Кадастърът вече покрива 96% от България

  • 1
authorАвтор: 24 часа

Кадастърът вече покрива 96% от България

Валентин Йовев

Работи се по нова електронна единна  топографска карта на страната с по-голяма точност от сегашната

Сегашните представи на обществото за геодезията са свързани преди всичко с изграждане на кадастъра, с устройственото проектиране, с проектиране, строителство и контрол при осъществяване на инвестиционните проекти – пътища, железници високо и ниско строителство, както и с някои специфични работи, като следене на деформации, изготвяне на картографски материали в различни мащаби, в различни проекции и с различни точности.

Всичко това обаче са съпътстващи дейности, зависещи в огромна степен от състоянието на

националната

ни геодезическа

инфраструктура

Тя е изграждана от 30-те години на миналия век чрез триангулачни точки от различен клас та до наши дни. Първоначално от военния Географски институт, сгъстявана и надграждана от гражданските институции в държавата - ГУГК към МРРБ и Агенцията по геодезия, картография и кадастър в по-ново време.

През последните години обаче вече решително изоставаме от глобалните процеси в тази сфера. Съвременното определение за геодезията е, че тя е наука за измерване и картиране на земната повърхност, като определянето на гравитационното поле на Земята е също важна нейна задача. Изграждането на една нова, прецизна национална геодезическа инфраструктура, включваща точки с прецизно измерени коти, мрежа от непрекъснато работещи референтни станции (CORS Continuously Operating Reference Station), която позволява прецизно позициониране в реално време при кинематичен режим (RTK). Също така и доизгражданэето на държавната GPS мрежа, свързване на държавната нивелация с Единната европейска нивелачна мрежа EUVN и изграждане и възстановяване на мрежата от мареографни станции, които определят точното ниво на морското равнище.

Включването на страната в дейностите по определяне на европейския геоид също е една от задачите на съвременната геодезия, защото по този начин ще се осигури съвместимост на геодезическата основа на пространствените данни в рамките на ЕС. Когато всичко стане факт, това ще означава, че геодезията в България действително работи изцяло и пълноценно в полза на обществото.

Към момента кадастралната карта вече покрива над 96% от територията на страната. Това е огромен успех и той се случва именно в мандата на това правителство. Тази карта, за да бъде пълноценен помощник за планиране, за проектиране, за контрол на строителството на пътища, магистрали, железници и за много, много други неща, трябва да има и

вертикална

компонента,

което вече ще даде данни за релефа, надморската височина и всички други топографски елементи, включително пътищата, каналите, реките, елементите на националната електропреносна система и много други подробности.э

В тази връзка това, което предстои непосредствено да се направи в България, е изработването на единна електронна топографска карта. Агенцията по геодезия, картография и кадастър вече работи по договор с норвежката картографска агенция, която ще предостави свое ноу-хау, а от норвежката програма ще се ползват около 400 000 евро, с които ще се изработи единна топографска карта за една част от територията на страната в

Северозападна

България

Това, разбира се, ще е пилотен проект. После картата ще се прави за цялата страна. Разбира се, най-лесно би било този пилотен проект да се изработи за Добруджа, където релефът е равен. Но е избран Северозападът, защото там има разнообразен релеф, планини, гори, равнини и всякакви топографски елементи, а и целта на пилотния проект е страната да получи и проучи пълноценно норвежкото ноу-хау.

Валентин Йовев, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството:

Всичко, което си бяхме

поставили за цел през

2017 г., е постигнато

- Господин Йовев, защо е нужна нова единна топографска карта на страната в електронен вид?

- Първо, защото съществуващите топографски карти в мащаб 1:5000 са само на хартиен носител и са актуални към 1985 г. - най-новите от тях. Съвременните дистанционни методи за изработване включват комбинации от технологии – като почнете от космически снимки, аерофотограметрия, заснемане с дронове, точно позициониране с GPS технологии, изготвяне на прецизни летателни планове, заснемане на релеф под водни басейни и други.

Съвременната единна топографска карта 1:5000 ще включва

много повече

подробности,

отколкото са били възможни при сега съществуващите хартиени карти, които впрочем също са сканирани и са достъпни на сайта на агенцията. Дори тя да се дигитализира, точността ѝ ще бъде не по-малка от +/- 5 м. И ако релефът е относително устойчива величина във времето, то другите елементи се променят много по-често като например несъществуващи язовири, променени трасета на всякакви линейни обекти и др. Така че ползите от създаване на нова карта са много, но най-важното е геореферирането на всякакви пространствени данни, като ще се осигури съвместимост на тези данни в рамките на ЕС, а и поддържането им вече в актуално състояние ще бъде много по-лесно и своевременно.

