Кадастърът вече покрива 96% от България

  • 1
authorАвтор: 24 часа

Кадастърът вече покрива 96% от България

Валентин Йовев

Работи се по нова електронна единна  топографска карта на страната с по-голяма точност от сегашната

Сегашните представи на обществото за геодезията са свързани преди всичко с изграждане на кадастъра, с устройственото проектиране, с проектиране, строителство и контрол при осъществяване на инвестиционните проекти – пътища, железници високо и ниско строителство, както и с някои специфични работи, като следене на деформации, изготвяне на картографски материали в различни мащаби, в различни проекции и с различни точности.

Всичко това обаче са съпътстващи дейности, зависещи в огромна степен от състоянието на

националната

ни геодезическа

инфраструктура

Тя е изграждана от 30-те години на миналия век чрез триангулачни точки от различен клас та до наши дни. Първоначално от военния Географски институт, сгъстявана и надграждана от гражданските институции в държавата - ГУГК към МРРБ и Агенцията по геодезия, картография и кадастър в по-ново време.

През последните години обаче вече решително изоставаме от глобалните процеси в тази сфера. Съвременното определение за геодезията е, че тя е наука за измерване и картиране на земната повърхност, като определянето на гравитационното поле на Земята е също важна нейна задача. Изграждането на една нова, прецизна национална геодезическа инфраструктура, включваща точки с прецизно измерени коти, мрежа от непрекъснато работещи референтни станции (CORS Continuously Operating Reference Station), която позволява прецизно позициониране в реално време при кинематичен режим (RTK). Също така и доизгражданэето на държавната GPS мрежа, свързване на държавната нивелация с Единната европейска нивелачна мрежа EUVN и изграждане и възстановяване на мрежата от мареографни станции, които определят точното ниво на морското равнище.

Включването на страната в дейностите по определяне на европейския геоид също е една от задачите на съвременната геодезия, защото по този начин ще се осигури съвместимост на геодезическата основа на пространствените данни в рамките на ЕС. Когато всичко стане факт, това ще означава, че геодезията в България действително работи изцяло и пълноценно в полза на обществото.

Към момента кадастралната карта вече покрива над 96% от територията на страната. Това е огромен успех и той се случва именно в мандата на това правителство. Тази карта, за да бъде пълноценен помощник за планиране, за проектиране, за контрол на строителството на пътища, магистрали, железници и за много, много други неща, трябва да има и

вертикална

компонента,

което вече ще даде данни за релефа, надморската височина и всички други топографски елементи, включително пътищата, каналите, реките, елементите на националната електропреносна система и много други подробности.э

В тази връзка това, което предстои непосредствено да се направи в България, е изработването на единна електронна топографска карта. Агенцията по геодезия, картография и кадастър вече работи по договор с норвежката картографска агенция, която ще предостави свое ноу-хау, а от норвежката програма ще се ползват около 400 000 евро, с които ще се изработи единна топографска карта за една част от територията на страната в

Северозападна

България

Това, разбира се, ще е пилотен проект. После картата ще се прави за цялата страна. Разбира се, най-лесно би било този пилотен проект да се изработи за Добруджа, където релефът е равен. Но е избран Северозападът, защото там има разнообразен релеф, планини, гори, равнини и всякакви топографски елементи, а и целта на пилотния проект е страната да получи и проучи пълноценно норвежкото ноу-хау.

Валентин Йовев, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството:

Всичко, което си бяхме

поставили за цел през

2017 г., е постигнато

- Господин Йовев, защо е нужна нова единна топографска карта на страната в електронен вид?

- Първо, защото съществуващите топографски карти в мащаб 1:5000 са само на хартиен носител и са актуални към 1985 г. - най-новите от тях. Съвременните дистанционни методи за изработване включват комбинации от технологии – като почнете от космически снимки, аерофотограметрия, заснемане с дронове, точно позициониране с GPS технологии, изготвяне на прецизни летателни планове, заснемане на релеф под водни басейни и други.

Съвременната единна топографска карта 1:5000 ще включва

много повече

подробности,

отколкото са били възможни при сега съществуващите хартиени карти, които впрочем също са сканирани и са достъпни на сайта на агенцията. Дори тя да се дигитализира, точността ѝ ще бъде не по-малка от +/- 5 м. И ако релефът е относително устойчива величина във времето, то другите елементи се променят много по-често като например несъществуващи язовири, променени трасета на всякакви линейни обекти и др. Така че ползите от създаване на нова карта са много, но най-важното е геореферирането на всякакви пространствени данни, като ще се осигури съвместимост на тези данни в рамките на ЕС, а и поддържането им вече в актуално състояние ще бъде много по-лесно и своевременно.

