Актуално: Каква е личната отговорност за данъчните задължения на фирми (целият текст)

  • 2
authorАвтор: .BG

Актуално: Каква е личната отговорност за данъчните задължения на фирми (целият текст)

Светла Маринова,

„Бейкър Тили България“

От началото на тази година със законови промени се въведе лична отговорност на прокуристи, търговски представители и търговски пълномощници за данъчни и осигурителни задължения на представляваните от тях търговски дружества. Преди промените такава лична отговорност носеха управители и членове на управителните органи на съответните юридически лица.

Според мотивите към законопроекта, промяната цели по-ефективна борба с данъчните измами, при които за управители на търговски дружества се назначават хора без имущество, а дейността се осъществява изцяло от упълномощени лица. Така търсенето на лична отговорност от управителя за натрупването на задължения от търговското дружество се лишава от смисъл.

Изглежда идеята е приходните органи да разполагат с допълнителни солидарни длъжници за неплатените задължения към държавата в случаите, когато чрез подставени лица се извършва данъчна измама. Но след като се разширява обхвата на личната солидарна отговорност, естествено е да се запитаме какви са рисковете за лицата, които добросъвестно спазват закона.

Възникват поне няколко въпроса:

1. Кой попада в групата лица, носещи отговорност с личното си имущество за данъчните задължения на едно дружество?

2. При какви условия може да бъде търсена лична отговорност за данъчните задължения на дружеството?

3. Какви са рисковете за физическото лице?

Кой отговаря с личното си имущество за данъчни задължения на дадено дружество
Търговският закон определя кои лица се считат за членове на управителни органи на търговско дружество. Такива са, например, управители, изпълнителни директори, членове на управителни съвети или на съвети на директорите.

Прокуристът и търговският пълномощник са лица, които действат от името на дружеството по силата на нотариално заверено пълномощно от управителя или изпълнителния директор. Но докато прокуристът подлежи на вписване в търговския регистър, „обикновеният“ търговски пълномощник може да подписва и да извършва действия от името на дружеството, без да е публично известен. Обикновеният търговски пълномощник може да има генерално пълномощно или специално пълномощно само за конкретни действия, например за подписване на определен договор, декларация или заявление.

Търговският представител е лице, което срещу възнаграждение извършва сделки от името на търговеца (т.е. действа като пълномощник) или от свое име за негова сметка.
При какви условия може да се търси лична отговорност за данъчни задължения на юридическо лице

Основна предпоставка за търсене на лична отговорност на физическото лице е дружеството да дължи данъци и задължителни осигуровки, като задълженията трябва да са установени с влязъл в сила ревизионен акт. Личната отговорност е ограничена до размера на неплатените задължения.

Лична отговорност може да се търси, ако лицето е било управител, член на орган на управление, прокурист, търговски пълномощник или представител през периода, в който са възникнали данъчните и осигурителни задължения на дружеството, дори ако към момента на ревизията (често години по-късно) лицето вече не е в това качество.

Лична имуществена отговорност може да бъде търсена в следните хипотези, регламентирани от закона:

А) Ако лицето укрие факти и обстоятелства, които по закон е било длъжно да обяви пред орган по приходите или публичен изпълнител и вследствие от това не могат да бъдат събрани данъчни или осигурителни задължения.

Пример от практиката: През 2009 г. дружество е осчетоводило разходи по фактури за нереални доставки. При ревизия на дружеството разходите не са признати, данъчният резултат за 2009 г. е увеличен и е определен допълнителен корпоративен данък. Ревизионният акт е влязъл в сила, но установеният допълнителен данък не може да бъде събран от имуществото на дружеството. Приходните органи се насочват към личното имущество на управителя на компанията през 2009 година.

Б) Ако лицето недобросъвестно извърши плащания в натура или в пари от имуществото на управляваното дружество, представляващи скрито разпределение на печалба или дивидент, или отчужди имущество на управляваното търговско дружество безвъзмездно или по цени значително по-ниски от пазарните, вследствие на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са изплатени данъци или задължителни осигурителни вноски.

