Проф. д-р Камелия Касабова: Прихващането на данни през интернет е хитът при източването на банкови сметки

  • 5
authorАвтор: Христо Николов

Проф. д-р Камелия Касабова:
Прихващането на данни през интернет е хитът при източването на банкови сметки

Камелия Касабова е доктор по право и професор по търговско право в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирала е банково дело в Швейцария и банково и борсово дело в САЩ. Работила е като директор на направление „Правно“ на Минералбанк и главен секретар на Асоциацията на банките в България. Камелия Касабова е била заместник председател на 39 и 40 Народно събрание.

Тя е председател на Помирителната комисия за платежни спорове, председател на Помирителната комисия за финансови услуги и заместник председател на Арбитражния съд при Българската стопанска камара и арбитър. Автор е на десетки студии и монографии в областта на търговското и банково право.

-Госпожо Касабова, суми от какъв порядък може да спести на обикновения гражданин Помирителната комисия чрез медиаторството с финансови институции, като се избягва дългия и сложен съдебен процес?

-Диапазонът на сумите, които се претендират за възстановяване от банките, беше пределно широк до края на 2015 г. – от един лев до половин милион лева. БНБ прие нов Правилник за дейността на комисията и сега максималният размер на сумите, с които комисията може да бъде сезирана, е 20 000 лева. В това е и европейският законодателен замисъл - да се осигури лесен и евтин достъп до правна помощ на граждани и търговци, ощетени с дребни суми, за да не водят съдебни дела.

-Как протича една медиация между ощетения и банката като време и като условия?

-Не бих я нарекла точно медиация, макар че основната цел на комисията е да намери разумен компромис между интересите и на двете страни – банката и нейния клиент. Това изисква да влезе и в ролята на медиатор и чрез взаимни отстъпки от спорещите страни да стигне до решение на проблема. Но споровете се разглеждат неприсъствено, въз основа на представени документи, експертизи и становища на страните, в срок от два месеца след събирането им. Затова не осъществяваме пряка медиация.

-Задължителни ли са решенията на Помирителната комисия?

-Решенията не са задължителни, но ако се приемат от страните, имат силата на споразумение. Страните могат да придадат изпълнителна сила на сключеното споразумение, като го предоставят за одобрение пред компетентния съд. Според мен и най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение. Последното струва много време и пари, докато комисията се произнася без да събира такси и в относително кратки срокове.

-Има ли случаи, в които самата комисия не е могла да разреши спора и се е стигало до правосъдието?

-Комисията трябва да намери разрешение на спора. Тя не е правораздавателен орган и това позволява да се напусне територията на стриктно разписаните правни норми и чрез взаимни отстъпки от насрещните страни да се стигне до решение на проблема. Няма пречка спорът да се отнесе за решаване и по съдебен ред, когато решението не е прието от някоя от страните. В тези случаи обикновено съдът изисква преписката и по този начин индиректно влияем на решаването му, защото членовете на комисията са професионалисти и разумно обосновават аргументите си.

-От какъв характер са най-честите казуси, които разрешава комисията и как става това?

-Най-често се решават спорове за извършване на неразрешени платежни операции със загубена или открадната платежна карта, неоторизирани преводи при интернет банкиране и при търговия в електронни магазини, нареждане на парични преводи от мними пълномощници, начислени такси и разноски по платежна сметка, проблеми с директни дебити и кредитни преводи и други.

За съжаление престъпният свят не си дава почивка. Новите му „идеи” се множат успоредно с напредъка на банковите технологии. Фалшифицирането на дебитни и кредитни карти вече не е хит. Проблемът е източване на платежни карти чрез прихващане на данните им в интернет.

Необходима е бдителност на клиентите, финансова култура. Както полагаме грижа за опазване на портфейлите си, така трябва да сме предпазливи, когато ни изискват номера на карти, банкови сметки, пароли за достъп в интернет.

-Какво трябва да знаят гражданите, за да защитят правата си в аналогични казуси?

