Проф. д-р Камелия Касабова: Прихващането на данни през интернет е хитът при източването на банкови сметки

  • 6
authorАвтор: Христо Николов

Проф. д-р Камелия Касабова:
Прихващането на данни през интернет е хитът при източването на банкови сметки

Камелия Касабова е доктор по право и професор по търговско право в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирала е банково дело в Швейцария и банково и борсово дело в САЩ. Работила е като директор на направление „Правно“ на Минералбанк и главен секретар на Асоциацията на банките в България. Камелия Касабова е била заместник председател на 39 и 40 Народно събрание.

Тя е председател на Помирителната комисия за платежни спорове, председател на Помирителната комисия за финансови услуги и заместник председател на Арбитражния съд при Българската стопанска камара и арбитър. Автор е на десетки студии и монографии в областта на търговското и банково право.

-Госпожо Касабова, суми от какъв порядък може да спести на обикновения гражданин Помирителната комисия чрез медиаторството с финансови институции, като се избягва дългия и сложен съдебен процес?

-Диапазонът на сумите, които се претендират за възстановяване от банките, беше пределно широк до края на 2015 г. – от един лев до половин милион лева. БНБ прие нов Правилник за дейността на комисията и сега максималният размер на сумите, с които комисията може да бъде сезирана, е 20 000 лева. В това е и европейският законодателен замисъл - да се осигури лесен и евтин достъп до правна помощ на граждани и търговци, ощетени с дребни суми, за да не водят съдебни дела.

-Как протича една медиация между ощетения и банката като време и като условия?

-Не бих я нарекла точно медиация, макар че основната цел на комисията е да намери разумен компромис между интересите и на двете страни – банката и нейния клиент. Това изисква да влезе и в ролята на медиатор и чрез взаимни отстъпки от спорещите страни да стигне до решение на проблема. Но споровете се разглеждат неприсъствено, въз основа на представени документи, експертизи и становища на страните, в срок от два месеца след събирането им. Затова не осъществяваме пряка медиация.

-Задължителни ли са решенията на Помирителната комисия?

-Решенията не са задължителни, но ако се приемат от страните, имат силата на споразумение. Страните могат да придадат изпълнителна сила на сключеното споразумение, като го предоставят за одобрение пред компетентния съд. Според мен и най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение. Последното струва много време и пари, докато комисията се произнася без да събира такси и в относително кратки срокове.

-Има ли случаи, в които самата комисия не е могла да разреши спора и се е стигало до правосъдието?

-Комисията трябва да намери разрешение на спора. Тя не е правораздавателен орган и това позволява да се напусне територията на стриктно разписаните правни норми и чрез взаимни отстъпки от насрещните страни да се стигне до решение на проблема. Няма пречка спорът да се отнесе за решаване и по съдебен ред, когато решението не е прието от някоя от страните. В тези случаи обикновено съдът изисква преписката и по този начин индиректно влияем на решаването му, защото членовете на комисията са професионалисти и разумно обосновават аргументите си.

-От какъв характер са най-честите казуси, които разрешава комисията и как става това?

-Най-често се решават спорове за извършване на неразрешени платежни операции със загубена или открадната платежна карта, неоторизирани преводи при интернет банкиране и при търговия в електронни магазини, нареждане на парични преводи от мними пълномощници, начислени такси и разноски по платежна сметка, проблеми с директни дебити и кредитни преводи и други.

За съжаление престъпният свят не си дава почивка. Новите му „идеи” се множат успоредно с напредъка на банковите технологии. Фалшифицирането на дебитни и кредитни карти вече не е хит. Проблемът е източване на платежни карти чрез прихващане на данните им в интернет.

Необходима е бдителност на клиентите, финансова култура. Както полагаме грижа за опазване на портфейлите си, така трябва да сме предпазливи, когато ни изискват номера на карти, банкови сметки, пароли за достъп в интернет.

-Какво трябва да знаят гражданите, за да защитят правата си в аналогични казуси?