- Какво предстои като работа по кадастрална карта и регистър?

- Самата кадастрална карта на България е все още далеч от съвършенството и по нея също ще се работи в течение на годините. Но важното е, че всичко, което си бяхме поставили за цел през 2017 г., с промени в няколко законодателни и други нормативни акта, вече е направено и се прилага на практика. През 2019 г. бяха приети окончателно промените в Закона за кадастъра и имотния регистър и в момента агенцията е един от отличниците по е-управление. Делегирани са законови права на правоспособните по кадастъра лица, което много облекчи обслужването, и то при силно увеличен граждански оборот, без да намалеят приходите в държавния бюджет от дейността на агенцията.

Сега кадастралната карта е много богата по съдържание, особено след като в нея бяха интегрирани данните от картите на възстановената земеделска собственост, а и данните за обектите от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие: плажовете, дюните, лиманите, брегоукрепителните и брегозащитните съоръжения, крайбрежни езера, лагуни, лимани, влажни зони и други. Предстои в бъдеще допълването ѝ с допълнителни данни, включително за подземната инфраструктура.

По повод появили се слухове, че специализираните карти по Българското Черноморие са с грешки, отговорно заявявам, че картите са верни, с вярно съдържание, като са заснети и нанесени дори душовете на плажовете. Друг е въпросът, че и тези карти, като всички други, трябва да се поддържат в актуално състояние. Затова съвместна междуведомствена работна група, председателствана от зам.-министъра на околната среда и водите Николай Кънчев и от мен с участието на експерти от всички заинтересовани министерства и ведомства, изготви наредба за поддържане на картите в актуално състояние

Съгласно закона ведомствата, общините, експлоатационните дружества и други юридически лица, съобразно характера на своите функции, организират набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни. Това ще създаде възможност за

допълване на

данните в

кадастралния

регистър

с цялата информация за имота от разрешаване на строителство, неговата реализация, въвеждане в експлоатация и всяко направено последващо изменение в имота.

Този многослоен кадастър ще е основа за всички проучвания за инвестиционни намерения, инвестиционно проектиране и инвестиции. Още повече, че електронната кадастрална карта показва данните в напълно реално време, тъй като тя се обновява непрекъснато, за разлика например от изображенията на “Гугъл” в street view. Ако трябва да бъда откровен, има какво да се желае от кадастъра и качествата и сигурността на неговата информационна система, за да се отговори в бъдеще на някои по-съвременни изисквания на имотния пазар. И ние определено ще работим в тази посока.

У нас например ресурсните права, системите за временно ползване на имоти от няколко собственици или попечителство над имоти в различни поземлени отношения са все още слабо развити. Когато обаче този вид отношения получат по-широко разпространение, кадастралната система ще трябва да отговори и на тези предизвикателства. Съществуват сложни сделки, които трудно може да се обслужат от сегашната кадастрална карта. Например арендните договори, по силата на които арендаторите получават земеделски субсидии, но собствеността върху имота не е тяхна, а на друго лице. Или други имоти, които са в сложни ипотечни взаимоотношения, концесионните отношения и т.н.

Основа за всички справки, но и ключ за свързване на данни от различни регистри за години напред ще остане идентификаторът на имота, който е уникален за страната ни. Така че пред Агенцията по геодезия, картография и кадастър предстоят много важни и отговорни реформи. А имайки предвид, че това е силно специализирана администрация, в която работят висококвалифицирани колеги - специалисти, аз не се съмнявам, че поставените цели и задачи ще бъдат изпълнени.

Правителството има силна воля за подкрепа на работата на тази агенция. Важно е да се отбележи и фактът, че всички приходи от нейната дейност подкрепят силно държавния бюджет.

Направените досега разходи по създаването на кадастралната карта и регистър вече се възстановяват и дори носят приходи в бюджета.

- Кога ще можем през кадастралния регистър да правим справки и в имотния?

- Крайно време е имотният регистър също да стане факт, защото сегашната персонална система на вписване първо противоречи на Закона за кадастъра и имотния регистър, подчертавам “имотния”, и не съответства на практиките в повечето европейски страни. Сегашното положение на персонални записи създава повече проблеми, отколкото решава. Разбира се, може да има и други мнения, аз все пак не съм юрист, но законът изисква да се създаде имотен регистър.