-Най-важното е да предприемат всички разумни действия да съхраняват не само ПИН-кода на картата, но и останалите данни и пароли, необходими за нареждане на плащания в интернет в тайна, включително и от лица от най-близкия семеен и приятелски кръг.
Задължително е също така да закриват ПИН-кода, когато го въвеждат на АТМ или ПОС терминално устройство.

Използван престъпен метод е „фишингът”. Той представлява схема, чрез която престъпна група присвоява конфиденциална информация, като номера на платежни карти, персонална информация и пароли. Престъпната група изпраща на жертвите e-mail, който видимо идва от известни и надеждни податели - напр. банки, PayPal, VISA, MasterCard и др. С него се изисква: да се предоставят данните за платежната карта, защото например се актуализира базата данни на клиентите. Или се дава „линк”, при отварянето на който следва да се попълни тази информация. Често се изисква да се стартира някакво приложение, което може да зарази компютъра и отново да причини изтичане на платежна информация.

Клиентите следва да знаят, че IBAN-ът е от първостепенно значение при изпълнение на парични преводи и че банките не са задължени да проверяват за съответствие между номера на сметката и името на титуляра й. При неточно посочване на IBAN в платежното нареждане, ако сумата попадне в сметката на трето лице, банката не носи отговорност. Ако това трето лице не върне доброволно сумата, с която вследствие на грешката в платежното нареждане е заверена неговата сметка, наредителят на плащането може да претендира връщане на сумата само по съдебен ред.

-Може ли Помирителната комисия да разрешава спорове между чужди граждани, примерно граждани на страна от ЕС и работеща в България финансова институция?

-Да, с Регламент 2015/751 изрично е разширена компетентността на комисията да решава трансгранични спорове и спорове по услуги, предоставяни от разстояние. Все още обаче не сме сезирани с такива спорове.

-Срещат ли се често казуси, в които граждани и фирми претендират и за някакви морални или материални щети, нанесени им от банкова институция освен конкретното разрешаване на спора?

-Най-типичните претенции на клиентите са за понесени имуществени вреди от платежна услуга. Не бяха редки и случаите, в които гражданите се обръщаха към комисията с искания да се произнася като „другарски съд” за претърпени морални щети от банките. Понастоящем обаче комисията разглежда само спорове, които произтичат от платежна услуга и имат имуществено измерение. Не се произнасяме по претенции за неимуществени вреди, неоснователно обогатяване и непозволено увреждане, които могат да се доказват само по съдебен ред

-Как действа комисията в случаите, когато лица, представящи се пред банката като хора с представителна власт, злоупотребят със сметката на фирма? Търговски дружества търсили ли са ви в такива случаи?

-Имаме и такива случаи на ощетени граждани и търговци. Това са хипотези на наредени операции от платежна сметка чрез измама. Обикновено от външна страна са налице недвусмислени обстоятелства, че това лице е овластено да нареди операцията. Банката извършва необходимите действия в съответствие с вътрешните си правила, за да установи кой е наредителят на плащането. Ако е налице несъответствие на видима информация, например видимо разминаване в снимките и данните на представените документи, а операцията е допусната, това може да се определи като проява на небрежност от страна на банката.

И обратното – ако от външна страна са налице недвусмислени обстоятелства, че лицето е овластено да нареди операцията, по отношение на банката няма да намери приложение правилото „който плаща зле - плаща два пъти”.

При тези случаи комисията не може по безспорен начин да установи обективната истина. Необходимо е извършване на графологична експертиза, разпит на свидетели и др. Решаването на тези спорове не може да приключи в рамките на обичайното помирително производство. Обстоятелствата следва да бъдат доказани по съдебен ред.

-Има ли тенденция към повишаване на случаите на търсене на съдействие от комисията от момента на създаването й преди седем години? Как се изменят през тези години най-често срещаните казуси?

-Налице са трайни тенденции на увеличение на работата на комисията. Допреди две-три години много популярен престъпен метод беше „скимирането“ на платежни карти и източването на банкови сметки с изработването на дубликат. Неслучайно чуждицата „скимер” буквално означава лъжицата, с която се обира каймака.

