съобщават от пресцентъра на Агенцията по заетостта.

Шефчович: Подкрепяме хъба, за да стане България от транзитьор - търговец на газ (Видео)

Шефчович: Подкрепяме хъба, за да стане България от транзитьор - търговец на газ (Видео)

"Знаете какъв е вашият министър председател. Той изважда карти, схеми", така обясни вицепрезидентът на европейската комисия Марош Шефчович закъснението си с над половин час за конференцията "Ролята на неправителствените организации при формиране на енергийната политика". С Бойко Борисов са обсъждали тази сутрин инфраструктурата на западните

ЕК: Държавните фирми в България крият риск за  публичните финанси

ЕК: Държавните фирми в България крият риск за публичните финанси

Държавните предприятия в България представляват източник на икономически и финансов риск за публичните финанси на страната. Това се казва в доклад на Европейската комисия за напредъка в изпълнението на специфични препоръки във финансовата област. Общо задълженията на дружествата, в които държавата притежава 50% и повече от капитала,

Нанков: До 2020 г. над 90 на сто от страната се очаква да е покрита с кадастрална карта

Нанков: До 2020 г. над 90 на сто от страната се очаква да е покрита с кадастрална карта

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков съобщи на форум, че амбициозната задача на Агенцията по кадастър е в рамките на следващите две години над 90 на сто от територията на страната да бъде покрита с кадастрална карта. Сега 36 на сто от територията на България е с такава карта, допълни той.

Газът поскъпва с 2,6%, за тока смятат с колко

Газът поскъпва с 2,6%, за тока смятат с колко

Преговарят до лятото за договорите на американските централи Природният газ през второто тримесечие да поскъпне с 2,6% до 361,82 лв. за 1000 куб. м, предлага КЕВР. Тези цени ще се обсъждат на 26 март на заседание на регулатора. “Булгаргаз” поиска цената да се вдигне с 4,82%, но от комисията, чийто председател е Иван Иванов,

Растеж: От 20 до  100 кошера с пчели за 10 г.

Растеж: От 20 до 100 кошера с пчели за 10 г.

За десет години пчелар от благоевградското село Пороминово успява да увеличи кошерите си пет пъти. Славин Чавдарски кандидатства по Националната програма за пчеларство за първи път през 2012 г. Получава 3914,4 лв. за закупуване на препарати за борба срещу вароатозата, както и за 30 кошера. Година по-късно получава 3807,36 лв.

Преговорите на държавата за прекратяване на договорите с US-тецовете ще продължат месеци

Преговорите на държавата за прекратяване на договорите с US-тецовете ще продължат месеци

Преговорите на държавата с "Ей И Ес Гълъбово" и "Контур Глобал -Марица изток 3" (т. нар. американски централи) за прекратяване на договорите за доставка на енергия няма да приключат за три седмици, нужно е повече време, каза пред журналисти днес заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков. Трябва да бъдем много внимателни и преговорите да

Енергиен шеф: "Турски поток" може да мине през България

Енергиен шеф: "Турски поток" може да мине през България

Газовият проект "Турски поток" може да мине през България, заяви пред БНР  президентът на Турската асоциация за енергийна икономика Гюркан Кумбароглу. За да се стигне до това обаче, трябва да има решение на високо ниво, допълни експертът: "Разбира се, че е възможно. Първата тръба е предназначена за доставки на газ,

Делян Добрев: ГЕРБ няма притеснения за купувача на ЧЕЗ

Делян Добрев: ГЕРБ няма притеснения за купувача на ЧЕЗ

В ГЕРБ нямат притеснение относно купувача на ЧЕЗ, обяви депутатът и бивш енергиен министър Делян Добрев в предаването "Панорама" по БНТ и допълни, че КЕВР има достатъчно механизми за регулация, а цената на тока не се определя от самото ЕРП и регулаторът има функция да отстранява мениджмънта му. "Казвам, че няма проблем не,

11,73 млрд. лв. от Брюксел вдигнали БВП с 2,1% за 3 г.

11,73 млрд. лв. от Брюксел вдигнали БВП с 2,1% за 3 г.

