Проф. д-р Камелия Касабова: Прихващането на данни през интернет е хитът при източването на банкови сметки

  • 6
authorАвтор: Христо Николов

Проф. д-р Камелия Касабова:
Прихващането на данни през интернет е хитът при източването на банкови сметки

Камелия Касабова е доктор по право и професор по търговско право в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирала е банково дело в Швейцария и банково и борсово дело в САЩ. Работила е като директор на направление „Правно“ на Минералбанк и главен секретар на Асоциацията на банките в България. Камелия Касабова е била заместник председател на 39 и 40 Народно събрание.

Тя е председател на Помирителната комисия за платежни спорове, председател на Помирителната комисия за финансови услуги и заместник председател на Арбитражния съд при Българската стопанска камара и арбитър. Автор е на десетки студии и монографии в областта на търговското и банково право.

-Госпожо Касабова, суми от какъв порядък може да спести на обикновения гражданин Помирителната комисия чрез медиаторството с финансови институции, като се избягва дългия и сложен съдебен процес?

-Диапазонът на сумите, които се претендират за възстановяване от банките, беше пределно широк до края на 2015 г. – от един лев до половин милион лева. БНБ прие нов Правилник за дейността на комисията и сега максималният размер на сумите, с които комисията може да бъде сезирана, е 20 000 лева. В това е и европейският законодателен замисъл - да се осигури лесен и евтин достъп до правна помощ на граждани и търговци, ощетени с дребни суми, за да не водят съдебни дела.

-Как протича една медиация между ощетения и банката като време и като условия?

-Не бих я нарекла точно медиация, макар че основната цел на комисията е да намери разумен компромис между интересите и на двете страни – банката и нейния клиент. Това изисква да влезе и в ролята на медиатор и чрез взаимни отстъпки от спорещите страни да стигне до решение на проблема. Но споровете се разглеждат неприсъствено, въз основа на представени документи, експертизи и становища на страните, в срок от два месеца след събирането им. Затова не осъществяваме пряка медиация.

-Задължителни ли са решенията на Помирителната комисия?

-Решенията не са задължителни, но ако се приемат от страните, имат силата на споразумение. Страните могат да придадат изпълнителна сила на сключеното споразумение, като го предоставят за одобрение пред компетентния съд. Според мен и най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение. Последното струва много време и пари, докато комисията се произнася без да събира такси и в относително кратки срокове.

-Има ли случаи, в които самата комисия не е могла да разреши спора и се е стигало до правосъдието?

-Комисията трябва да намери разрешение на спора. Тя не е правораздавателен орган и това позволява да се напусне територията на стриктно разписаните правни норми и чрез взаимни отстъпки от насрещните страни да се стигне до решение на проблема. Няма пречка спорът да се отнесе за решаване и по съдебен ред, когато решението не е прието от някоя от страните. В тези случаи обикновено съдът изисква преписката и по този начин индиректно влияем на решаването му, защото членовете на комисията са професионалисти и разумно обосновават аргументите си.

-От какъв характер са най-честите казуси, които разрешава комисията и как става това?

-Най-често се решават спорове за извършване на неразрешени платежни операции със загубена или открадната платежна карта, неоторизирани преводи при интернет банкиране и при търговия в електронни магазини, нареждане на парични преводи от мними пълномощници, начислени такси и разноски по платежна сметка, проблеми с директни дебити и кредитни преводи и други.

За съжаление престъпният свят не си дава почивка. Новите му „идеи” се множат успоредно с напредъка на банковите технологии. Фалшифицирането на дебитни и кредитни карти вече не е хит. Проблемът е източване на платежни карти чрез прихващане на данните им в интернет.

Необходима е бдителност на клиентите, финансова култура. Както полагаме грижа за опазване на портфейлите си, така трябва да сме предпазливи, когато ни изискват номера на карти, банкови сметки, пароли за достъп в интернет.