Използването на идиома се обяснява с лесния начин за неправомерно усвояване на парични суми чрез източване на чужда платежна сметка с фалшива платежна карта.
Но новото поколение карти с чип намали тази престъпна тенденция. Сега хитът е прихващане на данни в интернет и нареждане на неразрешени операции.

-В периода на коледните и новогодишни празници онлайн пазаруването скача в пъти. Какви са най-често срещаните оплаквания в комисията по отношения на тези трансакции? Имат ли те тенденция да се увеличават, след като самото онлайн пазаруване расте всяка година?

-Платежните операции, наредени в интернет, в момента са най-големия ни проблем. Защото данните на платежния инструмент могат да бъдат прихванати по различни начини: посредством фишинг или шпионски софтуер (spyware), който клиентът неволно е инсталирал на своя компютър или пък е извършвал интернет трансакции с картата от други компютри, които вече са заразени, с посещение на сайтове, от които впоследствие е извлечена платежна информация за карти и др. Особено разпространен е случаят на заразяване на компютри с вирус тип „троянски кон“, което много трудно се установява от антивирусните програми.

Това, което мога да препоръчам на клиентите е да използват услугите на банки, които предлагат еднократни пароли за нареждане на операция в интернет, подадени чрез токън, sms известяване или по друг начин. Такава парола също може да бъде прихваната при легитимна трансакция. Но ако е еднократна, тоест за всяко плащане е необходимо въвеждане на различна парола, то прихваната от недобросъвестни лица парола би била безполезна при следващо плащане. Същата препоръка отправям и към клиентите, които използват интернет банкиране.

-Доволни ли са според Вас от комисията самите търговски банки, след като техни представители, избирани от Асоциацията на банките в България, са нейни членове?

-Смятам, че комисията постепенно наложи авторитетно присъствие в банковата общност. Доказателство за това е увеличаването на броя на доброволно приетите решения, изготвени от комисията.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Енергиен шеф: "Турски поток" може да мине през България

Енергиен шеф: "Турски поток" може да мине през България

Газовият проект "Турски поток" може да мине през България, заяви пред БНР  президентът на Турската асоциация за енергийна икономика Гюркан Кумбароглу. За да се стигне до това обаче, трябва да има решение на високо ниво, допълни експертът: "Разбира се, че е възможно. Първата тръба е предназначена за доставки на газ,

Чужди търговци продават по-скъпо на българи, не приемат и BG кредитни карти, ще ги спират

Чужди търговци продават по-скъпо на българи, не приемат и BG кредитни карти, ще ги спират

Търговци от европейски държави продават по-скъпо на българи, отколкото на съгражданите си. Има случаи, при които хора от България капарират коли под наем. Когато отидат да вземат ключовете и да платят с кредитна карта, фирмата отказва да им даде автомобила, защото не е издадена в съответната държава. Освен това не връщат и капарото.

Най-евтините къщи
ще струват $4000,
печатат ги с 3D (ВИДЕО)

Най-евтините къщи ще струват $4000, печатат ги с 3D (ВИДЕО)

Американската компания ICON уверява, че е създала технология, с чиято помощ се изработват най-евтините пълноценни къщи, пише Inhabitat.com. Те ще са с площ от 55 - 57 кв. м и ще струват само 4000 долара при масово производство. Друго голямо тяхно предимство е фактът, че една може да бъде изградена в рамките на 24 часа на съответното място.

Московски разпореди проверка на обществена поръчка за БДЖ-Пътнически превози

Московски разпореди проверка на обществена поръчка за БДЖ-Пътнически превози

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски разпореди да бъде извършен цялостен одит на обществена поръчка с предмет: "Извършване на планова техническа поддръжка (ТП, МПР и ГПР) и извънпланова техническа поддръжка (РН) на електрически локомотиви серия 46200 и електрически локомотиви 44001 и 44002,

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

През последното тримесечие на 2017-а растежът на заплатите в еврозоната и в целия Европейски съюз се подобри слабо спрямо предходните три месеца, като в същото време нашата страна остава на трето място (след Румъния и Унгария) по ръст на заплащането на труда, показват данни на Евростат. Заплащането на труда в еврозоната се увеличи на годишна база

