Проф. д-р Камелия Касабова: Прихващането на данни през интернет е хитът при източването на банкови сметки

  • 6
authorАвтор: Христо Николов

Проф. д-р Камелия Касабова:
Прихващането на данни през интернет е хитът при източването на банкови сметки

Камелия Касабова е доктор по право и професор по търговско право в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирала е банково дело в Швейцария и банково и борсово дело в САЩ. Работила е като директор на направление „Правно“ на Минералбанк и главен секретар на Асоциацията на банките в България. Камелия Касабова е била заместник председател на 39 и 40 Народно събрание.

Тя е председател на Помирителната комисия за платежни спорове, председател на Помирителната комисия за финансови услуги и заместник председател на Арбитражния съд при Българската стопанска камара и арбитър. Автор е на десетки студии и монографии в областта на търговското и банково право.

-Госпожо Касабова, суми от какъв порядък може да спести на обикновения гражданин Помирителната комисия чрез медиаторството с финансови институции, като се избягва дългия и сложен съдебен процес?

-Диапазонът на сумите, които се претендират за възстановяване от банките, беше пределно широк до края на 2015 г. – от един лев до половин милион лева. БНБ прие нов Правилник за дейността на комисията и сега максималният размер на сумите, с които комисията може да бъде сезирана, е 20 000 лева. В това е и европейският законодателен замисъл - да се осигури лесен и евтин достъп до правна помощ на граждани и търговци, ощетени с дребни суми, за да не водят съдебни дела.

-Как протича една медиация между ощетения и банката като време и като условия?

-Не бих я нарекла точно медиация, макар че основната цел на комисията е да намери разумен компромис между интересите и на двете страни – банката и нейния клиент. Това изисква да влезе и в ролята на медиатор и чрез взаимни отстъпки от спорещите страни да стигне до решение на проблема. Но споровете се разглеждат неприсъствено, въз основа на представени документи, експертизи и становища на страните, в срок от два месеца след събирането им. Затова не осъществяваме пряка медиация.

-Задължителни ли са решенията на Помирителната комисия?

-Решенията не са задължителни, но ако се приемат от страните, имат силата на споразумение. Страните могат да придадат изпълнителна сила на сключеното споразумение, като го предоставят за одобрение пред компетентния съд. Според мен и най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение. Последното струва много време и пари, докато комисията се произнася без да събира такси и в относително кратки срокове.

-Има ли случаи, в които самата комисия не е могла да разреши спора и се е стигало до правосъдието?

-Комисията трябва да намери разрешение на спора. Тя не е правораздавателен орган и това позволява да се напусне територията на стриктно разписаните правни норми и чрез взаимни отстъпки от насрещните страни да се стигне до решение на проблема. Няма пречка спорът да се отнесе за решаване и по съдебен ред, когато решението не е прието от някоя от страните. В тези случаи обикновено съдът изисква преписката и по този начин индиректно влияем на решаването му, защото членовете на комисията са професионалисти и разумно обосновават аргументите си.

-От какъв характер са най-честите казуси, които разрешава комисията и как става това?

-Най-често се решават спорове за извършване на неразрешени платежни операции със загубена или открадната платежна карта, неоторизирани преводи при интернет банкиране и при търговия в електронни магазини, нареждане на парични преводи от мними пълномощници, начислени такси и разноски по платежна сметка, проблеми с директни дебити и кредитни преводи и други.

За съжаление престъпният свят не си дава почивка. Новите му „идеи” се множат успоредно с напредъка на банковите технологии. Фалшифицирането на дебитни и кредитни карти вече не е хит. Проблемът е източване на платежни карти чрез прихващане на данните им в интернет.

Необходима е бдителност на клиентите, финансова култура. Както полагаме грижа за опазване на портфейлите си, така трябва да сме предпазливи, когато ни изискват номера на карти, банкови сметки, пароли за достъп в интернет.

-Какво трябва да знаят гражданите, за да защитят правата си в аналогични казуси?