-Какво трябва да знаят гражданите, за да защитят правата си в аналогични казуси?

-Най-важното е да предприемат всички разумни действия да съхраняват не само ПИН-кода на картата, но и останалите данни и пароли, необходими за нареждане на плащания в интернет в тайна, включително и от лица от най-близкия семеен и приятелски кръг.
Задължително е също така да закриват ПИН-кода, когато го въвеждат на АТМ или ПОС терминално устройство.

Използван престъпен метод е „фишингът”. Той представлява схема, чрез която престъпна група присвоява конфиденциална информация, като номера на платежни карти, персонална информация и пароли. Престъпната група изпраща на жертвите e-mail, който видимо идва от известни и надеждни податели - напр. банки, PayPal, VISA, MasterCard и др. С него се изисква: да се предоставят данните за платежната карта, защото например се актуализира базата данни на клиентите. Или се дава „линк”, при отварянето на който следва да се попълни тази информация. Често се изисква да се стартира някакво приложение, което може да зарази компютъра и отново да причини изтичане на платежна информация.

Клиентите следва да знаят, че IBAN-ът е от първостепенно значение при изпълнение на парични преводи и че банките не са задължени да проверяват за съответствие между номера на сметката и името на титуляра й. При неточно посочване на IBAN в платежното нареждане, ако сумата попадне в сметката на трето лице, банката не носи отговорност. Ако това трето лице не върне доброволно сумата, с която вследствие на грешката в платежното нареждане е заверена неговата сметка, наредителят на плащането може да претендира връщане на сумата само по съдебен ред.

-Може ли Помирителната комисия да разрешава спорове между чужди граждани, примерно граждани на страна от ЕС и работеща в България финансова институция?

-Да, с Регламент 2015/751 изрично е разширена компетентността на комисията да решава трансгранични спорове и спорове по услуги, предоставяни от разстояние. Все още обаче не сме сезирани с такива спорове.

-Срещат ли се често казуси, в които граждани и фирми претендират и за някакви морални или материални щети, нанесени им от банкова институция освен конкретното разрешаване на спора?

-Най-типичните претенции на клиентите са за понесени имуществени вреди от платежна услуга. Не бяха редки и случаите, в които гражданите се обръщаха към комисията с искания да се произнася като „другарски съд” за претърпени морални щети от банките. Понастоящем обаче комисията разглежда само спорове, които произтичат от платежна услуга и имат имуществено измерение. Не се произнасяме по претенции за неимуществени вреди, неоснователно обогатяване и непозволено увреждане, които могат да се доказват само по съдебен ред

-Как действа комисията в случаите, когато лица, представящи се пред банката като хора с представителна власт, злоупотребят със сметката на фирма? Търговски дружества търсили ли са ви в такива случаи?

-Имаме и такива случаи на ощетени граждани и търговци. Това са хипотези на наредени операции от платежна сметка чрез измама. Обикновено от външна страна са налице недвусмислени обстоятелства, че това лице е овластено да нареди операцията. Банката извършва необходимите действия в съответствие с вътрешните си правила, за да установи кой е наредителят на плащането. Ако е налице несъответствие на видима информация, например видимо разминаване в снимките и данните на представените документи, а операцията е допусната, това може да се определи като проява на небрежност от страна на банката.

И обратното – ако от външна страна са налице недвусмислени обстоятелства, че лицето е овластено да нареди операцията, по отношение на банката няма да намери приложение правилото „който плаща зле - плаща два пъти”.

При тези случаи комисията не може по безспорен начин да установи обективната истина. Необходимо е извършване на графологична експертиза, разпит на свидетели и др. Решаването на тези спорове не може да приключи в рамките на обичайното помирително производство. Обстоятелствата следва да бъдат доказани по съдебен ред.

-Има ли тенденция към повишаване на случаите на търсене на съдействие от комисията от момента на създаването й преди седем години? Как се изменят през тези години най-често срещаните казуси?

