През второто тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 4 на сто в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. и с 0,8 на сто спрямо първото тримесечие на 2022 г. според сезонно изгладени данни. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт.

През същия период брутната добавена стойност (БДС) се повишава с 4,5 на сто на годишна база и с 0,7 на сто на тримесечна база (данните са предварителни и сезонно изгладени).

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности: промишленост - с 11,9 на сто, създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 5,6 на сто, професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - с 5,2 на сто, търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - с 4,7 на сто, финансови и застрахователни дейности - с 3,9 на сто, докато в строителството е регистриран спад от 16,4 на сто на годишна база.

През второто тримесечие на 2022 г. произведеният БВП възлиза на 38 962 млн. лв. по текущи цени, според предварителните данни. На човек от населението се падат 5708 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1,836621 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 21 214 млн. долара и съответно на 3108 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 19 921 млн. евро, като на човек от населението се падат 2918 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през второто тримесечие на 2022 г. възлиза на 33 972 млн. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие на 2022 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 4 на сто, като се увеличава с 0,4 процентни пункта спрямо второто тримесечие на 2021 г.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 5,1 процентни пункта до 32,3 на сто.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 63,7 на сто през второто тримесечие на 2022 г. при 69,2 на сто през второто тримесечие на 2021 г.

През второто тримесечие на 2022 г. за крайно потребление се изразходват 74,5 на сто от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 16,7 на сто от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Сезонно изгладените данни за второто тримесечие на 2022 г. показват нарастване на крайното потребление с 1 на сто спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си с 2,5 на сто, а вносът на стоки и услуги - с 1,4 на сто.