Проф. д-р Камелия Касабова: Прихващането на данни през интернет е хитът при източването на банкови сметки

  • 6
authorАвтор: Христо Николов

Проф. д-р Камелия Касабова:
Прихващането на данни през интернет е хитът при източването на банкови сметки

Камелия Касабова е доктор по право и професор по търговско право в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирала е банково дело в Швейцария и банково и борсово дело в САЩ. Работила е като директор на направление „Правно“ на Минералбанк и главен секретар на Асоциацията на банките в България. Камелия Касабова е била заместник председател на 39 и 40 Народно събрание.

Тя е председател на Помирителната комисия за платежни спорове, председател на Помирителната комисия за финансови услуги и заместник председател на Арбитражния съд при Българската стопанска камара и арбитър. Автор е на десетки студии и монографии в областта на търговското и банково право.

-Госпожо Касабова, суми от какъв порядък може да спести на обикновения гражданин Помирителната комисия чрез медиаторството с финансови институции, като се избягва дългия и сложен съдебен процес?

-Диапазонът на сумите, които се претендират за възстановяване от банките, беше пределно широк до края на 2015 г. – от един лев до половин милион лева. БНБ прие нов Правилник за дейността на комисията и сега максималният размер на сумите, с които комисията може да бъде сезирана, е 20 000 лева. В това е и европейският законодателен замисъл - да се осигури лесен и евтин достъп до правна помощ на граждани и търговци, ощетени с дребни суми, за да не водят съдебни дела.

-Как протича една медиация между ощетения и банката като време и като условия?

-Не бих я нарекла точно медиация, макар че основната цел на комисията е да намери разумен компромис между интересите и на двете страни – банката и нейния клиент. Това изисква да влезе и в ролята на медиатор и чрез взаимни отстъпки от спорещите страни да стигне до решение на проблема. Но споровете се разглеждат неприсъствено, въз основа на представени документи, експертизи и становища на страните, в срок от два месеца след събирането им. Затова не осъществяваме пряка медиация.

-Задължителни ли са решенията на Помирителната комисия?

-Решенията не са задължителни, но ако се приемат от страните, имат силата на споразумение. Страните могат да придадат изпълнителна сила на сключеното споразумение, като го предоставят за одобрение пред компетентния съд. Според мен и най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение. Последното струва много време и пари, докато комисията се произнася без да събира такси и в относително кратки срокове.

-Има ли случаи, в които самата комисия не е могла да разреши спора и се е стигало до правосъдието?

-Комисията трябва да намери разрешение на спора. Тя не е правораздавателен орган и това позволява да се напусне територията на стриктно разписаните правни норми и чрез взаимни отстъпки от насрещните страни да се стигне до решение на проблема. Няма пречка спорът да се отнесе за решаване и по съдебен ред, когато решението не е прието от някоя от страните. В тези случаи обикновено съдът изисква преписката и по този начин индиректно влияем на решаването му, защото членовете на комисията са професионалисти и разумно обосновават аргументите си.

-От какъв характер са най-честите казуси, които разрешава комисията и как става това?

-Най-често се решават спорове за извършване на неразрешени платежни операции със загубена или открадната платежна карта, неоторизирани преводи при интернет банкиране и при търговия в електронни магазини, нареждане на парични преводи от мними пълномощници, начислени такси и разноски по платежна сметка, проблеми с директни дебити и кредитни преводи и други.

За съжаление престъпният свят не си дава почивка. Новите му „идеи” се множат успоредно с напредъка на банковите технологии. Фалшифицирането на дебитни и кредитни карти вече не е хит. Проблемът е източване на платежни карти чрез прихващане на данните им в интернет.

Необходима е бдителност на клиентите, финансова култура. Както полагаме грижа за опазване на портфейлите си, така трябва да сме предпазливи, когато ни изискват номера на карти, банкови сметки, пароли за достъп в интернет.

-Какво трябва да знаят гражданите, за да защитят правата си в аналогични казуси?

-Най-важното е да предприемат всички разумни действия да съхраняват не само ПИН-кода на картата, но и останалите данни и пароли, необходими за нареждане на плащания в интернет в тайна, включително и от лица от най-близкия семеен и приятелски кръг.
Задължително е също така да закриват ПИН-кода, когато го въвеждат на АТМ или ПОС терминално устройство.

