Субсидии според постиженията, а не на площ

  • 0
authorАвтор: Йовка Димитрова

Субсидии според постиженията, а не на площ

Изследване, поръчано от земеделската комисия на Европейския парламент, предлага радикална реформа на директните плащания.

Анализът, който беше представен наскоро в Европейския парламент, разглежда възможностите за промени, предвид изтичането на сегашната правна рамка на Общата селскостопанска политика (ОСП) в края на 2020 г.
Европейският парламент и страните членки вече започнаха да обсъждат как ще изглежда политиката за земеделие след 4 г., като се очаква законодателното предложение да бъде внесено от Европейската комисия през 2018 г. Идеите са много и коя ще надделее е още трудно да се каже. Но анализът на земеделската комисия на Европейския парламент, поставя на масите на депутатите няколко варианта, които вече се обсъждат.

Допълнителна несигурност внася и започналото напускане на Великобритания, което ще отвори дупка от около €10 млрд. в европейския бюджет годишно от вноската, внасяна досега от Лондон. Първоначалните анализи показват, че тя ще се запълни най-вероятно за сметка на еврофондовете и на земеделските плащания.
Противно на очакванията председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер се очертава като един от горещите поддръжници на субсидиите за фермерите, въведени, за да се гарантира изхранването на населението, което според Юнкер продължава да е актуална цел.

Директните плащания са 72% от земеделския бюджет и малко под 1/3 от разходите на Европейския съюз. В момента тези средства се разпределят основно според размера на обработваемата земя. Те са основен финансов източник в земеделието.
През 2014 г. влязоха в сила най-новите изменения, предвиждащи около 30% от сумите да се разпределят срещу условия за прилагане на екологични и щадящи климата практики, известни още като "директни зелени плащания".

Съпротивата срещу тях е значителна и според автора на парламентарното изследване - професорът от Дъблинския университет Алън Матюс, едва ли ще бъде възможно да бъдат запазени в сегашния си вид и в новата ОСП.

Матюс смята, че сегашната система за директно подпомагане по площ може да продължи да се прилага с известни корекции. Те според него трябва да произтекат от отговорите на няколко въпроса: трябва ли да продължи изравняването на директните субсидии между отделните членки на ЕС, кой да може да ги получава или какво трябва да съдържа определението на понятието "активен фермер" и дали да се изравнят основните плащания за различните типове региони.

Матюс предлага от размера на земята, подпомагането да се пренасочи към земеделските стопанства, като за ориентири се използват последните промени в САЩ, включително преформулирането на финансовото подпомагане като застраховка за управление на земеделската дейност.

В същата посока са и намеренията на земеделските министри от ЕС, които започнаха да чертаят вече контурите на ОСП след 2020 г.

Като изразители на волята на страните членки, министрите смятат, че земеделската политика на Съюза трябва да има ясни цели и получатели, да е насочена към постигане на конкретни резултати, като размерът на плащанията да е пропорционален на формулираните цели.

Законодателната реформа от 2013 г. позволи по-голяма гъвкавост за страните членки и възможността за прехвърляне на средства между първия и втория стълб на земеделското подпомагане, както и мерки, които могат да бъдат финансирани и по двата стълба.

Според Матюс разширяване на подобни практики може да послужи като преход за плавното отпадане на директните субсидии за площ. Анализът на Европейския парламент показва, че двустълбовата структура е остаряла. Проф. Матюс предлага всички плащания да се пренасочат на едно място.

От плащане на хектар, подпомагането трябва да бъде ориентирано към нуждите на земеделските стопанства, които сега се подпомагат основно чрез мерките от втория стълб (програмите за развитие на селските региони).
Предлага се националните бюджети да участват във финансирането на всички земеделски разходи, а не само на традиционните мерки от Стълб II. Размерът на националното съфинансиране според анализа трябва да бъде определен в зависимост от степента, в която съответната държава от ЕС, допринася за европейската добавена стойност. Така големите държави или тези, които имат по-голям принос за общия пазар на земеделска продукция, ще имат право да преразпределят повече от общите средства, за сметка на тези, които не акцентират върху развитието на земеделието. Но те ще трябва да внасят и повече средства в общата хазна.