- Какво предстои като работа по кадастрална карта и регистър?

- Самата кадастрална карта на България е все още далеч от съвършенството и по нея също ще се работи в течение на годините. Но важното е, че всичко, което си бяхме поставили за цел през 2017 г., с промени в няколко законодателни и други нормативни акта, вече е направено и се прилага на практика. През 2019 г. бяха приети окончателно промените в Закона за кадастъра и имотния регистър и в момента агенцията е един от отличниците по е-управление. Делегирани са законови права на правоспособните по кадастъра лица, което много облекчи обслужването, и то при силно увеличен граждански оборот, без да намалеят приходите в държавния бюджет от дейността на агенцията.

Сега кадастралната карта е много богата по съдържание, особено след като в нея бяха интегрирани данните от картите на възстановената земеделска собственост, а и данните за обектите от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие: плажовете, дюните, лиманите, брегоукрепителните и брегозащитните съоръжения, крайбрежни езера, лагуни, лимани, влажни зони и други. Предстои в бъдеще допълването ѝ с допълнителни данни, включително за подземната инфраструктура.

По повод появили се слухове, че специализираните карти по Българското Черноморие са с грешки, отговорно заявявам, че картите са верни, с вярно съдържание, като са заснети и нанесени дори душовете на плажовете. Друг е въпросът, че и тези карти, като всички други, трябва да се поддържат в актуално състояние. Затова съвместна междуведомствена работна група, председателствана от зам.-министъра на околната среда и водите Николай Кънчев и от мен с участието на експерти от всички заинтересовани министерства и ведомства, изготви наредба за поддържане на картите в актуално състояние

Съгласно закона ведомствата, общините, експлоатационните дружества и други юридически лица, съобразно характера на своите функции, организират набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни. Това ще създаде възможност за

допълване на

данните в

кадастралния

регистър

с цялата информация за имота от разрешаване на строителство, неговата реализация, въвеждане в експлоатация и всяко направено последващо изменение в имота.

Този многослоен кадастър ще е основа за всички проучвания за инвестиционни намерения, инвестиционно проектиране и инвестиции. Още повече, че електронната кадастрална карта показва данните в напълно реално време, тъй като тя се обновява непрекъснато, за разлика например от изображенията на “Гугъл” в street view. Ако трябва да бъда откровен, има какво да се желае от кадастъра и качествата и сигурността на неговата информационна система, за да се отговори в бъдеще на някои по-съвременни изисквания на имотния пазар. И ние определено ще работим в тази посока.

У нас например ресурсните права, системите за временно ползване на имоти от няколко собственици или попечителство над имоти в различни поземлени отношения са все още слабо развити. Когато обаче този вид отношения получат по-широко разпространение, кадастралната система ще трябва да отговори и на тези предизвикателства. Съществуват сложни сделки, които трудно може да се обслужат от сегашната кадастрална карта. Например арендните договори, по силата на които арендаторите получават земеделски субсидии, но собствеността върху имота не е тяхна, а на друго лице. Или други имоти, които са в сложни ипотечни взаимоотношения, концесионните отношения и т.н.

Основа за всички справки, но и ключ за свързване на данни от различни регистри за години напред ще остане идентификаторът на имота, който е уникален за страната ни. Така че пред Агенцията по геодезия, картография и кадастър предстоят много важни и отговорни реформи. А имайки предвид, че това е силно специализирана администрация, в която работят висококвалифицирани колеги - специалисти, аз не се съмнявам, че поставените цели и задачи ще бъдат изпълнени.

Правителството има силна воля за подкрепа на работата на тази агенция. Важно е да се отбележи и фактът, че всички приходи от нейната дейност подкрепят силно държавния бюджет.

Направените досега разходи по създаването на кадастралната карта и регистър вече се възстановяват и дори носят приходи в бюджета.

- Кога ще можем през кадастралния регистър да правим справки и в имотния?

- Крайно време е имотният регистър също да стане факт, защото сегашната персонална система на вписване първо противоречи на Закона за кадастъра и имотния регистър, подчертавам “имотния”, и не съответства на практиките в повечето европейски страни. Сегашното положение на персонални записи създава повече проблеми, отколкото решава. Разбира се, може да има и други мнения, аз все пак не съм юрист, но законът изисква да се създаде имотен регистър.

