Субсидии според постиженията, а не на площ

  • 0
authorАвтор: Йовка Димитрова

Субсидии според постиженията, а не на площ

Изследване, поръчано от земеделската комисия на Европейския парламент, предлага радикална реформа на директните плащания.

Анализът, който беше представен наскоро в Европейския парламент, разглежда възможностите за промени, предвид изтичането на сегашната правна рамка на Общата селскостопанска политика (ОСП) в края на 2020 г.
Европейският парламент и страните членки вече започнаха да обсъждат как ще изглежда политиката за земеделие след 4 г., като се очаква законодателното предложение да бъде внесено от Европейската комисия през 2018 г. Идеите са много и коя ще надделее е още трудно да се каже. Но анализът на земеделската комисия на Европейския парламент, поставя на масите на депутатите няколко варианта, които вече се обсъждат.

Допълнителна несигурност внася и започналото напускане на Великобритания, което ще отвори дупка от около €10 млрд. в европейския бюджет годишно от вноската, внасяна досега от Лондон. Първоначалните анализи показват, че тя ще се запълни най-вероятно за сметка на еврофондовете и на земеделските плащания.
Противно на очакванията председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер се очертава като един от горещите поддръжници на субсидиите за фермерите, въведени, за да се гарантира изхранването на населението, което според Юнкер продължава да е актуална цел.

Директните плащания са 72% от земеделския бюджет и малко под 1/3 от разходите на Европейския съюз. В момента тези средства се разпределят основно според размера на обработваемата земя. Те са основен финансов източник в земеделието.
През 2014 г. влязоха в сила най-новите изменения, предвиждащи около 30% от сумите да се разпределят срещу условия за прилагане на екологични и щадящи климата практики, известни още като "директни зелени плащания".

Съпротивата срещу тях е значителна и според автора на парламентарното изследване - професорът от Дъблинския университет Алън Матюс, едва ли ще бъде възможно да бъдат запазени в сегашния си вид и в новата ОСП.

Матюс смята, че сегашната система за директно подпомагане по площ може да продължи да се прилага с известни корекции. Те според него трябва да произтекат от отговорите на няколко въпроса: трябва ли да продължи изравняването на директните субсидии между отделните членки на ЕС, кой да може да ги получава или какво трябва да съдържа определението на понятието "активен фермер" и дали да се изравнят основните плащания за различните типове региони.

Матюс предлага от размера на земята, подпомагането да се пренасочи към земеделските стопанства, като за ориентири се използват последните промени в САЩ, включително преформулирането на финансовото подпомагане като застраховка за управление на земеделската дейност.

В същата посока са и намеренията на земеделските министри от ЕС, които започнаха да чертаят вече контурите на ОСП след 2020 г.

Като изразители на волята на страните членки, министрите смятат, че земеделската политика на Съюза трябва да има ясни цели и получатели, да е насочена към постигане на конкретни резултати, като размерът на плащанията да е пропорционален на формулираните цели.

Законодателната реформа от 2013 г. позволи по-голяма гъвкавост за страните членки и възможността за прехвърляне на средства между първия и втория стълб на земеделското подпомагане, както и мерки, които могат да бъдат финансирани и по двата стълба.

Според Матюс разширяване на подобни практики може да послужи като преход за плавното отпадане на директните субсидии за площ. Анализът на Европейския парламент показва, че двустълбовата структура е остаряла. Проф. Матюс предлага всички плащания да се пренасочат на едно място.

От плащане на хектар, подпомагането трябва да бъде ориентирано към нуждите на земеделските стопанства, които сега се подпомагат основно чрез мерките от втория стълб (програмите за развитие на селските региони).
Предлага се националните бюджети да участват във финансирането на всички земеделски разходи, а не само на традиционните мерки от Стълб II. Размерът на националното съфинансиране според анализа трябва да бъде определен в зависимост от степента, в която съответната държава от ЕС, допринася за европейската добавена стойност. Така големите държави или тези, които имат по-голям принос за общия пазар на земеделска продукция, ще имат право да преразпределят повече от общите средства, за сметка на тези, които не акцентират върху развитието на земеделието. Но те ще трябва да внасят и повече средства в общата хазна.