-Най-важното е да предприемат всички разумни действия да съхраняват не само ПИН-кода на картата, но и останалите данни и пароли, необходими за нареждане на плащания в интернет в тайна, включително и от лица от най-близкия семеен и приятелски кръг.
Задължително е също така да закриват ПИН-кода, когато го въвеждат на АТМ или ПОС терминално устройство.

Използван престъпен метод е „фишингът”. Той представлява схема, чрез която престъпна група присвоява конфиденциална информация, като номера на платежни карти, персонална информация и пароли. Престъпната група изпраща на жертвите e-mail, който видимо идва от известни и надеждни податели - напр. банки, PayPal, VISA, MasterCard и др. С него се изисква: да се предоставят данните за платежната карта, защото например се актуализира базата данни на клиентите. Или се дава „линк”, при отварянето на който следва да се попълни тази информация. Често се изисква да се стартира някакво приложение, което може да зарази компютъра и отново да причини изтичане на платежна информация.

Клиентите следва да знаят, че IBAN-ът е от първостепенно значение при изпълнение на парични преводи и че банките не са задължени да проверяват за съответствие между номера на сметката и името на титуляра й. При неточно посочване на IBAN в платежното нареждане, ако сумата попадне в сметката на трето лице, банката не носи отговорност. Ако това трето лице не върне доброволно сумата, с която вследствие на грешката в платежното нареждане е заверена неговата сметка, наредителят на плащането може да претендира връщане на сумата само по съдебен ред.

-Може ли Помирителната комисия да разрешава спорове между чужди граждани, примерно граждани на страна от ЕС и работеща в България финансова институция?

-Да, с Регламент 2015/751 изрично е разширена компетентността на комисията да решава трансгранични спорове и спорове по услуги, предоставяни от разстояние. Все още обаче не сме сезирани с такива спорове.

-Срещат ли се често казуси, в които граждани и фирми претендират и за някакви морални или материални щети, нанесени им от банкова институция освен конкретното разрешаване на спора?

-Най-типичните претенции на клиентите са за понесени имуществени вреди от платежна услуга. Не бяха редки и случаите, в които гражданите се обръщаха към комисията с искания да се произнася като „другарски съд” за претърпени морални щети от банките. Понастоящем обаче комисията разглежда само спорове, които произтичат от платежна услуга и имат имуществено измерение. Не се произнасяме по претенции за неимуществени вреди, неоснователно обогатяване и непозволено увреждане, които могат да се доказват само по съдебен ред

-Как действа комисията в случаите, когато лица, представящи се пред банката като хора с представителна власт, злоупотребят със сметката на фирма? Търговски дружества търсили ли са ви в такива случаи?

-Имаме и такива случаи на ощетени граждани и търговци. Това са хипотези на наредени операции от платежна сметка чрез измама. Обикновено от външна страна са налице недвусмислени обстоятелства, че това лице е овластено да нареди операцията. Банката извършва необходимите действия в съответствие с вътрешните си правила, за да установи кой е наредителят на плащането. Ако е налице несъответствие на видима информация, например видимо разминаване в снимките и данните на представените документи, а операцията е допусната, това може да се определи като проява на небрежност от страна на банката.

И обратното – ако от външна страна са налице недвусмислени обстоятелства, че лицето е овластено да нареди операцията, по отношение на банката няма да намери приложение правилото „който плаща зле - плаща два пъти”.

При тези случаи комисията не може по безспорен начин да установи обективната истина. Необходимо е извършване на графологична експертиза, разпит на свидетели и др. Решаването на тези спорове не може да приключи в рамките на обичайното помирително производство. Обстоятелствата следва да бъдат доказани по съдебен ред.

-Има ли тенденция към повишаване на случаите на търсене на съдействие от комисията от момента на създаването й преди седем години? Как се изменят през тези години най-често срещаните казуси?