Най-четени

Нови трудности пред българите в Англия за статут

Нови трудности пред българите в Англия за статут

Българите, на които предстои да кандидатстват за статут на уседналост във Великобритания заради Брекзит, може да се сблъскат с някои трудности и забавяне на процедурата. Заради епидемията от коронавирус британското вътрешно министерство спира да приема документи по пощата, затваря центровете и телефонните линии за помощ

Идва ли краят на изнасянето от България?

Идва ли краят на изнасянето от България?

Никой не знае колко точно са българите по света Напускат мозъци, а внасяме смъртност - от страната излизат основно за учене и работа, а се връща възрастно поколение с пари Емигрантската вълна на българи като цяло е спряла и това е тренд отпреди епидемията. Това сочи анализ на учени под ръководството на проф

Италианският майстор на луксозни обувки Серджо Роси почина от COVID-19

Италианският майстор на луксозни обувки Серджо Роси почина от COVID-19

Италианският дизайнер на обувки Серджо Роси е починал, след като бе заразен с коронавируса, съобщиха Ройтерс и Франс прес. Роси, който бе на 85 години, е бил приет в болница в гр.Чезена, Централна Италия. Починал е в четвъртък, предава БТА. "Той бе сред създателите на района на висшата мода в обувките във Форли и Чезена в средата на двадесети век"

Стопани от Граф Игнатиево хвърлят готов разсад, страшното ще дойде лятото

Стопани от Граф Игнатиево хвърлят готов разсад, страшното ще дойде лятото

Разсад домати, краставици, пипер, патладжан и тиквички скубят от оранжериите си стопаните в Граф Игнатиево и го носят на боклука. Причината е, че е прораснал до коленете, тъй като не е имало къде да го пласират. Пазарът в селото, който се намира на Карловско шосе, е затворен заради пандемията. Някои земеделци са изхвърлили в казаните по 30-40

Саудитска Арабия разкритикува остро Русия за срива на цените на петрола

Саудитска Арабия разкритикува остро Русия за срива на цените на петрола

Саудитска Арабия днес разкритикува остро Русия, защото според нея хвърля върху кралството вината за срива на световните цени на енергоносителите, предаде Асошиейтед прес. Цените на петрола се сринаха след като държавите от ОПЕК+, включително Русия, в началото на март не успяха да се споразумеят за съкращаване на производството

Плевнелиев: След 2 седмици автомобилният сектор може да произвежда респиратори

Плевнелиев: След 2 седмици автомобилният сектор може да произвежда респиратори

София, Враца и Смолян ще са центровете, ако одобри правителството “Аутомотив Клъстер България” има готовност да започне производството на респиратори от висок клас, след като е влязъл в контакт с “Тесла” - компанията, която произвежда такива за американското правителство. “Свързахме се с тях и установихме, че има освободен патент

БДЖ наемат локомотиви за 3 г. срещу 25 млн. лева, за да не спират влакове

БДЖ наемат локомотиви за 3 г. срещу 25 млн. лева, за да не спират влакове

Пуснатата обществена поръчка е за 10 машини “БДЖ - Пътнически превози” иска да наеме 5 електрически магистрални локомотива с опция за още 5 допълнителни за срок от 24 месеца с възможност за удължаване с още година при необходимост. За целта холдингът е пуснал обществена поръчка с прогнозна стойност 25 688 200 лв. без ДДС

VIVACOM пусна видео уроци от учители с богат опит

VIVACOM пусна видео уроци от учители с богат опит

Проектът “Образование 4.0” на вестник “24 часа” и VIVACOM, който стартира през 2018 г., изведе темата за трансформацията на класната стая в синхрон с революцията в дигиталните технологии. Като част от инициативата беше популяризирано използването на облачни платформи за обучение и споделяне на ресурси

Хотелиер в Банско: Затворихме лифта и курорта навреме

Хотелиер в Банско: Затворихме лифта и курорта навреме

Чистя хотела и се приготвям за следващия сезон. За бизнеса в Банско е малко страшно, посочи англичанинът Джеймс Хюз, който от години има бизнес у нас. По думите му загубите са били големи и той като работодател не е успял да изплати всички заплати на персонала. „Загубихме половината резервации за лятото“, сподели още бизнесменът пред Би Ти Ви

Поръчките от чужбина за фирмите почнаха да падат

Поръчките от чужбина за фирмите почнаха да падат

През март са се свили с над 5% в сравнение с февруари Осигуреността на производството в българската промишленост с поръчки от чужбина е спаднала през март в сравнение с предишния месец с 5,1 процентни пункта. Това показват данните на НСИ за ключовите показатели на България, разпространени в понеделник