Използван престъпен метод е „фишингът”. Той представлява схема, чрез която престъпна група присвоява конфиденциална информация, като номера на платежни карти, персонална информация и пароли. Престъпната група изпраща на жертвите e-mail, който видимо идва от известни и надеждни податели - напр. банки, PayPal, VISA, MasterCard и др. С него се изисква: да се предоставят данните за платежната карта, защото например се актуализира базата данни на клиентите. Или се дава „линк”, при отварянето на който следва да се попълни тази информация. Често се изисква да се стартира някакво приложение, което може да зарази компютъра и отново да причини изтичане на платежна информация.

Клиентите следва да знаят, че IBAN-ът е от първостепенно значение при изпълнение на парични преводи и че банките не са задължени да проверяват за съответствие между номера на сметката и името на титуляра й. При неточно посочване на IBAN в платежното нареждане, ако сумата попадне в сметката на трето лице, банката не носи отговорност. Ако това трето лице не върне доброволно сумата, с която вследствие на грешката в платежното нареждане е заверена неговата сметка, наредителят на плащането може да претендира връщане на сумата само по съдебен ред.

-Може ли Помирителната комисия да разрешава спорове между чужди граждани, примерно граждани на страна от ЕС и работеща в България финансова институция?

-Да, с Регламент 2015/751 изрично е разширена компетентността на комисията да решава трансгранични спорове и спорове по услуги, предоставяни от разстояние. Все още обаче не сме сезирани с такива спорове.

-Срещат ли се често казуси, в които граждани и фирми претендират и за някакви морални или материални щети, нанесени им от банкова институция освен конкретното разрешаване на спора?

-Най-типичните претенции на клиентите са за понесени имуществени вреди от платежна услуга. Не бяха редки и случаите, в които гражданите се обръщаха към комисията с искания да се произнася като „другарски съд” за претърпени морални щети от банките. Понастоящем обаче комисията разглежда само спорове, които произтичат от платежна услуга и имат имуществено измерение. Не се произнасяме по претенции за неимуществени вреди, неоснователно обогатяване и непозволено увреждане, които могат да се доказват само по съдебен ред

-Как действа комисията в случаите, когато лица, представящи се пред банката като хора с представителна власт, злоупотребят със сметката на фирма? Търговски дружества търсили ли са ви в такива случаи?

-Имаме и такива случаи на ощетени граждани и търговци. Това са хипотези на наредени операции от платежна сметка чрез измама. Обикновено от външна страна са налице недвусмислени обстоятелства, че това лице е овластено да нареди операцията. Банката извършва необходимите действия в съответствие с вътрешните си правила, за да установи кой е наредителят на плащането. Ако е налице несъответствие на видима информация, например видимо разминаване в снимките и данните на представените документи, а операцията е допусната, това може да се определи като проява на небрежност от страна на банката.

И обратното – ако от външна страна са налице недвусмислени обстоятелства, че лицето е овластено да нареди операцията, по отношение на банката няма да намери приложение правилото „който плаща зле - плаща два пъти”.

При тези случаи комисията не може по безспорен начин да установи обективната истина. Необходимо е извършване на графологична експертиза, разпит на свидетели и др. Решаването на тези спорове не може да приключи в рамките на обичайното помирително производство. Обстоятелствата следва да бъдат доказани по съдебен ред.

-Има ли тенденция към повишаване на случаите на търсене на съдействие от комисията от момента на създаването й преди седем години? Как се изменят през тези години най-често срещаните казуси?

-Налице са трайни тенденции на увеличение на работата на комисията. Допреди две-три години много популярен престъпен метод беше „скимирането“ на платежни карти и източването на банкови сметки с изработването на дубликат. Неслучайно чуждицата „скимер” буквално означава лъжицата, с която се обира каймака.

Използването на идиома се обяснява с лесния начин за неправомерно усвояване на парични суми чрез източване на чужда платежна сметка с фалшива платежна карта.
Но новото поколение карти с чип намали тази престъпна тенденция. Сега хитът е прихващане на данни в интернет и нареждане на неразрешени операции.

-В периода на коледните и новогодишни празници онлайн пазаруването скача в пъти. Какви са най-често срещаните оплаквания в комисията по отношения на тези трансакции? Имат ли те тенденция да се увеличават, след като самото онлайн пазаруване расте всяка година?

-Платежните операции, наредени в интернет, в момента са най-големия ни проблем. Защото данните на платежния инструмент могат да бъдат прихванати по различни начини: посредством фишинг или шпионски софтуер (spyware), който клиентът неволно е инсталирал на своя компютър или пък е извършвал интернет трансакции с картата от други компютри, които вече са заразени, с посещение на сайтове, от които впоследствие е извлечена платежна информация за карти и др. Особено разпространен е случаят на заразяване на компютри с вирус тип „троянски кон“, което много трудно се установява от антивирусните програми.