-Налице са трайни тенденции на увеличение на работата на комисията. Допреди две-три години много популярен престъпен метод беше „скимирането“ на платежни карти и източването на банкови сметки с изработването на дубликат. Неслучайно чуждицата „скимер” буквално означава лъжицата, с която се обира каймака.

Използването на идиома се обяснява с лесния начин за неправомерно усвояване на парични суми чрез източване на чужда платежна сметка с фалшива платежна карта.
Но новото поколение карти с чип намали тази престъпна тенденция. Сега хитът е прихващане на данни в интернет и нареждане на неразрешени операции.

-В периода на коледните и новогодишни празници онлайн пазаруването скача в пъти. Какви са най-често срещаните оплаквания в комисията по отношения на тези трансакции? Имат ли те тенденция да се увеличават, след като самото онлайн пазаруване расте всяка година?

-Платежните операции, наредени в интернет, в момента са най-големия ни проблем. Защото данните на платежния инструмент могат да бъдат прихванати по различни начини: посредством фишинг или шпионски софтуер (spyware), който клиентът неволно е инсталирал на своя компютър или пък е извършвал интернет трансакции с картата от други компютри, които вече са заразени, с посещение на сайтове, от които впоследствие е извлечена платежна информация за карти и др. Особено разпространен е случаят на заразяване на компютри с вирус тип „троянски кон“, което много трудно се установява от антивирусните програми.

Това, което мога да препоръчам на клиентите е да използват услугите на банки, които предлагат еднократни пароли за нареждане на операция в интернет, подадени чрез токън, sms известяване или по друг начин. Такава парола също може да бъде прихваната при легитимна трансакция. Но ако е еднократна, тоест за всяко плащане е необходимо въвеждане на различна парола, то прихваната от недобросъвестни лица парола би била безполезна при следващо плащане. Същата препоръка отправям и към клиентите, които използват интернет банкиране.

-Доволни ли са според Вас от комисията самите търговски банки, след като техни представители, избирани от Асоциацията на банките в България, са нейни членове?

-Смятам, че комисията постепенно наложи авторитетно присъствие в банковата общност. Доказателство за това е увеличаването на броя на доброволно приетите решения, изготвени от комисията.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Търсят и кой ползва служебни возила като лични Фирмите и личните доходи на повече от 500 собственици на луксозни возила по Черноморието ще бъдат обстойно проверени от данъчните, научи “24 часа”. Инспекторите ще съпоставят финансовото състояние на фирмите и на техните собственици. Проверката трябва да покаже дали например те не са се сдобили с

Българи създадоха най-мощния слънчев колектор в света

Българи създадоха най-мощния слънчев колектор в света

Мобилна вана се бори за златото на “Есен 2018” Слънчев колектор, който е без аналог в света, изобрети българска компания. Супермощното съоръжение е една от новостите на международното изложение “Есен 2018” в Пловдив. Той ще се превърне в сензация на деловия форум, предричат учени. Колекторът произвежда топла вода,

Задължително! Новите водомери с дистанционно отчитане

Задължително! Новите водомери с дистанционно отчитане

Ще спират водата на крадци и ще им начисляват сметки за една година назад При смяната на водомери гражданите трябва задължително да поставят такива с дистанционно отчитане. Това предвижда нова наредба, пусната от МРРБ за обществено обсъждане. Данните от отчитането ще се публикуват на интернет страницата на съответния ВиК оператор.

Берат гроздето рано заради мана, ще е по-малко, но сладко, а виното - хубаво

Берат гроздето рано заради мана, ще е по-малко, но сладко, а виното - хубаво

- Дъжд и градушки съсипаха лозята - Очаква се добивите да са с 20% по-ниски - В Брестовица пръскали 15 пъти след пороите и опазили реколтата - Диви прасета нападат масивите в Пиринския край Реколтата от винено грозде през 2018 г. ще е по-слаба спрямо миналогодишната. Прогнозите са за около 150-160 млн. кг при около 171 млн. през 2017 г.

Близо 2 млн. души напуснали България за последните 30 г.