-Най-важното е да предприемат всички разумни действия да съхраняват не само ПИН-кода на картата, но и останалите данни и пароли, необходими за нареждане на плащания в интернет в тайна, включително и от лица от най-близкия семеен и приятелски кръг.
Задължително е също така да закриват ПИН-кода, когато го въвеждат на АТМ или ПОС терминално устройство.

Използван престъпен метод е „фишингът”. Той представлява схема, чрез която престъпна група присвоява конфиденциална информация, като номера на платежни карти, персонална информация и пароли. Престъпната група изпраща на жертвите e-mail, който видимо идва от известни и надеждни податели - напр. банки, PayPal, VISA, MasterCard и др. С него се изисква: да се предоставят данните за платежната карта, защото например се актуализира базата данни на клиентите. Или се дава „линк”, при отварянето на който следва да се попълни тази информация. Често се изисква да се стартира някакво приложение, което може да зарази компютъра и отново да причини изтичане на платежна информация.

Клиентите следва да знаят, че IBAN-ът е от първостепенно значение при изпълнение на парични преводи и че банките не са задължени да проверяват за съответствие между номера на сметката и името на титуляра й. При неточно посочване на IBAN в платежното нареждане, ако сумата попадне в сметката на трето лице, банката не носи отговорност. Ако това трето лице не върне доброволно сумата, с която вследствие на грешката в платежното нареждане е заверена неговата сметка, наредителят на плащането може да претендира връщане на сумата само по съдебен ред.

-Може ли Помирителната комисия да разрешава спорове между чужди граждани, примерно граждани на страна от ЕС и работеща в България финансова институция?

-Да, с Регламент 2015/751 изрично е разширена компетентността на комисията да решава трансгранични спорове и спорове по услуги, предоставяни от разстояние. Все още обаче не сме сезирани с такива спорове.

-Срещат ли се често казуси, в които граждани и фирми претендират и за някакви морални или материални щети, нанесени им от банкова институция освен конкретното разрешаване на спора?

-Най-типичните претенции на клиентите са за понесени имуществени вреди от платежна услуга. Не бяха редки и случаите, в които гражданите се обръщаха към комисията с искания да се произнася като „другарски съд” за претърпени морални щети от банките. Понастоящем обаче комисията разглежда само спорове, които произтичат от платежна услуга и имат имуществено измерение. Не се произнасяме по претенции за неимуществени вреди, неоснователно обогатяване и непозволено увреждане, които могат да се доказват само по съдебен ред

-Как действа комисията в случаите, когато лица, представящи се пред банката като хора с представителна власт, злоупотребят със сметката на фирма? Търговски дружества търсили ли са ви в такива случаи?

-Имаме и такива случаи на ощетени граждани и търговци. Това са хипотези на наредени операции от платежна сметка чрез измама. Обикновено от външна страна са налице недвусмислени обстоятелства, че това лице е овластено да нареди операцията. Банката извършва необходимите действия в съответствие с вътрешните си правила, за да установи кой е наредителят на плащането. Ако е налице несъответствие на видима информация, например видимо разминаване в снимките и данните на представените документи, а операцията е допусната, това може да се определи като проява на небрежност от страна на банката.

И обратното – ако от външна страна са налице недвусмислени обстоятелства, че лицето е овластено да нареди операцията, по отношение на банката няма да намери приложение правилото „който плаща зле - плаща два пъти”.

При тези случаи комисията не може по безспорен начин да установи обективната истина. Необходимо е извършване на графологична експертиза, разпит на свидетели и др. Решаването на тези спорове не може да приключи в рамките на обичайното помирително производство. Обстоятелствата следва да бъдат доказани по съдебен ред.

-Има ли тенденция към повишаване на случаите на търсене на съдействие от комисията от момента на създаването й преди седем години? Как се изменят през тези години най-често срещаните казуси?

-Налице са трайни тенденции на увеличение на работата на комисията. Допреди две-три години много популярен престъпен метод беше „скимирането“ на платежни карти и източването на банкови сметки с изработването на дубликат. Неслучайно чуждицата „скимер” буквално означава лъжицата, с която се обира каймака.

