Субсидии според постиженията, а не на площ

  • 0
authorАвтор: Йовка Димитрова

Субсидии според постиженията, а не на площ

Изследване, поръчано от земеделската комисия на Европейския парламент, предлага радикална реформа на директните плащания.

Анализът, който беше представен наскоро в Европейския парламент, разглежда възможностите за промени, предвид изтичането на сегашната правна рамка на Общата селскостопанска политика (ОСП) в края на 2020 г.
Европейският парламент и страните членки вече започнаха да обсъждат как ще изглежда политиката за земеделие след 4 г., като се очаква законодателното предложение да бъде внесено от Европейската комисия през 2018 г. Идеите са много и коя ще надделее е още трудно да се каже. Но анализът на земеделската комисия на Европейския парламент, поставя на масите на депутатите няколко варианта, които вече се обсъждат.

Допълнителна несигурност внася и започналото напускане на Великобритания, което ще отвори дупка от около €10 млрд. в европейския бюджет годишно от вноската, внасяна досега от Лондон. Първоначалните анализи показват, че тя ще се запълни най-вероятно за сметка на еврофондовете и на земеделските плащания.
Противно на очакванията председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер се очертава като един от горещите поддръжници на субсидиите за фермерите, въведени, за да се гарантира изхранването на населението, което според Юнкер продължава да е актуална цел.

Директните плащания са 72% от земеделския бюджет и малко под 1/3 от разходите на Европейския съюз. В момента тези средства се разпределят основно според размера на обработваемата земя. Те са основен финансов източник в земеделието.
През 2014 г. влязоха в сила най-новите изменения, предвиждащи около 30% от сумите да се разпределят срещу условия за прилагане на екологични и щадящи климата практики, известни още като "директни зелени плащания".

Съпротивата срещу тях е значителна и според автора на парламентарното изследване - професорът от Дъблинския университет Алън Матюс, едва ли ще бъде възможно да бъдат запазени в сегашния си вид и в новата ОСП.

Матюс смята, че сегашната система за директно подпомагане по площ може да продължи да се прилага с известни корекции. Те според него трябва да произтекат от отговорите на няколко въпроса: трябва ли да продължи изравняването на директните субсидии между отделните членки на ЕС, кой да може да ги получава или какво трябва да съдържа определението на понятието "активен фермер" и дали да се изравнят основните плащания за различните типове региони.

Матюс предлага от размера на земята, подпомагането да се пренасочи към земеделските стопанства, като за ориентири се използват последните промени в САЩ, включително преформулирането на финансовото подпомагане като застраховка за управление на земеделската дейност.

В същата посока са и намеренията на земеделските министри от ЕС, които започнаха да чертаят вече контурите на ОСП след 2020 г.

Като изразители на волята на страните членки, министрите смятат, че земеделската политика на Съюза трябва да има ясни цели и получатели, да е насочена към постигане на конкретни резултати, като размерът на плащанията да е пропорционален на формулираните цели.

Законодателната реформа от 2013 г. позволи по-голяма гъвкавост за страните членки и възможността за прехвърляне на средства между първия и втория стълб на земеделското подпомагане, както и мерки, които могат да бъдат финансирани и по двата стълба.

Според Матюс разширяване на подобни практики може да послужи като преход за плавното отпадане на директните субсидии за площ. Анализът на Европейския парламент показва, че двустълбовата структура е остаряла. Проф. Матюс предлага всички плащания да се пренасочат на едно място.

От плащане на хектар, подпомагането трябва да бъде ориентирано към нуждите на земеделските стопанства, които сега се подпомагат основно чрез мерките от втория стълб (програмите за развитие на селските региони).
Предлага се националните бюджети да участват във финансирането на всички земеделски разходи, а не само на традиционните мерки от Стълб II. Размерът на националното съфинансиране според анализа трябва да бъде определен в зависимост от степента, в която съответната държава от ЕС, допринася за европейската добавена стойност. Така големите държави или тези, които имат по-голям принос за общия пазар на земеделска продукция, ще имат право да преразпределят повече от общите средства, за сметка на тези, които не акцентират върху развитието на земеделието. Но те ще трябва да внасят и повече средства в общата хазна.