Размерът на подпомагането трябва да бъде съобразен и с мащаба на съответната схема. Например нуждите и мерките с национален обхват, да изискват повече национално съфинансиране, а тези с локален ефект - по-малко доплащане от националния бюджет за сметка на европейския. Този модел на разпределение трябва да бъде придружен от строги правила за отпускане на държавна помощ, за да се избегнат изкривявания на пазара и на конкуренцията.

Пакетите, отпуснати заради срива на цените в млечния сектор и в производството на свинско месо също изискваха национално съфинансиране. Самите страни членки вече имат и опит чрез 8-те млрд. евро годишно, които раздават под формата на държавни помощи за земеделие.

Премахването на директното подпомагане според автора на анализа трябва да бъде организирано така, че да стане с дълги преходни периоди, които да омекотят ефекта от загубата им. Временно те ще бъдат заменени от преходни субсидии, за да има достатъчно време да се адаптират и цените на отдаването под наем на земеделска земя, а фермерите да могат да се нагодят към новия начин на управление на стопанствата. Според доклада решението за отпадането на директните субсидии, трябва да е категорично, за да могат земеделците да вземат дългосрочни инвестиционни решения.
Акцентът в подпомагането трябва да се преориентира към изграждането на система, която да възнаграждава фермерите, които пазят биоразнообразието и екосистемите и отиват отвъд разписаните като задължителни добри земеделски практики. Подкрепата за райони с по-сурови или неблагоприятни условия, също трябва да остане.
За да работят, субсидиите трябва да се отпускат не просто за притежаване или арендуване на земя, а за производство на висококачествена продукция, включително за биоземеделие, агроекологични практики и високи стандарти на грижа за животните.

Помощи трябва да има за развитие на иновациите и подобряване на конкурентоспособността, за засилване на позициите на производителите в хранителната верига, както и за привличането на млади хора в земеделието. Но това трябва да става пряко, а не чрез остаряла система за унифицирани плащания за всеки хектар земеделска земя.

В тази посока са и последните коментари на европейския комисар за земеделието Фил Хоган, с чийто подпис ще излезе предложение за промяна на земеделската политика на ЕС след 2020 г.

Откакто „зелените мерки“ станаха част от евроземеделието, площите, нотифицирани като екологични, превишават изискването за 7% от обработваемата земя и се движат около и над 10 процента.

Еврокомисарят дава категорични сигнали, че „зелените мерки“ след 2020 г. не само няма да бъдат ограничени или премахнати, но че ще се даде предимство на фермерите, които инвестират в по-екологично земеделие.

Според Хоган, ЕС ще заложи на повече нови технологии, като прецизното земеделие, но в някои райони ще се насърчават традиционни методи на обработка на земята.
Замяната на полагаемите се суми за хектар обработваема земя и пасища с подпомагане, насочено към определени цели, ще бъде съпътствано с подписването на договори с производителите, в които ще бъде фиксирано постигането на оценими резултати. Така субсидирането ще бъде преформулирано като заплащане за предоставяне на публични услуги или стоки или за практики, които отиват отвъд задължителните. Договорите ще намалят регулациите и бюрокрацията за фермерите, се казва в анализа, изготвен за Европейския парламент.

Докладът разглежда и бъдещето на обвързаното съответствие и зелените мерки, ако се възприеме идеята за отпадане на преките плащания. В момента изискванията за обвързано съответствие се прилагат към производителите на вино и получателите на подпомагане по програмите за развитие на селските региони.

За да накараме земеделците да съблюдават добри земеделски и екологични практики, всички фермери, които получават средства по ОСП, трябва да бъдат задължени да спазват стандартите за обвързано съответствие, смята проф. Матюс.
Когато методите за производство са по-щадящи към климата и природата, фермерите трябва да бъдат стимулирани с допълнителни възнаграждения. Ако основните и зелените плащания бъдат премахнати заедно с отпадането на преките субсидии, то те трябва да бъдат включени в нова агроекологична схема, съфинансирана от ОСП.
Подобна възможност вече е била обсъждана в подготвителния етап преди въвеждането на настоящата система и не е непозната на европейския законодател. Така прилагането на по-високи от настоящите стандарти за обработка на земята и отглеждане на животни и зелените практики ще бъди обединено в обща схема. Подобно разпределение ще получи широко покритие, тъй като ще бъде свързано с други плащания, които фермерите могат да получават и ще даде повече гъвкавост на страните членки да оформят схемите по начин, съответстващ на местните особености.