Размерът на подпомагането трябва да бъде съобразен и с мащаба на съответната схема. Например нуждите и мерките с национален обхват, да изискват повече национално съфинансиране, а тези с локален ефект - по-малко доплащане от националния бюджет за сметка на европейския. Този модел на разпределение трябва да бъде придружен от строги правила за отпускане на държавна помощ, за да се избегнат изкривявания на пазара и на конкуренцията.

Пакетите, отпуснати заради срива на цените в млечния сектор и в производството на свинско месо също изискваха национално съфинансиране. Самите страни членки вече имат и опит чрез 8-те млрд. евро годишно, които раздават под формата на държавни помощи за земеделие.

Премахването на директното подпомагане според автора на анализа трябва да бъде организирано така, че да стане с дълги преходни периоди, които да омекотят ефекта от загубата им. Временно те ще бъдат заменени от преходни субсидии, за да има достатъчно време да се адаптират и цените на отдаването под наем на земеделска земя, а фермерите да могат да се нагодят към новия начин на управление на стопанствата. Според доклада решението за отпадането на директните субсидии, трябва да е категорично, за да могат земеделците да вземат дългосрочни инвестиционни решения.
Акцентът в подпомагането трябва да се преориентира към изграждането на система, която да възнаграждава фермерите, които пазят биоразнообразието и екосистемите и отиват отвъд разписаните като задължителни добри земеделски практики. Подкрепата за райони с по-сурови или неблагоприятни условия, също трябва да остане.
За да работят, субсидиите трябва да се отпускат не просто за притежаване или арендуване на земя, а за производство на висококачествена продукция, включително за биоземеделие, агроекологични практики и високи стандарти на грижа за животните.

Помощи трябва да има за развитие на иновациите и подобряване на конкурентоспособността, за засилване на позициите на производителите в хранителната верига, както и за привличането на млади хора в земеделието. Но това трябва да става пряко, а не чрез остаряла система за унифицирани плащания за всеки хектар земеделска земя.

В тази посока са и последните коментари на европейския комисар за земеделието Фил Хоган, с чийто подпис ще излезе предложение за промяна на земеделската политика на ЕС след 2020 г.

Откакто „зелените мерки“ станаха част от евроземеделието, площите, нотифицирани като екологични, превишават изискването за 7% от обработваемата земя и се движат около и над 10 процента.

Еврокомисарят дава категорични сигнали, че „зелените мерки“ след 2020 г. не само няма да бъдат ограничени или премахнати, но че ще се даде предимство на фермерите, които инвестират в по-екологично земеделие.

Според Хоган, ЕС ще заложи на повече нови технологии, като прецизното земеделие, но в някои райони ще се насърчават традиционни методи на обработка на земята.
Замяната на полагаемите се суми за хектар обработваема земя и пасища с подпомагане, насочено към определени цели, ще бъде съпътствано с подписването на договори с производителите, в които ще бъде фиксирано постигането на оценими резултати. Така субсидирането ще бъде преформулирано като заплащане за предоставяне на публични услуги или стоки или за практики, които отиват отвъд задължителните. Договорите ще намалят регулациите и бюрокрацията за фермерите, се казва в анализа, изготвен за Европейския парламент.

Докладът разглежда и бъдещето на обвързаното съответствие и зелените мерки, ако се възприеме идеята за отпадане на преките плащания. В момента изискванията за обвързано съответствие се прилагат към производителите на вино и получателите на подпомагане по програмите за развитие на селските региони.

