Министерството на финансите преотвори емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с оригинален матуритет от 10,5-години, деноминирана в лева, с падеж 27.07.2026 година, съобщиха от МФ.

На проведения аукцион бяха пласирани ДЦК за 102,75 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 4,01 %. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 90,27 %, следвани от застрахователни дружества – 3,89 %, пенсионни фондове – 2,92 %, гаранционните фондове – 1,95 % и други 0,97 %.

Общият размер на подадените поръчки достигна 156 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 0,78. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 221 базисни точки. Резултатите от проведения аукцион отразяват силната волатилност на финансовите пазари в Европа и в световен мащаб, продължаващата ясно изразена тенденция за покачване на цената на дълговото финансиране и ограниченията пред неговото осигуряване.

Министерството на финансите отменя публикувания на 13.09.2022 г. емисионен календар, като ще продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, имайки предвид пазарното състояние както на вътрешния, така и на международните капиталови пазари, съобразно необходимостта от дългово финансиране, завършва съобщението.