Това, което мога да препоръчам на клиентите е да използват услугите на банки, които предлагат еднократни пароли за нареждане на операция в интернет, подадени чрез токън, sms известяване или по друг начин. Такава парола също може да бъде прихваната при легитимна трансакция. Но ако е еднократна, тоест за всяко плащане е необходимо въвеждане на различна парола, то прихваната от недобросъвестни лица парола би била безполезна при следващо плащане. Същата препоръка отправям и към клиентите, които използват интернет банкиране.

-Доволни ли са според Вас от комисията самите търговски банки, след като техни представители, избирани от Асоциацията на банките в България, са нейни членове?

-Смятам, че комисията постепенно наложи авторитетно присъствие в банковата общност. Доказателство за това е увеличаването на броя на доброволно приетите решения, изготвени от комисията.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Срамните тайни на хляба

Срамните тайни на хляба

Правят го с боядисано брашно, овлажнители, омекотители, ензими, към тях ароматизатори и овкусители Боядисано брашно, овлажнители, омекотители, ензими, към тях ароматизатори, овкусители. Това са част от срамните тайни на българския хляб. Че черният, смятан за по-здравословен е всъщност боядисан, е известно отдавна.

Експерт: Няма недостиг на кадри в България

Експерт: Няма недостиг на кадри в България

В България няма недостиг на кадри. Повечето обявени свободни работни места са за хора с ниско образование, на които се предлага ниско заплащане и не се осигурява обучение. Това каза председателят на сдружение "Солидарна България" и икономически съветник на КТ "Подкрепа" Ваня Григорова на форум за недостига на работна сила,

Путин: Южна Европа може да се включи към "Турски поток" през Гърция

Путин: Южна Европа може да се включи към "Турски поток" през Гърция

Руският президент Владимир Путин не изключи възможността Южна Европа да се включи към "Турски поток" през Гърция, предаде ТАСС, цитирана от БТА. Путин каза това на съвместна пресконференция след разговори с гръцкия премиер Алексис Ципрас. "Готови сме да реализираме заедно с Гърция големи инфраструктурни енергийни проекти.

Красивите лица, които управляват над 67 млрд. лева

Красивите лица, които управляват над 67 млрд. лева

На върха на две от най-големите банки в България са жени, към тях скоро ще се присъедини и трета Образът на жените като мениджъри, които поемат по-малко рискове и които е малко вероятно да прахосат финансите на банката, която управляват, е погрешен и това трябва да се взема под внимание. Изненадващата констатация е записана в доклад на

Двойно повече митничари, съкращават чиновници

Двойно повече митничари, съкращават чиновници

Закриват митниците на 7 януари 2019 година, ще стават управления и дирекции Митниците в сегашния им вид ще бъдат закрити на 7 януари 2019 г., за да бъдат основно преструктурирани. Това е записано в проект за промени в Устройствения правилник на едната от двете приходни агенции, които са предложени от финансовия министър Владислав Горанов за

Градска железница свързва Казичене с Банкя

Градска железница свързва Казичене с Банкя

Откриват градска железница по линията Казичене – Банкя. Първата мотриса потегли днес в 12:05ч. и ще стигне до крайната си точка за час и десет минути, предаде Би Ти Ви. „Идеята е да направим нова градска железница, която да свързва кварталите на София. В последствие идеята ни е да се свързва Перник със София.

Сглобява се най-големият автогигант - Fordswagen!

Сглобява се най-големият автогигант - Fordswagen!

Две от водещите автомобилни компании Volkswagen и Ford са все по-близо до пълно сливане. Ако това се случи, това ще бъде най-голямата автомобилна фирма в света. Генералният директор на германската компания Хербет Дийс потвърди пред Ройтерс, че преговорите с Ford моге да доведат до създаване на "глобален автомобилен алианс".