За да накараме земеделците да съблюдават добри земеделски и екологични практики, всички фермери, които получават средства по ОСП, трябва да бъдат задължени да спазват стандартите за обвързано съответствие, смята проф. Матюс.
Когато методите за производство са по-щадящи към климата и природата, фермерите трябва да бъдат стимулирани с допълнителни възнаграждения. Ако основните и зелените плащания бъдат премахнати заедно с отпадането на преките субсидии, то те трябва да бъдат включени в нова агроекологична схема, съфинансирана от ОСП.
Подобна възможност вече е била обсъждана в подготвителния етап преди въвеждането на настоящата система и не е непозната на европейския законодател. Така прилагането на по-високи от настоящите стандарти за обработка на земята и отглеждане на животни и зелените практики ще бъди обединено в обща схема. Подобно разпределение ще получи широко покритие, тъй като ще бъде свързано с други плащания, които фермерите могат да получават и ще даде повече гъвкавост на страните членки да оформят схемите по начин, съответстващ на местните особености.

Помислено е и как да се избегне евентуално желание на националните власти да направят подобни схеми твърде неамбициозни за сметка на по-лесното за тях разпределение на парите, идващи от Европа. Анализът на Европейския парламент предвижда това да стане, като всички плащания по ОСП бъдат национално съфинансирани. Така националните правителства ще бъдат насърчени да помислят за преход от фиксирани плащания от европейския бюджет, към средства, отпускани според критерии, които са определени в зависимост от представянето и изпълнението.

На границата

Слабата публичност на подготвяната реформа се дължи на по-ниския от обичайното интерес на политиците в Европарламента. Изборният цикъл на практика ще изключи сегашния му състав от вземането на решенията за това как ще изглежда бъдещата селскостопанска политика на ЕС. Евродепутатите няма да са част и от приемането на следващата бюджетна рамка на ЕС, тъй като решителната част от преговорите по нея ще бъде във втората половина на 2019 г., а техният мандат ще изтече още през пролетта.

Те ще бъдат изключени и от основните дискусии за резултатите от последната реформа на ОСП от 2013 г., тъй като ЕК трябва да оцени нейните плюсове и минуси едва в края на 2018 г. - само няколко месеца преди разпускането им. Вероятно по това време ще започнат и по-конкретните разговори за това как ще изглежда европейското земеделие през второто десетилетие на ХХI век.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Европа ще бъде разделена на нови часови зони

Европа ще бъде разделена на нови часови зони

Няколко варианта на нова карта на часовите зони в Европа се разглеждат в работните групи на ЕК заради премахването на смяната на часовото време. Това заяви зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков по време на заседание на парламентарната комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове.

Wizz Air въвежда нови правила за багажа от 1 ноември

Wizz Air въвежда нови правила за багажа от 1 ноември

Авиокомпания Wizz Air въвежда от 1 ноември нова политика за багажа на пътниците в името на това качването на самолета да става по-бързо и да се избегнат случаи на забавяне на полети заради подреждане на ръчния багаж, съобщи "Дневник". На всички полети на Wizz Air вече ще може безплатно да се качва само багаж с размери 40 x 30 x 20 сантиметра

През 2019 година се очаква реален ръст на пенсиите от 3,1 на сто

През 2019 година се очаква реален ръст на пенсиите от 3,1 на сто

Очаква се ръст на пенсиите от 3,1 на сто през 2019 година при прогнозирана стойност на средногодишната хармонизирана инфлация за 2019 година от 3 на сто. Това е заложено в проекта на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 година, научи БТА от социалните партньори. Проектобюджетът ще се разглежда на Надзорен съвет на НОИ в

Пети софийски  мол смени  собственика си

Пети софийски мол смени собственика си

“България мол”, който се намира на пресечката между булевард “България” и улица “Тодор Каблешков”, стана петият поред търговски център в столицата, който сменя собственика си в рамките на последната година. Сделката е станала между септември и октомври и след нея фирмата собственик на мола - “България булевард холдинг”,

15 523  са заможните българи с по над 106 800 лева за година

15 523 са заможните българи с по над 106 800 лева за година

1 657 906 милиона си докарват по 6120 лева 15 523 души са официално заможните в България. Те са декларирали пред НАП, че за 2017 г. са заработили над 106 800 лв. Общата сума на платените от тях налози е 447 557 лв. Доход между 90 000 и 106 800 лв. са декларирали 4506 човека. Парите, влезли в семейната хазна на 6 967-ма,

ТЕЦ “Марица-изток 2”  трябва да плати  460 млн. или затваря (Обзор)

ТЕЦ “Марица-изток 2” трябва да плати 460 млн. или затваря (Обзор)

460 млн. евро ще трябва да плати за емисии ТЕЦ “Марица-изток 2”, ако цената на емисиите се запази 25 евро на тон. В началото на годината тя беше 8 евро. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова след заседание на ресорната комисия в парламента. Ако емисиите не бъдат купени, според европравилата тецът трябва да спре работа.