Помислено е и как да се избегне евентуално желание на националните власти да направят подобни схеми твърде неамбициозни за сметка на по-лесното за тях разпределение на парите, идващи от Европа. Анализът на Европейския парламент предвижда това да стане, като всички плащания по ОСП бъдат национално съфинансирани. Така националните правителства ще бъдат насърчени да помислят за преход от фиксирани плащания от европейския бюджет, към средства, отпускани според критерии, които са определени в зависимост от представянето и изпълнението.

На границата

Слабата публичност на подготвяната реформа се дължи на по-ниския от обичайното интерес на политиците в Европарламента. Изборният цикъл на практика ще изключи сегашния му състав от вземането на решенията за това как ще изглежда бъдещата селскостопанска политика на ЕС. Евродепутатите няма да са част и от приемането на следващата бюджетна рамка на ЕС, тъй като решителната част от преговорите по нея ще бъде във втората половина на 2019 г., а техният мандат ще изтече още през пролетта.

Те ще бъдат изключени и от основните дискусии за резултатите от последната реформа на ОСП от 2013 г., тъй като ЕК трябва да оцени нейните плюсове и минуси едва в края на 2018 г. - само няколко месеца преди разпускането им. Вероятно по това време ще започнат и по-конкретните разговори за това как ще изглежда европейското земеделие през второто десетилетие на ХХI век.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Бизнесмен ще прави частно летище до Кондофрей

Бизнесмен ще прави частно летище до Кондофрей

В ГВА е внесен за одобрение генерален план за превръщане на летателна площадка в аеропорт Собствениците на летателната площадка при радомирското село Кондофрей имат намерение да я разширят до частно летище. За това инвестиционно намерение съобщи министърът на транспорта Росен Желязков. Изявлението му бе по повод реакцията на лидера на БСП

“Самсунг” приключи сделката за соларните си централи  у нас

“Самсунг” приключи сделката за соларните си централи у нас

“Самсунг Си енд Ти корпорейшън” е приключила на 7 януари продажбата на шестте соларни парка от 43 мегавата в България. Те вече са собственост на чешката “Портанеро инвест” и люксембургското подразделение на геманската “КейГал И Ес Пи Еф 4 холдинг”. Цената не е обявена, но това е най-голямата сделка с продажба на соларни паркове в България от 2012

74% от шведските  фирми у нас планират  разширение на бизнеса

74% от шведските фирми у нас планират разширение на бизнеса

74% от шведските фирми, работещи в България, планират да разширят бизнеса си тук през следващите 3 години, като 60% от онези сред тях, които имат производствени бази тук, възнамеряват да инвестират още в тях. Това гласят резултатите от проучване сред шведския бизнес, представено в четвъртък вечерта на неформална сбирка в столичен клуб по повод

НАП: Хазната губи над 1 млрд. лева годишно заради фалшиви касови бележки

НАП: Хазната губи над 1 млрд. лева годишно заради фалшиви касови бележки

Държавната хазна губи над един милиард лева годишно заради укриване на обороти чрез фалшиви касови бележки, заяви за БНР  говорителят на Националната агенция за приходите Росен Бъчваров. По думите му, ако компаниите започнат подготовка за подмяна на касови апарати през януари, няма да имат проблем да изпълнят изискването на закона до края на март.

Тунел за 4,6 милиарда долара , който минава по дъното на морето, откриха в Хонконг (Видео)

Тунел за 4,6 милиарда долара , който минава по дъното на морето, откриха в Хонконг (Видео)

Нов автомобилен тунел на стойност 4,6 милиарда долара бе открит днес в центъра на Хонконг, предаде ТАСС, цитирана от БТА. Според съобщение на местните власти осъществяването на инфраструктурния проект е отнело десет години. Тунелът с дължина 3,7 км преминава по северния бряг на остров Хонконг, а отчасти и по дъното на морето.

