Бизнесът приема само някои от промените в бюджета

  • 0
authorАвтор: 24 часа

Бизнесът приема само някои от промените в бюджета

Тристранката

Българската стопанска камара приема само някои от промените в бюджета, които се разглеждат днес на тристранката. това личи от разпространено днес становище на БСК.

Организацията се въздържа от подкрепа за промените в Закона за бюджета на НЗОК, приема само задържането на тавана на осигурителните вноски на 3000 лв. от промените в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, а за промените в Закона за бюджета за 2021 г. иска още пояснения, се посачва в становището на камарата. 

Вижте цялото становище: 

Предвид насроченото за 26 юли 2021 г. заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, приложено представям становището на Българска стопанска камара по законопроектите, включени за обсъждане в дневния ред.
I. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
Не става ясна необходимостта от приемане на предлагания проект на закон, доколкото § 1. (1) на Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. предвижда, че: „Преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи може да се ползва като източник за допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи и предоставени трансфери по бюджета на НЗОК по решение на Надзорния съвет на НЗОК.“ Липсва анализ на изпълнението на бюджета по отделни пера и обосновка за кои дейности има нужда от допълнително финансиране.
С оглед на горното се въздържаме от подкрепа.
II. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Подкрепяме избрания подход за увеличаване на размера на пенсиите, доколкото се увеличава ролята на приноса на лицето към осигурителната система. Разбираме мотивите на Министерството на труда и социалната политика, но отчитаме и несигурността на ситуацията в момента: предстоящо сформиране на редовен кабинет и липса на ясна визия на политическите партии по отношение на актуализиране на размера на пенсиите, съществува разминаване с предвижданията в областта на пенсионната политика, заложени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2021-2023 и Конвергентната програма от м. април 2021 г.
Смятаме, че подобни предложения следва да се разглеждат в рамките на бюджетната процедура за 2022 г., в рамките на която да са ясни и параметрите на очаквания максималния осигурителен доход, размерът на осигурителните вноски, както и този на данъните ставки. Необходима е и актуализирана средносрочна бюджетна прогноза, с която да се осигурят бюджетните приходи през следващите 3-5 години, както и възможностите да се покриват допълнителните социални плащания в размер на 1.8 млрд. лева, като едновременно с това се осигури прогнозираното намаляване на бюджетния дефицит.
Предлагаме да се обмисли възможността за плавно стъпаловидно увеличаване на коефициента всяка година, до достигането му до определен размер, съобразно възможностите на бюджета и след представяне на разчети на НОИ. Подобна стъпка може да е увеличаване на коефициента от от 1.2 през 2021 г. на 1.25 през 2022 г., 1.30 през 2023 и пр. По този начин ще се осигури предвидимост за осигурените лица и няма да се оказва прекомерен натиск върху бюджета. Трябва да се оцени и въздействието на тази промяна при лица работили при първа и втора категория труд, чиито стаж се преизислява към трета категория, и би представлявало непропорционално голяма тежест на стажа при вдигане на коефициента и съответно необосновано голямо увеличение на пенсията.
Предлаганото увеличение за максималния размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст (ОСВ) амортизира достигнатите съотношения спрямо социалната пенсия за старост, минималната пенсия за ОСВ, и средната работна заплата (1500 лв. към м. март 2021 г.). По такъв начин допълнително намалява мотивацията за осигуряване върху реалния размер на осигурителния доход при лицата с по-високи трудови възнаграждения, разкъсва се връзката между осигурителния принос на осигурените лица и размера на получаваните и новоотпуснати минимални пенсии, намалява общото доверие и привлекателност на осигурителната система и нарастват стимулите за полагане на недеклариран труд.
В тази връзка следва да се оцени възможността за увеличаване на максималния размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях, от 1440 лв. на 1600 лв, ръст от 11,11 %, който е 2 процентни пункта, съответно 4 процентни пункта по-нисък от предвиденото нарастване на минимална пенсия за ОСВ и социална пенсия за старост.
Подкрепяме запазването на тавана за максимални осигурителен доход на 3 000 лв., запазване размерите на осигурителните вноски, респ. нулевия размер на вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”.
Следва да се има предвид, че ниското равнище на разходи за публични пенсии от 8,3 % от БВП, при средното за ЕС 11,6 % се дължи преди всичко на приблизително изравненото съотношение на броя на осигурените лица на условно пълно работно време спрямо броя на пенсионерите. За сравнение, до 1990 г. това съотношение в България надхвърляше 2,5 към 1. Този проблем обаче, не трябва да води до натоварване на бизнеса и на лицата, които се осигуряват, с прекомерна тежест, защото това стимулира миграция на активното население и нарушава конкурентоспособността на икономиката.
III. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г.
1. Предвид продължаващата пандемия от предизвикана от разпространението на COVID-19 и необходимостта от обезпечаване на средства за фискален отговор на предизвикателствата, свързани с нейното овладяване, Българска стопанска камара споделя виждането за необходимост от актуализация на държавния бюджет. В тази връзка изразяваме принципна подкрепа на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г.
Мотивите ни за това са:
необходимостта от подготовка на здравната система за следваща вълна на COVID;
необходимостта от продължаване на подкрепата за българския бизнес с оглед възстановяването на пострадалите отрасли от досегашните вълни на пандемията и противодействие на негативните ефекти върху българските фирми от потенциална следваща вълна;
ограничаване на размера на допълнителните възнаграждения за служителите на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за ограничаване на разходите на ведомства, предвид необходимостта от плащанията по влезли в сила съдебни решения, по които КЕВР е осъдена да заплати суми в големи размери, надхвърлящи 1,7 пъти утвърдените разходи по бюджета на комисията за 2021 г. Вярваме, че този принцип следва да бъде по-широко прилаган и по отношение на други държавни структури.