Размерът на подпомагането трябва да бъде съобразен и с мащаба на съответната схема. Например нуждите и мерките с национален обхват, да изискват повече национално съфинансиране, а тези с локален ефект - по-малко доплащане от националния бюджет за сметка на европейския. Този модел на разпределение трябва да бъде придружен от строги правила за отпускане на държавна помощ, за да се избегнат изкривявания на пазара и на конкуренцията.

Пакетите, отпуснати заради срива на цените в млечния сектор и в производството на свинско месо също изискваха национално съфинансиране. Самите страни членки вече имат и опит чрез 8-те млрд. евро годишно, които раздават под формата на държавни помощи за земеделие.

Премахването на директното подпомагане според автора на анализа трябва да бъде организирано така, че да стане с дълги преходни периоди, които да омекотят ефекта от загубата им. Временно те ще бъдат заменени от преходни субсидии, за да има достатъчно време да се адаптират и цените на отдаването под наем на земеделска земя, а фермерите да могат да се нагодят към новия начин на управление на стопанствата. Според доклада решението за отпадането на директните субсидии, трябва да е категорично, за да могат земеделците да вземат дългосрочни инвестиционни решения.
Акцентът в подпомагането трябва да се преориентира към изграждането на система, която да възнаграждава фермерите, които пазят биоразнообразието и екосистемите и отиват отвъд разписаните като задължителни добри земеделски практики. Подкрепата за райони с по-сурови или неблагоприятни условия, също трябва да остане.
За да работят, субсидиите трябва да се отпускат не просто за притежаване или арендуване на земя, а за производство на висококачествена продукция, включително за биоземеделие, агроекологични практики и високи стандарти на грижа за животните.

Помощи трябва да има за развитие на иновациите и подобряване на конкурентоспособността, за засилване на позициите на производителите в хранителната верига, както и за привличането на млади хора в земеделието. Но това трябва да става пряко, а не чрез остаряла система за унифицирани плащания за всеки хектар земеделска земя.

В тази посока са и последните коментари на европейския комисар за земеделието Фил Хоган, с чийто подпис ще излезе предложение за промяна на земеделската политика на ЕС след 2020 г.

Откакто „зелените мерки“ станаха част от евроземеделието, площите, нотифицирани като екологични, превишават изискването за 7% от обработваемата земя и се движат около и над 10 процента.

Еврокомисарят дава категорични сигнали, че „зелените мерки“ след 2020 г. не само няма да бъдат ограничени или премахнати, но че ще се даде предимство на фермерите, които инвестират в по-екологично земеделие.

Според Хоган, ЕС ще заложи на повече нови технологии, като прецизното земеделие, но в някои райони ще се насърчават традиционни методи на обработка на земята.
Замяната на полагаемите се суми за хектар обработваема земя и пасища с подпомагане, насочено към определени цели, ще бъде съпътствано с подписването на договори с производителите, в които ще бъде фиксирано постигането на оценими резултати. Така субсидирането ще бъде преформулирано като заплащане за предоставяне на публични услуги или стоки или за практики, които отиват отвъд задължителните. Договорите ще намалят регулациите и бюрокрацията за фермерите, се казва в анализа, изготвен за Европейския парламент.

Докладът разглежда и бъдещето на обвързаното съответствие и зелените мерки, ако се възприеме идеята за отпадане на преките плащания. В момента изискванията за обвързано съответствие се прилагат към производителите на вино и получателите на подпомагане по програмите за развитие на селските региони.