Пример от практиката: През 2011 г. дружество продава сграда на свързано лице. При последваща ревизия приходните органи установяват, че продажната цена е значително по-ниска от пазарната, поради което определят допълнителни задължения за ДДС и корпоративен данък за периода на продажбата. Ревизионният акт е влязъл в сила, но наличните активи на дружеството не са достатъчни, за да се изплатят установените задължения. Приходните органи се насочват към личното имущество на управителя, действал през 2011 година.

Докато първата хипотеза е сравнително ясна, то втората може да се окаже с твърде широко приложно поле, поради което крие повече подводни камъни за лично отговорните лица. Например, законовата дефиниция за „скрито разпределение на печалбата“ включва „сумите, несвързани с осъществяваната от данъчно задълженото лице дейност или превишаващи обичайните пазарни нива, начислени, изплатени или разпределени под каквато и да е форма в полза на акционерите, съдружниците или свързани с тях лица“.

Българското данъчно законодателство борави с изключително широко понятие за „свързани лица“.

За сделки със свързани лица пазарните нива на цените за данъчни цели подлежат на доказване, като се прилага някой от методите, предвидени по закон. Ако търговското дружество поддържа документация за съответствие на сделката с пазарните нива, то при бъдеща ревизия приходният орган трябва да оборва изводите на дружеството. Ако такава документация липсва, органът по приходите може да определи пазарните нива на сделките и да установи допълнителни данъци и тогава за дружеството е тежестта да доказва обратното.

Какви са рисковете за физическото лице

Ако приходните органи решат да използват опцията за личната отговорност на управляващия за неплатени задължения на фирмата, те извършват ревизия на физическото лице. При ревизия може да се стигне до обезпечаване на доказателства чрез изземване с опис на вещи, документи и други носители на информация. В хода на ревизията или при издаване на ревизионния акт приходният орган може да поиска налагане на предварителни обезпечителни мерки, например запор на лични банкови сметки, запор на движими вещи или възбрана на недвижими имоти на физическото лице. Съдът може да отмени обезпечителната мярка след обжалване от физическото лице, ако то представи обезпечение в пари, банкова гаранция или държавни ценни книжа. При влизане в сила на ревизионния акт данъчните задължения на търговското дружество ще бъдат платени от банковите сметки на физическото лице или от цената, получена при публична продан на негови лични имоти или движими вещи.

Досегашната практика по законовите текстове преди промяната им показва, че реализирането на личната отговорност на управител или член на управителен орган предполага да се докаже наличието на няколко елемента едновременно. Сред тях са умишлено поведение на физическото лице (да е било наясно за действията/бездействията си и да е искало или допускало настъпването на вредни последици за фиска), както и причинно-следствена връзка с невъзможността да се съберат определените данъци или задължителни осигурителни вноски. Приходният орган е този, който трябва да доказва. Процедурата е тромава, много елементи подлежат на субективно тълкуване, включително и във фазата на съдебното обжалване. Например съществуват различни мнения дали управителят може да твърди, че от негова страна е липсвал умисъл, защото фирменото счетоводство се е водело от трето лице (счетоводител). При доказването на причинно-следствената връзка приходните органи трябва да докажат, че са предприели всичко необходимо (по преценка на съда) да съберат задълженията от основния длъжник – дружеството. Отделно може да минат години до влизането в сила или отмяната на ревизионния акт, издаден на физическото лице.

Без да коментираме доколко предвидената лична отговорност е ефективен инструмент за пресичане на данъчни измами, законовото разширяване на кръга от лично отговорните лица за фирмени данъчни задължения е притеснително. Практиката тепърва ще покаже доколко и при какви условия приходните органи ще използват тази законова възможност.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Срамните тайни на хляба

Срамните тайни на хляба

Правят го с боядисано брашно, овлажнители, омекотители, ензими, към тях ароматизатори и овкусители Боядисано брашно, овлажнители, омекотители, ензими, към тях ароматизатори, овкусители. Това са част от срамните тайни на българския хляб. Че черният, смятан за по-здравословен е всъщност боядисан, е известно отдавна.