2. Предвидените 400 млн. лв. разходи за подпомагане на бизнеса и програми за заетост, са определени единствено за подпомагане на заетостта и дофинансиране на т.нар. мярка „60/40“ до края на годината. Безспорно, подкрепа за заетостта е нужна и приветстваме това решение.
3. Буди безпокойство липсата на предвидени средства, скоито да бъдат компенсирани търговци, чиято дейност би могла да бъде преустановена или ограничена при евентуална четвърта вълна от Covid-19 и налагане на нови ограничителни мерки. Това би препятствало възможността програмата, изпълнявана от НАП за компенсиране на търговците чрез подкрепа за оборотен капитал, да бъде активирана отново. В тази връзка, разчитаме на разяснение в рамките на заседанието по отношение на възможностите за финансиране на подобна схема от други източници. Подчертаваме, че в случай на принудително ограничаване на дейността на фирмите не може да се очаква от тях да кандидатстват за кредити.
4. Подкрепяме предвиждането на 30 млн. лв., предвидени за подпомагане на въздушните превозвачи.
5. Изразяваме резерви по отношение на предвидените 53,4 милиона лева за увеличение на разходите за персонал на МВР, ГДИН и ГДО. Необходимостта от предоставянето им е бланкетно обоснована. Поддържаме многократно изразяваната в годините назад позиция, че предоставянето на допълнителни средства трябва да става на база индикатори за ефективност. Постоянното увеличаване на разходите за персонал (изпреварващо повишаване на заплатите) в публичния сектор не трябва да намалява конкурентоспособността на частния бизнес (и да оказва непрекъснат непланиран натиск върху неговите издръжки) и следва да се извършва след подробна и конкретна аргументация.
И към момента рзходите за персонал в МВР са най-високи, като надхвърлят 1,8 мрд. лева, следвани от Министерство на отбраната с над 1, 2 млрд. лв., а България отделя най-висок дял в ЕС спрямо БВП за обществен ред и сигурност – 2,8 %1
С оглед на горното предлагаме мотивите към Законопроекта да бъдат допълнени с обосновка за необходимостта от увеличаването на разходите за персонал на МВР, ГДИН и ГДО, анализ как това ще подобри ефективността на тези структури спрямо сценария без такова допълнително финансиране, както и към кои области на политика/бюджетни програми се отнасят тези допълнителни разходи.
6. Смятаме, че с оглед по-голяма прозрачност и предвидимост, предвидените в мотивите на законопрокта индикативно разпределение на суми, предвидени за Министерство на труда и социалната политика следва да намери отражение и в проекта на бюджет. По този начин ще се учвеличи и контролът и отчетността на разходваните средства.
7. По отношение на увеличения размер на вноската на Република България към в общия бюджет на ЕС, свързан с регламента относно резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит, бихме искали да получим актуална информация за предприетите действия от българската администрация за участие на български компании като бенефициенти по този инструмент.