Над 1500 са си купили стаж за пенсия през първите 6 месеца на 2018 г.

Над 1500 са си купили стаж за пенсия през първите 6 месеца на 2018 г.

Над 1500 са си купили у нас стаж за пенсия през първите шест месеца на годината. Броят им е намалял значително в сравнение с 2017 г., когато за недостигащ стаж са платили над 5000, съобщи БНТ. От НОИ изчисляват, че заради увеличението на минималния осигурителен доход и повишаването на вноската за пенсия с 1% през тази година цената за 1 месец стаж

Менда Стоянова: Данъкът за колите се вдига до 30%

Менда Стоянова: Данъкът за колите се вдига до 30%

Бизнес и одитори в спор за проверките в малките фирми Пакетът промени в данъчните закони мина на първо четене в бюджетната комисия на парламента във вторник. Дебати очаквано предизвикаха заложените в закона за местните данъци и такси нова методика за облагане на колите и пресичане на злоупотребите с отстъпката за основно жилище.

Кораб за 50 000 лева продадоха на
търг великотърновските данъчни

Кораб за 50 000 лева продадоха на търг великотърновските данъчни

За първи път бе продаден на търг кораб, отнет през 2017 г. в полза на държавата - , съобщиха от НАП - Велико Търново. Данъчните от великотърновската дирекция продадоха през август т. г. кораба „Bolkan Princess“ /„Балканска принцеса“/, след отнемането му от КОНПИ /Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество/.

Фалира търговският гигант "Сиърс" - магазинът, който промени Америка

Фалира търговският гигант "Сиърс" - магазинът, който промени Америка

132-годишната търговска компания "Сиърс" е подала документи за банкрут. Тази верига бе известна като "Магазинът, който промени Америка". През последните месеци обаче дълговете започнали да се трупат с огромна скорост и в понеделник не е покрито плащане на стойност от 132 милиона долара. "Сиърс" става поредният търговски гигант,

Най-коментирани

Нова държавна агенция ще бори войната по пътищата (Обзор)

Нова държавна агенция ще бори войната по пътищата (Обзор)

Малина Крумова ще я оглави, там ще работят около 60 души Държавна агенция за пътна безопасност, подчинена на Министерския съвет, обяви в сряда вицепремиерът Томислав Дончев по време на конференция в Интер Експо Център. Ще я оглави Малина Крумова, която беше зам.-министър на регионалното развитие. Постът ѝ ще бъде зает от бившия регионален

Хонконг може да играе важна роля в инфраструктурното финансиране в рамките на „Един пояс, един път"

Хонконг може да играе важна роля в инфраструктурното финансиране в рамките на „Един пояс, един път"

Вчера в Хонконг се проведе форум за финансирането на инфраструктурни проекти в рамките на „Един пояс, един път". Участниците от финансови и други среди от континенталната част и специалния административен район постигнаха консенсус: Хонконг притежава специално преимущество благодарение на политиката „една страна с два строя ",

Ангелкова: За цяло лято имаме само 2 жалби срещу шума

Ангелкова: За цяло лято имаме само 2 жалби срещу шума

През цялото лято има подадени само 2 официални жалби срещу шум в български хотели. Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова на пресконконференция в София. След края на активния летен сезон министерството е пратило над 800 писма до хотели по българското Черноморие, в които им е задало въпрос колко и какви жалби са получени през сезона.