Близо 2 млн. души напуснали България за последните 30 г.

Политиците говорят за 15 милиона, но няма достоверни данни, които да ги опровергаят Според правилата на Евростат в една и съща година – 2021 г., преброяване на населението и жилищния фонд се провежда във всяка страна членка. Тъй като отговорът на въпроса за националността на всеки преброен е задължителен,

АБВ настоява да спре предложеното сливане на АЕЦ "Козлодуй" и Мини Марица

АБВ настоява да спре предложеното сливане на АЕЦ "Козлодуй" и Мини Марица

Предложение за обединяване на атомната централа "Козлодуй" и държавната "Мини Марица" в едно дружество, направено от Българския енергиен холдинг, вече е обсъждано на експертен съвет в Министерството на енергетиката. Ако това стане, стопански и финансово ще бъде съсипана атомната централа - едно от най-силните дружества в Европа.

Точен ли е алкохол от нелегален кран в Карнобат? (Обзор)

Точен ли е алкохол от нелегален кран в Карнобат? (Обзор)

“Да, открихме го” - казват митниците. Екипът на Миню Стайков: “Абсурд! Ако е отворен, ще се взривят заводът и гарата От митниците разпространиха клип, на който се вижда, че нелегалният кран действа.  И вчера работници от винпрома протестираха с искане заводът да бъде отворен. Съдът разпореди в неделя вечер да се отвори винзаводът в село

С 200 евро скача данъкът за българи с имоти в Гърция

С 200 евро скача данъкът за българи с имоти в Гърция

Българите с имоти в Гърция ще плащат по-високи данъци, съобщи в. "Монитор". Това стана ясно, след като южната ни съседка обяви увеличение на данъка на 950 xил. дoмa?инcтвa c по o?oлo 200 eвpo, сочат данните на финансовото министерство в Атина. Mинимaлнaтa данъчна оценка нa имoтa обаче, зa ?oятo ce нaлaгa дoпълнитeлният дaнъ?,

H&M обвинен, че не осигурява справедливо 
заплащане на работниците си по света

H&M обвинен, че не осигурява справедливо заплащане на работниците си по света

Компанията за облекла Ейч енд Ем (H&M) не изпълнява ангажимента си да осигурява справедливо заплащане на работниците си по света, което принуждава много от тях да работят допълнителни часове, за да оцеляват, съобщиха правозащитни организации, цитирани от Томсън Ройтерс. Въз основа на интервюта с 62-ма души от шест доставчици на Ейч енд Ем в

"Инерком" пак поиска ЧЕЗ

"Инерком" пак поиска ЧЕЗ

"Днес, 21 септември 2018 г., „Инерком България“ ЕАД, след значителна промяна в обстоятелствата и отстраняването на всички предпоставки и изразени опасения от Комисията за защита на конкуренцията по предстоящата концентрация, подаде в Комисията ново уведомление по реда на чл. 79, ал. 1 от ЗЗК". Това гласи официално съобщение на компанията „Инерком

Най-коментирани

Възможностите на китайския туристически пазар за Балканите дискутираха на форум в Черна гора

Възможностите на китайския туристически пазар за Балканите дискутираха на форум в Черна гора

Възможностите, които предлага китайския пазар за развитието на туризма в Източна Европа и на Балканите, бе във фокуса на годишния Форум за развитие Милочер, който започна вчера в черногорската столица Подгорица, предава bulgarian.cri.cn. Събитието, чиято основна тема е „Икономическо развитие чрез туризъм – предизвикателства и заплахи“,

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Неформалната икономика и недекларираният труд носят загуби за всички, заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на форум по темата, организиран от КНСБ, предава БТА.  По думите му загубите са първо за работещите, които в момента може и да са доволни, че разполагат с повече средства,

Министър Ангелкова участва в Световния икономически форум в Ню Йорк

Министър Ангелкова участва в Световния икономически форум в Ню Йорк

Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе работна среща с Луис Алфонсо де Алба, специален пратеник на генералния секретар на ООН за Срещата на върха по въпросите на климата през 2019 г. Двамата разговаряха в рамките на второто издание на Световния икономически форум в Ню Йорк. Той се провежда в периода 24-25 септември,