26-има имат толкова пари, колкото половината най-бедно население в света

26-има имат толкова пари, колкото половината най-бедно население в света

Концентрацията на богатството се е увеличила още повече през 2018 година и 26-имата милиардери вече притежават толкова пари, колкото и половината най-бедно население в света. Това се посочва в доклад на неправителствената организация Оксфам, цитиран от АФП, съобщава БТА. Оксфам призовава държавните да облагат най-богатите хора.

Влог и в банков клон извън ЕС със защита до 100 000 евро

Влог и в банков клон извън ЕС със защита до 100 000 евро

Предложението ще бъде в закона за банковата несъстоятелност Вземания по влогове на физически лица, както и такива на малки и средни фирми, които са направени в клон на банка извън ЕС, да са защитени до 100 хил. евро. Предложението е записано в проект за промени на Закона за банковата несъстоятелност, който е обявен за обществено обсъждане.

Решение на Съда на ЕС отваря вратичка България да иска край на арбитражите

Решение на Съда на ЕС отваря вратичка България да иска край на арбитражите

Заведени дела има от няколко енергийни компании, исковете са за над 1 млрд. лева 22 държави от ЕС, сред които България и Чехия, излязоха с декларация, с която заявяват, че ще бъдат прекратени арбитражните дела, заведени по силата на споразумения за защита на инвестициите. Документът е публикуван в четвъртък,

Иван Гешев: "Дунарит" да се продаде и да се обезщетят вложителите в КТБ

Иван Гешев: "Дунарит" да се продаде и да се обезщетят вложителите в КТБ

Бизнесменът Емилиян Гебрев изпратил есемес до премиера Бойко Борисов, за да му каже, че напрежението ескалира и става много неприятно. Той едва удържал работниците от “Дунарит”, които искали да протестират пред Министерския съвет. Гебрев съобщи това в петък пред Националнат аследствена служба, където беше призован за получи новите си обвинения за

Данъчни под прикритие дават къща под наем  за биткойни, хващат укриване на доходи

Данъчни под прикритие дават къща под наем за биткойни, хващат укриване на доходи

Подозират фиктивни кражби, за да се крият данъци  Над 20 борси у нас само за виртуалните валути И при сделките с тях вече имало лица бушони 100-тина нашенци играят на световни платформи Криптомашини за добив се предлагат и на лизинг “Играчи под прикритие” от специален отдел за електронен одит на НАП играят на електронните борси за търговия

Най-коментирани

Вицепремиера Томислав Дончев ще открие Българо-македонски бизнес форум в Скопие

Вицепремиера Томислав Дончев ще открие Българо-македонски бизнес форум в Скопие

Заместник министър-председателят Томислав Дончев и вицепремиерът по икономическите въпроси на Република Македония Кочо Ангюшев ще открият Българо-македонски бизнес форум утре, 17 януари, в Скопие, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Представители на над 50 български компании в сферата на минно-добивната индустрия, строителството,

НАП: Хазната губи над 1 млрд. лева годишно заради фалшиви касови бележки

НАП: Хазната губи над 1 млрд. лева годишно заради фалшиви касови бележки

Държавната хазна губи над един милиард лева годишно заради укриване на обороти чрез фалшиви касови бележки, заяви за БНР  говорителят на Националната агенция за приходите Росен Бъчваров. По думите му, ако компаниите започнат подготовка за подмяна на касови апарати през януари, няма да имат проблем да изпълнят изискването на закона до края на март.

