Комисията по земеделието, храните и горите отхвърли на първо четене Законопроекта за държавния бюджет за 2024 г., внесен от Министерски съвет на 24 ноември 2023 г.

"Както през настоящата, така и през следващата бюджетна година политиката в аграрния сектор е съобразена с приоритетите и целите на националната програма за развитие, което идентифицира приоритетите за устойчиво селско стопанство", посочи Аделина Стоянова, директор на дирекция "Директни плащания" в Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Тя допълни, че министерството ще осъществява политиката в аграрния сектор с насочване на дейността си към повишаване на конкурентоспособността, разширяване на експортния капацитет на българското селско стопанство, осъществяване на единен контрол по хранителната верига, разнообразяване на икономиката и подобряване на живота в селските райони и създаване на условия за устойчиво развитие на рибарския и горския сектор.

През 2024 г. МЗХ ще работи в три области на политики, съобразени с управленските приоритети на страната.

За 2024 г. по бюджета на МЗХ са планирани приходи в размер на 204 млн. лева, което е увеличение с 30 млн. лева спрямо 2023 г. Това увеличение отразява ефекта от инфлацията върху арендите.

По разходната част за МЗХ са заложени 303 700 000 лева разходи, разпределени в трите области на политика и подпомагащата програма "Администрация".

За политика в областта на земеделието и селските райони разчетът е в размер на 234 млн. лева, за политиката в рибарството и аквакултурите - 7 млн. лева, за съхраняване и увеличаване на горите и дивеча - 40 млн. лева, по бюджетна програма "Администрация" - 21 900 000 лева.

Разходната страна е разпределена по основни показатели: персонал; издръжка и други текущи разходи, в това число субсидии за нефинансови предприятия. В разчетите за 2024 г. по бюджета на МЗХ не се предвиждат капиталови разходи.

По отношение на разходите за персонал -те ще са увеличени с 22 млн. лева спрямо 2023 г. В тази сума са включени 19 200 000 лева, представляващи увеличеният размер на заплатите на служителите от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), считано от 1 август 2023 г.

Предвидени са средства за изменение на минималната работна заплата от 780 на 933 лева. Средствата са в размер на 1 400 000 лева, като те ще бъдат насочени основно към Изпълнителна агенция "Борба с градушките", предаде БТА.

Предвидено е също увеличение на средствата за персонал по бюджета на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове" с 1 400 000 лева.

МЗХ предлага увеличение по отношение на възнагражденията на персонала 20 процента за структурите, които през настоящата година не са получили увеличение (областни дирекции по земеделие, Национална служба по съвети в земеделието, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Изпълнителна агенция по лозата и виното, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и Център за оценка на риска по хранителната верига); 30 процента за Изпълнителна агенция "Борба с градушките", с което ще бъде достигнат нетен доход на ракетострелците 1100 лева, а на експертния състав от физици и метеоролози - 1500 лева (за целта са необходими 4 900 000 лева); 10 процента на годишна база за БАБХ и ИАГ, което се равнява на 11 600 000 лева.

Общият размер на допълнително необходимите средства за 2024 г. са в размер на 22 млн. лева.

По отношение на разходите за издръжка и други текущи разходи разчетът е 88 700 000 лева, в това число 29 300 000 лева субсидии към "Напоителни системи" за осъществяване на дейността по защита от вредното въздействие на водите.

Средствата на МЗХ по капиталовата програма са 8 млн. лева. Те са по направления рехабилитация на хидромелиоративната инфраструктура и придобиване на специализирано и друго оборудване за контролните агенции от състава на министерството.

В централния бюджет е заложен и проект за дигитализация на процесите "От фермата до трапезата" с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост с годишно плащане за 2024 г. 3 млн. лева.

По отношение на бюджетното взаимоотношение с централен бюджет то е разчетено в размер на 99 400 000 лева, като чрез него ще се финансира дейността на МЗХ в разходната част.

В рамките на трансферите, разчетени по бюджета на МЗХ, са заложени трансферите към Селскостопанска академия (ССА) в размер на 53 900 000 лева в качеството ѝ на национална автономна организация в областта на аграрната наука. В разходите по области на политики са посочени допълнителни средства в размер на 3 млн. лева, които да послужат за увеличение на работните заплати в ССА през 2024 г.