Община Аксаково домакинства на международна конференция за социални услуги на една гише

Община Аксаково домакинства на международна конференция за социални услуги на една гише

Двудневна международна конференция “Социални услуги на едно гише - нов подход за социално включване” започна във Варна. Общата стойност на проекта, спечелен от Община Аксаково, е 198 000 лв. и е вход от ноември миналата година до края на 2018 г. Външните партньори са испанската община Игуалада и Полската асоциация за социална политика.

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Проверяват доходите на над 500 собственици на скъпи коли

Търсят и кой ползва служебни возила като лични Фирмите и личните доходи на повече от 500 собственици на луксозни возила по Черноморието ще бъдат обстойно проверени от данъчните, научи “24 часа”. Инспекторите ще съпоставят финансовото състояние на фирмите и на техните собственици. Проверката трябва да покаже дали например те не са се сдобили с

Кения покани българския бизнес, чака инвестиции във високите технологии (Снимки)

Кения покани българския бизнес, чака инвестиции във високите технологии (Снимки)

Първите дипломати на България и Кения се договориха да организират съвместен бизнес форум, да работят за инвестиции на български ИТ компании и да възобновят обучението на кенийски студенти в страната ни. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи. Външните министри Екатерина Захариева и Моника Джума разговаряха в Монреал в

Манолова: Новата наредба не решава проблема с високите сметки за вода

Манолова: Новата наредба не решава проблема с високите сметки за вода

„Предложената нова наредба на регионалното министерство няма да реши основните проблеми, които имат гражданите с ВиК дружествата, защото там не се решава основният проблем – за справедливостта при формирането на сметките за вода. Напротив, ще се появят нови междусъседски спорове и разправи, в резултат на това,

Очаква се цената на природния газ от 1 октомври да скочи с почти 14%

Очаква се цената на природния газ от 1 октомври да скочи с почти 14%

Цената на природния газ се очаква да се увеличи с почти 14 на сто от 1 октомври. На днешното заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) беше разгледан доклад за утвърждаване на цени на "Булгаргаз" ЕАД, по които общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти,

БНБ чака по-висока инфлация от 2,1%

БНБ чака по-висока инфлация от 2,1%

До края на годината инфлацията може да достигне по-високи стойности от предварително планираните 2,1%, прогнозират експертите на БНБ. Като причина те посочват по-високото от очакваното поскъпване на храните, задържането на цените на петрола на високи нива и по-висок ръст на административно регулираните цени.

Брюксел: ДДС измамите в България намаляват

Брюксел: ДДС измамите в България намаляват

България е сред четирите държави в ЕС, в които измамите с ДДС са намалели с най-много - над 5% на годишна база, показва доклад на ЕК за 2016 г. Другите страни отличнички са Латвия, Кипър и Холандия. 150 млрд. евро годишно струва на ЕС укриването и източването на ДДС. Загубата е с 10,5 млрд. евро, или 12,3% по-малка спрямо 2015 г.

Спас Русев купува в Албания до 6 месеца  втория GSM оператор

Спас Русев купува в Албания до 6 месеца втория GSM оператор

Телекомът, за който българският бизнесмен играе сам без братя Велчеви, в момента е собственост на “Дойче телеком” Спас Русев - собственик на “Виваком” и на футболния отбор “Левски”, води преговори за закупуване на албанския оператор “Телеком Албания”, притежаван от германския “Дойче телеком”. Новината за сделката, появила се в “Блиц”,

Парите в банките достигнаха 76 млрд. лева

Парите в банките достигнаха 76 млрд. лева

Въпреки ниските лихви общият размер на депозитите в България продължава да се повишава рекордно и през август е достигнал 76 млрд. лв. Повишението на годишна база е с 8,8% и изпреварва ръста на кредитите за същия период, показват данните на БНБ. Домакинствата държат 49,5 млрд. лв. в банките, или със 7,6% повече, отколкото година по-рано.