Най-коментирани

Над 100 идеи в "Да хакнем кризата" за 48 часа

Над 100 идеи в "Да хакнем кризата" за 48 часа

Шест проекта за социални иновации и за трансформация на пазара на труда са сред победителите в онлайн хекатона за справяне с последствията от Cоvid-19 "Да хакнем кризата", съобщиха от пресцентъра на социалното министерство. В състезанието са се включили 850 души, които за 48 часа са генерирали 111 идеи за преодоляване на кризата

Веригите: Карат ни да оскъпяваме хранителните стоки

Веригите: Карат ни да оскъпяваме хранителните стоки

Проект на постановление на Министерския съвет, представен ни от земеделското министерство, ни кара да оскъпяваме хранителните стоки. Това заявиха в свое становище от Сдружението за модерна търговия, в което членуват всички основни търговски вериги в България.   Според проекта в търговските вериги, продаващи храни

Тръмп подписа указ за добив на ресурси от Луната

Тръмп подписа указ за добив на ресурси от Луната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, подкрепящ усвояването на ресурсите на Луната и други небесни тела с търговска цел, предаде ТАСС, цитирана от БТА.  Според указа "американците трябва да имат право да провеждат търговски изследвания, добив и използване на ресурси в съответствие с приложимото законодателство", отбелязва ТАСС

Попадат ли служители на частни училища и детски градини в схемата 60/40?

Попадат ли служители на частни училища и детски градини в схемата 60/40?

Имате въпроси във връзка с мерките срещу коронавируса? Ще ги зададем на институциите. Имате сигнали за нарушение на карантината? Изпращайте ни ги на електронен адрес onlinevgb@gmail.com или на тел. 02 942 2680 в делничен ден от 10 до 18 часа Частните детски градини са и секторът, който отговаря на икономическа дейност 85

Инспекцията по труда: Не подписвайте за отказ от права въпреки извънредната ситуация

Инспекцията по труда: Не подписвайте за отказ от права въпреки извънредната ситуация

С 50 процента нараства броя на нарушенията на трудовото законодателство от началото на извънредното положение у нас. От Главната инспекция по труда са категорични, че работниците не могат да се изпращат в неплатен отпуск без тяхно съгласие. Над 600 са вече сигналите в трудовата инспекция, като една трета от тях са за неизплащане на заплати и

Германските влакове са по-точни по време на пандемията

Германските влакове са по-точни по време на пандемията

Липсата на пътници заради строгите изисквания за социална дистанция в Германия води до по-голяма точност на движението на влаковете, съобщава държавната железопътна компания, цитирана от ДПА. Дойче бан (Deutsche Bahn) уточни, че 82,4 процента от всички влакове на дълги разстояния са пристигали по разписание през март, предава БТА

Италианският майстор на луксозни обувки Серджо Роси почина от COVID-19

Италианският майстор на луксозни обувки Серджо Роси почина от COVID-19

Италианският дизайнер на обувки Серджо Роси е починал, след като бе заразен с коронавируса, съобщиха Ройтерс и Франс прес. Роси, който бе на 85 години, е бил приет в болница в гр.Чезена, Централна Италия. Починал е в четвъртък, предава БТА. "Той бе сред създателите на района на висшата мода в обувките във Форли и Чезена в средата на двадесети век"

50% от храните в магазините трябва да са български (Обзор)

50% от храните в магазините трябва да са български (Обзор)

Проект за постановление, пратен за обсъждане, изнерви пазара Производители подкрепят мярката От веригите предупреждават за дефицит и скок на цените Магазините за храни да заделят 50% от щандовете си за български стоки, предвижда проект за постановление на Министерския съвет. Идеята е изпратена за обсъждане до производители

Пандемията от коронавирус засегна 81% от работещите по света

Пандемията от коронавирус засегна 81% от работещите по света

Спирането на бизнеса и другите икономически мерки във връзка с разпространението на новия коронавирус са засегнали 2,7 милиарда работници по целия свят, сочи доклад, публикуван от Международната организация на труда (МОТ). През второто тримесечие на 2020 г. поради различни ограничения ще бъдат загубени общо 6,7% от работното време

Разсрочват всички кредити до 6 месеца без бързите заеми

Разсрочват всички кредити до 6 месеца без бързите заеми

Банките са готови с общите условия От 3 до 6 месеца кредитна ваканция и различни опции за облекчаване на връщането на взети заеми предлагат банките у нас. Мерките им вече са внесени в БНБ и се очаква общите правила да бъдат обявени до дни. Повечето банки обмислят временен мораториум за вноски от 3-6 месеца, но ще има опция за още

