В днешният несигурен свят, изпълнен с непредвидени събития от всякакво естество – повреди, природни бедствия, повишено ниво на кражбите, собственият ви дом има нужда от застраховка, която да ви осигури защита по най-добрият начин. Независимо дали живеете в апартамент или къща, препятствията, климатичните промени и вредите от тях могат да ви засегнат.

За щастие, на застрахователния пазар съществува голямо разнообразие от застраховки на домашното имущество. Научете повече относно ползите от прилагането му, видовете, както и цената, използвайки калкулатор застраховка за имот. Той е достъпен за всеки и може да получите актуални цени изцяло онлайн, без необходимост от физическо посещение, като посочите няколко основни данни за домашния ви имот. 

Как се определя цената на застраховка имущество

Застраховката на дома не е задължителна, но е полезна за защита на вашия дом. Чрез нея можете да извършите застраховане на домашното си имущество на територията на България, независимо дали сте българско или чуждестранно лице. Този тип застраховане може да се извърши върху движимо и недвижимо притежание, което е ваше притежание или ви е предоставено за пазене. 

Можете да откриете множество оферти за този тип продукт, като основно цената на всички тях варира и се определя от следните няколко фактора:

  • Вида на домашното имущество и характеристиките му – дали е движимо или недвижимо, къща или апартамент, квадратура, кога е извършено строителството, каква е сградата, обзавеждането;

  • Определената застрахователна сума – тук влиза стойността на дома или притежанията, описание на домашното оборудване и електрическите уреди;

  • Срока на застраховката – в зависимост от договорения срок се изчислява цената;

  • Покритието – дружествата предлагат различни пакети, включващи покритие срещу вреди. При най-малкия пакет се покриват най-малко щети и респективно при най-големия – най-много.

Какви рискове покрива застраховката

Основно този тип услуга за домашното притежание защитава от рискове вашия дом и наличните в него обзавеждания, електроуреди, електротехника, които са описани и включени в изчислената застрахователна сума. Към първия тип спадат: апартаменти или цели жилищни сгради, стопански постройки, къщи, както и някои специални съоръжения. 

Освен като притежатели, вие можете да се възползвате от сключването на договор и приемане на услугата и под формата на наематели на дома.

Рисковете, които се покриват от застрахователя и за които вие можете да имате претенции за изплащане при настъпването им, са:

  • Природни бедствия – тук се включват пожари, земетресения, наводнения;

  • Грабеж и кражба – при навлизане с взлом в домашното имущество липсите и нанесените щети са обект на покритие от застраховката;

  • Аварии – повреди в инсталациите, токови удари, къси съединения;

  • Удар от ПТП – при движимото притежание;

  • Нанасяне на установени вреди от трети лица.

  • Вашата отговорност към трети лица като собственик

Какво да правите при настъпване на щета на имуществото ви

Когато имате валидна застраховка на дома ви или на движимото ви имущество, при настъпване на някоя от горепосочените щети, на първо място трябва да уведомите застрахователя. Това се извършва в седемдневен срок от настъпването на събитието. Ако в договора ви има предвиден друг, по-голям или по-малък срок, трябва да се водите на първо място по него.

В случай че има настъпило събитие на кражба или грабеж в дома ви, трябва да уведомите застрахователя до 24 часа след това, като запазите състоянието на имота непроменено. 

От своя страна, застрахователят може да насрочи оглед на дома ви и да поиска набор от документи, които доказват обстоятелствата. Като такива се окачествяват документите от полицейския оглед, предоставени на вас. 

Можете да получите обезщетението си както следва до 15 работни дни от предоставянето на необходимите доказателства и входирането на щетите. Застрахователят е длъжен да спази този срок.