Румен Овчаров: Нормалната цена на ЧЕЗ е доста под 300 милиона евро

Румен Овчаров: Нормалната цена на ЧЕЗ е доста под 300 милиона евро

"Господин Цветанов отново е открил топлата вода, БСП иска отдавна предсрочни избори. Нима не е заплаха за националната сигурност, след като столицата се електроснабдява чрез ЧЕЗ. Въпросът е кой купува дружеството, с какви пари, кой ще връща кредитите?". Така коментира сделката за ЧЕЗ бившият енергиен министър Румен Овчаров пред БНТ.

Растеж: От 20 до  100 кошера с пчели за 10 г.

Растеж: От 20 до 100 кошера с пчели за 10 г.

За десет години пчелар от благоевградското село Пороминово успява да увеличи кошерите си пет пъти. Славин Чавдарски кандидатства по Националната програма за пчеларство за първи път през 2012 г. Получава 3914,4 лв. за закупуване на препарати за борба срещу вароатозата, както и за 30 кошера. Година по-късно получава 3807,36 лв.

"Газпром" се отказва засега от "Турски поток" като износител на газ за Европа

"Газпром" се отказва засега от "Турски поток" като износител на газ за Европа

Газпром" е започнал да демонтира и замразява стотици километри от тръбопровода, подвеждащ газ по руска територия към морския участък на проекта "Турски поток". Това означава, че в компанията са изгубили надежда в обозримо бъдеще да превърнат газопровода в мащабен износ за Европа, коментира изданието Finanz.ru, цитирано от "Дневник".

10 заявления подадоха за тръби за газовата връзка Гърция - България

10 заявления подадоха за тръби за газовата връзка Гърция - България

10 са подадените заявления за участие в процедурата за производство и доставка на тръби за нуждите на газовата връзка Гърция - България. Това стана ясно преди публичното заседание, на което ще бъдат отворени подадените заявления за участие в ограничената процедура за „Производство и доставка на тръби за нуждите на междусистемната газова връзка

Ройтерс: Русия ще модернизира българските МиГ-29

Ройтерс: Русия ще модернизира българските МиГ-29

Българските власти са избрали руската РСК „МиГ” за ремонта и модернизацията на 15-те си изтребителя МиГ-29 до 2022 г., предаде „Ройтерс”, като се позова на документи от Министерството на отбраната. Сделката е на стойност 81,3 млн. лева. Агенцията отбелязва, че нашата страна е член на ЕС и НАТО, но от ведомството на Красимир Каракачанов са

Най-коментирани

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

Заплатите в България с един от най солидните ръстове в ЕС в края на 2017 г.

През последното тримесечие на 2017-а растежът на заплатите в еврозоната и в целия Европейски съюз се подобри слабо спрямо предходните три месеца, като в същото време нашата страна остава на трето място (след Румъния и Унгария) по ръст на заплащането на труда, показват данни на Евростат. Заплащането на труда в еврозоната се увеличи на годишна база

Регистрираните безработни намаляват и през февруари

Регистрираните безработни намаляват и през февруари

Продължава да намалява броят на регистрираните безработни в бюрата по труда и през февруари - общо 230 611 за месеца, което представлява намаление от 2.8 на сто спрямо януари. Сравнението с година по-рано пък показва, че безработните намаляват с 14.5 на сто, съобщават от пресцентъра на Агенцията по заетостта.