Най-четени

"Шпигел": Ако приеме София в еврозоната, ЕС ще си създаде още един проблем

"Шпигел": Ако приеме София в еврозоната, ЕС ще си създаде още един проблем

Изглежда, че Европейският съюз е в опасност да си създаде още един проблем, сякаш нищо не е научил от кризата на еврото." Това пише германското списание "Шпигел" в коментар под заглавие "Спорно приемане в еврозоната: Нарастват притесненията, докато България се подготвя за присъединяване към еврото", цитиран от "Дневник"

Мика Зайкова: Не харесвам Николай Василев. Той е корумпиран

Мика Зайкова: Не харесвам Николай Василев. Той е корумпиран

„Честно казано, не харесвах първия министър-председател, предложен от ИТН. Да, не харесвам Ники Василев. Това, че знае седем езика, не значи, че не е корумпиран. Отдавна съм на терен и 30 години се бутам в политиката. От 2004 г., когато той беше три пъти министър, започнаха да действат предприсъединителните фондове

Жената и децата на шефа на НАП заплашени от бизнесмен

Жената и децата на шефа на НАП заплашени от бизнесмен

Бившият служебен министър Асен Василев разкри, че шефът на Националната агенция по приходите Румен Спецов е получил заплахи за живота на жена си и децата си. Те са били от български бизнесмен, чиито фирми в миналото никога не са проверявани. За заплахите са били информирани ДАНС и международните партньорски служби

Раздвижиха работата по "Хемус", пускат парите за отчуждаване за 52 км

Раздвижиха работата по "Хемус", пускат парите за отчуждаване за 52 км

Скоро ще има разрешителни за участъците до Павликени Работата по магистрала “Хемус” не е спряла съвсем - миналата седмица с решение на служебния кабинет са отпуснати парите за изплащане на отчуждаванията по лот 4 и до месец - месец и половина те ще бъдат платени на собствениците на земи по трасето. Това съобщи пред журналисти зам

Рашков: Разследваме престъления за милиарди на АМ "Хемус"

Рашков: Разследваме престъления за милиарди на АМ "Хемус"

Разследваме престъпления за милиарди, съобщи вицепремиерът и вътрешен министър Бойко Рашков, след като връчи на олимпийската ни шампионка по карате Ивет Горанова договора за назначаването й като инструктор в Академията на МВР. Като пример за престъпленията, които се разследват, вицепремиерът посочи строежа на автомагирстрала "Хемус"

Николай Василев с 4 критики за начина на увеличение на пенсиите

Николай Василев с 4 критики за начина на увеличение на пенсиите

Ако правителството, предложено от Слави Трифонов на 12 юли, се беше състояло, ви гарантирам едно, че то щеше да бъде по-модерно, по-реформаторско, щеше да работи по-бързо и нямаше да предложи актуализация на бюджета през тази година. Това заяви в предаването Панорама по БНТ бившият вицепремиер Николай Василев