Най-четени

България е на 6-то място по износ на електровелосипеди в Европа

България е на 6-то място по износ на електровелосипеди в Европа

България е шестият най-голям износител на електрически велосипеди в Европа, като най-много произведени и сглобени у нас колела отиват за Германия, Румъния, Италия, Франция, Гърция и Полша, предаде БНР. Най-бърз ръст в износа в периода 2014-2019 г. бележат велосипедите и мотопедите с помощен двигател. В тази група износът за 2019 г

Wizz Air не е отменяла полети или маршрути

Wizz Air не е отменяла полети или маршрути

От авиокомпанията Wizz Air изпратиха официално становище по повод информация, разпространена днес, за отменени полети. „В отговор на невярната информация, разпространена днес на пазара, Wizz Air би искал да увери своите пътници, че не е отменяла полети или маршрути. Превозвачът единствено е променил датите на някои от тях в отговор на националните

Унгария ще строи газопровод до Сърбия, за да се включи в "Турски поток"

Унгария ще строи газопровод до Сърбия, за да се включи в "Турски поток"

Надзорният съвет на унгарския газов оператор FGSZ е одобрил вчера инвестиционен план за строителство на газопровод до Сърбия с годишен капацитет 6 милиарда кубически метра, предаде Танюг, позовавайки се на съобщение на унгарската компания. Планирано е този капацитет да бъде достигнат до октомври 2021 г

Информация от летище София

Информация от летище София

След въведеното извънредно положение в страната през март във връзка с Ковид-19, за улеснение на пътуващите, летище София предоставя информация за отменените полети, която се публикува и на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Тя се актуализира два пъти дневно, поради непрекъснатите промени

Шефът на Дирекция "Контрол" в НАП подаде оставка

Шефът на Дирекция "Контрол" в НАП подаде оставка

Директорът на дирекция "Контрол" в централното управление на Националната агенция по приходите Васил Панов напуска системата на приходната агенция по свое желание, считано от днес. Това съобщиха от пресцентъра на НАП. "Ръководството на НАП благодари на г-н Панов за усилията и резултатите, постигнати за над 25 години работен опит в системата на

Вносителят на Peugeot ще продава и Opel у нас

Вносителят на Peugeot ще продава и Opel у нас

Opel продължава да развива своя бизнес на избрани европейски пазари, в съответствие със стратегическия план PACE!, целящ все по-голяма гъвкавост и ефективност. Като следваща стъпка за постигане на растеж Opel реши да довери управлението на бизнеса си в България на успешна и реномирана компания, каквато е София Франс Ауто

Морски имоти между 5 и 69 лв. на квадрат разпродават военните

Морски имоти между 5 и 69 лв. на квадрат разпродават военните

Искат да изкарат поне 13 млн. лв. от 13 бивши поделения, най-скъпата сделка ще е в Лом Апетитни имоти във Варна и Балчик на цена между 5 и 23 лв. на квадратен метър е обявило за продажба Министерството на отбраната. Търгът е насрочен за средата на юли в София. Това става ясно от обява на военните за продажба на 13 бивши поделения. Поне 13,339 млн

"Майкрософт" затваря магазините си по целия свят

"Майкрософт" затваря магазините си по целия свят

От "Майкрософт" заявиха, че ще затворят магазините си по целия свят, с изключение на четири места, които ще бъдат трансформирани в "центрове за опит", премествайки своите търговски операции в интернет. Този ход означава, че приблизително 100 магазина на компанията, затворени поради пандемията, няма да отворят отново

Пътуващите за Гърция трябва да попълват специален формуляр

Пътуващите за Гърция трябва да попълват специален формуляр

Пътниците, идващи от чужбина, ще трябва да попълнят подробен формуляр, като посочат държавата, от която са дошли и адреса на престоя си в Гърция. Това са част от мерките за ограничаване разпространението на коронавируса, тъй като от 1 юли всички летища в страната ще бъдат отворени, съобщи днес „Катимерини”, предава Канал3

Ревизоро потресен от пътеката с чакъл в Рила, ще глобява солено (Обзор)

Ревизоро потресен от пътеката с чакъл в Рила, ще глобява солено (Обзор)

Преди да отиде на място, Емил Димитров влезе в остър спор с премиера Да пие мента, глог и валериан, посъветва министъра си Борисов С размяна на реплики и остър спор между премиер и екоминистър започна в сряда заседанието на кабинета. Ябълката на раздора бяха багерите в Рила и спреният проект в националния парк под Седемте рилски езера

Най-коментирани

Ангелкова: Очакваме повече туристи не само по морето, а и във вътрешността

Ангелкова: Очакваме повече туристи не само по морето, а и във вътрешността

Надявам се през юли и август да започнат да се възстановят пътуванията и да има повече туристи не само по Черноморието, но и във вътрешността на страната. Очакваме решението на Европейската комисия за пътуванията на туристите от трети страни, защото за нас са важни пазари като Русия, Турция, Украйна, Молдова, Беларус, Израел

Горанов: Държавната комисия по хазарта е в нарушение от 2013 г.

