Субсидии според постиженията, а не на площ

  • 0
authorАвтор: Йовка Димитрова

Субсидии според постиженията, а не на площ

Изследване, поръчано от земеделската комисия на Европейския парламент, предлага радикална реформа на директните плащания.

Анализът, който беше представен наскоро в Европейския парламент, разглежда възможностите за промени, предвид изтичането на сегашната правна рамка на Общата селскостопанска политика (ОСП) в края на 2020 г.
Европейският парламент и страните членки вече започнаха да обсъждат как ще изглежда политиката за земеделие след 4 г., като се очаква законодателното предложение да бъде внесено от Европейската комисия през 2018 г. Идеите са много и коя ще надделее е още трудно да се каже. Но анализът на земеделската комисия на Европейския парламент, поставя на масите на депутатите няколко варианта, които вече се обсъждат.

Допълнителна несигурност внася и започналото напускане на Великобритания, което ще отвори дупка от около €10 млрд. в европейския бюджет годишно от вноската, внасяна досега от Лондон. Първоначалните анализи показват, че тя ще се запълни най-вероятно за сметка на еврофондовете и на земеделските плащания.
Противно на очакванията председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер се очертава като един от горещите поддръжници на субсидиите за фермерите, въведени, за да се гарантира изхранването на населението, което според Юнкер продължава да е актуална цел.

Директните плащания са 72% от земеделския бюджет и малко под 1/3 от разходите на Европейския съюз. В момента тези средства се разпределят основно според размера на обработваемата земя. Те са основен финансов източник в земеделието.
През 2014 г. влязоха в сила най-новите изменения, предвиждащи около 30% от сумите да се разпределят срещу условия за прилагане на екологични и щадящи климата практики, известни още като "директни зелени плащания".

Съпротивата срещу тях е значителна и според автора на парламентарното изследване - професорът от Дъблинския университет Алън Матюс, едва ли ще бъде възможно да бъдат запазени в сегашния си вид и в новата ОСП.

Матюс смята, че сегашната система за директно подпомагане по площ може да продължи да се прилага с известни корекции. Те според него трябва да произтекат от отговорите на няколко въпроса: трябва ли да продължи изравняването на директните субсидии между отделните членки на ЕС, кой да може да ги получава или какво трябва да съдържа определението на понятието "активен фермер" и дали да се изравнят основните плащания за различните типове региони.

Матюс предлага от размера на земята, подпомагането да се пренасочи към земеделските стопанства, като за ориентири се използват последните промени в САЩ, включително преформулирането на финансовото подпомагане като застраховка за управление на земеделската дейност.

В същата посока са и намеренията на земеделските министри от ЕС, които започнаха да чертаят вече контурите на ОСП след 2020 г.

Като изразители на волята на страните членки, министрите смятат, че земеделската политика на Съюза трябва да има ясни цели и получатели, да е насочена към постигане на конкретни резултати, като размерът на плащанията да е пропорционален на формулираните цели.

Законодателната реформа от 2013 г. позволи по-голяма гъвкавост за страните членки и възможността за прехвърляне на средства между първия и втория стълб на земеделското подпомагане, както и мерки, които могат да бъдат финансирани и по двата стълба.

Според Матюс разширяване на подобни практики може да послужи като преход за плавното отпадане на директните субсидии за площ. Анализът на Европейския парламент показва, че двустълбовата структура е остаряла. Проф. Матюс предлага всички плащания да се пренасочат на едно място.

От плащане на хектар, подпомагането трябва да бъде ориентирано към нуждите на земеделските стопанства, които сега се подпомагат основно чрез мерките от втория стълб (програмите за развитие на селските региони).
Предлага се националните бюджети да участват във финансирането на всички земеделски разходи, а не само на традиционните мерки от Стълб II. Размерът на националното съфинансиране според анализа трябва да бъде определен в зависимост от степента, в която съответната държава от ЕС, допринася за европейската добавена стойност. Така големите държави или тези, които имат по-голям принос за общия пазар на земеделска продукция, ще имат право да преразпределят повече от общите средства, за сметка на тези, които не акцентират върху развитието на земеделието. Но те ще трябва да внасят и повече средства в общата хазна.

