Субсидии според постиженията, а не на площ

  • 0
authorАвтор: Йовка Димитрова

Субсидии според постиженията, а не на площ

Изследване, поръчано от земеделската комисия на Европейския парламент, предлага радикална реформа на директните плащания.

Анализът, който беше представен наскоро в Европейския парламент, разглежда възможностите за промени, предвид изтичането на сегашната правна рамка на Общата селскостопанска политика (ОСП) в края на 2020 г.
Европейският парламент и страните членки вече започнаха да обсъждат как ще изглежда политиката за земеделие след 4 г., като се очаква законодателното предложение да бъде внесено от Европейската комисия през 2018 г. Идеите са много и коя ще надделее е още трудно да се каже. Но анализът на земеделската комисия на Европейския парламент, поставя на масите на депутатите няколко варианта, които вече се обсъждат.

Допълнителна несигурност внася и започналото напускане на Великобритания, което ще отвори дупка от около €10 млрд. в европейския бюджет годишно от вноската, внасяна досега от Лондон. Първоначалните анализи показват, че тя ще се запълни най-вероятно за сметка на еврофондовете и на земеделските плащания.
Противно на очакванията председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер се очертава като един от горещите поддръжници на субсидиите за фермерите, въведени, за да се гарантира изхранването на населението, което според Юнкер продължава да е актуална цел.

Директните плащания са 72% от земеделския бюджет и малко под 1/3 от разходите на Европейския съюз. В момента тези средства се разпределят основно според размера на обработваемата земя. Те са основен финансов източник в земеделието.
През 2014 г. влязоха в сила най-новите изменения, предвиждащи около 30% от сумите да се разпределят срещу условия за прилагане на екологични и щадящи климата практики, известни още като "директни зелени плащания".

Съпротивата срещу тях е значителна и според автора на парламентарното изследване - професорът от Дъблинския университет Алън Матюс, едва ли ще бъде възможно да бъдат запазени в сегашния си вид и в новата ОСП.

Матюс смята, че сегашната система за директно подпомагане по площ може да продължи да се прилага с известни корекции. Те според него трябва да произтекат от отговорите на няколко въпроса: трябва ли да продължи изравняването на директните субсидии между отделните членки на ЕС, кой да може да ги получава или какво трябва да съдържа определението на понятието "активен фермер" и дали да се изравнят основните плащания за различните типове региони.

Матюс предлага от размера на земята, подпомагането да се пренасочи към земеделските стопанства, като за ориентири се използват последните промени в САЩ, включително преформулирането на финансовото подпомагане като застраховка за управление на земеделската дейност.

В същата посока са и намеренията на земеделските министри от ЕС, които започнаха да чертаят вече контурите на ОСП след 2020 г.

Като изразители на волята на страните членки, министрите смятат, че земеделската политика на Съюза трябва да има ясни цели и получатели, да е насочена към постигане на конкретни резултати, като размерът на плащанията да е пропорционален на формулираните цели.

Законодателната реформа от 2013 г. позволи по-голяма гъвкавост за страните членки и възможността за прехвърляне на средства между първия и втория стълб на земеделското подпомагане, както и мерки, които могат да бъдат финансирани и по двата стълба.

Според Матюс разширяване на подобни практики може да послужи като преход за плавното отпадане на директните субсидии за площ. Анализът на Европейския парламент показва, че двустълбовата структура е остаряла. Проф. Матюс предлага всички плащания да се пренасочат на едно място.

От плащане на хектар, подпомагането трябва да бъде ориентирано към нуждите на земеделските стопанства, които сега се подпомагат основно чрез мерките от втория стълб (програмите за развитие на селските региони).
Предлага се националните бюджети да участват във финансирането на всички земеделски разходи, а не само на традиционните мерки от Стълб II. Размерът на националното съфинансиране според анализа трябва да бъде определен в зависимост от степента, в която съответната държава от ЕС, допринася за европейската добавена стойност. Така големите държави или тези, които имат по-голям принос за общия пазар на земеделска продукция, ще имат право да преразпределят повече от общите средства, за сметка на тези, които не акцентират върху развитието на земеделието. Но те ще трябва да внасят и повече средства в общата хазна.