-Налице са трайни тенденции на увеличение на работата на комисията. Допреди две-три години много популярен престъпен метод беше „скимирането“ на платежни карти и източването на банкови сметки с изработването на дубликат. Неслучайно чуждицата „скимер” буквално означава лъжицата, с която се обира каймака.

Използването на идиома се обяснява с лесния начин за неправомерно усвояване на парични суми чрез източване на чужда платежна сметка с фалшива платежна карта.
Но новото поколение карти с чип намали тази престъпна тенденция. Сега хитът е прихващане на данни в интернет и нареждане на неразрешени операции.

-В периода на коледните и новогодишни празници онлайн пазаруването скача в пъти. Какви са най-често срещаните оплаквания в комисията по отношения на тези трансакции? Имат ли те тенденция да се увеличават, след като самото онлайн пазаруване расте всяка година?

-Платежните операции, наредени в интернет, в момента са най-големия ни проблем. Защото данните на платежния инструмент могат да бъдат прихванати по различни начини: посредством фишинг или шпионски софтуер (spyware), който клиентът неволно е инсталирал на своя компютър или пък е извършвал интернет трансакции с картата от други компютри, които вече са заразени, с посещение на сайтове, от които впоследствие е извлечена платежна информация за карти и др. Особено разпространен е случаят на заразяване на компютри с вирус тип „троянски кон“, което много трудно се установява от антивирусните програми.

Това, което мога да препоръчам на клиентите е да използват услугите на банки, които предлагат еднократни пароли за нареждане на операция в интернет, подадени чрез токън, sms известяване или по друг начин. Такава парола също може да бъде прихваната при легитимна трансакция. Но ако е еднократна, тоест за всяко плащане е необходимо въвеждане на различна парола, то прихваната от недобросъвестни лица парола би била безполезна при следващо плащане. Същата препоръка отправям и към клиентите, които използват интернет банкиране.

-Доволни ли са според Вас от комисията самите търговски банки, след като техни представители, избирани от Асоциацията на банките в България, са нейни членове?

-Смятам, че комисията постепенно наложи авторитетно присъствие в банковата общност. Доказателство за това е увеличаването на броя на доброволно приетите решения, изготвени от комисията.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Петте заведения в комплекса "Какао бийч" на южния плаж в Слънчев бряг, които вицепремиерът Валери Симеонов се накани да затвори, са законни. Това обяви в Бургас министърът на регионалното развитие Николай Нанков при откриването на новия четирилентов път Поморие-Ахелой. Докладът на ДНСК трябваше да е готов днес и в понеделник той ще се запознае с

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия отменя преференциалните митнически тарифи за внос на 30 стоки от САЩ в отговор на решението на Вашингтон да вдигне вносните мита за индийска стомана и алуминий. Делхи е уведомил за намеренията си Световната търговска организация (СТО), съобщава в. "Индиън експрес", цитиран от ТАСС. Индия би искала да отбележи, че сумата,

Търг и за ИПК “Родина” и “Родина тауър”, искат за имотите поне 38 млн.

Търг и за ИПК “Родина” и “Родина тауър”, искат за имотите поне 38 млн.

Синдиците на КТБ ще погасяват  заеми, взети от банката  Още два имота, собственост на фирми, близки до банкера беглец Цветан Васиев, се продават от частен съдебен изпълнител по искане на синдиците на КТБ, научи “24 часа”. На търг са пуснати Издателско-полиграфически комплекс “Родина” и “Родина тауър” - т.нар.

