Учещите в съвместни програми се увеличават бързо в 24 български университета

Близо 5200 български студенти се обучават в съвместни програми с чуждестранни университети през пролетта на 2022 г. Данните са от новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България.

Сравнението показва, че броят на студентите, които учат за две дипломи, се увеличава бързо. Преди 2 години са били 3700.

Съвместните програми, по които се получава диплома от чуждестранно висше училище, са 77. Има ги в 24 български висши училища в 24 професионални направления. Най-много са в Икономика -17, Администрация и управление - 11, Туризъм - 10, Комуникационна и компютърна техника -7, Филология - 7, Информатика и компютърни науки - 6, и Общо инженерство - 6.

Чуждите университети - партньори на нашите в тези програми, са от цял свят - както от САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, Австрия, Полша, Гърция, та до Китай и Русия.

Пълен списък на съвместните програми и в кои университети са може да намерите тук

Най-старата действаща съвместна програма е създадена през 1990 г. между Техническия университет - София, и Технологичния институт Карлсруе - Германия, с обучение на немски език по специалност “Общо машиностроене” за бакалаври и магистри. Интересен факт е, че в ТУ – София, са и две от най-новите съвместни програми, открити през 2022 г. заедно със седем европейски университета (със специалности “Телекомуникации” и “Машинно инженерство”). Нов български университет също има нова съвместна програма от 2022 г. с University of York – Великобритания (специалност английски език и професионална комуникация).

Най-голям брой съвместни програми имат Софийският университет -10, и Техническият университет - София, 10, следвани от Висшето училище по мениджмънт - Варна, 8, Нов български университет - 6, Аграрен университет – Пловдив, 5 и Югозападен университет - 5. Най-голям дял студенти се обучават в съвместни програми в Американския университет. При завършването си те получават две дипломи (българска и американска). Седем висши училища предлагат обучение на докторанти в съвместни програми.

В повече от половината програми преподаването е на английски език, но има и редица програми на български, руски, немски, френски език.

В съвместни програми са:

  • Договори за съвместна учебна дейност с чуждестранни висши училища, предвиждащи издаване на двойни дипломи и/или съвместни дипломи;
  • Договори за образователен франчайз с чужди вузове;
  • Акредитации от чуждестранни акредитационни агенции за отделни професионални направления в български висши училища или чуждестранна акредитация за българското висше училище.