За да накараме земеделците да съблюдават добри земеделски и екологични практики, всички фермери, които получават средства по ОСП, трябва да бъдат задължени да спазват стандартите за обвързано съответствие, смята проф. Матюс.
Когато методите за производство са по-щадящи към климата и природата, фермерите трябва да бъдат стимулирани с допълнителни възнаграждения. Ако основните и зелените плащания бъдат премахнати заедно с отпадането на преките субсидии, то те трябва да бъдат включени в нова агроекологична схема, съфинансирана от ОСП.
Подобна възможност вече е била обсъждана в подготвителния етап преди въвеждането на настоящата система и не е непозната на европейския законодател. Така прилагането на по-високи от настоящите стандарти за обработка на земята и отглеждане на животни и зелените практики ще бъди обединено в обща схема. Подобно разпределение ще получи широко покритие, тъй като ще бъде свързано с други плащания, които фермерите могат да получават и ще даде повече гъвкавост на страните членки да оформят схемите по начин, съответстващ на местните особености.

Помислено е и как да се избегне евентуално желание на националните власти да направят подобни схеми твърде неамбициозни за сметка на по-лесното за тях разпределение на парите, идващи от Европа. Анализът на Европейския парламент предвижда това да стане, като всички плащания по ОСП бъдат национално съфинансирани. Така националните правителства ще бъдат насърчени да помислят за преход от фиксирани плащания от европейския бюджет, към средства, отпускани според критерии, които са определени в зависимост от представянето и изпълнението.

На границата

Слабата публичност на подготвяната реформа се дължи на по-ниския от обичайното интерес на политиците в Европарламента. Изборният цикъл на практика ще изключи сегашния му състав от вземането на решенията за това как ще изглежда бъдещата селскостопанска политика на ЕС. Евродепутатите няма да са част и от приемането на следващата бюджетна рамка на ЕС, тъй като решителната част от преговорите по нея ще бъде във втората половина на 2019 г., а техният мандат ще изтече още през пролетта.

Те ще бъдат изключени и от основните дискусии за резултатите от последната реформа на ОСП от 2013 г., тъй като ЕК трябва да оцени нейните плюсове и минуси едва в края на 2018 г. - само няколко месеца преди разпускането им. Вероятно по това време ще започнат и по-конкретните разговори за това как ще изглежда европейското земеделие през второто десетилетие на ХХI век.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Добруджанска пшеница се изнася за Европейския съюз

Добруджанска пшеница се изнася за Европейския съюз

Търговията с пшеница в Добричка област е активна – каза председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Костадин Костадинов. „В региона нямаше покълнала пшеница при жътвата и това я прави с добро качество” – добави той. Основно се търсят сделки на 340 лв за тон. Добруджанската пшеница отива за износ в Европейския съюз,

Хиляди туристи се втурнаха да пазаруват в Турция заради срива на лирата

Хиляди туристи се втурнаха да пазаруват в Турция заради срива на лирата

Туристите в Турция се втурнаха да пазаруват, възползвайки се от резкия спад на турската лира, който изведнъж повиши покупателните им способности. Пред луксозните магазини на Шанел и Луи Вюитон в истанбулския квартал Нишанташъ се извиха опашки от предимно арабски туристи, очакващи да се възползват от кризата с турската национална валута,

Над 1 млрд. евро са загубите за фермерите в Германия заради сушата

Над 1 млрд. евро са загубите за фермерите в Германия заради сушата

Сушата, обхванала от седмици много райони в Германия, е причинили на селското стопанство до момента щети за повече от 1 милиард евро, предаде ДПА. Сумата на загубите в най-тежко засегнатите провинции е достигнала 1,1 млрд. евро, става ясно от информация, до която ДПА е получила достъп преди планирана за понеделник кризисна среща между федералното

Вноска до 580 лв. годишно осигурява лечение и за 1 милион евро

Вноска до 580 лв. годишно осигурява лечение и за 1 милион евро

Застраховки покриват и разходи за адвокат, ако има дело за причинени щети От 20 до 120 лв., инвестирани в здравна застраховка, могат да спестят много нерви и пари на хората, които пътуват в чужбина. В най-общия случай полиците гарантират 100 000 лв. разходи за лечение, ако се наложи кратък болничен престой.