Инфлацията се качила с 0,3%, доходите с повече - 1,2% Финансовият ресурс на европейските програми заедно с бюджетното съфинансиране са повлияли положително на всеки от основните макроикономически показатели за последните 3 години. Това показва анализ на финансовото министерство, който сравнява два сценария за развитие на икономиката ни- със и

По-високи такси в Европа за колите, които цапат повече

По-високи такси в Европа за колите, които цапат повече

Автомобилите с по-високи нива на вредни емисии да се таксуват по нова толсистема в градовете в Европейския съюз. Предвижда се мярката да бъде приета до края на българското европредседателство. Това съобщи еврокомисарят по транспорт Виолета Булц след участие в конференция по мултимодален транспорт в София.

311 млн. лв. за ремонт на пътища, пълнят дупки първо по магистралите и първокласните

311 млн. лв. за ремонт на пътища, пълнят дупки първо по магистралите и първокласните

До средата на май ще приключи работата по най-проблемните участъци Ден след ултиматума на Бойко Борисов дупките по пътищата да бъдат запълнени, от пътната агенция са се задействали, показа проверка на “24 часа”. Министърът на регионалното развитие Николай Нанков нареди на областните пътни управления да започнат да ги кърпят.

25 500 българи подслоняват непознати без пари. Защо?

25 500 българи подслоняват непознати без пари. Защо?

Нетрадиционни начини за настаняване все по-популярни Нощувки се предлагат на излишния диван Да видиш света, без да харчиш пари за нощувки, благодарение на любезността на хората и тяхната излишна мека мебел. Това стана възможно през 2004 г. със стартирането на платформата каучсърфинг. Чрез нея можеш да пренощуваш безплатно на дивана на непознат и

Андронов преизбран за председател на банковата асоциация

Андронов преизбран за председател на банковата асоциация

Главният изпълнителен директор на ОББ Петър Андронов ще оглавява Асоциацията на банките в България още три години. Това реши общото събрание на асоциацията във вторник. Негов заместник ще е шефката на Банка ДСК Виолина Маринова. Главният изпълнителен директор на Банка Пиреос Емил Ангелов също бе преизбран за член на УС.

Решено: "Булгартрансгаз" купува активите на "Южен поток България" за 13 135 815 лв.

Решено: "Булгартрансгаз" купува активите на "Южен поток България" за 13 135 815 лв.

"Булгартрансгаз" обяви преди минути, че купува активите и земите на "Южен поток България" за 13 187 688 лв.  Това става ясно от решение за класиране на единствения участник в обществена поръчка - "Южен поток България", която е по процедура договаряне без предварително обявление.   Обществената поръчка бе обявена на 6 март и приключва на 20 март с

Център за квалификация на кадрите в туризма ще заработи пилотно в София

Център за квалификация на кадрите в туризма ще заработи пилотно в София

Център за квалификация и преквалификация на кадрите в туризма към ресорното министерството, който ще работи в партньорство с образователното министерство, се очаква да стартира пилотно в София през следващата година. Ако върви успешно, ще направим клонове и в страната, е казала министърът на туризма Николина Ангелкова във Велинград при срещата си

Караниколов: Утре се създава търговско дружество, което да поддържа язовирите

Караниколов: Утре се създава търговско дружество, което да поддържа язовирите

Обсъдихме възможност, която вероятно утре ще е факт, да има търговско дружество, което ще се занимава с това да поддържа язовирните стени и санитарно-охранителните зони на язовирите, докато се прехвърля собствеността им, което няма да стане за 1-2 дни, а може би за доста по-дълъг период. Това каза пред журналисти министърът на икономиката Емил

Газът поскъпва с 2,6%, за тока смятат с колко

Газът поскъпва с 2,6%, за тока смятат с колко

Преговарят до лятото за договорите на американските централи Природният газ през второто тримесечие да поскъпне с 2,6% до 361,82 лв. за 1000 куб. м, предлага КЕВР. Тези цени ще се обсъждат на 26 март на заседание на регулатора. “Булгаргаз” поиска цената да се вдигне с 4,82%, но от комисията, чийто председател е Иван Иванов,

Растеж: От 20 до  100 кошера с пчели за 10 г.

Растеж: От 20 до 100 кошера с пчели за 10 г.

За десет години пчелар от благоевградското село Пороминово успява да увеличи кошерите си пет пъти. Славин Чавдарски кандидатства по Националната програма за пчеларство за първи път през 2012 г. Получава 3914,4 лв. за закупуване на препарати за борба срещу вароатозата, както и за 30 кошера. Година по-късно получава 3807,36 лв.