50% от храните в магазините трябва да са български (Обзор)

50% от храните в магазините трябва да са български (Обзор)

Проект за постановление, пратен за обсъждане, изнерви пазара Производители подкрепят мярката От веригите предупреждават за дефицит и скок на цените Магазините за храни да заделят 50% от щандовете си за български стоки, предвижда проект за постановление на Министерския съвет. Идеята е изпратена за обсъждане до производители

Пандемията от коронавирус засегна 81% от работещите по света

Пандемията от коронавирус засегна 81% от работещите по света

Спирането на бизнеса и другите икономически мерки във връзка с разпространението на новия коронавирус са засегнали 2,7 милиарда работници по целия свят, сочи доклад, публикуван от Международната организация на труда (МОТ). През второто тримесечие на 2020 г. поради различни ограничения ще бъдат загубени общо 6,7% от работното време

Разсрочват всички кредити до 6 месеца без бързите заеми

Разсрочват всички кредити до 6 месеца без бързите заеми

Банките са готови с общите условия От 3 до 6 месеца кредитна ваканция и различни опции за облекчаване на връщането на взети заеми предлагат банките у нас. Мерките им вече са внесени в БНБ и се очаква общите правила да бъдат обявени до дни. Повечето банки обмислят временен мораториум за вноски от 3-6 месеца, но ще има опция за още

До края на април тръгва помощта за хората и бизнеса през ББР (Обзор)

До края на април тръгва помощта за хората и бизнеса през ББР (Обзор)

ьДо края на април се очаква да тръгне отпускането на безлихвените кредити от 1500 лв. през Българската банка за развитие за хора, останали без работа заради извънредното положение. Мярката ще обхване всички засегнати от кризата след март. Ще може да се кандидатства до 3 пъти за 1500 лева, тоест ще бъдат покрити и трите месеца

"Луфтханза" закрива филиала "Джърмануингс"
заради пандемията

"Луфтханза" закрива филиала "Джърмануингс" заради пандемията

Водещата германска авиокомпания "Луфтханза" (Lufthansa) обяви днес, че значително ще свие флотилията си и ще закрие подразделението си "Джърмануингс" (Germanwings) като част от преструктуриране, продиктувано от пандемията от коронавируса, предаде ДПА. Синдикатите в бранша се опасяваха и от двете мерки

Испания разчита на безработни и чужденци за земеделието си

Испания разчита на безработни и чужденци за земеделието си

Испанското правителство ще подкрепя назначаването на безработни и чужденци за осигуряване на работна ръка за земеделието, след като епидемията от коронавирус доведе до затваряне на граници, предаде Франс прес. Министърът на земеделието Луис Планас посочи, че секторът се нуждае от 75 000 до 80 000 работници

Производители: Когато вносът и без това е затруднен, е редно да пуснем родното във веригите

Производители: Когато вносът и без това е затруднен, е редно да пуснем родното във веригите

Проект на постановление на Министерския съвет, представен ни от земеделското министерство, ни кара да оскъпяваме хранителните стоки. Това заявиха в свое становище от Сдружението за модерна търговия, в което членуват всички основни търговски вериги в България. Според проекта в търговските вериги, продаващи храни

Уволняват консула ни в Хага, събирал "такса коронавирус"

Уволняват консула ни в Хага, събирал "такса коронавирус"

По разпореждане на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева незабавно беше прекратена задграничната командировка на Свилен Илиев, завеждащ консулската служба в посолството ни в Хага, Кралство Нидерландия. Причината е, че той събира незаконно „такса“ коронавирус от посетителите в консулската служба на посолството: по пет евро

Турция поставя под контрол износа на лимони

Турция поставя под контрол износа на лимони

Турция поставя под контрол износа на лимони на фона на повишеното търсене на вътрешния пазар във връзка с пандемията от коронавируса, предаде в."Хюриет дейли нюз", като се позовава на официално съобщение, публикувано днес в турския Държавен вестник. Ограничителната мярка се въвежда от днес и ще бъде в сила до 31 август тази година

Еврокомисията ще предложи утре общи насоки за постепенно излизане от карантината

Еврокомисията ще предложи утре общи насоки за постепенно излизане от карантината

Европейската комисия съобщи, че ще предложи утре общи насоки за постепенно излизане от карантината, наложена в държавите от ЕС заради епидемията от COVID-19, предаде БТА. Комисията ще представи своето виждане как държавите от ЕС могат съгласувано да приложат в подходящия момент насоките за излизане от карантината и за прекратяване останалите мерки