Размерът на подпомагането трябва да бъде съобразен и с мащаба на съответната схема. Например нуждите и мерките с национален обхват, да изискват повече национално съфинансиране, а тези с локален ефект - по-малко доплащане от националния бюджет за сметка на европейския. Този модел на разпределение трябва да бъде придружен от строги правила за отпускане на държавна помощ, за да се избегнат изкривявания на пазара и на конкуренцията.

Пакетите, отпуснати заради срива на цените в млечния сектор и в производството на свинско месо също изискваха национално съфинансиране. Самите страни членки вече имат и опит чрез 8-те млрд. евро годишно, които раздават под формата на държавни помощи за земеделие.

Премахването на директното подпомагане според автора на анализа трябва да бъде организирано така, че да стане с дълги преходни периоди, които да омекотят ефекта от загубата им. Временно те ще бъдат заменени от преходни субсидии, за да има достатъчно време да се адаптират и цените на отдаването под наем на земеделска земя, а фермерите да могат да се нагодят към новия начин на управление на стопанствата. Според доклада решението за отпадането на директните субсидии, трябва да е категорично, за да могат земеделците да вземат дългосрочни инвестиционни решения.
Акцентът в подпомагането трябва да се преориентира към изграждането на система, която да възнаграждава фермерите, които пазят биоразнообразието и екосистемите и отиват отвъд разписаните като задължителни добри земеделски практики. Подкрепата за райони с по-сурови или неблагоприятни условия, също трябва да остане.
За да работят, субсидиите трябва да се отпускат не просто за притежаване или арендуване на земя, а за производство на висококачествена продукция, включително за биоземеделие, агроекологични практики и високи стандарти на грижа за животните.

Помощи трябва да има за развитие на иновациите и подобряване на конкурентоспособността, за засилване на позициите на производителите в хранителната верига, както и за привличането на млади хора в земеделието. Но това трябва да става пряко, а не чрез остаряла система за унифицирани плащания за всеки хектар земеделска земя.

В тази посока са и последните коментари на европейския комисар за земеделието Фил Хоган, с чийто подпис ще излезе предложение за промяна на земеделската политика на ЕС след 2020 г.

Откакто „зелените мерки“ станаха част от евроземеделието, площите, нотифицирани като екологични, превишават изискването за 7% от обработваемата земя и се движат около и над 10 процента.

Еврокомисарят дава категорични сигнали, че „зелените мерки“ след 2020 г. не само няма да бъдат ограничени или премахнати, но че ще се даде предимство на фермерите, които инвестират в по-екологично земеделие.

Според Хоган, ЕС ще заложи на повече нови технологии, като прецизното земеделие, но в някои райони ще се насърчават традиционни методи на обработка на земята.
Замяната на полагаемите се суми за хектар обработваема земя и пасища с подпомагане, насочено към определени цели, ще бъде съпътствано с подписването на договори с производителите, в които ще бъде фиксирано постигането на оценими резултати. Така субсидирането ще бъде преформулирано като заплащане за предоставяне на публични услуги или стоки или за практики, които отиват отвъд задължителните. Договорите ще намалят регулациите и бюрокрацията за фермерите, се казва в анализа, изготвен за Европейския парламент.

Докладът разглежда и бъдещето на обвързаното съответствие и зелените мерки, ако се възприеме идеята за отпадане на преките плащания. В момента изискванията за обвързано съответствие се прилагат към производителите на вино и получателите на подпомагане по програмите за развитие на селските региони.