Експерт: Няма недостиг на кадри в България

Експерт: Няма недостиг на кадри в България

В България няма недостиг на кадри. Повечето обявени свободни работни места са за хора с ниско образование, на които се предлага ниско заплащане и не се осигурява обучение. Това каза председателят на сдружение "Солидарна България" и икономически съветник на КТ "Подкрепа" Ваня Григорова на форум за недостига на работна сила,

Путин: Южна Европа може да се включи към "Турски поток" през Гърция

Путин: Южна Европа може да се включи към "Турски поток" през Гърция

Руският президент Владимир Путин не изключи възможността Южна Европа да се включи към "Турски поток" през Гърция, предаде ТАСС, цитирана от БТА. Путин каза това на съвместна пресконференция след разговори с гръцкия премиер Алексис Ципрас. "Готови сме да реализираме заедно с Гърция големи инфраструктурни енергийни проекти.

Красивите лица, които управляват над 67 млрд. лева

Красивите лица, които управляват над 67 млрд. лева

На върха на две от най-големите банки в България са жени, към тях скоро ще се присъедини и трета Образът на жените като мениджъри, които поемат по-малко рискове и които е малко вероятно да прахосат финансите на банката, която управляват, е погрешен и това трябва да се взема под внимание. Изненадващата констатация е записана в доклад на

Двойно повече митничари, съкращават чиновници

Двойно повече митничари, съкращават чиновници

Закриват митниците на 7 януари 2019 година, ще стават управления и дирекции Митниците в сегашния им вид ще бъдат закрити на 7 януари 2019 г., за да бъдат основно преструктурирани. Това е записано в проект за промени в Устройствения правилник на едната от двете приходни агенции, които са предложени от финансовия министър Владислав Горанов за

Градска железница свързва Казичене с Банкя

Градска железница свързва Казичене с Банкя

Откриват градска железница по линията Казичене – Банкя. Първата мотриса потегли днес в 12:05ч. и ще стигне до крайната си точка за час и десет минути, предаде Би Ти Ви. „Идеята е да направим нова градска железница, която да свързва кварталите на София. В последствие идеята ни е да се свързва Перник със София.

Сглобява се най-големият автогигант - Fordswagen!

Сглобява се най-големият автогигант - Fordswagen!

Две от водещите автомобилни компании Volkswagen и Ford са все по-близо до пълно сливане. Ако това се случи, това ще бъде най-голямата автомобилна фирма в света. Генералният директор на германската компания Хербет Дийс потвърди пред Ройтерс, че преговорите с Ford моге да доведат до създаване на "глобален автомобилен алианс".

Хлябът трябва да се подбира според храната

Хлябът трябва да се подбира според храната

Ако е 100% ръжен, е като тухличка, останалото е лъжа Объл, красив, добре оформен, но никъде не е напукан, има формата на бял хляб, но на етикета пише, че ръжен. Това означава, че в него има поне 90% бяло брашно и 10% ръжено, обясняват експерти пекари част от заблудите, които прилагат търговци. 100% ръжен хляб може да има само в един вариант -

Голям растеж на гръцкия износ през октомври

Голям растеж на гръцкия износ през октомври

За голям растеж на гръцкия износ през октомври информира в съобщение Гръцкият съюз на износителите, цитиран от агенция АНА-МПА. Според анализа на Центъра за експортни изследвания, който се основава на неокончателни данни на гръцката статистическа служба, през октомври износът на страната е нараснал с около 24 процента на годишна база и възлиза на

Чакат инфлацията, за да вдигнат цената на водата

Чакат инфлацията, за да вдигнат цената на водата

Увеличението е от 1 януари, най-много е в Бургас и София Инфлацията за ноември, която НСИ ще обяви до няколко дни, ще е решаваща за това с колко ще поскъпне водата от 1 януари. На 17 декември КЕВР, чийто председател е Иван Иванов, ще разгледа заявленията на ВиК операторите в 23 града с новите цени.