Размерът на подпомагането трябва да бъде съобразен и с мащаба на съответната схема. Например нуждите и мерките с национален обхват, да изискват повече национално съфинансиране, а тези с локален ефект - по-малко доплащане от националния бюджет за сметка на европейския. Този модел на разпределение трябва да бъде придружен от строги правила за отпускане на държавна помощ, за да се избегнат изкривявания на пазара и на конкуренцията.

Пакетите, отпуснати заради срива на цените в млечния сектор и в производството на свинско месо също изискваха национално съфинансиране. Самите страни членки вече имат и опит чрез 8-те млрд. евро годишно, които раздават под формата на държавни помощи за земеделие.

Премахването на директното подпомагане според автора на анализа трябва да бъде организирано така, че да стане с дълги преходни периоди, които да омекотят ефекта от загубата им. Временно те ще бъдат заменени от преходни субсидии, за да има достатъчно време да се адаптират и цените на отдаването под наем на земеделска земя, а фермерите да могат да се нагодят към новия начин на управление на стопанствата. Според доклада решението за отпадането на директните субсидии, трябва да е категорично, за да могат земеделците да вземат дългосрочни инвестиционни решения.
Акцентът в подпомагането трябва да се преориентира към изграждането на система, която да възнаграждава фермерите, които пазят биоразнообразието и екосистемите и отиват отвъд разписаните като задължителни добри земеделски практики. Подкрепата за райони с по-сурови или неблагоприятни условия, също трябва да остане.
За да работят, субсидиите трябва да се отпускат не просто за притежаване или арендуване на земя, а за производство на висококачествена продукция, включително за биоземеделие, агроекологични практики и високи стандарти на грижа за животните.

Помощи трябва да има за развитие на иновациите и подобряване на конкурентоспособността, за засилване на позициите на производителите в хранителната верига, както и за привличането на млади хора в земеделието. Но това трябва да става пряко, а не чрез остаряла система за унифицирани плащания за всеки хектар земеделска земя.

В тази посока са и последните коментари на европейския комисар за земеделието Фил Хоган, с чийто подпис ще излезе предложение за промяна на земеделската политика на ЕС след 2020 г.

Откакто „зелените мерки“ станаха част от евроземеделието, площите, нотифицирани като екологични, превишават изискването за 7% от обработваемата земя и се движат около и над 10 процента.

Еврокомисарят дава категорични сигнали, че „зелените мерки“ след 2020 г. не само няма да бъдат ограничени или премахнати, но че ще се даде предимство на фермерите, които инвестират в по-екологично земеделие.

Според Хоган, ЕС ще заложи на повече нови технологии, като прецизното земеделие, но в някои райони ще се насърчават традиционни методи на обработка на земята.
Замяната на полагаемите се суми за хектар обработваема земя и пасища с подпомагане, насочено към определени цели, ще бъде съпътствано с подписването на договори с производителите, в които ще бъде фиксирано постигането на оценими резултати. Така субсидирането ще бъде преформулирано като заплащане за предоставяне на публични услуги или стоки или за практики, които отиват отвъд задължителните. Договорите ще намалят регулациите и бюрокрацията за фермерите, се казва в анализа, изготвен за Европейския парламент.

Докладът разглежда и бъдещето на обвързаното съответствие и зелените мерки, ако се възприеме идеята за отпадане на преките плащания. В момента изискванията за обвързано съответствие се прилагат към производителите на вино и получателите на подпомагане по програмите за развитие на селските региони.