Горанов: Държавната комисия по хазарта е в нарушение от 2013 г.

Финансовият министър Владислав Горанов ще предостави информацията за това дали конкретни хазартни оператори са прилагали 20% такса върху комисионната или 15% върху получените залози. Това заяви той след разискването за хазарта, инициирано от БСП. Според него това щяло да отговори кои са били тези привилигировани или непревилигировани

Джеф Безос стана рекордно богат - с $ 489 млн. за 3 дни

Джеф Безос стана рекордно богат - с $ 489 млн. за 3 дни

Състоянието на изпълнителния директор на „Амазон“ Джеф Безос скочи до нов исторически рекорд от 171,6 милиарда долара, предаде агенция „Блумбърг“, като се позова на изчисления от изготвяния от нея рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI). Така според източника предишният рекорд, постигнат на 4 септември 2018 г

Шефът на Дирекция "Контрол" в НАП подаде оставка

Шефът на Дирекция "Контрол" в НАП подаде оставка

Директорът на дирекция "Контрол" в централното управление на Националната агенция по приходите Васил Панов напуска системата на приходната агенция по свое желание, считано от днес. Това съобщиха от пресцентъра на НАП. "Ръководството на НАП благодари на г-н Панов за усилията и резултатите, постигнати за над 25 години работен опит в системата на

Информация от летище София

Информация от летище София

След въведеното извънредно положение в страната през март във връзка с Ковид-19, за улеснение на пътуващите, летище София предоставя информация за отменените полети, която се публикува и на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Тя се актуализира два пъти дневно, поради непрекъснатите промени

Вносителят на Peugeot ще продава и Opel у нас

Вносителят на Peugeot ще продава и Opel у нас

Opel продължава да развива своя бизнес на избрани европейски пазари, в съответствие със стратегическия план PACE!, целящ все по-голяма гъвкавост и ефективност. Като следваща стъпка за постигане на растеж Opel реши да довери управлението на бизнеса си в България на успешна и реномирана компания, каквато е София Франс Ауто

Руснаци, сърби и турци са най-големите купувачи на недвижими имоти в Черна гора

Руснаци, сърби и турци са най-големите купувачи на недвижими имоти в Черна гора

През миналата година чужденци са купили в Черна гора недвижими имоти на стойност 169,99 милиона евро, което е с 12,6 милиона евро по-малко от предходната година, и най-големите купувачи са руснаци, сърби и турци, сочат публикувани днес данни на централната банка, цитирани от сайта СДМ. Граждани на Руската федерация са купили имоти за 39 милиона

Борисов: 50-километровият участък Велинград - Сърница е почти готов

Борисов: 50-километровият участък Велинград - Сърница е почти готов

Ремонтираме редица пътища на територията на община Велинград. 50-километровият участък Велинград - Сърница е почти готов. Паралелно с това се работи по пътя от Аврамово до разклона за Велинград - Сърница, както и по Южния обход на общинския център. Подобряваме инфраструктурата във всяко населено място. Хората дълго са се мъчили, заслужават го

Турският износ е нараснал с 15,8% на годишна база през юни

Турският износ е нараснал с 15,8% на годишна база през юни

Турският износ е нараснал с 15,8 на сто на годишна база през юни, съобщи турският министър на търговията, цитирана от Анадолската агенция. Пред агенцията Рухсар Пекджан посочи, че реализираният през юни експорт възлиза на 13,5 милиарда долара, предава БТА. На месечна база скокът е с 35 на сто и се дължи на процеса на нормализиране, добави тя

НОИ вече изплаща директно българските пенсии в Германия

НОИ вече изплаща директно българските пенсии в Германия

Националният осигурителен институт (НОИ) започва да превежда директно българските пенсиите на хора, които са заявили желание да ги получават в Германия. Това съобщиха от пресцентъра на НОИ. До този момент това се случваше чрез компетентната институция в западноевропейската държава. Промяната е факт следствие на подписано споразумение за

Борисов: 50-километровият участък Велинград - Сърница е почти готов

Борисов: 50-километровият участък Велинград - Сърница е почти готов

Ремонтираме редица пътища на територията на община Велинград. 50-километровият участък Велинград - Сърница е почти готов. Паралелно с това се работи по пътя от Аврамово до разклона за Велинград - Сърница, както и по Южния обход на общинския център. Подобряваме инфраструктурата във всяко населено място. Хората дълго са се мъчили, заслужават го