Използването на идиома се обяснява с лесния начин за неправомерно усвояване на парични суми чрез източване на чужда платежна сметка с фалшива платежна карта.
Но новото поколение карти с чип намали тази престъпна тенденция. Сега хитът е прихващане на данни в интернет и нареждане на неразрешени операции.

-В периода на коледните и новогодишни празници онлайн пазаруването скача в пъти. Какви са най-често срещаните оплаквания в комисията по отношения на тези трансакции? Имат ли те тенденция да се увеличават, след като самото онлайн пазаруване расте всяка година?

-Платежните операции, наредени в интернет, в момента са най-големия ни проблем. Защото данните на платежния инструмент могат да бъдат прихванати по различни начини: посредством фишинг или шпионски софтуер (spyware), който клиентът неволно е инсталирал на своя компютър или пък е извършвал интернет трансакции с картата от други компютри, които вече са заразени, с посещение на сайтове, от които впоследствие е извлечена платежна информация за карти и др. Особено разпространен е случаят на заразяване на компютри с вирус тип „троянски кон“, което много трудно се установява от антивирусните програми.

Това, което мога да препоръчам на клиентите е да използват услугите на банки, които предлагат еднократни пароли за нареждане на операция в интернет, подадени чрез токън, sms известяване или по друг начин. Такава парола също може да бъде прихваната при легитимна трансакция. Но ако е еднократна, тоест за всяко плащане е необходимо въвеждане на различна парола, то прихваната от недобросъвестни лица парола би била безполезна при следващо плащане. Същата препоръка отправям и към клиентите, които използват интернет банкиране.

-Доволни ли са според Вас от комисията самите търговски банки, след като техни представители, избирани от Асоциацията на банките в България, са нейни членове?

-Смятам, че комисията постепенно наложи авторитетно присъствие в банковата общност. Доказателство за това е увеличаването на броя на доброволно приетите решения, изготвени от комисията.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Вдигат заплати по морето с 10-15%, 6 хиляди работници избягали в чужбина

Вдигат заплати по морето с 10-15%, 6 хиляди работници избягали в чужбина

Камериерките вземат 800 лв., готвачите в най-скъпите хотели - до 6 хил. Към проблема със спадащите записвания за почивка на Българското Черноморие това лято се добавя още един - очертава се липса на персонал, показва проучване на “24 часа”. Конкуренцията на Турция, Египет, Испания и други дестинации за летуване доведе до спад с около 15-20%

Електрически коли при завод на VW в Кремиковци или край Пловдив

Електрически коли при завод на VW в Кремиковци или край Пловдив

След като стана ясно, че България им лек превес пред Сърбия за изграждането на чисто новия завод на Volkswagen, логичен е въпросът какви автомобили ще се сглобяват в Кремиковци или край Пловдив, ако нашата страна бъде избрана от германския концерн. Със сигурност това ще са модели на Skoda и Seat, като се очаква през 2023 година тези коли да са

Незаконно уволнени да нямат право на отпуск

Незаконно уволнени да нямат право на отпуск

Незаконно уволнени работници да нямат право на право на платен годишен отпуск и парично обезщетение, за времето, в което са отстранени и върнати от съда на работа. Тази позиция ще защитава правителството пред Съда на Европейския съюз, алармираха синдикатите от КНСБ. Времето през, което едно лице е останало без работа в резултат на незаконно

Нова тв вече е българска, финансист сменя Дидие Щосел, почва техническа революция в телевизията

Нова тв вече е българска, финансист сменя Дидие Щосел, почва техническа революция в телевизията

КЗК разреши сделката за най-голямата медийна група, за която Кирил и Георги Домусчиеви платиха 185 млн. евро Истинска техническа революция в Нова телевизия ще е първата стъпка на новите собственици на най-голямата медийна група в България. Комисията за защита на конкуренцията разреши сделката по продажбата на Нова тв,

Брокер: Скандалът с апартаментите на властта няма да понижи цените на имотите

Брокер: Скандалът с апартаментите на властта няма да понижи цените на имотите

Скандалът с апартаментите на властта няма да доведе спад в цените на имотите. Това прогнозира пред bTV кредитният консултант Тихомир Тошев. По негови наблюдения цените в столичния квартал „Изток” най-често са между 1500 и 3000 евро на квадрат. Справки в 2 компании за недвижими имоти показват, че в последната година сделките за старо и ново