За да накараме земеделците да съблюдават добри земеделски и екологични практики, всички фермери, които получават средства по ОСП, трябва да бъдат задължени да спазват стандартите за обвързано съответствие, смята проф. Матюс.
Когато методите за производство са по-щадящи към климата и природата, фермерите трябва да бъдат стимулирани с допълнителни възнаграждения. Ако основните и зелените плащания бъдат премахнати заедно с отпадането на преките субсидии, то те трябва да бъдат включени в нова агроекологична схема, съфинансирана от ОСП.
Подобна възможност вече е била обсъждана в подготвителния етап преди въвеждането на настоящата система и не е непозната на европейския законодател. Така прилагането на по-високи от настоящите стандарти за обработка на земята и отглеждане на животни и зелените практики ще бъди обединено в обща схема. Подобно разпределение ще получи широко покритие, тъй като ще бъде свързано с други плащания, които фермерите могат да получават и ще даде повече гъвкавост на страните членки да оформят схемите по начин, съответстващ на местните особености.

Помислено е и как да се избегне евентуално желание на националните власти да направят подобни схеми твърде неамбициозни за сметка на по-лесното за тях разпределение на парите, идващи от Европа. Анализът на Европейския парламент предвижда това да стане, като всички плащания по ОСП бъдат национално съфинансирани. Така националните правителства ще бъдат насърчени да помислят за преход от фиксирани плащания от европейския бюджет, към средства, отпускани според критерии, които са определени в зависимост от представянето и изпълнението.

На границата

Слабата публичност на подготвяната реформа се дължи на по-ниския от обичайното интерес на политиците в Европарламента. Изборният цикъл на практика ще изключи сегашния му състав от вземането на решенията за това как ще изглежда бъдещата селскостопанска политика на ЕС. Евродепутатите няма да са част и от приемането на следващата бюджетна рамка на ЕС, тъй като решителната част от преговорите по нея ще бъде във втората половина на 2019 г., а техният мандат ще изтече още през пролетта.

Те ще бъдат изключени и от основните дискусии за резултатите от последната реформа на ОСП от 2013 г., тъй като ЕК трябва да оцени нейните плюсове и минуси едва в края на 2018 г. - само няколко месеца преди разпускането им. Вероятно по това време ще започнат и по-конкретните разговори за това как ще изглежда европейското земеделие през второто десетилетие на ХХI век.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Забраняват по-стари дизелови коли в градовете в Германия

Забраняват по-стари дизелови коли в градовете в Германия

Германските градове вече могат да забраняват движението на по-стари дизелови автомобили по определени улици макар забраните за по-големи градски зони да са по-проблемни. Това се посочва в решение на Федералния административен съд на Германия, публикувано късно снощи, предаде БТА.  Съдът взе решението по принцип преди почти три месеца, но мотивите,

Телекомът А1 прави от GSM-ите банки (Обзор)

Телекомът А1 прави от GSM-ите банки (Обзор)

Телекомът с ново име и нови предложения Въвежда стандарт за услугите, ако не се спазва, има компенсации за клиентите “Мтел” си смени името и стана А1, а заедно с това даде заявка да превърне телефона в портфейл. Смяната започна точно в 11,30 часа във вторник. Първо сайтът на телекома стана А1.bg вместо mtel.bg.

Увеличават екотаксата за коли над 10 г. с 43 лв.

Увеличават екотаксата за коли над 10 г. с 43 лв.

Екотаксата за коли, които са над 10 г., която се плаща еднократно при първа регистрация, се увеличава с 43 лв. и от сегашните 267 става 310 лв. Плаща се само за леки, лекотоварни коли под 3,5 тона и автомобили с висока проходимост. Това показват приложенията към пакет от документи, които Министерството на околната среда и водите пусна за

Съдът пусна обхода на “Струма” през Креснa

Съдът пусна обхода на “Струма” през Креснa

Предвижда се участъкът да се ползва от коли на път от ГКПП Кулата към София Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбите срещу екооценката за изграждането на източния обход на магистрала “Струма” през Кресненското дефиле, съобщиха от съда. Решението още не е публикувано, тъй като се обезличават личните данни в него, както изисква законът.