Томислав Дончев: Трябва да продължим да развиваме двустранните отношения с Република Македония (Снимки)

Томислав Дончев: Трябва да продължим да развиваме двустранните отношения с Република Македония (Снимки)

Над 100 български и македонски компании участваха в бизнес форум в Скопие Отношенията между България и Република Македония имат сериозен потенциал за развитие в контекста на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, но трябва да го разгърнем и развием допълнително в икономически план,

Държавата прави фонд за “спящи” акции, след 5 г. ще ги национализират, ако хората не ги потърсят

Държавата прави фонд за “спящи” акции, след 5 г. ще ги национализират, ако хората не ги потърсят

Бонове за 2 милиарда лева могат да носят доход на притежателите си, обясни изпълнителният директор на Българската фондова борса Васил Големански Финансовото министерство обяви намерението си да събуди т.нар. “спящи”" акции от масовата приватизация. Това е записано в обявената от финансовия министър Владислав Горанов за обществено обсъждане

“Спящите акции” втора серия

“Спящите акции” втора серия

Държавата прави нов опит да ги раздвижи Бонови книжки, собственост на над 2,5 милиона души за 2-3 млрд. лв. да излязат от регистрите на Централния депозитар, да започнат да носят доход на притежателите си и да раздвижат капиталовия пазар. Това е идеята, записана в Концепция за личните сметки, която финансовото министерство обяви за обществено

Иван Гешев: "Дунарит" да се продаде и да се обезщетят вложителите в КТБ

Иван Гешев: "Дунарит" да се продаде и да се обезщетят вложителите в КТБ

Бизнесменът Емилиян Гебрев изпратил есемес до премиера Бойко Борисов, за да му каже, че напрежението ескалира и става много неприятно. Той едва удържал работниците от “Дунарит”, които искали да протестират пред Министерския съвет. Гебрев съобщи това в петък пред Националнат аследствена служба, където беше призован за получи новите си обвинения за

Аврамова: Ще търсим начини за помощ на хората, които не могат да си плащат водата

Аврамова: Ще търсим начини за помощ на хората, които не могат да си плащат водата

Министърът на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова съобщи по време на парламентарния контрол, че МРРБ е отворено за диалог, чрез който да се намерят начини за подкрепа на социални групи, които нямат възможност да платят цена на питейната вода. По темата вече са водени разговори със социалното министерство, допълни тя.

Пускат септември още 9 км от “Хемус” - с 6 месеца по-рано

Пускат септември още 9 км от “Хемус” - с 6 месеца по-рано

Вече са построени 67% от участъка от Ябланица до Боаза 9,3 км от магистрала “Хемус” да бъдат пуснати предсрочно още през септември, планира Агенция “Пътна инфраструктура”. Това е с 6 месеца преди крайния срок, заложен в договора - март 2020 г. Това ще е възможно, защото вече са готови 67% от участъка между Ябланица и Боаза,

Добавят двойния стандарт към “черния списък” на ЕС (Обзор)

Добавят двойния стандарт към “черния списък” на ЕС (Обзор)

10 млн. евро глоба при нелоялната практика Двойният стандарт на храните и други стоки да се добави към “черния списък” на нелоялните търговски практики. Това решиха евродепутатите след гласуване в комисията по вътрешен пазар към Европарламента (ЕП). Актуализираните правила трябва да бъдат гласувани и от целия парламент.

Първият опит за пълнене на тръбата с газ от “Турски поток” не успя - намаляват цената за резервиране за 20 г.

Първият опит за пълнене на тръбата с газ от “Турски поток” не успя - намаляват цената за резервиране за 20 г.

Трите обвързващи оферти не покриват нужните 2,76 млрд. лв. за строителство на новите тръби “Булгартрансгаз” намали цената за резервиране на 90% от капацитета на газопроводите, по които ще се транспортира газът от “Турски поток”, след като първата фаза от пазарния тест с обвързащи оферти не завърши с успех.

Пускат септември още 9 км от “Хемус” - с 6 месеца по-рано

Пускат септември още 9 км от “Хемус” - с 6 месеца по-рано

Вече са построени 67% от участъка от Ябланица до Боаза 9,3 км от магистрала “Хемус” да бъдат пуснати предсрочно още през септември, планира Агенция “Пътна инфраструктура”. Това е с 6 месеца преди крайния срок, заложен в договора - март 2020 г. Това ще е възможно, защото вече са готови 67% от участъка между Ябланица и Боаза,

Добавят двойния стандарт към “черния списък” на ЕС (Обзор)

Добавят двойния стандарт към “черния списък” на ЕС (Обзор)

10 млн. евро глоба при нелоялната практика Двойният стандарт на храните и други стоки да се добави към “черния списък” на нелоялните търговски практики. Това решиха евродепутатите след гласуване в комисията по вътрешен пазар към Европарламента (ЕП). Актуализираните правила трябва да бъдат гласувани и от целия парламент.

