Оценката на финансовите посредници за икономическата ситуация в България през второто тримесечие на 2023 г. е по-скоро задоволителна, като делът на положителните отговори се повишава спрямо предходното тримесечие. Това се посочва в тримесечното издание на Министерството на финансите "Финансов сектор: оценки и очаквания", което е публикувано на страницата на МФ.

В това издание инвестиционните посредници подобряват мнението си, докато търговските банки са по-негативно настроени. Тези оценки не съвпадат напълно със сигналите от текущото развитие на основни индикатори. През второ тримесечие бе отчетен спад на промишленото производство, а предварителните оценки за брутния вътрешен продукт (БВП) показват забавяне на растежа на икономиката до 1,8 на сто (сезонно неизгладени данни).

Очаква се темпът на икономически растеж да се запази през третото тримесечие. Инвестиционните посредници са най-положително настроени, докато търговските банки очакват по-скоро забавяне. Тези нагласи отчасти се припокриват с краткосрочната бизнес статистика на Националния статистически институт (НСИ) за юли. Очакванията на анкетираните за търсенето на услуги и за продажбите в търговията на дребно през следващите три месеца се влошават. Очакванията за износ в промишлеността също са леко занижени. Единствено предприемачите в строителството имат оптимистични очаквания за дейността си.

Обобщената оценка от отговорите на анкетираните сочи леко забавяне на годишния темп на инфлация през третото тримесечие спрямо второто. Мненията са силно фрагментирани, като участниците са посочили всички възможни отговори. По-значително забавяне на инфлацията очакват управляващите дружества, докато инвестиционните посредници считат, че тя може отново да започне да се ускорява. Очакванията като цяло са в синхрон с динамиката на инфлацията в страната. Едва в началото на третото тримесечие на 2023 г. бе наблюдавано слабо ускорение в годишния темп на инфлация според Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), което се дължеше изцяло на услугите заради летния туристически сезон. При останалите основни компоненти на индекса обаче наблюдаваното забавяне в темпа на инфлация продължи, пише в бюлетина.

Участниците в анкетата имат повишени очаквания за изменението на заетостта на годишна база през третото тримесечие на 2023 г. Както и през предходния период те се обуславят от по-оптимистичните нагласи на търговските банки, следвани от управляващите и пенсионноосигурителните дружества. За разлика от тях, оценката на инвестиционните посредници остава песимистична. Като цяло очакванията на финансовите посредници на този етап изглеждат реалистични и до известна степен оптимистични на фона на динамиката на наетите лица в краткосрочната статистика на пазара на труда на НСИ, която свидетелстваше за продължаващо нарастване на броя на наетите от 1,3 на сто на годишна база през второто тримесечие на 2023 г.

Очакванията на анкетираните за изменението на основния лихвен процент се запазват спрямо предходните тримесечия - преобладават оценките за лека възходяща динамика. Наблюдаваното увеличение на дела на инвестиционните посредници, които предвиждат повишение, се компенсира от търговските банки, част от които вече очакват запазване на текущите лихвени нива. Отговорите отразяват продължаващото затягане на паричната политика в САЩ и в еврозоната, и прехвърлянето на ефектите върху останалите пазари. През юли Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ и Европейската централна банка (ЕЦБ) повишиха основните си лихвени проценти отново, с по 25 базисни пункта (б.п.), и бе препотвърдено, че бъдещите решенията ще се взимат на база текущо развитие на макроикономическите показатели. С оглед забавянето в инфлацията и опасенията за забавяне на ръста на икономиките, очакванията са за скорошно сигнализиране, че пикът на лихвите е достигнат. В България средният лихвен процент на междубанковите сделки е с положителни стойности от октомври 2022 г. и продължава да се покачва през 2023 г.

И през трето тримесечие се запазват очакванията на повечето от анкетираните за увеличение на лихвените проценти по депозитите. Балансовите стойности при депозитите в долари се покачват спрямо оценките в предходното издание, докато тези за депозитите в лева и евро минимално се понижават. Забелязва се преобладаващ дял на предвиждащите увеличение на лихвените нива сред търговските банки и инвестиционните посредници, докато отговорите на пенсионноосигурителните и управляващите дружества са почти еквивалентно разпределени в подкрепа на запазване на текущите лихви и на тяхното увеличение. Като цяло прогнозите съответстват на политиките на основните централни банки - УФР и ЕЦБ обявиха повишаване на основния лихвен процент и през юли, но очакванията са за скорошно достигане на върха на лихвените проценти.