За да накараме земеделците да съблюдават добри земеделски и екологични практики, всички фермери, които получават средства по ОСП, трябва да бъдат задължени да спазват стандартите за обвързано съответствие, смята проф. Матюс.
Когато методите за производство са по-щадящи към климата и природата, фермерите трябва да бъдат стимулирани с допълнителни възнаграждения. Ако основните и зелените плащания бъдат премахнати заедно с отпадането на преките субсидии, то те трябва да бъдат включени в нова агроекологична схема, съфинансирана от ОСП.
Подобна възможност вече е била обсъждана в подготвителния етап преди въвеждането на настоящата система и не е непозната на европейския законодател. Така прилагането на по-високи от настоящите стандарти за обработка на земята и отглеждане на животни и зелените практики ще бъди обединено в обща схема. Подобно разпределение ще получи широко покритие, тъй като ще бъде свързано с други плащания, които фермерите могат да получават и ще даде повече гъвкавост на страните членки да оформят схемите по начин, съответстващ на местните особености.

Помислено е и как да се избегне евентуално желание на националните власти да направят подобни схеми твърде неамбициозни за сметка на по-лесното за тях разпределение на парите, идващи от Европа. Анализът на Европейския парламент предвижда това да стане, като всички плащания по ОСП бъдат национално съфинансирани. Така националните правителства ще бъдат насърчени да помислят за преход от фиксирани плащания от европейския бюджет, към средства, отпускани според критерии, които са определени в зависимост от представянето и изпълнението.

На границата

Слабата публичност на подготвяната реформа се дължи на по-ниския от обичайното интерес на политиците в Европарламента. Изборният цикъл на практика ще изключи сегашния му състав от вземането на решенията за това как ще изглежда бъдещата селскостопанска политика на ЕС. Евродепутатите няма да са част и от приемането на следващата бюджетна рамка на ЕС, тъй като решителната част от преговорите по нея ще бъде във втората половина на 2019 г., а техният мандат ще изтече още през пролетта.

Те ще бъдат изключени и от основните дискусии за резултатите от последната реформа на ОСП от 2013 г., тъй като ЕК трябва да оцени нейните плюсове и минуси едва в края на 2018 г. - само няколко месеца преди разпускането им. Вероятно по това време ще започнат и по-конкретните разговори за това как ще изглежда европейското земеделие през второто десетилетие на ХХI век.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Веднъж извадена,  скицата за имот  ще важи завинаги

Веднъж извадена, скицата за имот ще важи завинаги

С промени в наредба отпада изискването за презаверка.  Нова трябва да се издаде    само при промяна в данните Имотните скици стават безсрочни. Нови трябва да се издават само при промени в данните за имота. Това става възможно с промени в Наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

“Богатите” пенсионери вече над 50 хиляди, догодина пада таванът

“Богатите” пенсионери вече над 50 хиляди, догодина пада таванът

5 пъти повече мъже вземат максимална пенсия 53 541 са т.нар. богати пенсионери, които вземат тавана на пенсията от 910 лв. Те са се увеличили с 8206 в сравнение с 2016 г., показва справка от онлайн статистиката на Националния осигурителен институт. В това число не влизат хората, които вземат максимална пенсия с включени вдовишки или инвалидни

Наши учени създадоха нов хляб - ядеш и не пълнееш

Наши учени създадоха нов хляб - ядеш и не пълнееш

Хляб, богат на протеини, белтъци, аминокиселини и с ниско съдържание на натриев хлорид е създаден в Института по криобиология. Той намалява холестерола 5 пъти и помага за редуциране на теглото. Препоръчва се за диабетици и сърдечно болни. Подобен продукт се прави за първи път в Европа. Изделието е сред иновациите на мегафорума за агробизнес,

Борисов освободи зам.-министър на спорта, Караниколов я назначи за шеф на агенция

Борисов освободи зам.-министър на спорта, Караниколов я назначи за шеф на агенция

Габриела Козарева е новият изпълнителен директор на агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия   В един ден премиерът Бойко Борисов освободи зам.-министъра на спорта Габриела Козарева, а министърът на икономиката Емил Караниколов я назначи за изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните

От шведска Нова тв стана чешка - Келнер я купи на 100% - 95% от MTG и 5% от Щосел