Първият опит за пълнене на тръбата с газ от “Турски поток” не успя - намаляват цената за резервиране за 20 г.

Първият опит за пълнене на тръбата с газ от “Турски поток” не успя - намаляват цената за резервиране за 20 г.

Трите обвързващи оферти не покриват нужните 2,76 млрд. лв. за строителство на новите тръби “Булгартрансгаз” намали цената за резервиране на 90% от капацитета на газопроводите, по които ще се транспортира газът от “Турски поток”, след като първата фаза от пазарния тест с обвързащи оферти не завърши с успех.

Нови трудови договори иска бизнесът - освен заплатата да пише колко струва всеки работник (Обзор)

Нови трудови договори иска бизнесът - освен заплатата да пише колко струва всеки работник (Обзор)

Осигуровките - поравно вместо 60/40 НОИ да плаща и първите 3 дни болнични Нов тип трудови договори ще поиска бизнесът от държавата. Това стана ясно в сряда, когато четирите големи работодателски организации - КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП, обявиха приоритетите си за 2019 г. Идеята е във всеки договор да се вписват две числа - общият разход за труд и

Министър Караниколов: Сигурен съм, че инвестициите в България не падат

Министър Караниколов: Сигурен съм, че инвестициите в България не падат

Противно на публикуваните от БНБ данни, преките чуждестранни инвестиции в България не спадат, а даже има ръст. Това е мнението на икономическия министър Емил Караниколов. В студиото на „Лице в лице” по bTV, той подчерта, че централната банка представя прогнозни данни, които подлежат на 15-месечна корекция.

Стилиян Кротнев, директор в МВР, вероятно ще оглави АПИ

Стилиян Кротнев, директор в МВР, вероятно ще оглави АПИ

Стилиян Кротнев, директор на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” в МВР, най-вероятно ще оглави Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), потвърдиха пред "24 часа" източници от правителството. Предишният председател на УС на АПИ Светослав Глосов подаде оставка заради гафовете с електронните винетки.

"Мерцедес" и "БМВ" може да се обединят?

"Мерцедес" и "БМВ" може да се обединят?

Автомобилните гиганти "Мерцедес" и "БМВ" може да обединят усилията си около разработката на следващо поколение коли между "БМВ" 1 и "Мерцедес" А-клас. Това ще бъде само част от едно по-широко сътрудничество, което ще включва и технологията за самоуправляващи се автомобили, твърди германското издание Handelsblatt, цитирано от Automotive News Europe.

„Български морски флот" очакват още 3 кораба през 2018 г.

„Български морски флот" очакват още 3 кораба през 2018 г.

„Български морски флот" очакват през тази година да получат три 45 хиляди тонни кораба. Това съобщи собственикът на морския флот Кирил Домусчиев в социалната мрежа Фейсбук, след като БМФ получи кораба „Рожен“ в Нантонг, Китай : "Поредната нова придобивка, Приятели! Освен "Рожен" тази година чакаме да получим от корабостроителницата още три 45

Война на кафетата в Китай

Война на кафетата в Китай

Starbucks влезе в Китай преди 20 години с обещанието да отваря в страната едно кафене на всеки 15 часа. Смел местен конкурент, Luckin Coffee, днес иска да детронира американската компания като открива едно . . . на всеки три часа и половина. Динамиката на стартъпа успя да привлече потребители с неговите многобройни купони за намаления.

Работодателите искат нов тип трудови договори

Работодателите искат нов тип трудови договори

Работодателските организации настояват осигурителните вноски да бъдат разпределяни поравно между работодатели и работници. Според бизнеса това няма да се отрази на заплатите, защото ще бъде компенсирано от увеличение на трудовите възнаграждения, предава БНР. За целта, с промени в Трудовия кодекс, може да бъдат въведени нов тип трудови договори,