Парламентът прие ратифицирането на споразумението за газовата връзка с Гърция

Парламентът прие ратифицирането на споразумението за газовата връзка с Гърция

Парламентът прие на първо и второ четене законопроекта за ратифициране на Междуправителственото споразумение между България и Гърция за газовата връзка между двете страни, което урежда финансовите, данъчните и правните параметри относно изграждането на газопровода. Газопроводът е с обща дължина приблизително 182 км

Кипърска фирма купува бившия “Шератон” в София

Кипърска фирма купува бившия “Шератон” в София

Регистрирана в Кипър компания ще бъде новият мажоритарен собственик на софийския хотел “София хотел Балкан”. Дружеството е “Потамиро Лимитид”. На 1 юни е бил сключен договор, според който то придобива 500 поименни акции от капитала “Наранджила Къмпани”, което всъщност представлява 100% от капитала ѝ

Идеалният дом вече е еко и с инсталация за пречистване на въздуха (Видео)

Идеалният дом вече е еко и с инсталация за пречистване на въздуха (Видео)

Пет статуетки "Сребърен гвоздей" раздаде списание "Идеален дом" на 24-ото издание на конкурса "Къща на годината" Идеалният дом вече не е само луксозни и скъпи мебели, а е еко и дори има инсталация за пречистване на въздуха. Тази визия на идеалния дом очертаха отличените проекти по време на 24-ата церемония на ежегодния конкурс "Къща на годината"

Euronews: Коронавирусът няма да накара българите да почиват на своето море

Euronews: Коронавирусът няма да накара българите да почиват на своето море

Опитите на българското правителство да спаси летния сезон по морето с насърчаване на вътрешния туризъм ще ударят на камък и разрушаването на природата и неконкурентните цени пак ще насочат хиляди българи към Гърция и Турция. Това предаде Euronews в репортаж от България, който е заснет преди решението на гръцките власти да ограничат граничните

Кризата изяла 685 млн. лв. от спестеното за втора пенсия, дават нов шанс за прехвърляне в НОИ (Обзор)

Кризата изяла 685 млн. лв. от спестеното за втора пенсия, дават нов шанс за прехвърляне в НОИ (Обзор)

Под риск са вторите пенсии на първите около 17 хил. жени, които наесен ще са първите с право на нея през септември 2021 г. Причината била загубите на частните пенсионни фондове заради коронакризата и сривовете на борсите в началото на годината, стана ясно от обяснение на министърката на труда и социалната политика Деница Сачева

Невиждан хаос с гръцките мерки към българи (Обзор)

Невиждан хаос с гръцките мерки към българи (Обзор)

Не е ясно ще се допускат ли изобщо румънци и българи и през колко и кои КПП-та Туроператори препоръчват да не се предплаща нищо Атина не дава ясни указания ще допуска ли българи и откъде това лято в Гърция. Официално редуцирането на всички работещи КПП-та до едно - Кулата, се обяснява с липсващи на другите места скенери за QR кодове

Ревизоро потресен от пътеката с чакъл в Рила, ще глобява солено (Обзор)

Ревизоро потресен от пътеката с чакъл в Рила, ще глобява солено (Обзор)

Преди да отиде на място, Емил Димитров влезе в остър спор с премиера Да пие мента, глог и валериан, посъветва министъра си Борисов С размяна на реплики и остър спор между премиер и екоминистър започна в сряда заседанието на кабинета. Ябълката на раздора бяха багерите в Рила и спреният проект в националния парк под Седемте рилски езера

Поне 4 схеми за байпас на 9% ДДС, очаквани загуби за държавата - 60 млн. лева

Поне 4 схеми за байпас на 9% ДДС, очаквани загуби за държавата - 60 млн. лева

Наличието на две ставки ще удължи времето за ревизии и за възстановяване на данъчен кредит 60 млн. лв. може да стигнат загубите за хазната, ако има много данъчни нарушения заради намалената ставка от 9% по ДДС за ресторанти и кетъринг. Сметките направиха за “24 часа” данъчни експерти. Възможни били поне четири схеми за байпасиране на новия данъчен

Икономическа комисия одобри на второ четене държавните бензиностанции

Икономическа комисия одобри на второ четене държавните бензиностанции

Икономическата комисия прие на второ четене промените в Закона за държавните резерви и военновременните запаси, с които се регламентира създаването на държавно предприятие "Държавна петролна компания" (ДПК), както и 100 държавни бензиностанции. Те ще се строят по големите пътища, както и в малки населени места,надценката им ще е минимална