Руски издания коментират възможното развитие на "Турски поток"

Руски издания коментират възможното развитие на "Турски поток"

Русия постави на Европа ултиматум във връзка с доставките на "синьо гориво", коментира онлайн изданието "Росийский диалог" изявления на външния министър на федерацията Сергей Лавров. Москва е готова да доставя газ на територията на Европейския съюз по тръбопровода "Турски поток", но за това са необходими гаранции от европейските власти,

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Очакваме много добър ръст на туристите през лято-2018, който не можем да постигнем без активното партньорство на бизнеса. Продаваме високо качество на разумна цена и ставаме все по-предпочитана лятна дестинация, въпреки огромната конкуренция в региона. Това е заявила министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на новия сезон в

Ведомствените  бензиностанции без обезпечения

Ведомствените бензиностанции без обезпечения

Регистрираните земеделски производители, които извършват зареждане с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, няма да издават обезпечение за горивата, които ползват за собствено потребление. Това предвиждат промени в Правилника за ДДС, предложени от финансовия министър Владислав Горанов.

Пламен Димитров призна, че се водят разговори да отпадне минималният осигурителен доход

Пламен Димитров призна, че се водят разговори да отпадне минималният осигурителен доход

Според Пламен Димитров евентуално отпадане на минималните осигурителни доходи минава само през заменяне на съществуващите модели с по-добри, а не с по-лоши. Президентът на КНСБ коментира пред журналисти изказването на социалния министър Бисер Петков, че е възможно да се постигне съгласие със социалните партньори за отпадането на минималните

ЧСИ продава зала "Универсиада" за над 15 млн. лв., Тити Папазов пази имота

ЧСИ продава зала "Универсиада" за над 15 млн. лв., Тити Папазов пази имота

Заради дълг от 15,6 милиона лева частният съдия - изпълнител Стоян Якимов №844 в регистъра е пуснал на търг емблематичната за българския спорт зала "Универиада". началната цена е 15 602 028,30 лева.  Треньор на "Левски Лукойл" Константин Папазов е определен за пазител на имота. Според търговския регистър той е представител на "Универсиада" ЕАД,

Откриха най-дългия магистрален тунел в Турция

Откриха най-дългия магистрален тунел в Турция

Най-дългият магистрален тунел в Турция - тунелът Овит, преминаващ през планината Овит в североизточната част на страната, бе открит вчера с церемония, на която присъства турският президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщава в."Хюриет дейли нюз". Когато за първи път стартирахме този проект, хората казваха, че това е само мечта. Но ние го осъществихме.

Шефът на “Хуауей” идва в България

Шефът на “Хуауей” идва в България

Избраният през март изпълнителен директор на технологичната компания “Хуауей” Лианг Хуа пристига в България за фестивала Webit. Той ще се проведе в София между 25 и 27 юни. “Хуауей” е водеща световна телекомуникационна компания с над 90 млрд. долара годишни продажби за 2017 г. Освен това е трета в света по продажба на мобилни телефони.

Най-коментирани

Представят план за иновации на ЕК за 100 млрд. евро на конференция в София

Представят план за иновации на ЕК за 100 млрд. евро на конференция в София

Конференцията "Иновативна седмица на предприемачеството - Финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите" ще се състои утре в "София тех парк" и на нея ще бъде представен новият седемгодишен план за иновации на Европейската комисия на стойност 100 милиарда евро. България е домакин на конференцията на най-високо равнище

Горанов: Подаваме молба за еврото и за банковия съюз едновременно (Обзор)

Горанов: Подаваме молба за еврото и за банковия съюз едновременно (Обзор)

България ще кандидатства в един и същи ден за чакалнята на еврото ERM II и за Европейския банков съюз. Това съобщи финансовият министър на конференция в София. Така той опроверга спекулациите, че кабинетът ще кандидатства само за еврозоната, но не и за банковия съюз. Министърът подчерта, че тъй като сме първата държава,

Седмата среща на върха "16+1" ще се състои в София на 6 и 7 юли

Седмата среща на върха "16+1" ще се състои в София на 6 и 7 юли

В периода 6-7 юли в София ще се състои седмата среща на върха "16+1" заедно със съпътстващ бизнес форум, съобщиха от пресслужбата на кабинета, цитирана от БТА. Седмата годишна среща ще събере заедно у нас лидерите на 16-те страни от ЦИЕ (България, Албания, Босна и Херцеговина, Естония, Латвия, Литва, Полша, Република Македония, Румъния, Словакия,