С над 412 хиляди лв. компенсират
притежатели на лихвоточки във Велико Търново

С над 412 хиляди лв. компенсират притежатели на лихвоточки във Велико Търново

Компенсации в размер на 412 323 лева ще получат притежатели на многогодишни жилищно спестовни влогове (т.нар. лихвоточки), жители на Велико Търново и населените места в общината. Това информира във фейсбук страницата си кметът Даниел Панов. Средствата са осигурени от Националния компенсационен жилищен фонд.

Свалиха цените на доматите и чушките от полето, но пак са най-скъпи от 5 г.

Свалиха цените на доматите и чушките от полето, но пак са най-скъпи от 5 г.

На едро сега струват съответно 1,25 и 0,98 лв., а през 2013 г. са били по 0,73 и 0,63 лева Цените на доматите и чушките, отглеждани на открити площи, падат през последните дни, но въпреки това остават най-високи за последните 5 г. С 8,1% се е понижила цената на доматите от полето за седмица и вече е 1,25 лв. за килограм.

Все повече туристи избират Куба

Все повече туристи избират Куба

Броят на туристите, които посещават Куба бележи покачване въпреки "кампаниите" на САЩ да ограничат най-големия икономически сектор на острова, обявиха кубинските власти, цитирани от Франс прес. От 1 януари до 9 август Куба е посетена от 3 милиона туристи, а прогнозите за цялата 2018 година са за 5 милиона посетители спрямо 4,5 милиона през 2017 г.

Катар обеща на Турция преки инвестиции за 15 милиарда долара

Катар обеща на Турция преки инвестиции за 15 милиарда долара

Властите на Катар имат намерение да инвестират в икономиката на Турция 15 милиарда долара, съобщи днес източник от турското президентство, цитиран от БТА. Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган и емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани разговаряха днес в президентския дворец в Анкара. Двамата обсъдиха двустранните отношения и регионални

Два хотела на един собственик по морето с рекорд за нарушения

Два хотела на един собственик по морето с рекорд за нарушения

Само за няколко часа екипите на „Фискален контрол“, които извършват проверки по Южното Черноморие, установиха редица нарушения на данъчното и осигурителното законодателство при два хотела, които са собственост на един и същи човек, съобщиха от пресцентъра на НАП. Инспекторите ще наложат общо 23 акта за установяване на административни нарушения,

Депутатската заплата се вдига със 108 лв., но остава под рекорда (Обзор)

Депутатската заплата се вдига със 108 лв., но остава под рекорда (Обзор)

Средната с ръст от 8,2% за година, стигна 1119 лв. за юни Със 108 лева се увеличава депутатската заплата и става 3429 лева. Възнаграждението на народните представители е равно на три средни заплати за страната в обществения сектор за последния месец от всяко тримесечие. В петък НСИ обяви, че то е 1143 лв.

Най-коментирани

Над 160 000 купувачи са се регистрирали за първото ЕКСПО за внос в Китай

Над 160 000 купувачи са се регистрирали за първото ЕКСПО за внос в Китай

Повече от 160 хиляди купувачи от 80 хиляди местни и чуждестранни компании са се регистрирали за участие в първото Китайско международно ЕКСПО за внос (CIIE) до този вторник, съобщиха организаторите. Те добавят още, че са планирали да допуснат общо 150 хиляди, но регистрацията е надминала очакванията им, предава bulgarian.cri.cn.

417 млн. лв. за градско развитие и стартъпи от Фонд на фондовете

417 млн. лв. за градско развитие и стартъпи от Фонд на фондовете

417 млн. лв. предоставя Фонд на фондовете за инвестиции в градско развитие и развиване на стартиращи компании. Това обяви изпълнителният директор на фонда Светослава Георгиева на пресконференция. Тя посочи, че са приключили 2 ключови процедури и обяви финансовите посредници, които ще управляват средствата по двата фонда.