Хлябът трябва да се подбира според храната

Хлябът трябва да се подбира според храната

Ако е 100% ръжен, е като тухличка, останалото е лъжа Объл, красив, добре оформен, но никъде не е напукан, има формата на бял хляб, но на етикета пише, че ръжен. Това означава, че в него има поне 90% бяло брашно и 10% ръжено, обясняват експерти пекари част от заблудите, които прилагат търговци. 100% ръжен хляб може да има само в един вариант -

Голям растеж на гръцкия износ през октомври

Голям растеж на гръцкия износ през октомври

За голям растеж на гръцкия износ през октомври информира в съобщение Гръцкият съюз на износителите, цитиран от агенция АНА-МПА. Според анализа на Центъра за експортни изследвания, който се основава на неокончателни данни на гръцката статистическа служба, през октомври износът на страната е нараснал с около 24 процента на годишна база и възлиза на

Чакат инфлацията, за да вдигнат цената на водата

Чакат инфлацията, за да вдигнат цената на водата

Увеличението е от 1 януари, най-много е в Бургас и София Инфлацията за ноември, която НСИ ще обяви до няколко дни, ще е решаваща за това с колко ще поскъпне водата от 1 януари. На 17 декември КЕВР, чийто председател е Иван Иванов, ще разгледа заявленията на ВиК операторите в 23 града с новите цени.

Най-коментирани

Събират разделно отпадъците на близо 6,4 милиона българи от 183 общини

Събират разделно отпадъците на близо 6,4 милиона българи от 183 общини

Близо 6,4 млн. души от 183 общини са обхванати от разделното събиране на отпадъци в момента. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на заключителния форум "Зелена икономика", който се състоя в София хотел Балкан, съобщи БТА. В България са рециклирани 917 000 тона битови отпадъци през 2016 г.

Красивите лица, които управляват над 67 млрд. лева

Красивите лица, които управляват над 67 млрд. лева

На върха на две от най-големите банки в България са жени, към тях скоро ще се присъедини и трета Образът на жените като мениджъри, които поемат по-малко рискове и които е малко вероятно да прахосат финансите на банката, която управляват, е погрешен и това трябва да се взема под внимание. Изненадващата констатация е записана в доклад на

Чакат инфлацията, за да вдигнат цената на водата

Чакат инфлацията, за да вдигнат цената на водата

Увеличението е от 1 януари, най-много е в Бургас и София Инфлацията за ноември, която НСИ ще обяви до няколко дни, ще е решаваща за това с колко ще поскъпне водата от 1 януари. На 17 декември КЕВР, чийто председател е Иван Иванов, ще разгледа заявленията на ВиК операторите в 23 града с новите цени.

Почват преговори за концесията в Банско (Обзор)

Почват преговори за концесията в Банско (Обзор)

Петчленка на ВАС потвърди, че не трябва ОВОС за плана за управление на “Пирин” Кабинетът упълномощи в сряда министъра на околната среда и водите Нено Димов да предоговори концесионния договор с “Юлен” АД за ски зоната над Банско. По същото време 5-членният състав на Върховния административен съд (ВАС) публикува решение,

Градска железница свързва Казичене с Банкя

Градска железница свързва Казичене с Банкя

Откриват градска железница по линията Казичене – Банкя. Първата мотриса потегли днес в 12:05ч. и ще стигне до крайната си точка за час и десет минути, предаде Би Ти Ви. „Идеята е да направим нова градска железница, която да свързва кварталите на София. В последствие идеята ни е да се свързва Перник със София.

Левон Хампарцумян: Не се очаква рязко повишаване на лихвите

Левон Хампарцумян: Не се очаква рязко повишаване на лихвите

Финансистът Левон Хампарцумян, който стана „Банкер на 2018 г.” коментира проблемът с хроничната бедност пред Би Ти Ви. По думите му страната ни винаги е била най-бедната държава в Европа, дори по времето на комунизма. „През 1944 г. България е на същото икономическо положение като Дания – селскостопански държави с наченки на индустрия.

Срамните тайни на хляба

Срамните тайни на хляба

Правят го с боядисано брашно, овлажнители, омекотители, ензими, към тях ароматизатори и овкусители Боядисано брашно, овлажнители, омекотители, ензими, към тях ароматизатори, овкусители. Това са част от срамните тайни на българския хляб. Че черният, смятан за по-здравословен е всъщност боядисан, е известно отдавна.

Банско подарява кола за старта на сезона

Банско подарява кола за старта на сезона

Курортът отваря тържествено на 15 декември Чисто ново Audi A3 ще чака своя пръв притежател следващата събота, 15 декември, на Бъндеришка поляна. Автомобилът може да бъде спечелен в играта “Ловци на съкровища” - една от многото, които ще отбележат стартирането на ски сезона тази година. В приключението могат да се включат всички желаещи да

Путин: Южна Европа може да се включи към "Турски поток" през Гърция

Путин: Южна Европа може да се включи към "Турски поток" през Гърция

Руският президент Владимир Путин не изключи възможността Южна Европа да се включи към "Турски поток" през Гърция, предаде ТАСС, цитирана от БТА. Путин каза това на съвместна пресконференция след разговори с гръцкия премиер Алексис Ципрас. "Готови сме да реализираме заедно с Гърция големи инфраструктурни енергийни проекти.