Най-коментирани

Събират разделно отпадъците на близо 6,4 милиона българи от 183 общини

Събират разделно отпадъците на близо 6,4 милиона българи от 183 общини

Близо 6,4 млн. души от 183 общини са обхванати от разделното събиране на отпадъци в момента. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на заключителния форум "Зелена икономика", който се състоя в София хотел Балкан, съобщи БТА. В България са рециклирани 917 000 тона битови отпадъци през 2016 г.

Красивите лица, които управляват над 67 млрд. лева

Красивите лица, които управляват над 67 млрд. лева

На върха на две от най-големите банки в България са жени, към тях скоро ще се присъедини и трета Образът на жените като мениджъри, които поемат по-малко рискове и които е малко вероятно да прахосат финансите на банката, която управляват, е погрешен и това трябва да се взема под внимание. Изненадващата констатация е записана в доклад на

Чакат инфлацията, за да вдигнат цената на водата

Чакат инфлацията, за да вдигнат цената на водата

Увеличението е от 1 януари, най-много е в Бургас и София Инфлацията за ноември, която НСИ ще обяви до няколко дни, ще е решаваща за това с колко ще поскъпне водата от 1 януари. На 17 декември КЕВР, чийто председател е Иван Иванов, ще разгледа заявленията на ВиК операторите в 23 града с новите цени.

Почват преговори за концесията в Банско (Обзор)

Почват преговори за концесията в Банско (Обзор)

Петчленка на ВАС потвърди, че не трябва ОВОС за плана за управление на “Пирин” Кабинетът упълномощи в сряда министъра на околната среда и водите Нено Димов да предоговори концесионния договор с “Юлен” АД за ски зоната над Банско. По същото време 5-членният състав на Върховния административен съд (ВАС) публикува решение,

Градска железница свързва Казичене с Банкя

Градска железница свързва Казичене с Банкя

Откриват градска железница по линията Казичене – Банкя. Първата мотриса потегли днес в 12:05ч. и ще стигне до крайната си точка за час и десет минути, предаде Би Ти Ви. „Идеята е да направим нова градска железница, която да свързва кварталите на София. В последствие идеята ни е да се свързва Перник със София.

Левон Хампарцумян: Не се очаква рязко повишаване на лихвите

Левон Хампарцумян: Не се очаква рязко повишаване на лихвите

Финансистът Левон Хампарцумян, който стана „Банкер на 2018 г.” коментира проблемът с хроничната бедност пред Би Ти Ви. По думите му страната ни винаги е била най-бедната държава в Европа, дори по времето на комунизма. „През 1944 г. България е на същото икономическо положение като Дания – селскостопански държави с наченки на индустрия.

Срамните тайни на хляба

Срамните тайни на хляба

Правят го с боядисано брашно, овлажнители, омекотители, ензими, към тях ароматизатори и овкусители Боядисано брашно, овлажнители, омекотители, ензими, към тях ароматизатори, овкусители. Това са част от срамните тайни на българския хляб. Че черният, смятан за по-здравословен е всъщност боядисан, е известно отдавна.

Банско подарява кола за старта на сезона

Банско подарява кола за старта на сезона

Курортът отваря тържествено на 15 декември Чисто ново Audi A3 ще чака своя пръв притежател следващата събота, 15 декември, на Бъндеришка поляна. Автомобилът може да бъде спечелен в играта “Ловци на съкровища” - една от многото, които ще отбележат стартирането на ски сезона тази година. В приключението могат да се включат всички желаещи да

Путин: Южна Европа може да се включи към "Турски поток" през Гърция

Путин: Южна Европа може да се включи към "Турски поток" през Гърция

Руският президент Владимир Путин не изключи възможността Южна Европа да се включи към "Турски поток" през Гърция, предаде ТАСС, цитирана от БТА. Путин каза това на съвместна пресконференция след разговори с гръцкия премиер Алексис Ципрас. "Готови сме да реализираме заедно с Гърция големи инфраструктурни енергийни проекти.

Рокади в борда на директорите на БДЖ: 2-ма шефове уволнени, нови на техните места

Рокади в борда на директорите на БДЖ: 2-ма шефове уволнени, нови на техните места

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков извърши промени в състава на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ" ЕАД, съобщи на сайта си ведомството. С протоколно решение на министъра като членове на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ" ЕАД са избрани Григори Григоров и Светломир Николов.