От шведска Нова тв стана чешка - Келнер я купи на 100% - 95% от MTG и 5% от Щосел

MTG нарече Дидие Щосел “чудесен ръководител”, той изпрати мейл до екипа на медията, че работният процес продължава независимо от сделката Появиха се първи прогнози за промени през май-юни, както и очакване, че Комисията за защита на конкуренцията може и да забави финала заради предстояща покупка на “Теленор” от чешкия милиардер Нова тв става

Мей: Всички от ЕС, които живеят във Великобритания, да останат след Брекзит

Мей: Всички от ЕС, които живеят във Великобритания, да останат след Брекзит

Британската министър-председателка Тереза Мей заяви днес, че иска всички граждани на Европейския съюз, които законно живеят във Великобритания, да останат след Брекзит през 2019 г., и обеща модернизирана система за тяхното регистриране, за да могат да останат, предаде Ройтерс. "Те имат огромен принос за нашата страна,

ЧЕЗ продадоха активите си в България на "Инерком груп"

ЧЕЗ продадоха активите си в България на "Инерком груп"

"Инерком груп" купиха българските активи на ЧЕЗ. Това потвърди за "24 часа" говорителката на ЧЕЗ в Прага Алис Хоракова.  Окончателното решение беше взето от борда на днешното им заседание преди минути. Пазарджишката компания "Инерком груп" със собственик Гинка Върбанова беше спряган за фаворит по сделката.

Полският президент: Изненадан съм, че ЕС иска да е зависим от "Газпром"

Полският президент: Изненадан съм, че ЕС иска да е зависим от "Газпром"

"Искам да изразя учудването си, че Европейският съюз, предимно западната му част, иска да бъде зависим от Газпром", заяви днес във Вилнюс полският президент Анджей Дуда в отговор на въпрос за концепцията на газопровода "Северен поток 2", предава БТА. По думите му, цитирани от варшавския вестник "Газета виборча",

Сорос посъветвал човек от ЕЦБ да не прави ядро от страните, влизащи в еврозоната

Сорос посъветвал човек от ЕЦБ да не прави ядро от страните, влизащи в еврозоната

Миналата година милиардерът Джордж Сорос се е срещнал с един от хората, които определят политиката на Европейската централна банка (ЕЦБ) – Беноа Куьор, за да обсъдят въпрос, който интересува силно роденият в Унгария интернационалист: по-дълбоката интеграция на еврозоната, предава американската агенция Bloomberg, цитирана от Фокус.

ЧЕЗ продаде бизнеса си у нас за над 300 млн. (Обзор)

ЧЕЗ продаде бизнеса си у нас за над 300 млн. (Обзор)

Купувач е Гинка Върбакова, която има соларни паркове “Инерком България” купи бизнеса на ЧЕЗ в България, съобщи за “24 часа” говорителката на компанията в Прага Алис Хоракова. Окончателното решение е взето на заседание на наздорния съвет в четвъртък. “Инерком България”, със собственик Гинка Върбакова,

Най-коментирани

9 месеца чака бизнесът, за да получи ток, по закон са 55 дни

9 месеца чака бизнесът, за да получи ток, по закон са 55 дни

269 дни - т.е. близо 9 месеца, е средната продължителност на чакането на българска фирма да получи възможност за присъединяване към електроразпределителната мрежа. Това показват данни от анкета, която е направило наскоро икономическото министерство. Тя бе представена на съвместно заседание на парламентарната икономическа комисия с подкомисията за

Наши учени създадоха нов хляб - ядеш и не пълнееш

Наши учени създадоха нов хляб - ядеш и не пълнееш

Хляб, богат на протеини, белтъци, аминокиселини и с ниско съдържание на натриев хлорид е създаден в Института по криобиология. Той намалява холестерола 5 пъти и помага за редуциране на теглото. Препоръчва се за диабетици и сърдечно болни. Подобен продукт се прави за първи път в Европа. Изделието е сред иновациите на мегафорума за агробизнес,