Кристалина Георгиева: България е на 44-о място по Индекс на човешкия капитал

Кристалина Георгиева: България е на 44-о място по Индекс на човешкия капитал

България е на 44-о място по Индекс на човешкия капитал, каза главният изпълнителен директор на Световната банка Кристалина Георгиева днес по време на видеопресконференция за български медии, след края на годишните срещи между Световната банка и МВФ в Индонезия, предава БТА. Индексът се определя на базата на критерии, свързани със здраве, училище,

Менда Стоянова: Данъкът за колите се вдига до 30%

Менда Стоянова: Данъкът за колите се вдига до 30%

Бизнес и одитори в спор за проверките в малките фирми Пакетът промени в данъчните закони мина на първо четене в бюджетната комисия на парламента във вторник. Дебати очаквано предизвикаха заложените в закона за местните данъци и такси нова методика за облагане на колите и пресичане на злоупотребите с отстъпката за основно жилище.

Бизнесът иска повече пари за национална 
туристическа реклама

Бизнесът иска повече пари за национална туристическа реклама

Представители на туристическия бизнес предлагат средствата за национална туристическа за 2019 г. да бъдат около 32 млн. лева спрямо сегашните 14 млн. лева с промяна на начина на формиране на бюджета за такава дейност, съобщи БТА. Изпълнителният директор на Националния борд по туризъм Поли Карастоянова съобщи, че организацията,

Фандъкова: "Джи Пи Груп" няма да прави ремонта на трамвайното трасе по бул. "Цар Борис III"

Фандъкова: "Джи Пи Груп" няма да прави ремонта на трамвайното трасе по бул. "Цар Борис III"

"Джи Пи груп" се оттегля от процедурата за ремонт на трамвайното трасе по бул. "Цар Борис III". Това съобщи столичният кмет Йорданка Фандъкова при проверката на ремонта на градината "Св. Климент Охридски". Компанията беше класирана на първо място, но процедурата все още не е приключила и не сме сключили договор.

ТЕЦ “Марица-изток 2”  трябва да плати  460 млн. или затваря (Обзор)

ТЕЦ “Марица-изток 2” трябва да плати 460 млн. или затваря (Обзор)

460 млн. евро ще трябва да плати за емисии ТЕЦ “Марица-изток 2”, ако цената на емисиите се запази 25 евро на тон. В началото на годината тя беше 8 евро. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова след заседание на ресорната комисия в парламента. Ако емисиите не бъдат купени, според европравилата тецът трябва да спре работа.

Wizz Air въвежда нови правила за багажа от 1 ноември

Wizz Air въвежда нови правила за багажа от 1 ноември

Авиокомпания Wizz Air въвежда от 1 ноември нова политика за багажа на пътниците в името на това качването на самолета да става по-бързо и да се избегнат случаи на забавяне на полети заради подреждане на ръчния багаж, съобщи "Дневник". На всички полети на Wizz Air вече ще може безплатно да се качва само багаж с размери 40 x 30 x 20 сантиметра

Съдът в Кипър ще заседава по делото за фалита на застрахователя "Олимпик"

Съдът в Кипър ще заседава по делото за фалита на застрахователя "Олимпик"

Окръжният съд в Никозия ще заседава по делото за фалита на кипърския застраховател "Олимпик", предаде БНТ. Съдебният процес е от ключово значение за всички български потребители, чиито застраховки „Гражданска отговорност" изгоряха, след отнемането на лиценза на дружеството и бяха принудени да си купят нови.

Защо инфлацията расте, а лихвите - не

Защо инфлацията расте, а лихвите - не

Две са основните причини за увеличението на цените - петролът и ръстът на заплатите Годишната инфлация през септември спрямо същия месец на предходната година е 3,6%. Много ли е това? От една страна, 3,6% годишна инфлация е най-висок темп от 5 г. насам – но трябва да си припомним, че по това време отчетохме и най-дългия период на дефлация в

8,9% ръст на инвестициите

8,9% ръст на инвестициите

“През 2018 г. очакваме реален растеж от 8,9% на инвестициите в структурата на БВП. Надеждата ни е през 2019 г. той да е 9,5%”. Това заяви зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на конференция за индустриални имоти София. Борисов допълни, че България се утвърждава като една от най-конкурентните инвестиционни дестинации в Югоизточна