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Очакваме много добър ръст на туристите през лято-2018, който не можем да постигнем без активното партньорство на бизнеса. Продаваме високо качество на разумна цена и ставаме все по-предпочитана лятна дестинация, въпреки огромната конкуренция в региона. Това е заявила министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на новия сезон в

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Петте заведения в комплекса "Какао бийч" на южния плаж в Слънчев бряг, които вицепремиерът Валери Симеонов се накани да затвори, са законни. Това обяви в Бургас министърът на регионалното развитие Николай Нанков при откриването на новия четирилентов път Поморие-Ахелой. Докладът на ДНСК трябваше да е готов днес и в понеделник той ще се запознае с

Дунавската стратегия има вече изготвен бранд Дунав

Дунавската стратегия има вече изготвен бранд Дунав

Предстои разработването и на бранд Черно море На 18 и 19 октомври министрите на туризма от страните в Дунавската стратегия ще проведат голям форум „Икономически растеж и териториално сближаване чрез инвестиции в туризма” – съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова на конференцията „Ролята и значението на Черноморския регион и връзката му с

Домбровскис: Гърция е на финалната права за изход от спасителната програма

Домбровскис: Гърция е на финалната права за изход от спасителната програма

Гърция се намира на финалната права за успешен изход от спасителната програма, заяви заместник председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис са конференция на Economist в Атина, предаде агенция АНА-МПА. Домбровскис заяви още, че "през последните години станаха явни реформаторските усилия за справяне с предизвикателствата,

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия отменя преференциалните митнически тарифи за внос на 30 стоки от САЩ в отговор на решението на Вашингтон да вдигне вносните мита за индийска стомана и алуминий. Делхи е уведомил за намеренията си Световната търговска организация (СТО), съобщава в. "Индиън експрес", цитиран от ТАСС. Индия би искала да отбележи, че сумата,

Водата в София ще се пречиства и с UV лъчи (Обзор)

Водата в София ще се пречиства и с UV лъчи (Обзор)

От 2020 г. “Софийска вода” въвежда допълнително най-модерния в момента начин за пречистване на водата - чрез нагряване с ултравиолетови лъчи. Това съобщи в петък новият изпълнителен директор на компанията Васил Тренев. Инвестицията вече е предвидена в бизнес плана на дружеството, като този метод се въвежда постепенно във всички дружества на

Ангелкова: Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния

Ангелкова: Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния

Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния, въпреки спада на руските туристи. Регистриран е ръст на туристите от Полша, скандинавските страни, Франция и други пазари. Тази вечер Ангелкова откри официално "Лято 2018" в курортния комплекс Слънчев бряг, предаде БТА. Изпълнителният директор на "Слънчев бряг" АД Златко Димитров информира,

Хъб “Балкан” - между 25 и 60 млрд. куб. м газ и до 2,6 млрд. евро инвестиции

Хъб “Балкан” - между 25 и 60 млрд. куб. м газ и до 2,6 млрд. евро инвестиции

Газовият хъб “Балкан” може да доставя между 25 и 60 млрд. куб. м газ на година според различните сценарии. Това са предвижданията на междинния доклад за предпроектното проучване на газоразпределителния център, който бе представен преди дни в Брюксел от зам.-министъра на енергетиката Жечо Станков и шефа на “Булгартрансгаз” Владимир Малинов.

Инвестбанк, БАКБ и Пощенска банка кандидати за “Пиреос”

Инвестбанк, БАКБ и Пощенска банка кандидати за “Пиреос”

В наддаването има и инвестиционен фонд   Българо-американската кредитна банка (БАКБ), Инвестбанк и Пощенска банка са сред кандидатите да придобият “Банка Пиреос България”, твърдят източници от банкерските среди. Пет обвързващи оферти са подадени за “Банка Пиреос България”, съобщи през миналата седмица гръцкият информационен сайт banks.com.gr.