Полша отказва да затвори мина за въглища, плаща на ЕК 500 000 евро на ден

Полша отказва да затвори мина за въглища, плаща на ЕК 500 000 евро на ден

Полша ще плаща всеки ден глоба от 500 000 евро на Еврокомисията заради това, че продължава да добива въглища в мината “Туров” в близост до чешката и германската граница, постанови Върховният съд на Европа, съобщи Ройтерс. До решението се стигна, след като Чехия каза, че спорната мина уврежда околната среда през границата

Димитър Манолов от КТ "Подкрепа": Неизбежно е токът за битa да поскъпне

Димитър Манолов от КТ "Подкрепа": Неизбежно е токът за битa да поскъпне

"КЕВР може да бъде принуден да вдигне цената на електроенергията още през януари", подчерта Димитър Манолов “Много отдавна предупреждавахме, че заради високите цени на електроенергията, малките бизнеси след няколко месеца ще бъдат принудени да обявят фалит. Европейският съюз продължава ритуалното си самоубийство

Гълъб Донев: Повишението на пенсиите е трайна мярка

Гълъб Донев: Повишението на пенсиите е трайна мярка

Списък за уволнения в държавата няма, не съм виждал и за първи път чувам да има Промените, свързани с увеличението на пенсиите и антикризиснте мерки, които прие с актуализацията на бюджета в последните си дни парламентът, не са предизборен ход, а трайна  мярка, заяви в "Панорама" вицепремиерът и министър на труда и социалната политика  Гълъб Донев

Емил Хърсев: Някой ще иска непрекъснато пари наготово, но бизнесът не може да е на хранилка - той храни държавата

Емил Хърсев: Някой ще иска непрекъснато пари наготово, но бизнесът не може да е на хранилка - той храни държавата

Които правят сметките, че без държавна субсидия трябва да затварят, това просто не е вярно, казва финансистът До 31 декември при избори на 14 ноември парламентът може да приеме бюджет за догодина - През миналата седмица двама българи на високи позиции бяха обвинени от Световната банка - визирам Кристалина Георгиева и Симеон Дянков

Най-коментирани

Кристалина Георгиева отрича да е оказвала натиск за доклад на Световната банка за Китай

Кристалина Георгиева отрича да е оказвала натиск за доклад на Световната банка за Китай

Изпълнителният директор на МВФ Кристалина Георгиева отрече вчера твърденията, че е оказвала натиск на служители на Световната банка да променят данни в доклад в полза на Китай по времето, когато е била главен изпълнителен директор на Световната банка, след като бордът на директорите на МВФ започна разследване по случая, предаде Ройтерс

Газът мина 80 лв. за октомври, увеличението е 15,68% за месец

Газът мина 80 лв. за октомври, увеличението е 15,68% за месец

За година поскъпването е 224,75 на сто 80,28 лв. за мегаватчас е цената на природния газ, поискана от “Булгаргаз” и одобрена от експертите на КЕВР, става ясно от доклада им. Това е с 15,68% повече от тази за септември, която е 69,40 лв. На 11 август газовата компания обяви прогноза за октомврийската цена от 69,76 лв

Евростат: Българите имат прекалено малко леки коли

Евростат: Българите имат прекалено малко леки коли

Само у нас спад на регистрираните автомобили между 2015 и 2019 г. България е сред страните, в които има най-малко пътнически автомобили в Европа. За 2019 г. у нас е имало 407 леки коли на 1000 души, показва статистика на Евростат. С по-малко автомобили са само Унгария (390), Латвия (381) и Румъния (357)

Мика Зайкова: Не харесвам Николай Василев. Той е корумпиран

Мика Зайкова: Не харесвам Николай Василев. Той е корумпиран

„Честно казано, не харесвах първия министър-председател, предложен от ИТН. Да, не харесвам Ники Василев. Това, че знае седем езика, не значи, че не е корумпиран. Отдавна съм на терен и 30 години се бутам в политиката. От 2004 г., когато той беше три пъти министър, започнаха да действат предприсъединителните фондове

