Списъкът за финансиране ще бъде записан в закона за държавния бюджет и става задължителен

Кметове, които не са успели заради краткия срок, ще влязат  в списъка до 1 март 2024

Авансово плащане може само до 20% и при сключен договор, има лимити за размера на финансирането в зависимост от големината на населените места

До късния следобед на днешния ден проекти са подали 255 общини и са събрани 777 проекта с искане за финансиране, съобщиха от финансовото министерство. Всички кметове са получили писмо-поканада направят това, за да си осигурят бюджетни пари за тях.
Финансовият министър Асен Василев обяви още на 17 ноември, че след постигането на споразумение с партиите, този списък ще бъде допълван между първо и второ четене на Закона за държавния бюджет.
Ако и тогава има кметове, които не са успели да го направят или не са запълнили лимита си , те ще имат възможност да подават допълнителни проекти до 1 март 2024 г, за да бъдат предложени на Народното събрание за изменение в списъка.
В този случай, промените в обхвата на проектите ще се внесат за приемане с Решение на Народното събрание. Предвижда се крайният срок за изпълнение да е тригодишен, т.е. те да бъдат финализирани до 31 декември 2026 година.
Съобщението на финансовото министерство е в отговор и на опасенията на лидера на социалистите Корнелия Нинова, която обяви в парламента, че заради краткия срок, общините няма да успеят с попълването на заявките си и дори добави, че ще има такива, коитоще останат без ток, вода и детски градини.
В програмата за финансиране на инвестиционни проекти на общините, за която има заделени 1 милиард лева, има ясно разпределение на проектите между всички 265 общини по критерии, които ще бъдат записани и в закона за бюджета, уточняват от финансите.
Броят на проектите, които всяка община може да заяви за финансиране със средства от Националната инвестиционна програма, няма да бъде ограничен. В зависимост от категорията на общината са определени максимални прагове на стойностите, в рамките на които следва да са проектите за съответните общини: за общини с категория 1 – до 50 млн. лв.; за общини с категория 2 – до 30 млн. лв.; за общини с категория 3 – до 15 млн. лв.; за общини с категория 4 – до 10 млн. лв. и за общини с категория 5 – до 6 млн. лв. За общините с население по данни на НСИ над 180 000 души общата стойност на проектите ще е до 100 млн. лв.
По програмата могат да се финансират проекти за основен ремонт и реконструкция на улици и общински пътища, основен ремонт, реконструкция и изграждане на ВиК системи и съоръжения публична общинска собственост, основен ремонт и реконструкция на сгради публична общинска собственост, в т.ч. в които се осъществяват дейности в областта на културата, с изключение на обекти, представляващи недвижими културни ценности, благоустройствени дейности в населените места и за проектиране.
Критериите и изискванията към общините ще са да има издадено валидно разрешение за строеж или на виза за проектиране за обекта (при финансиране на проектиране). Няма да се допуска финансиране за дейности, извършени преди сключване на споразумението за финансиране на съответните проекти, както и двойно финансиране на предложените обекти. Няма да може да се плаща за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация. Не може да се финансират проекти, които са допустими за финансиране по програми и механизми на Европейския съюз и по международни програми и договори, както и по други национални програми, като например Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища, Програмата за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти и други, освен в случаите, когато проектът на общината не е допуснат до финансиране по съответните програми.
Проектите ще се финансират на базата на сключено споразумение между министъра на регионалното развитие и благоустройството и кмета на съответната община. Допуска се авансово плащане в размер до 20 на сто от стойността на проекта, само при сключен договор с изпълнител и предоставено обезпечение от страна на изпълнителя към общината, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Междинни плащания по проектите ще се правят текущо на база на фактически извършени разходи. Цялата документация по проектите, включително фактурите, ще се подават в ИСУН, която ще бъде използвана и за наблюдение на изпълнението.
По програмата ще се допускат проектни предложения с по-висока стойност от заложените параметри, ако средствата на максимално допустимите, се осигуряват като съфинансиране от страна на общината. В такива случаи при сключване на споразуменията ще следва да докаже наличието на възможност за съфинансиране.
Преценката за това, кои са приоритетните за дадена община проекти, ще зависи от кмета на съответната община.