Близо 175 000 молдовци посетили България през последната година

Близо 175 000 молдовци посетили България през последната година

Близо 175 000 са молдовските граждани, посетили България през последната една година. В университетите в Бургас учат десетки студенти от Молдова. Това каза днес в Бургас посланикът на Република Молдова у нас Щефан Горда, цитиран от БТА. Той се срещна с кмета на морския град Димитър Николов, с когото обсъдиха възможността за откриване на почетно

Нанков: България и Румъния имат нужда от повече мостове на река Дунав

Нанков: България и Румъния имат нужда от повече мостове на река Дунав

Българската и румънската страна имат нужда от повече мостове на река Дунав, каза министър Николай Нанков, цитиран от БТА. Той подчерта, че на базата на реалните трафик данни и на предстоящото изграждане на магистралата Русе - Велико Търново ще е нужна бърза връзка с транспортен коридор номер девет, и това ще бъде изграждането на втори мост до Русе.

"Вашингтон пост": Кризата с турската лира буди страхове от глобална финансова криза

"Вашингтон пост": Кризата с турската лира буди страхове от глобална финансова криза

Кризата с турската лира предизвика вълнения на световните валутни пазари, пише в. "Гардиън". Британският ежедневник отбелязва, че аржентинското песо и южноафриканският ранд са станали косвена жертва на спада на курса на турската валута, която е загубила 8 процента от стойността си спрямо долара, предава БТА.

Изгорели дискове спрели Търговския регистър, пускат справки в сряда (обзор)

Изгорели дискове спрели Търговския регистър, пускат справки в сряда (обзор)

Информацията се пази на две места Няколко изгорели харддиска, на които се пази информация от Търговския регистър, го блокираха и 5 дни той бе недостъпен. Аварията, настъпила в петък, вече се отстранява поетапно. Макар да имаше подозрения за хакерска атака, източници на “24 часа” бяха категорични, че няма външна намеса, а причината е претоварване.

Забраняват на туроператори да предлагат екскурзии, по-скъпи от застраховката им

Забраняват на туроператори да предлагат екскурзии, по-скъпи от застраховката им

Министерството на туризма дава на прокурор фирма, измамила група българи с неплатени нощувки в Канада Туроператорите да нямат право да предлагат екскурзии, чиято стойност е по-висока от застрахователната им полица. Такова изменение в законодателството ще предложи министърът на туризма Николина Ангелкова.

Турски кмет нареди да махнат шенлонгите от 43-километров плаж в Мендерес

Турски кмет нареди да махнат шенлонгите от 43-километров плаж в Мендерес

Кметът на турския егейски град Мендерес обяви, че достъпът до 43-километровия плаж в района ще бъде безплатен за всички, съобщи турската телевизия НТВ. Бюлент Сойлу, кмет на град Мендерес, окръг Измир, нареди да бъдат премахнати всички шезлонги, за които се плаща по цялата плажна ивица в района, предава БТА.

Спешен ремонт на всички мостове

Спешен ремонт на всички мостове

130 млн. лв. по предварителни данни ще трябват само за пътните 17 от 34 по магистралите са в лошо състояние Ремонт на всички мостове в държавата наведнъж, и то скоро. Това поиска премиерът Бойко Борисов от министрите на регионалното развитие и на транспорта Николай Нанков и Ивайло Московски на заседанието на кабинета в сряда.

Пари от “Олимпик” ще се вземат след  години, когато мине фалитът на застрахователя

Пари от “Олимпик” ще се вземат след години, когато мине фалитът на застрахователя

Ликвидаторът ще обяви кога да се предявят исканията за неизплатени обезщетения Хората, които имат да получават остатък от платени застраховки на “Олимпик” или обезщетения, вероятно ще трябва да почакат години, за да си вземат парите. Това коментираха експерти, след като от Комисията за финансов надзор заявиха, че лицата,

Спешен ремонт на всички мостове

Спешен ремонт на всички мостове

130 млн. лв. по предварителни данни ще трябват само за пътните 17 от 34 по магистралите са в лошо състояние Ремонт на всички мостове в държавата наведнъж, и то скоро. Това поиска премиерът Бойко Борисов от министрите на регионалното развитие и на транспорта Николай Нанков и Ивайло Московски на заседанието на кабинета в сряда.