Фандъкова: Високите сгради в София ще са разрешени на някои места, няма да никнат като гъби

Фандъкова: Високите сгради в София ще са разрешени на някои места, няма да никнат като гъби

Промените, които сме предложили заедно с главния архитект в Закона за устройството и застрояването на Столична община, и се надяваме да бъдат одобрени от Народното събрание, означават защита на зелени площи. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова пред журналисти след като валидира пощенска марка на тема "София - Европейска столица на спорта",

Борисов освободи зам.-министър на спорта, Караниколов я назначи за шеф на агенция

Борисов освободи зам.-министър на спорта, Караниколов я назначи за шеф на агенция

Габриела Козарева е новият изпълнителен директор на агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия   В един ден премиерът Бойко Борисов освободи зам.-министъра на спорта Габриела Козарева, а министърът на икономиката Емил Караниколов я назначи за изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните

6 пътни възела на магистралата след Видин

6 пътни възела на магистралата след Видин

Кръгови кръстовища осигуряват връзката на аутобана с общинските пътища Шест пътни възела ще има на магистралния път от Видин до Ботевград. Пет са в участъка Видин - Ружинци и един на трасето от Мездра до Ботевград. Това предвижда проектът за аутобана Видин - Ботевград. Възлите осигуряват връзката на аутобана с шосетата,

“Богатите” пенсионери вече над 50 хиляди, догодина пада таванът

“Богатите” пенсионери вече над 50 хиляди, догодина пада таванът

5 пъти повече мъже вземат максимална пенсия 53 541 са т.нар. богати пенсионери, които вземат тавана на пенсията от 910 лв. Те са се увеличили с 8206 в сравнение с 2016 г., показва справка от онлайн статистиката на Националния осигурителен институт. В това число не влизат хората, които вземат максимална пенсия с включени вдовишки или инвалидни

Протестът във Видин продължава „до дупка”

Протестът във Видин продължава „до дупка”

За четвърта поредна събота във Видин се проведе протест за магистрален път и тунел под Петрохан и протестиращите блокираха за няколко часа движението към Дунав мост 2. Макар че в него се включиха по-малко хора в сравнение с предишните съботи, организаторите обявиха, че протести ще има и на 24 февруари,

Кристин Лагард: Следим какви ще бъдат последиците от данъчната реформа в САЩ

Кристин Лагард: Следим какви ще бъдат последиците от данъчната реформа в САЩ

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристин Лагард заяви днес, че следи с голямо внимание последиците от данъчната реформа, одобрена през декември от Конгреса на САЩ, и най-вече дали тя води до повишаване на лихвите, което би могло да засегне световната икономика, предаде АФП, цитирана от БТА.

През август 2019 г. дават разрешение за строеж на пътя Ружинци-Монтана

През август 2019 г. дават разрешение за строеж на пътя Ружинци-Монтана

През август 2019 г. ще бъде издадено разрешението за строеж на пътя Ружинци-Монтана. "Това ще се случи след тежка и тромава процедура. Тя изисква да се изпълнят 27 условия, които са задължителни според закона. Освен отчуждителните процедури, в тях са включени издаване на заповеди от министъра и други административни дела",

Брокери: Небостъргачите свалят цените на имотите

Брокери: Небостъргачите свалят цените на имотите

Изграждането на твърде високи сгради на неподходящи места в големите градове сваля цените на имотите около тях. Това заявиха брокерите на недвижими имоти от няколко агенции по време на дискусия за правилата на застрояването. Според шефката на “Софконсулт” Галина Максимова трябва да се въведе законов текст,

Брокери: Небостъргачите свалят цените на имотите

Брокери: Небостъргачите свалят цените на имотите

Изграждането на твърде високи сгради на неподходящи места в големите градове сваля цените на имотите около тях. Това заявиха брокерите на недвижими имоти от няколко агенции по време на дискусия за правилата на застрояването. Според шефката на “Софконсулт” Галина Максимова трябва да се въведе законов текст,

Теменужка Петкова даде оставка, нов министър може да има в понеделник (Обзор)

Теменужка Петкова даде оставка, нов министър може да има в понеделник (Обзор)

Това е достойната постъпка при съмнение за въздействие, обясни енергийният министър и потвърди, че познава от 20 години Гинка Върбакова от Пазарджик, която е новият собственик на най-голямото енергоразпределително дружество у нас с 3 милиона клиенти и оборот от 1,8 милиарда лева   Теменужка Петкова отиде изненадващо в парламента в петък,

Българска фирма за доставка на храна продадена за 10,5 млн.