Хакерска атака на сайта на "Юнион Ивкони"

Хакерска атака на сайта на "Юнион Ивкони"

Фалшива новина за изтекли лични данни от сайта на транспортната фирма "Юнион Ивкони" се получи на имейли на в. "24 часа".  В съобщението, което уж е от името на компанията се казва: "Бяхме уведомени, че поради дупка в системата е изтекла цялата лична клиентска информация от нашата база данни. Изтичането на данни означава поверителна информация да

Американската компания "Майкъл Корс" купи "Версаче" за малко над 2 млрд. долара

Американската компания "Майкъл Корс" купи "Версаче" за малко над 2 млрд. долара

Базираната в Ню Йорк модна компания "Майкъл Корс" (Michael Kors Holdings Ltd.) обяви във вторник, че ще придобие известната италианска модна фирма Gianni Versace S.p.A. ("Версаче") за 2,1 млрд. долара. След приключване на процедурата по закупуване, американската компания ще промени името си на Capri Holding?s Ltd, съобщават финансовите агенции,

Момчил Андреев - в надзора на "Енерго-Про", бивш шеф на КЕВР влиза в управлението на компанията

Момчил Андреев - в надзора на "Енерго-Про", бивш шеф на КЕВР влиза в управлението на компанията

Главният изпълнителен директор  Момчил Андреев преминава в надзорния съвет след три години начело на дружеството. През този период компаниите от групата на "Енерго-Про Варна" утвърдиха позициите си на българския енергиен пазар, увеличиха пазарното си присъствие и запазиха устойчивото си развитие, съобщават от фирмата.

Расте интересът за инвестиции в китайския сектор на високите технологии

Расте интересът за инвестиции в китайския сектор на високите технологии

Планираните или обмисляни инвестиции в китайския сектор на високите технологии показват стабилен ръст за осми пореден месец, сочат данни от онлайн платформата за одобрение и мониторинг на капиталови проекти, поддържана от Държавната комисия за развитие и реформи (ДКРР), предаде bulgarian.cri.cn. Те показват, че за месеците от януари до август т.г.

От КЕВР увериха: Цената на тока няма се увеличи от 1 октомври

От КЕВР увериха: Цената на тока няма се увеличи от 1 октомври

Цената на електроенергията от 1 октомври няма да бъде променяна. Това увери пред журналисти председателят на КЕВР Иван Иванов. Той уточни, че Комисията е намерила необходимия буфер, за да не се увеличава цената на тока. По този начин е било записано и в доклада, който ще бъде разгледан от КЕВР. Той уточни, че е намерен излишък от средства,

Проучване сочи: икономическата свобода в България остава ниска

Проучване сочи: икономическата свобода в България остава ниска

България се нарежда на 46-то място от 162 държави и територии, включени в "Икономическа свобода по света: годишен доклад 2018", изготвен от канадския институт "Фрейзър" и разпространен за България от Института за пазарна икономика, съобщиха от ИПИ, цитирани от БТА. Докладът представя картината през 2016 г.

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Бисер Петков: 61% от работната сила в световен мащаб работят неофициално

Неформалната икономика и недекларираният труд носят загуби за всички, заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на форум по темата, организиран от КНСБ, предава БТА.  По думите му загубите са първо за работещите, които в момента може и да са доволни, че разполагат с повече средства,

Китайската народна банка изтегли 90 млрд. юана от пазара

Китайската народна банка изтегли 90 млрд. юана от пазара

Китайската народна банка (КНБ) изтегли от пазара 90 млрд. юана (около 13 млрд. долара), за да поддържа ликвидността „на разумно и достатъчно ниво", предава bulgarian.cri.cn. В съобщение на институцията се посочва, че нивото на ликвидност в банковата система е в състояние да компенсира влиянието от ценните книжа с наближаващ падеж.