Пари от “Олимпик” ще се вземат след  години, когато мине фалитът на застрахователя

Пари от “Олимпик” ще се вземат след години, когато мине фалитът на застрахователя

Ликвидаторът ще обяви кога да се предявят исканията за неизплатени обезщетения Хората, които имат да получават остатък от платени застраховки на “Олимпик” или обезщетения, вероятно ще трябва да почакат години, за да си вземат парите. Това коментираха експерти, след като от Комисията за финансов надзор заявиха, че лицата,

Катар обеща на Турция преки инвестиции за 15 милиарда долара

Катар обеща на Турция преки инвестиции за 15 милиарда долара

Властите на Катар имат намерение да инвестират в икономиката на Турция 15 милиарда долара, съобщи днес източник от турското президентство, цитиран от БТА. Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган и емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани разговаряха днес в президентския дворец в Анкара. Двамата обсъдиха двустранните отношения и регионални

Българските банки предупредени да се чистят от турски активи

Българските банки предупредени да се чистят от турски активи

Лирата възстанови част от позициите си във вторник, поскъпна с 4% Българските банки максимално бързо да излязат от инвестициите си в турски активи - акции, облигации и други. Това им е препоръчала БНБ, научи “24 часа”. От централната банка заявиха, че не коментират политиката си, като не потвърдиха, но и не отрекоха, че има такава препоръка.

Китай стартира процедура по разрешаване на търговските спорове със САЩ чрез механизмите на СТО

Китай стартира процедура по разрешаване на търговските спорове със САЩ чрез механизмите на СТО

На 14 август във връзка с предприетите от САЩ защитни мерки срещу вноса на соларни продукти и субсидиите за американските предприятия в сектора на възобновяемите енергии Китай официално стартира процедурите за разрешаване на спорове в рамките на Световната търговска организация (СТО). Говорителят на китайското Министерство на търговията заяви,

Достъпни някои от справките в Търговския регистър

Достъпни някои от справките в Търговския регистър

От тази сутрин, 15 август 2018 г., вторник, и в изпълнение на поетия ангажимент от Агенция по вписванията, потребителите могат да извършват справки за актуалното състояние на фирмите в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Това съобщиха от Агенция по вписванията. Продължава работата по възобновяване на достъпа до

Турция повишава митата на внасяни от САЩ стоки

Турция повишава митата на внасяни от САЩ стоки

Турция повишава митата на някои внасяни от САЩ стоки, включително пътнически автомобили, алкохол и тютюн, съобщи турският държавен вестник, цитиран от БТА. Очаквайте

Държавата плаща 2 години на фирмите да наемат инвалиди

Държавата плаща 2 години на фирмите да наемат инвалиди

Държавата ще плаща 2 години на фирмите, за да наемат хора с увреждания. Заплатите ще са на база минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност, като ще се поемат и осигурителните вноски. Ако работодателите задържат служителя още 6 месеца след този срок, ще им бъде даден еднократно допълнителен бонус от 6 минимални

417 млн. лв. за градско развитие и стартъпи от Фонд на фондовете

417 млн. лв. за градско развитие и стартъпи от Фонд на фондовете

417 млн. лв. предоставя Фонд на фондовете за инвестиции в градско развитие и развиване на стартиращи компании. Това обяви изпълнителният директор на фонда Светослава Георгиева на пресконференция. Тя посочи, че са приключили 2 ключови процедури и обяви финансовите посредници, които ще управляват средствата по двата фонда.

Българският бизнесмен - брокер, кръчмар или търговец

Българският бизнесмен - брокер, кръчмар или търговец

80 на сто от новосъздадените компании не изкарват и година За средностатистическия български предприемач най-лесното нещо е да основе фирма за търговия с коли и автосервиз. Или да започне да търгува с имоти, ако междувременно не е основал строителна фирма, в чийто предмет на дейност продажбата на апартаменти се подразбира.