Михаил Петров: С технологиите в "Кауфланд", клиентите ще се чувстват уникално

Михаил Петров: С технологиите в "Кауфланд", клиентите ще се чувстват уникално

Мобилното ни приложение прави пазаруването още по-лесно и комфортно, казва изпълнителният директор на Kaufland Service - Какво е Kaufland Service, г-н Петров? - Когато решихме да изграждаме Kaufland Service в средата на 2016 г., целта ни бе да направим в България бизнес с голяма добавена стойност с високотехнологични услуги и висококвалифицирани

Букурещ дава 2400 за нова кола, ако се върне старата

Букурещ дава 2400 за нова кола, ако се върне старата

Условието да се вземат парите, е да няма дългове към общината Жителите на Букурещ ще получават близо 2400 евро, ако купят нова кола и с нея заменят старата, която трябва да предадат за рециклиране. Това съобщиха медии в северната ни съседка. Сумата се получава от това, че към националната помощ от 1400 евро, която действа още от миналата година,

Дестилериите ще изкупят максимално възможно количество розов цвят

Дестилериите ще изкупят максимално възможно количество розов цвят

Дестилериите, които преработват розов цвят, ще изкупят максимално възможно количество дори и надвишавайки производствените си капацитети. Подобна договорка е постигната след тричасова среща на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов с представители на розопроизводители, преработватели, кметове и депутати,

Не допуснаха до пазара стоки от Китай, Турция и Бангладеш, нямали анализ за азобагрила

Не допуснаха до пазара стоки от Китай, Турция и Бангладеш, нямали анализ за азобагрила

Текстилни стоки от Китай, Турция и Бангладеш не са били допуснати до българския пазар поради липса на анализ за допустими стойности на азобагрила, липса на документи и маркировка, поради което се смятат за опасни за човешкото здраве. Това съобщиха от пресслужбата на министерството на здарвеопазването, цитирани от БТА.

Петкова: Трима са кандидатите за “Белене”

Петкова: Трима са кандидатите за “Белене”

Има заявен интерес от няколко инвеститора - китайската компания CNNC, френската Framatom, и Areva, за проекта АЕЦ “Белене” у нас. Това заяви пред Би Ти Ви министърът на енергетиката Теменужка Петкова. През миналата седмица правителството внесе в парламента доклад с три възможни варианта за бъдещето на АЕЦ “Белене”, допълни още тя.

Турската централна банка повиши лихвата по рефинансирането от 13,5 на 16,5 процента

Турската централна банка повиши лихвата по рефинансирането от 13,5 на 16,5 процента

Турската централна банка обяви днес, че повишава с 300 базови пункта една от основните си лихви, за да подкрепи турската лира, която отслабва рекордно през последните дни, предаде Франс прес. След спешно заседание на централната банка, свикано заради поевтиняването на лирата с над 3,5 процента спрямо долара,

Най-коментирани

"24 часа" и МРРБ организират втори форум за магистрала "Хемус" във Велико Търново

"24 часа" и МРРБ организират втори форум за магистрала "Хемус" във Велико Търново

“24 часа” и Министерството на регионалното развитие и благоустройството организират в понеделник, 28 май, дискусионен форум на тема “Магистрала “Хемус” – възраждане на българския Север”. Заради големия интерес, това е втора среща по темата, която медията и министерството организират във Велико Търново, първата беше преди година.

Ангелкова участва в откриването на Петербургския икономически форум

Ангелкова участва в откриването на Петербургския икономически форум

Министърът на туризма Николина Ангелкова участва в отриването на Петербургския международен икономически форум, съобщи пресцентърът на Министерството на туризма. Събитието се провежда в периода 24-26 май в Санкт Петербург. Министърът е там по лична покана на досегашния вицепремиер и председател на организационния комитет на форума Сергей Приходко.