Българска фирма за доставка на храна продадена за 10,5 млн.

Българският доставчик на храна BGmenu е продаден на една от големите компании в Европа, извършваща същата услуга - Takeaway.com. Сделката включва и румънския бизнес “Оливиера” и е на стойност 10,5 млн. евро. Освен това Takeaway.com ще инвестира значителна сума в българския пазар, за да развие бизнеса си у нас.

Забраните за строителство са талибанщина

Забраните за строителство са талибанщина

Изпълнителният директор на Камарата на строителите в България Иван Бойков не се бои да нарече „талибански“ исканията за спиране на всякакво строителство в столичния „Младост“. „Една забрана не води до нищо хубаво. Води до повече глупости, защото се стига до всякакви чудатости“, казва той. Истината изисква да се отбележи, че и сега има закони,

Инерком: Подписахме договор, придобиваме всички активи на ЧЕЗ в България

Инерком: Подписахме договор, придобиваме всички активи на ЧЕЗ в България

Предстои сделката да получи одобрение от Комисията за защита на конкуренцията. Инерком България беше избрана за купувач на всички активи на ЧЕЗ, a. с. в България. Това съобщиха от "Инерком" официално в писмо до медиите. Договорът между дружествата от групата на ЧЕЗ и Инерком България беше подписан на 23.02.2018 г.

Кои са най-добрите варианти за новото райониране на България

Кои са най-добрите варианти за новото райониране на България

Какво налага да се направи ново райониране на страната и какви ще са ползите за населението. Тези въпроси ще бъдат поставени на дискусия, която "24 часа" организира в понеделник в София. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще обясни как държавата ще постигне целта си да създаде силни и жизнени райони,

Наградиха 24 нови продукта от мегаизложението в Пловдив

Наградиха 24 нови продукта от мегаизложението в Пловдив

24 експоната станаха победители в Конкурса за иновации на изложбите „Агра“, „Фудтех“ и „Винария“, които се провеждат в Пловдив. В надпреварата участваха рекорден брой претенденти - общо 75 изделия на 56 фирми и научни институти. Най-авангардните разработки бяха определени от комисия с ръководител проф.

Теменужка Петкова подаде оставка

Теменужка Петкова подаде оставка

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова току-що обяви пред журналисти в парламента, че подава оставка. Причината - съмненията около сделката за ЧЕЗ и желанието й да изчисти името си. Очаквайте

Сидеров: Министерският съвет трябва да се занимае със сделката за ЧЕЗ

Сидеров: Министерският съвет трябва да се занимае със сделката за ЧЕЗ

Министерският съвет трябва да се занимае с тази тема, няма кой друг, а може би и прокуратурата трябва да се занимае със сделката за ЧЕЗ. Това заяви председателят на ПГ на Обединените патриоти Волен Сидеров пред журналисти в парламента в коментар на информация за продажбата на електроразпределителното дружество.

Делян Добрев: Сделката за ЧЕЗ ще мине през щателна проверка от КЗК и КЕВР

Делян Добрев: Сделката за ЧЕЗ ще мине през щателна проверка от КЗК и КЕВР

Сделката за ЧЕЗ ще мине през щателна проверка от КЗК и КВЕР и други институции.Това отговори на притесненията на БСП председателят на енергийната комисия Делян Добрев. Той самият по-рано тази сутрин изрази притеснения пред медиите, но, по думите му от трибуната на НС, темата не трябва да се драматизира, предава БТА.