Всеки месец износът на България е за 2,2 млрд. евро

Всеки месец износът на България е за 2,2 млрд. евро

Стоки за 2,2 млрд. евро средно изнася България всеки месец през 2018 г. Това обяви зам.-министърът на икономиката Александър Манолев при връчването на наградите “Експортьор на годината”. В топ 10 на нашите пазари има само една държава, която е извън ЕС - Турция. Китай все по-бързо се доближава до първите 10 дестинации за износ на българския

В пет града ще се търсят нови работници през 2019 г.

В пет града ще се търсят нови работници през 2019 г.

Очакванията за ръст на заетостта обаче са най-слаби от 4 г. насам През следващата година работодателите ще търсят нови служители във всички големи региони в страната, като основно те са съсредоточени в пет града. Това показва изследване на заетостта на “Менпауър груп”, което обхваща данни от 620 работодатели в пет региона в България.

Започна връчването на годишните награди в туризма (Снимки)

Започна връчването на годишните награди в туризма (Снимки)

В концертната зала на Централния военен клуб в столицата започна връчванета на годишните награди в туризма. Те са разделени в 16 категории,като тази година има общо 125 участници. Очаквайте

Мисия “Безопасност за потребителите”

Мисия “Безопасност за потребителите”

Комисията за защита на потребителите започва масирани проверки за фалшиви намаления Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще проведе масирани проверки по търговските обекти за нелоялни търговски практики, фалшиви намаления и дали потребителите са в безопасност, докато пазаруват или пътуват. Върху това акцентира дейността си комисията.

Рекорди в туризма на Балканите

Рекорди в туризма на Балканите

Независимо от информациите за политически сътресения и протести, Балканите изпращат 2018 г. като поредна година на рекорди в сферата на туризма, предава БТА. ТУРЦИЯ Турция постигна нов исторически рекорд в сферата на туризма, като тази година посрещна около 40 милиона туристи, заяви в края на миналия месец турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Оливие Маркет, президент на "AES България": В следващите 5-10 години България не може без централите от Маришкия басейн

Оливие Маркет, президент на "AES България": В следващите 5-10 години България не може без централите от Маришкия басейн

Американската компания влага 2 милиона лева за ремонт на стадиона в Гълъбово "Производството на енергия от въглища е изключително важно за България. Няма никакво съмнение, че в краткосрочен план от 5-10 години, не само нашата централа, но и всички централи в Маришкия басейн, както и мини "Марица изток",

7 правила за наистина изгодни намаления

7 правила за наистина изгодни намаления

Или как да разберете дали промоциите дават това, което обещават Проверките на Комисията за защита на потребителите показват, че търговците знаят какви законови изискванията трябва да спазват при кампаниите за намаления на цените, но винаги има някои, които опитват да нарушават правилата. Особено пък преди Коледа,

Строителите изкарват 1000 машини на протест утре в София

Строителите изкарват 1000 машини на протест утре в София

1000 строителни машини ще бъдат изкарани на бул. "Цариградско шосе" утре между 7:00 и 12:00 часа в знак на протест срещу целенасочената кампания за дискредитиране на строителните фирми в България. Това съобщи председателят на управителния съвет в Камарата на строителите инж. Илиян Терзиев. Също утре в Народното събрание,

Износът на България за ЕС се увеличава с 10%

Износът на България за ЕС се увеличава с 10%

Износът на български стоки за Европейския съюз се увеличава с 10,1% от януари до края на септември спрямо същия период на миналата година, показва статистиката, цитирана от БТА. Изнесени са стоки за 28, 147 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.

Турският печат с лоши новини за икономиката на страната

Турският печат с лоши новини за икономиката на страната

"Най-лошото тепърва започна" (в. Айдънлък), "Икономиката се отклони от пътя" (в. "Йени месаж"), "От растеж към свиване" (в. "Йени Ася"), "Растежът се свива" (в. "Милли газете") - това са някои от заглавията в турския печат, който съобщава за регистрираното забавяне в растежа на турската икономика, предаде БТА.