Нанков открива утре дискусионен форум "Новите инвестиции във ВиК инфраструктура"

Нанков открива утре дискусионен форум "Новите инвестиции във ВиК инфраструктура"

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще открие дискусионен форум "Новите инвестиции във ВиК инфраструктура" от 10.00 ч. утре - 22 май, в "София хотел Балкан", съобщиха от министерството. Модератор на организираното от Министерството на регионалното развитие и благоустройството събитие ще бъде заместник-министър

България предлага създаване на единна европейска стратегия за енергийна ефективност в туризма

България предлага създаване на единна европейска стратегия за енергийна ефективност в туризма

Министърът на туризма Николина Ангелкова заяви по време на форум за макрорегионално сътрудничество в областта на туризма и енергетиката, че една от темите, които ще бъдат обсъдени, е дали е необходимо да се създаде единна стратегия за енергийна ефективност в сектор "туризъм", която да подпомогне усилията на малките и средни предприятия,

Китайски инвеститори с интерес към
тунела под Шипка и АМ "Черно море"

Китайски инвеститори с интерес към тунела под Шипка и АМ "Черно море"

Китайски инвеститори проявяват интерес към изграждането на тунел под Шипка и АМ "Черно море". Това стана ясно на Четвъртата международна конференция "Инвестиции и инфраструктура в Северна България", която се състоя днес в Луковит. Форумът беше организиран от Камарата на строителите в България /КСБ/ и Искра Михайлова,

Борисов: Без “Белене” може да внасяме  (Обзор)

Борисов: Без “Белене” може да внасяме (Обзор)

За новата централа няма да са нужни договор за тока и държавни гаранции “Относно АЕЦ “Белене” какви ли не теории чух. В момента имаме стока и площадка, в която българският данъкоплатец е вложил над 3,5 млрд. лв. Ако не вземем мерки за тази стока - тя не е домати и краставици, а ядрени реактори, от милиарди ще стане милиони и ще отиде за скрап.

КЗК проверява сделката за банка  “Виктория”

КЗК проверява сделката за банка “Виктория”

Комисията за защита на конкуренцията ще извърши анализ на сделката за банка “Виктория”. Това става ясно от съобщение, публикувано на сайта на регулатора. Всяко заинтересовано лице може да представи информация или да изрази писмено становище относно сделката, посочват от КЗК. Според антимонополния орган тя ще окаже въздействие върху пазара в

КРИБ със становище срещу промените в Закона за хазарта

КРИБ със становище срещу промените в Закона за хазарта

Определя ги като неверни и правно неиздържани   Конфедерацията на работодателите и индустриалците е против промените в Закона за хазарта. В становище на най-голямата работодателска организация се посочва, че част от измененията са неверни и правно неиздържани. "Житейски и правно нелогично е да бъде забранявана или строго ограничавана непряката

ЕК: Първо в банковия съюз, след това приемате еврото (Обзор)

ЕК: Първо в банковия съюз, след това приемате еврото (Обзор)

ЕЦБ смята, че още не сме готови за еврозоната  Брюксел обяви допълнително изискване за влизане в еврозоната - членство в банковия съюз. Това съобщи зам.- председателят на ЕК Валдис Домбровскис малко след като ЕЦБ пусна доклада си за конвергенцията на държавите кандидатки. Той се мотивира с поуките от кризата,

Дончев: Средствата за ВиК сектора в следващия европейски бюджет ще са със сходен обем

Дончев: Средствата за ВиК сектора в следващия европейски бюджет ще са със сходен обем

Вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че средствата за ВиК сектора в България в следващия европейски бюджет ще са със сходен обем. Номинално средствата за кохезионна политика, като предложение на ЕК, са същите като предишния програмен период, допълни министърът. Голямото предизвикателство, дори при ползването на еврофинансиране,

Михаил Петров: С технологиите в "Кауфланд", клиентите ще се чувстват уникално

Михаил Петров: С технологиите в "Кауфланд", клиентите ще се чувстват уникално

Мобилното ни приложение прави пазаруването още по-лесно и комфортно, казва изпълнителният директор на Kaufland Service - Какво е Kaufland Service, г-н Петров? - Когато решихме да изграждаме Kaufland Service в средата на 2016 г., целта ни бе да направим в България бизнес с голяма добавена стойност с високотехнологични услуги и висококвалифицирани