Димитър Манолов от КТ "Подкрепа": Неизбежно е токът за битa да поскъпне

Димитър Манолов от КТ "Подкрепа": Неизбежно е токът за битa да поскъпне

"КЕВР може да бъде принуден да вдигне цената на електроенергията още през януари", подчерта Димитър Манолов “Много отдавна предупреждавахме, че заради високите цени на електроенергията, малките бизнеси след няколко месеца ще бъдат принудени да обявят фалит. Европейският съюз продължава ритуалното си самоубийство

50 хил. земеделци ще бъдат подкрепени със 70 млн. лв. от земеделското министерство в кризата

50 хил. земеделци ще бъдат подкрепени със 70 млн. лв. от земеделското министерство в кризата

Близо 50 хиляди стопани от секторите „Животновъдство“, „Растениевъдство“ и „Пчеларство“ ще бъдат подкрепени със 70 млн. лева. Това заяви министърът на земеделието  Христо Бозуков по време на съвместно видеоконферентно заседание на Консултативен съвет по животновъдство и Консултативен съвет по овощарство и зеленчукопроизводство

Раздават 70 млн. лева на 50 000 земеделци заради COVID кризата

Раздават 70 млн. лева на 50 000 земеделци заради COVID кризата

50 хиляди земеделци ще получат 70 милиона лева помощи от държавата, за да преодолеят икономическите последици от COVID кризата, съобщиха от Нова тв. По предложение на земеделското министерство 35 млн. лева ще бъдат насочени в животновъдството, като с тях ще бъдат подкрепени близо 20 хиляди фермери. Пчеларите ще получат 5 млн. лева, а около 30 млн

Лондонско издание иска оставката на Кристалина Георгиева

Лондонско издание иска оставката на Кристалина Георгиева

Списание "Икономист" призова управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева да се оттегли от поста заради ролята й в свързан с Китай скандал за манипулиране на данни, докато още е била в Световната банка. Според изданието този скандал е подкопал надеждността на МВФ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА

Никола Янков: Вдигането на пенсиите може да ни попречи за еврозоната

Никола Янков: Вдигането на пенсиите може да ни попречи за еврозоната

Повишаването на пенсиите няма да се отрази на инфлацията в България, но ще има дългосрочен ефект върху амбициите на страната да влезе в еврозоната, защото води до ръст на дефицита. Това каза Никола Янков, управляващ партньор в Expat capital, в студиото на „Светът е бизнес“ с водещ на Ивайло Лаков по Блумбърг тв

НАП не откри 216 млн. лв. кеш във фирмите, собственици си купували скъпи коли

НАП не откри 216 млн. лв. кеш във фирмите, собственици си купували скъпи коли

Само в 33 дружества липсват 28 милиона Проверки на място в над 2100 фирми за нелогично високи касови наличности извършва Националната агенция за приходите. В годишните си финансови отчети за 2019 г. те са посочили, че държат в брой над 100 хил. лева. След като преброяват, описват и сравняват сумите в касата с посочените в счетоводните отчети

Лондонско издание иска оставката на Кристалина Георгиева

Лондонско издание иска оставката на Кристалина Георгиева

Списание "Икономист" призова управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева да се оттегли от поста заради ролята й в свързан с Китай скандал за манипулиране на данни, докато още е била в Световната банка. Според изданието този скандал е подкопал надеждността на МВФ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА

Никола Янков: Вдигането на пенсиите може да ни попречи за еврозоната

Никола Янков: Вдигането на пенсиите може да ни попречи за еврозоната

Повишаването на пенсиите няма да се отрази на инфлацията в България, но ще има дългосрочен ефект върху амбициите на страната да влезе в еврозоната, защото води до ръст на дефицита. Това каза Никола Янков, управляващ партньор в Expat capital, в студиото на „Светът е бизнес“ с водещ на Ивайло Лаков по Блумбърг тв

