Европейската комисия одобри първата голяма инфраструктурна програма за периода 2021-2027 г. - „Транспортна свързаност“, съобщиха от комисията.

ЕС отпуска 1,61 милиарда евро, една от най-големите суми за българските програми за сближаване през този програмен период. Предвидените инвестиции
ще насърчат използването на екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива, ще подобрят качеството на пътната, железопътната и морската
инфраструктура и ще допринесат за намаляване на вредното въздействие на транспорта върху околната среда, се казва в съобщението.

Една от основните задачи, определени в
програмата, е навременното завършване на TEN-T мрежата и цифровата трансформация. Сред другите приоритети са:

• Привличане на пътници и товари към железопътния транспорт чрез подобряване на качеството на железопътната инфраструктура;

• Премахване на наличните “тесни места“ по пътната инфраструктура;

• Разработване на интелигентни транспортни системи и прилагане на новаторски решения за стабилна, интелигентна, сигурна и интермодална TEN-T мрежа в съответствие с целите на националната транспортна политика и препоръките на европейския семестър.
Най-важните планирани инвестиции са:

• Изграждане и модернизация на железопътни участъци по коридора Ориент/Източно Средиземноморие, включително железопътна връзка между Република България и Република Северна Македония, както и модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир;

• Изграждане на пътен участък по протежение на коридора Ориент/Източно Средиземноморие и подобряване на свързаността между Рейнско-Дунавския
коридор и Ориент/Източно-Средиземноморския коридор в посока Север-Юг, включително изграждането на магистрала Русе - Велико Търново;

• Изграждане на инфраструктура за алтернативни горива по основните направления на националната пътна мрежа;

• Развитие и разширяване на вътрешно водни пътища и морските пристанища за обществен транспорт за извършване на мултимодални операции, модернизиране
и развитие на терминали и пристанищни съоръжения за комбиниран транспорт.

Проектите, съфинансирани от ЕС по Програмата „Транспортна свързаност“, ще допринесат и за постигането на целите на Стратегията на ЕС за региона на река Дунав.