Експерт: Български пилоти няма, авиокомпанията ни наемат чужденци

Експерт: Български пилоти няма, авиокомпанията ни наемат чужденци

Един от нерешените и най-тежки проблеми на гражданската ни авиация остава този с кадрите, коментира председателят на Асоциацията на българските авиокомпании /АБА/, Светослав Станулов за БТА. Професионалните пилоти в страната към момента са общо 750, около 50 от тях са на вертолети. Продължава тенденцията за недостиг на пилоти и наемане на

Двойната формула ще прецака  пенсиите. Гарантирано!

Двойната формула ще прецака пенсиите. Гарантирано!

Отказвайки се от една от най-смислените реформи, правителството оставя десетки хиляди с неизчислени пенсии до края на годината 2019 година едва изкара три месеца, но вече е ясно, че ще бъде запомнена като годината на хаоса в пенсиите. Който може да доведе до пълното разрушаване на пенсионната система и да остави практически стотици хиляди

Обсъждат по области нов закон за земеделските кооперации

Обсъждат по области нов закон за земеделските кооперации

„Законът за земеделските кооперации, който действа в момента, не е само за тях. Още повече, че той е и остарял, правен е в други времена” – каза в Добрич Явор Гечев, председател на Националния съюз на земеделските кооперации в България. „Мислим, че е крайно време кооперативното движение да влезе в 21 век” – добави той.

Появи се и трети купувач за бизнеса на ЧЕЗ в България

Появи се и трети купувач за бизнеса на ЧЕЗ в България

Оферта от него се чака през април, “Инерком” и “Индия пауър” също остават в сделката ЧЕЗ е започнала преговори с трети купувач за придобиване на българските ѝ активи. Това потвърдиха пред “24 часа” от централата на компанията в Прага. Новината е съобщил вицепрезидентът на ЧЕЗ Томаш Плескач, цитиран от чешкото издание “Лидове новини”.

Желязков: Бесен съм, двама български депутати можеха да решат проблем на половин Европа

Желязков: Бесен съм, двама български депутати можеха да решат проблем на половин Европа

Това заяви транспортният министър Росен Желязков в коментар за резултатите от гласуването пакетът за "Мобилност" да влезе в дневния ред на последното заседание на Европейския парламент.  "Бесен съм от този резултат. Два гласа не ни достигнаха, за да отпадне точката за разглеждане на пакета за "Мобилност" от дневния ред на последното заседание на

Най-коментирани

Китайският форум за развитието-2019 ще се проведе в Пекин

Китайският форум за развитието-2019 ще се проведе в Пекин

20-ят китайски форум за развитието, който е ежегодно международно събитие, ще се проведе от 23 до 25 март в Пекин, съобщава "Радио Китай". Тазгодишната му тема ще бъде „По-широко отваряне за взаимноизгодно сътрудничество". Участниците във форума ще се фокусират върху ключови въпроси като структурната реформа,

Незаконно уволнени да нямат право на отпуск

Незаконно уволнени да нямат право на отпуск

Незаконно уволнени работници да нямат право на право на платен годишен отпуск и парично обезщетение, за времето, в което са отстранени и върнати от съда на работа. Тази позиция ще защитава правителството пред Съда на Европейския съюз, алармираха синдикатите от КНСБ. Времето през, което едно лице е останало без работа в резултат на незаконно

“София Тех Парк” учредява клуб на иноваторите

“София Тех Парк” учредява клуб на иноваторите

Първата среща на Клуба на анонимните иноватори ще е днес в “София Тех Парк” по време на конференцията Investum Supersonic в подкрепа на новатори и стартъпи”. Нейната цел е изобретатели и иноватори да получат видимост и подкрепа, за да превърнат добрите си идеи в успешен бизнес. По време на събитието с помощта на ментори и експерти стартиращите

Порожанов пред ветеринари: Всички животни трябва да бъдат регистрирани

Порожанов пред ветеринари: Всички животни трябва да бъдат регистрирани

В Министерство на земеделието, храните и горите се проведе среща с Управителния съвет на Български ветеринарен съюз и областните колегии, както и представители на Българската агенция по безопасност на храните. Тя е във връзка с извършени проверки в страната от екипи на Министерството за изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор,

Двойната формула ще прецака  пенсиите. Гарантирано!