Шефчович: Подкрепяме хъба, за да стане България от транзитьор - търговец на газ (Видео)

Шефчович: Подкрепяме хъба, за да стане България от транзитьор - търговец на газ (Видео)

"Знаете какъв е вашият министър председател. Той изважда карти, схеми", така обясни вицепрезидентът на европейската комисия Марош Шефчович закъснението си с над половин час за конференцията "Ролята на неправителствените организации при формиране на енергийната политика". С Бойко Борисов са обсъждали тази сутрин инфраструктурата на западните

ЕК: Държавните фирми в България крият риск за  публичните финанси

ЕК: Държавните фирми в България крият риск за публичните финанси

Държавните предприятия в България представляват източник на икономически и финансов риск за публичните финанси на страната. Това се казва в доклад на Европейската комисия за напредъка в изпълнението на специфични препоръки във финансовата област. Общо задълженията на дружествата, в които държавата притежава 50% и повече от капитала,

Нанков: До 2020 г. над 90 на сто от страната се очаква да е покрита с кадастрална карта

Нанков: До 2020 г. над 90 на сто от страната се очаква да е покрита с кадастрална карта

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков съобщи на форум, че амбициозната задача на Агенцията по кадастър е в рамките на следващите две години над 90 на сто от територията на страната да бъде покрита с кадастрална карта. Сега 36 на сто от територията на България е с такава карта, допълни той.

Газът поскъпва с 2,6%, за тока смятат с колко

Газът поскъпва с 2,6%, за тока смятат с колко

Преговарят до лятото за договорите на американските централи Природният газ през второто тримесечие да поскъпне с 2,6% до 361,82 лв. за 1000 куб. м, предлага КЕВР. Тези цени ще се обсъждат на 26 март на заседание на регулатора. “Булгаргаз” поиска цената да се вдигне с 4,82%, но от комисията, чийто председател е Иван Иванов,

Растеж: От 20 до  100 кошера с пчели за 10 г.

Растеж: От 20 до 100 кошера с пчели за 10 г.

За десет години пчелар от благоевградското село Пороминово успява да увеличи кошерите си пет пъти. Славин Чавдарски кандидатства по Националната програма за пчеларство за първи път през 2012 г. Получава 3914,4 лв. за закупуване на препарати за борба срещу вароатозата, както и за 30 кошера. Година по-късно получава 3807,36 лв.

Преговорите на държавата за прекратяване на договорите с US-тецовете ще продължат месеци

Преговорите на държавата за прекратяване на договорите с US-тецовете ще продължат месеци

Преговорите на държавата с "Ей И Ес Гълъбово" и "Контур Глобал -Марица изток 3" (т. нар. американски централи) за прекратяване на договорите за доставка на енергия няма да приключат за три седмици, нужно е повече време, каза пред журналисти днес заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков. Трябва да бъдем много внимателни и преговорите да

Енергиен шеф: "Турски поток" може да мине през България

Енергиен шеф: "Турски поток" може да мине през България

Газовият проект "Турски поток" може да мине през България, заяви пред БНР  президентът на Турската асоциация за енергийна икономика Гюркан Кумбароглу. За да се стигне до това обаче, трябва да има решение на високо ниво, допълни експертът: "Разбира се, че е възможно. Първата тръба е предназначена за доставки на газ,

Делян Добрев: ГЕРБ няма притеснения за купувача на ЧЕЗ

Делян Добрев: ГЕРБ няма притеснения за купувача на ЧЕЗ

В ГЕРБ нямат притеснение относно купувача на ЧЕЗ, обяви депутатът и бивш енергиен министър Делян Добрев в предаването "Панорама" по БНТ и допълни, че КЕВР има достатъчно механизми за регулация, а цената на тока не се определя от самото ЕРП и регулаторът има функция да отстранява мениджмънта му. "Казвам, че няма проблем не,

11,73 млрд. лв. от Брюксел вдигнали БВП с 2,1% за 3 г.

11,73 млрд. лв. от Брюксел вдигнали БВП с 2,1% за 3 г.

Инфлацията се качила с 0,3%, доходите с повече - 1,2% Финансовият ресурс на европейските програми заедно с бюджетното съфинансиране са повлияли положително на всеки от основните макроикономически показатели за последните 3 години. Това показва анализ на финансовото министерство, който сравнява два сценария за развитие на икономиката ни- със и

По-високи такси в Европа за колите, които цапат повече

По-високи такси в Европа за колите, които цапат повече

Автомобилите с по-високи нива на вредни емисии да се таксуват по нова толсистема в градовете в Европейския съюз. Предвижда се мярката да бъде приета до края на българското европредседателство. Това съобщи еврокомисарят по транспорт Виолета Булц след участие в конференция по мултимодален транспорт в София.