България вече  може да договаря  по-евтин руски газ

България вече може да договаря по-евтин руски газ

“Газпром” се отказа да иска обезщетение заради “Южен поток” “Булгаргаз” и други клиенти на “Газпром” в България могат да поискат по-ниска цена на газа, когато действащата се отклонява от конкурентните западноевропейски стойности. Тази възможност се отваря след решението на ЕК, с което на руската компания се налагат ред задължения при доставката

Съдът пусна обхода на “Струма” през Креснa

Съдът пусна обхода на “Струма” през Креснa

Предвижда се участъкът да се ползва от коли на път от ГКПП Кулата към София Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбите срещу екооценката за изграждането на източния обход на магистрала “Струма” през Кресненското дефиле, съобщиха от съда. Решението още не е публикувано, тъй като се обезличават личните данни в него, както изисква законът.

Не допуснаха до пазара стоки от Китай, Турция и Бангладеш, нямали анализ за азобагрила

Не допуснаха до пазара стоки от Китай, Турция и Бангладеш, нямали анализ за азобагрила

Текстилни стоки от Китай, Турция и Бангладеш не са били допуснати до българския пазар поради липса на анализ за допустими стойности на азобагрила, липса на документи и маркировка, поради което се смятат за опасни за човешкото здраве. Това съобщиха от пресслужбата на министерството на здарвеопазването, цитирани от БТА.

Оборотите в транспорта, складирането и пощите повече през първото тримесечие на 2018 г.

Оборотите в транспорта, складирането и пощите повече през първото тримесечие на 2018 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2018 г. общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонни данни, се увеличава с 3.5 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година. Ръст се наблюдава при всички дейности в сектора,

"Взгляд": ЕК направи реверанс към България със задълженията, наложени на "Газпром"

"Взгляд": ЕК направи реверанс към България със задълженията, наложени на "Газпром"

Антимонополното разследване на Европейската комисия срещу "Газпром" най-сетне е прекратено и руската компания вече не е застрашена от гигантски глоби за милиарди евро, обобщава "Взгляд" вчерашното решение на ЕК. В замяна обаче ЕС задължи "Газпром" да доставя газ в Централна и Източна Европа на конкурентни цени и да разреши на клиентите си в ЕС

4,9 млн. чужди туристи се очаква да посетят страната ни през лятото

4,9 млн. чужди туристи се очаква да посетят страната ни през лятото

4,9 млн. чужди туристи се очаква да посетят страната ни през лятото, съобщи Нова тв. Те ще бъдат с 7% повече от миналата година. 1 млн. туристи са посетили България само през май. За сравнение преди година те са били 880 000. Лятото ще има отлив на руски туристи заради завръщането на Турция на този пазар,

Букурещ дава 2400 за нова кола, ако се върне старата

Букурещ дава 2400 за нова кола, ако се върне старата

Условието да се вземат парите, е да няма дългове към общината Жителите на Букурещ ще получават близо 2400 евро, ако купят нова кола и с нея заменят старата, която трябва да предадат за рециклиране. Това съобщиха медии в северната ни съседка. Сумата се получава от това, че към националната помощ от 1400 евро, която действа още от миналата година,

Ще променят закони, за  да влезем в еврозоната

Ще променят закони, за да влезем в еврозоната

Българските разпоредби са по-строги от европейските, твърдят от министерството на Владислав Горанов Измененията на българското законодателство, които да дадат допълнителна правна сигурност на ЕЦБ, може да бъдат извършени в кратък срок в периода, предшестващ присъединяването на България към еврозоната.

България със 7 места нагоре в класация за конкурентност

България със 7 места нагоре в класация за конкурентност

Българската икономика е на 48-о място по конкурентоспособност в ежегодната класация на Центъра за изследване на демокрацията и на швейцарския Институт за развитие на управлението. Сегашното класиране е със седем места нагоре в сравнение с 2015 г., но е малко по-лошо, отколкото е било през 2007 г. В класацията тази година участват 63 държави.