Менда Стоянова: Данъкът за колите се вдига до 30%

Менда Стоянова: Данъкът за колите се вдига до 30%

Бизнес и одитори в спор за проверките в малките фирми Пакетът промени в данъчните закони мина на първо четене в бюджетната комисия на парламента във вторник. Дебати очаквано предизвикаха заложените в закона за местните данъци и такси нова методика за облагане на колите и пресичане на злоупотребите с отстъпката за основно жилище.

Камарата на строителите в България: Искаме срещи с президента, председателя на НС и премиера

Камарата на строителите в България: Искаме срещи с президента, председателя на НС и премиера

Камарата на строителите в България иска спешни срещи с президента, председателя на Народното събрание и премиера на страната, за да изрази недоволството си от използването на целия бранш за предизборни цели. Категорично не сме съгласни съдбата на 250 000 души и техните семейства, които са свързани с нашия бранш да се използват за политически цели,

В Гуанджоу бе открито 124-то изложение за внос и износ

В Гуанджоу бе открито 124-то изложение за внос и износ

Вчера в Гуанджоу бе открито 124-то изложение за внос и износ. Броят на участващите в него вносители продължава да нараства, а нивото за специализация и интернационализация на изложението за внос се повишава стабилно съобщава bulgarian.cri.cn Говорителят на изложението в Гуанджоу Сиу Бин заяви, че от началото на тази година,

Китай с най-много преки чуждестранни инвестиции през първата половина на годината

Китай с най-много преки чуждестранни инвестиции през първата половина на годината

Китай е бил най-големият получател на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през първата половина на 2018 г., привличайки приблизително 70 милиарда щатски долара входящи потоци, според последния мониторинг на инвестиционните тенденции, публикуван в понеделник от Конференцията на ООН за търговията и развитието (UNCTAD). Това съобщиха от bulgarian.cri.

Хонконг може да играе важна роля в инфраструктурното финансиране в рамките на „Един пояс, един път"

Хонконг може да играе важна роля в инфраструктурното финансиране в рамките на „Един пояс, един път"

Вчера в Хонконг се проведе форум за финансирането на инфраструктурни проекти в рамките на „Един пояс, един път". Участниците от финансови и други среди от континенталната част и специалния административен район постигнаха консенсус: Хонконг притежава специално преимущество благодарение на политиката „една страна с два строя ",

Дизелът най-скъп от 3 г. въпреки атаката срещу колите на нафта

Дизелът най-скъп от 3 г. въпреки атаката срещу колите на нафта

Вече е 2,40 лв. Горивата с 30 ст. нагоре за година 2,40 лв. стигна средната цена на дизела по големите вериги бензиностанции, показа проверка на “24 часа”. Това е най-високата му стойност от 3 години насам. Поскъпването е факт въпреки атаките срещу колите на дизел, рестрикциите за движението им в редица градове на Европа и новите изисквания за

Инфлацията с нов рекорд, стигна 3,6%

Инфлацията с нов рекорд, стигна 3,6%

За първи път през октомври повишението на цените на пшеницата в края на лятото се отрази чувствително върху инфлацията, която на годишна база вече стига рекордните 3,6%, личи от данните на НСИ. Групата на хранителните стоки отбелязва най-голямо поскъпване в сравнение с предния месец - 1,5%, като това се дължи главно на хляба, който поскъпва с 4,

Фандъкова: Обявяваме нова процедура за трамвайните трасета

Фандъкова: Обявяваме нова процедура за трамвайните трасета

Столична община прекратява процедурата за избор на изпълнител за реконструкцията на релсовия път по бул. „Цар Борис III“ поради получен отказ от класирания на първо място участник „Джи Пи Груп“ АД. Това написа във фейсбук кметът на София Йорданка Фандъкова. В най-кратки срокове ще обявим нова процедура за избор на изпълнител по Закона за