311 млн. лв. за ремонт на пътища, пълнят дупки първо по магистралите и първокласните

311 млн. лв. за ремонт на пътища, пълнят дупки първо по магистралите и първокласните

До средата на май ще приключи работата по най-проблемните участъци Ден след ултиматума на Бойко Борисов дупките по пътищата да бъдат запълнени, от пътната агенция са се задействали, показа проверка на “24 часа”. Министърът на регионалното развитие Николай Нанков нареди на областните пътни управления да започнат да ги кърпят.

25 500 българи подслоняват непознати без пари. Защо?

25 500 българи подслоняват непознати без пари. Защо?

Нетрадиционни начини за настаняване все по-популярни Нощувки се предлагат на излишния диван Да видиш света, без да харчиш пари за нощувки, благодарение на любезността на хората и тяхната излишна мека мебел. Това стана възможно през 2004 г. със стартирането на платформата каучсърфинг. Чрез нея можеш да пренощуваш безплатно на дивана на непознат и

Андронов преизбран за председател на банковата асоциация

Андронов преизбран за председател на банковата асоциация

Главният изпълнителен директор на ОББ Петър Андронов ще оглавява Асоциацията на банките в България още три години. Това реши общото събрание на асоциацията във вторник. Негов заместник ще е шефката на Банка ДСК Виолина Маринова. Главният изпълнителен директор на Банка Пиреос Емил Ангелов също бе преизбран за член на УС.

Решено: "Булгартрансгаз" купува активите на "Южен поток България" за 13 135 815 лв.

Решено: "Булгартрансгаз" купува активите на "Южен поток България" за 13 135 815 лв.

"Булгартрансгаз" обяви преди минути, че купува активите и земите на "Южен поток България" за 13 187 688 лв.  Това става ясно от решение за класиране на единствения участник в обществена поръчка - "Южен поток България", която е по процедура договаряне без предварително обявление.   Обществената поръчка бе обявена на 6 март и приключва на 20 март с

Център за квалификация на кадрите в туризма ще заработи пилотно в София

Център за квалификация на кадрите в туризма ще заработи пилотно в София

Център за квалификация и преквалификация на кадрите в туризма към ресорното министерството, който ще работи в партньорство с образователното министерство, се очаква да стартира пилотно в София през следващата година. Ако върви успешно, ще направим клонове и в страната, е казала министърът на туризма Николина Ангелкова във Велинград при срещата си

Караниколов: Утре се създава търговско дружество, което да поддържа язовирите

Караниколов: Утре се създава търговско дружество, което да поддържа язовирите

Обсъдихме възможност, която вероятно утре ще е факт, да има търговско дружество, което ще се занимава с това да поддържа язовирните стени и санитарно-охранителните зони на язовирите, докато се прехвърля собствеността им, което няма да стане за 1-2 дни, а може би за доста по-дълъг период. Това каза пред журналисти министърът на икономиката Емил

Газът поскъпва с 2,6%, за тока смятат с колко

Газът поскъпва с 2,6%, за тока смятат с колко

Преговарят до лятото за договорите на американските централи Природният газ през второто тримесечие да поскъпне с 2,6% до 361,82 лв. за 1000 куб. м, предлага КЕВР. Тези цени ще се обсъждат на 26 март на заседание на регулатора. “Булгаргаз” поиска цената да се вдигне с 4,82%, но от комисията, чийто председател е Иван Иванов,

Растеж: От 20 до  100 кошера с пчели за 10 г.

Растеж: От 20 до 100 кошера с пчели за 10 г.

За десет години пчелар от благоевградското село Пороминово успява да увеличи кошерите си пет пъти. Славин Чавдарски кандидатства по Националната програма за пчеларство за първи път през 2012 г. Получава 3914,4 лв. за закупуване на препарати за борба срещу вароатозата, както и за 30 кошера. Година по-късно получава 3807,36 лв.