Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер ще има двама заместници. Неговата сграда ще се намира в центъра на София, на ул. "Батенберг" 12. 

Това е записано в устройствения правилник на Министерството на иновациите и растежа, пуснат за обществено обсъждане. 

 В Министерството на икономиката и индустрията остават:
- Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" (с 39 щатни бройки);
- Агенцията за публични предприятия и контрол (65);
 - Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (468);
- Патентното ведомство (114);
- Комисията за защита на потребителите (180);
- Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (29);
- Центърът на промишлеността на Република България в Москва (11);
- Българският институт по метрология (287).

В Министерството на иновациите и растежа се прехвърлят:
- Българската агенция за инвестиции (273)
- Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (52).

Закрива се Държавна агенция за научни изследвания и иновации, а МИР става неин правоприемник. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ ще е под шапката на МИР с 282 служители, включително сътрудници по управление на европейски проекти и програми (96 души) и служители в териториалните звена (45 души).

Така общо числеността на системата на икономиката и индустрията е в размер на 1 592 щатни бройки. - в т.ч. министерството и 8-те организации с бюджет по бюджета на министерството, а общата численост на системата на иновациите и растежа е в размер на 482 щатни бройки.

Структурата на МИР ще е една главна дирекция и 8 дирекции, инспекторат, служител по сигурност на информацията и финансов контрольор. Специализираната администрация ще включва:

- Дирекция „Политики и анализи";

- Дирекция „Инструменти за икономически растеж“

- Дирекция „Насърчителни мерки и проекти";

- Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност". В нея ще работят общо 332 души, 282 от които са в ГД "Европейски фондове и конкурентоспособност".

Политическият кабинет на министъра ще е 9-членен и освен зам.-министрите и началник-кабинета в него ще са парламентарният сектетар, директорът на "Връзки с обществеността и протокол", четирима съветници и технически сътрудници, главният секретар, петима души от инспектората, шестима от "Вътрешен одит", служителят по сигурността на информацията и финансов контрольор.

Общата администрация ще се състои от четири дирекции с 48 служители - „Връзки с обществеността и протокол“ - 7 души, „Финанси и управление на собствеността“ - 14 служители, „Правна“ - 16 и „Административно и информационно обслужване“ - 11.

Някои от правомощията на министъра на иновациите ще са да провежда политиката за насърчаване на инвестициите в страната; да участва в изпълнението на политиката за насърчаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия и тяхната добавена стойност за растежа на икономиката; да участва при провеждането на политиката за насърчаване на зелените технологии, кръговата икономика и биоикономика, подпомага прехода към Индустрия 4.0 и Индустрия 5.0, като разработва и прилага политики и мерки за стимулиране на технологии, включително цифрови технологии и иновации в предприятията; да ръководи и координира политиката в областта на Космоса, произтичаща от членството на България в Европейския съюз; да ръководи разработването на клъстерни, секторни и регионални анализи и политики за стимулиране на иновациите и конкурентоспособността на българските предприятия; формира секторни и регионални политики за насърчаване на предприемаческата активност, за привличане на инвестиции и за развитие на иновативни производства; да участва в осъществяването на външноикономическата политика на България и защитава външноикономическите ѝ интереси в международни организации съгласувано с министърите на икономиката и външните работи; да участва при формулирането и провеждане на политиката към стартъп компаниите и фондовете за дялово и рисково инвестиране.