НАП не откри 216 млн. лв. кеш във фирмите, собственици си купували скъпи коли

НАП не откри 216 млн. лв. кеш във фирмите, собственици си купували скъпи коли

Само в 33 дружества липсват 28 милиона Проверки на място в над 2100 фирми за нелогично високи касови наличности извършва Националната агенция за приходите. В годишните си финансови отчети за 2019 г. те са посочили, че държат в брой над 100 хил. лева. След като преброяват, описват и сравняват сумите в касата с посочените в счетоводните отчети

Билетите за влак ще поскъпнат, но само с инфлацията

Билетите за влак ще поскъпнат, но само с инфлацията

470 влака са на ток, чиято цена от 110 се качи до 250 лв. за мегаватчас Билетите за влаковете ще поскъпнат, но само с индекса на инфлацията. За последните 12 месеца тя е 3,7 на сто, показват данните на Националния статистически институт. От БДЖ уточниха, че само за такова увеличение са говорили с новия служебен министър на транспорта Христо

От ноември – помощ за бизнеса, загубил от скъпия ток, по 60/40

От ноември – помощ за бизнеса, загубил от скъпия ток, по 60/40

Предлагат за домакинствата да останат енергийните помощи, но с промяна на подоходните критерии, за да се включат повече хора, обмисля работна група, която работи по мерките От ноември бизнесът да получава помощ заради шоковите цени на тока - това планира работната група, която се труди по мерките, научи “24 часа”

Евростат: Българите сред последните в ЕС по работа от вкъщи

Евростат: Българите сред последните в ЕС по работа от вкъщи

Повече хора са започнали да работят от вкъщи след въвеждането на мерките за социално дистанциране в отговор на пандемията от Ковид-19. През 2020 година 12 процента от заетите на възраст 20-64 години в ЕС обикновено са работили от вкъщи, докато през последното десетилетие този дял бе останал непроменен на равнище около 5 или 6 процента

Българските сезонни работници във Франция все по-често заминават без посредници

Българските сезонни работници във Франция все по-често заминават без посредници

Българските сезонни работници в селското стопанство във Франция все по-често се наемат директно от местни работодатели, което ограничава възможностите за контрол на Инспекцията по труда у нас, съобщиха от ИА "Главна инспекция по труда". Използваните в редки случаи фирми посредници или предприятия, осигуряващи временна работа

ЕК очаква България правилно да прилага правилата за търговия
с минерална вода

ЕК очаква България правилно да прилага правилата за търговия с минерална вода

Европейската комисия съобщи, че изпраща мотивирано становище до България за неспазване на пазарните изисквания на ЕС за естествените минерални и изворни води. Българското законодателство не забранява естествени минерални води и изворни води, с произход от един и същ извор, да бъдат продавани с повече от едно търговско описание

СЗО: Въздухът по света е по-замърсен, отколкото се предполагаше

СЗО: Въздухът по света е по-замърсен, отколкото се предполагаше

Замърсяването на въздуха по света е по-сериозно, отколкото се предполагаше. Предупреждението отправи Световната здравна организация (СЗО), като обяви намаляване на безопасните норми на основните замърсители като азотен диоксид. По изчисления на организацията около 7 млн. души годишно умират преждевременно от болести, свързани с мръсния въздух

ДАНС от сутринта в КЕВР и в борсата, снимат им документи

ДАНС от сутринта в КЕВР и в борсата, снимат им документи

От сутринта служители на ДАНС са в Комисията за енергийно и водно регулиране, но не са нахлула. Те искали документи, а от КЕВР им ги снимали. Агентите и в момента са в енергийния регулатор, тъй като документацията, която им приготвят, не била в малко количество. От КЕВР заявиха, че в комиисията е спокойно, няма напрежение