Двойната формула ще прецака пенсиите. Гарантирано!

Отказвайки се от една от най-смислените реформи, правителството оставя десетки хиляди с неизчислени пенсии до края на годината 2019 година едва изкара три месеца, но вече е ясно, че ще бъде запомнена като годината на хаоса в пенсиите. Който може да доведе до пълното разрушаване на пенсионната система и да остави практически стотици хиляди

Обсъждат по области нов закон за земеделските кооперации

Обсъждат по области нов закон за земеделските кооперации

„Законът за земеделските кооперации, който действа в момента, не е само за тях. Още повече, че той е и остарял, правен е в други времена” – каза в Добрич Явор Гечев, председател на Националния съюз на земеделските кооперации в България. „Мислим, че е крайно време кооперативното движение да влезе в 21 век” – добави той.

САЩ и Китай ще разменят търговски 
делегации през идните седмици в търсене на споразумение

САЩ и Китай ще разменят търговски делегации през идните седмици в търсене на споразумение

Министърът на финансите на САЩ Стивън Мнучин и постоянният търговски представител Робърт Лайтхайзър ще пътуват до Пекин за търговски преговори, които се очаква да започнат в четвъртък, 28 март, информира ДПА. Китайският вицепремиер Лю Хъ ще посети Вашингтон на 3 април, обяви Белият дом. Новият преговорен кръг идната седмица идва,

10% от пилотите у нас - чужденци

10% от пилотите у нас - чужденци

10% от пилотите на българските авиокомпании са чужденци. Това каза Светослав Станулов - председател на Асоциацията на българските авиокомпании, при годишния отчет на авиационния пазар. У нас работят италианци, словенци, французи, сърби, хървати, македонци, поляци. Недостигът на година е около 20-30 пилоти при 750 лицензирани.

Порожанов: Нови 63 ракетни площадки за борба с градушките ще заработят тази година

Порожанов: Нови 63 ракетни площадки за борба с градушките ще заработят тази година

През 2018 г. са извършени инвестиции за въвеждане в действие на две нови регионални дирекции включващи два нови командни пункта и 63 нови ракетни площадки при с. Тъжа, област Стара Загора и Хасково. Това заяви в отговор министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на парламентарен контрол, цитиран от БТА.

Избираме по коя формула да се пенсионираме през следващите 4 г.

Избираме по коя формула да се пенсионираме през следващите 4 г.

До началото на 2023 г. хората, които излизат в пенсия, ще могат да избират дали да го направят по старата, или по новата формула.Това е едно от предложенията, които се обсъждат в момента, обяви социалният министър Бисер Петков в кулоарите на парламента в. След обществената реакция и разпореждането на премиера да няма ощетени НОИ вече няколко дни

Росен Желязков: Ако няма триалози, няма второ гледане в ЕП, няма пакет "Мобилност"

Росен Желязков: Ако няма триалози, няма второ гледане в ЕП, няма пакет "Мобилност"

Ако няма триалози, няма второ гледане в Европейския парламент, няма пакет. Ако бяхме успели с гласовете на нашите евродепутати, нямаше да се стигне до тук. Ще разговаряме с румънците да няма триалози. Това каза на извънредна пресконференция днес транспортният министър Росен Желязков, цитиран от БТА.