Рокади в борда на директорите на БДЖ: 2-ма шефове уволнени, нови на техните места

Рокади в борда на директорите на БДЖ: 2-ма шефове уволнени, нови на техните места

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков извърши промени в състава на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ" ЕАД, съобщи на сайта си ведомството. С протоколно решение на министъра като членове на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ" ЕАД са избрани Григори Григоров и Светломир Николов.

Всеки месец износът на България е за 2,2 млрд. евро

Всеки месец износът на България е за 2,2 млрд. евро

Стоки за 2,2 млрд. евро средно изнася България всеки месец през 2018 г. Това обяви зам.-министърът на икономиката Александър Манолев при връчването на наградите “Експортьор на годината”. В топ 10 на нашите пазари има само една държава, която е извън ЕС - Турция. Китай все по-бързо се доближава до първите 10 дестинации за износ на българския

В пет града ще се търсят нови работници през 2019 г.

В пет града ще се търсят нови работници през 2019 г.

Очакванията за ръст на заетостта обаче са най-слаби от 4 г. насам През следващата година работодателите ще търсят нови служители във всички големи региони в страната, като основно те са съсредоточени в пет града. Това показва изследване на заетостта на “Менпауър груп”, което обхваща данни от 620 работодатели в пет региона в България.

Започна връчването на годишните награди в туризма (Снимки)

Започна връчването на годишните награди в туризма (Снимки)

В концертната зала на Централния военен клуб в столицата започна връчванета на годишните награди в туризма. Те са разделени в 16 категории,като тази година има общо 125 участници. Очаквайте

Мисия “Безопасност за потребителите”

Мисия “Безопасност за потребителите”

Комисията за защита на потребителите започва масирани проверки за фалшиви намаления Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще проведе масирани проверки по търговските обекти за нелоялни търговски практики, фалшиви намаления и дали потребителите са в безопасност, докато пазаруват или пътуват. Върху това акцентира дейността си комисията.

Рекорди в туризма на Балканите

Рекорди в туризма на Балканите

Независимо от информациите за политически сътресения и протести, Балканите изпращат 2018 г. като поредна година на рекорди в сферата на туризма, предава БТА. ТУРЦИЯ Турция постигна нов исторически рекорд в сферата на туризма, като тази година посрещна около 40 милиона туристи, заяви в края на миналия месец турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Оливие Маркет, президент на "AES България": В следващите 5-10 години България не може без централите от Маришкия басейн

Оливие Маркет, президент на "AES България": В следващите 5-10 години България не може без централите от Маришкия басейн

Американската компания влага 2 милиона лева за ремонт на стадиона в Гълъбово "Производството на енергия от въглища е изключително важно за България. Няма никакво съмнение, че в краткосрочен план от 5-10 години, не само нашата централа, но и всички централи в Маришкия басейн, както и мини "Марица изток",

7 правила за наистина изгодни намаления

7 правила за наистина изгодни намаления

Или как да разберете дали промоциите дават това, което обещават Проверките на Комисията за защита на потребителите показват, че търговците знаят какви законови изискванията трябва да спазват при кампаниите за намаления на цените, но винаги има някои, които опитват да нарушават правилата. Особено пък преди Коледа,

Строителите изкарват 1000 машини на протест утре в София

Строителите изкарват 1000 машини на протест утре в София

1000 строителни машини ще бъдат изкарани на бул. "Цариградско шосе" утре между 7:00 и 12:00 часа в знак на протест срещу целенасочената кампания за дискредитиране на строителните фирми в България. Това съобщи председателят на управителния съвет в Камарата на строителите инж. Илиян Терзиев. Също утре в Народното събрание,

Износът на България за ЕС се увеличава с 10%

Износът на България за ЕС се увеличава с 10%

Износът на български стоки за Европейския съюз се увеличава с 10,1% от януари до края на септември спрямо същия период на миналата година, показва статистиката, цитирана от БТА. Изнесени са стоки за 28, 147 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.

Турският печат с лоши новини за икономиката на страната

Турският печат с лоши новини за икономиката на страната

"Най-лошото тепърва започна" (в. Айдънлък), "Икономиката се отклони от пътя" (в. "Йени месаж"), "От растеж към свиване" (в. "Йени Ася"), "Растежът се свива" (в. "Милли газете") - това са някои от заглавията в турския печат, който съобщава за регистрираното забавяне в растежа на турската икономика, предаде БТА.