Плажът на “Елените” със “Син флаг” за чистота

Плажът на “Елените” със “Син флаг” за чистота

Отличието се дава и за екологичност, безопасност и предлагани модерни услуги “Виктория груп” дава работа на младежи в неравностойно положение като помощник сервитьори в хотел "Чайка бийч" Плажът в курорта Елените е получил тази година сертификат “Син флаг”, което показва високото качество на плажа, чистотата на морската вода, екологичност,

32% дял на ВЕИ в микса електроенергия до 2030 г.

32% дял на ВЕИ в микса електроенергия до 2030 г.

Делът на тока от възобновяеми източници за ЕС да стигне до 32% от общия енергиен дял до 2030 година. За това се договориха само преди ден Европейската комисия, Европарламентът и Съветът на ЕС. Директивата за възобновяема енергия е била затворена късно вечерта в четвъртък след 9-часови разговори. Това съобщи зам.

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия вдига тарифите за 30 американски стоки в отговор на митата на САЩ

Индия отменя преференциалните митнически тарифи за внос на 30 стоки от САЩ в отговор на решението на Вашингтон да вдигне вносните мита за индийска стомана и алуминий. Делхи е уведомил за намеренията си Световната търговска организация (СТО), съобщава в. "Индиън експрес", цитиран от ТАСС. Индия би искала да отбележи, че сумата,

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Ангелкова: България продава високо качество на разумна цена

Очакваме много добър ръст на туристите през лято-2018, който не можем да постигнем без активното партньорство на бизнеса. Продаваме високо качество на разумна цена и ставаме все по-предпочитана лятна дестинация, въпреки огромната конкуренция в региона. Това е заявила министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на новия сезон в

Водата в София ще се пречиства и с UV лъчи (Обзор)

Водата в София ще се пречиства и с UV лъчи (Обзор)

От 2020 г. “Софийска вода” въвежда допълнително най-модерния в момента начин за пречистване на водата - чрез нагряване с ултравиолетови лъчи. Това съобщи в петък новият изпълнителен директор на компанията Васил Тренев. Инвестицията вече е предвидена в бизнес плана на дружеството, като този метод се въвежда постепенно във всички дружества на

Ангелкова: Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния

Ангелкова: Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния

Летният туристически сезон ще бъде по-силен от предходния, въпреки спада на руските туристи. Регистриран е ръст на туристите от Полша, скандинавските страни, Франция и други пазари. Тази вечер Ангелкова откри официално "Лято 2018" в курортния комплекс Слънчев бряг, предаде БТА. Изпълнителният директор на "Слънчев бряг" АД Златко Димитров информира,

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Министър Нанков: Заведенията на "Какао Бийч" са законни

Петте заведения в комплекса "Какао бийч" на южния плаж в Слънчев бряг, които вицепремиерът Валери Симеонов се накани да затвори, са законни. Това обяви в Бургас министърът на регионалното развитие Николай Нанков при откриването на новия четирилентов път Поморие-Ахелой. Докладът на ДНСК трябваше да е готов днес и в понеделник той ще се запознае с

КЕВР предлага увеличение с 10,81% на природния газ от 1 юли, вместо с 18,5%

КЕВР предлага увеличение с 10,81% на природния газ от 1 юли, вместо с 18,5%

Комисията за енергийно регулиране /КЕВР/ предлага увеличение с 10,81 на сто на природния газ от 1 юли, вместо исканите от "Булгаргаз" 18,5 процента. Това става ясно от доклад на работна група към КЕВР, качен днес на сайта на енергийния регулатор. Цената от 1 юли, по която "Булгаргаз" следва да продава природен газ през следващите три месеца,