Европарламентът гласува: по-екологично чист и по-добър пазар на електроенергия в ЕС

Европарламентът гласува: по-екологично чист и по-добър пазар на електроенергия в ЕС

Потребителите ще имат достъп до интелигентни измервателни уреди, динамично ценообразуване и опция за смяна на доставчика Поетапно премахване на държавното финансиране за електроцентрали, използващи изкопаеми горива Нови мерки за предотвратяване прекъсването на електроснабдяването Нови правила за създаването на общоевропейски пазар на

На 1 април "Шел" пуска сонда за търсене на нефт и газ в блок "Хан Кубрат"

На 1 април "Шел" пуска сонда за търсене на нефт и газ в блок "Хан Кубрат"

Шансът да се открият залежи е едно към пет На 1 април "Шел" пуска проучвателната сонда за търсене на нефт и газ в блок "Хан Кубрат" (бивш "Силистар") в дълОко Черно море, на 80 км от българския бряг. Това съобщиха на пресконференция от компанията. Шансът при подобни неизследвани дълбоководни проучвания да се открият въглеводороди е едно към пет,

На 1 април "Шел" пуска сонда за търсене на нефт и газ в блок "Хан Кубрат"

На 1 април "Шел" пуска сонда за търсене на нефт и газ в блок "Хан Кубрат"

Шансът да се открият залежи е едно към пет На 1 април "Шел" пуска проучвателната сонда за търсене на нефт и газ в блок "Хан Кубрат" (бивш "Силистар") в дълОко Черно море, на 80 км от българския бряг. Това съобщиха на пресконференция от компанията. Шансът при подобни неизследвани дълбоководни проучвания да се открият въглеводороди е едно към пет,

Експерт: Български пилоти няма, авиокомпанията ни наемат чужденци

Експерт: Български пилоти няма, авиокомпанията ни наемат чужденци

Един от нерешените и най-тежки проблеми на гражданската ни авиация остава този с кадрите, коментира председателят на Асоциацията на българските авиокомпании /АБА/, Светослав Станулов за БТА. Професионалните пилоти в страната към момента са общо 750, около 50 от тях са на вертолети. Продължава тенденцията за недостиг на пилоти и наемане на

Жените все по-голяма сила на пазара на недвижими имоти в Китай

Жените все по-голяма сила на пазара на недвижими имоти в Китай

Все повече жени навлизат на пазара на недвижими имоти в Китай като процентът на купувачките се е увеличил с близо 18% за последните четири години. Според неотдавнашно проучване на сайта за продажби ke.com, макар мъжкото присъствие на пазара да е доминиращо, все повече жени купуват самостоятелно жилища.

Желязков: Бесен съм, двама български депутати можеха да решат проблем на половин Европа

Желязков: Бесен съм, двама български депутати можеха да решат проблем на половин Европа

Това заяви транспортният министър Росен Желязков в коментар за резултатите от гласуването пакетът за "Мобилност" да влезе в дневния ред на последното заседание на Европейския парламент.  "Бесен съм от този резултат. Два гласа не ни достигнаха, за да отпадне точката за разглеждане на пакета за "Мобилност" от дневния ред на последното заседание на

Немски институт тества здравината и безопасността на дрехи за България

Немски институт тества здравината и безопасността на дрехи за България

Всички собствени марки на “Лидл” са проверени в “Хоенщайн” Непромокаемите якета са подложени на “дъждовна” проверка - с фуния върху тях се изсипва вода, а след това се проследява каква част от нея попива. здравината и безопасността на дрехи за България Здрави тъкани и копчета, трайни цветове, безопасност за кожата - това са качествата,

София Тех парк стартира нова програма за иноватори (Снимки)

София Тех парк стартира нова програма за иноватори (Снимки)

Кандидатства за суперкомпютър Нова програма за иноватори стартира „София Тех парк". Освен за стартъпи, тя ще е насочена основно към развитието на приложната наука и нейното комерсиализиране. Идеята е да се създаде среда, в която иноваторите да могат да се срещат и да осъществяват идеите си. Програмата няма да е съсредоточена в София,

И "Еврохолд" кандидат за ЧЕЗ. Фирмата: Не коментираме слухове

И "Еврохолд" кандидат за ЧЕЗ. Фирмата: Не коментираме слухове

Българската финансова група “Еврохолд” е новият кандидат за активите на ЧЕЗ в България, съобщи чешкият вестник “Лидове новини”. Според медията преди няколко дни се е провела среща между мениджърите на чешката компания и “Еврохолд”, но още не е представена окончателната оферта. Ако интересът им продължава, те трябва да го направят през април.