Трансферите за средства от Европейския съюз по бюджета на МЗХ са 20 700 000 лева. Те представляват основно национално съфинансиране към многогодишните програми за ликвидиране, надзор и контрол на болестите по животните и зоонозите в България. Включени са и разчети по регламенти за спешни мерки на Еврокомисията.

В бюджета са заложени и допълнителни средства за противоградова защита в размер на 7 млн. лева на годишна база, както и за ремонт, превенция и предотвратяване на рискови ситуации при възникване на бедствия и аварии на язовирите в размер на 10 млн. лева.

Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" Георги Тахов посочи, че в бюджета на Фонда за 2024 г. приходите се запазват както тази година – 3 млн. лева.

По отношение на разходите за персонал са предвидени 58,1 млн. лева, което е завишение в размер на 300 000 лева. То се основава на увеличението на минималната работна заплата и минималния осигурителен праг. "Необходимо е да се заложат допълнителни 10 процента за служителите на Фонда. Смятаме, че ако постигнем това, ще създадем условия за мотивация на персонала, преодоляване на неравенствата, възнаграждението на служителите ще съответства на отговорностите и задълженията им", коментира Тахов.

За издръжка са предвидени 20,4 млн. лева, като от Фонда настояват да бъдат заложени допълнителни 4 млн. лева. По думите на Тахов след направен анализ на разходите им за издръжка през последните 3 години се установява необходимостта от допълнителни 7 млн. лева, но 3 от тях са осигурили за сметка на намаления на други разходи.

В разходите за субсидии е заложена сума в размер на 450 млн. лева. Тя е за всички действащи в момента държавни помощи, които са нотифицирани, и са със срок на действие до 2029 г. Те са със завишени бюджети, като са взети предвид реални инфлационни процеси през последните години.

Разходите за ДДС на общини по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 са в размер на 43 млн. лева.

През следващата година се запазва и финансирането в частта на краткосрочните кредити, които са в размер на 30 млн. лева и инвестиционното кредитиране – 90 млн. лева.

По отношение на средствата от Европейския съюз през 2024 г. са предвидени плащания в размер на 3 209 290 000 лева, от които 1 310 081 000 лева са разходи, включващи 441,12 млн. лева субсидии по различни мерки с характер на текущи разходи, 173,24 млн. лева за придобиване на дълготрайни активи от бюджетни предприятия.

Прогнозните плащания за 2025 г. са в размер на 3 894 810 000 лева, от които 2 053 092 000 са разходи, а през 2026 г. ще бъдат съответно 3 190 000 000 лева, от които 1 319 098 000 лева са разходи. Или трансферите от национален бюджет са в размер на 792,43 млн. лева за 2025-2026 г.

По отношение на ПРСР са планирани 1,33 млрд. лева за 2024 г., 1,157 млрд. лева за 2025 г., а по линия на Стратегическия план са предвидени 372 млн. лева за 2024 г., 924 млн. лева за 2025 г. и 1,371 млрд. за 2026 г.

Това прави общо плащанията за 2024 г. – 1 406 390 000 лева, за 2025 г. – 2 081 830 000 лева, за 2026 г. – 1 371 000 000 лева.

В бюджетната програма за селскостопанските пазарни механизми за 2024 г. са предвидени 137,63 млн. лева (74 млн. лева от европейския фонд и 63 млн. лева от националния бюджет), за 2025 г. – 139,63 млн. лева (74 млн. лева от европейския фонд и 65,5 млн. лева от националния бюджет), за 2026 г. – 141,37 млн. лева (74 млн. лева от европейския фонд и 76 млн. лева от националния бюджет).

По бюджетната програма за директни плащания и мерки за специфично подпомагане за 2024 г. са предвидени 1,62 млрд. лева, за 2025 г. – 1 625 018 000 лева, за 2026 г. – 1 624 005 000 лева. Финансирането е 100 процента европейско.

По бюджетната програма за рибарство и аквакултури плащания за следващите години са планирани въз основа на прогнозите на управляващия орган: за 2024 г. - 45 млн. лева, за 2025 г. - 53,15 млн. лева, за 2026 г. - 53,83 млн. лева.

Комисията определи този проект на бюджета в сектор "Земеделие" за проблемен и изрази готовност да съдейства с неговото коригиране.