Делът на трудоспособните граждани в Европейския съюз, изправени пред риск от бедност и живеещи в домакинства с много ниска икономическа активност, достига 64 на сто през 2020 година. През 2020 г. 80,2 на сто от трудоспособните българи са били застрашени от бедност. Това сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани на сайта й.

Показателят варира силно: от 48,7 на сто в Дания и 49,9 на сто в Ирландия до 85,4 на сто в Литва и 84,2 на сто в Румъния.

Интензитетът на икономическа дейност на едно домакинство е съотношението на общия брой месеци, през които членовете на домакинството в трудоспособна възраст (от 16 до 64 годишна възраст) са работили през отчетената година, и общия законодателно установен максимален брой месеци, в които същите членове на домакинството потенциално биха могли да работят за същия период, предаде БТА. 

Колкото по-близо са хората в едно домакинство до пълна заетост на труда си, толкова по-малка е вероятността да бъдат изложени на риск от бедност, обясняват експертите от Евростат.

Показателят се онагледява в три нива, вариращи от много нисък, до среден или много висок интензитет. За много нисък се счита, когато членовете на домакинството са имали работно време, равно или по-малко от 20 на сто от общия им потенциал за работно време през предходната година. На другия край на скалата, като много висок интензитет се счита, когато членовете на домакинството са имали работно време повече от 85 на сто от потенциала им за максимално работно време.