Подкрепят се справянето с енергийната бедност, производството на чиста енергия и  пестенето й, разнообразяване на доставките и подпомагане на домакинствата

30% от парите от новия план за намаляване на зависимостта от руските горива са за трансгранична енергийна свързаност

Европейският парламент одобри включването на мерки по REPowerEU в националните планове за повече независимост от руските изкопаеми горива, ускоряване на екологичния преход и борба с енергийната бедност.

Депутатите потвърдиха на пленарно заседание днес  споразумението, постигнато със Съвета през декември 2022 г. Те подкрепиха текста с 535 гласа „за“, 63 гласа „против“ и 53 гласа „въздържал се“.

Според  него държавите членки, кандидатстващи да получат допълнително финансиране чрез изменени планове за възстановяване и устойчивост, ще трябва да включат в тези планове мерки за пестене на енергия, производство на чиста енергия и разнообразяване на доставките, предвидени в REPowerEU.

Новите правила ще обхващат мерките със задна дата, считано от 1 февруари 2022 г., с някои ограничени изключения. Целта на парламента е да гарантира, че тези мерки ще подкрепят инвестициите за справяне с енергийната бедност, насочени към уязвимите домакинства, МСП и микропредприятията.

Евродепутатите убедиха страните в Съюза да заделят най-малко 30% от разходите си по REPowerEU за многонационални мерки, за справяне със затруднения при преноса, разпределението и съхранението на енергия, както и да увеличат трансграничните потоци, дори ако се извършват от една държава от ЕС.

Парламентът  прие да се въведат нови правила за прозрачност по отношение на 100-те крайни получатели на най-голямо финансиране. Те ще се прилагат за всички планове за възстановяване и устойчивост.

Принципът за ненанасяне на значителни вреди следва да се прилага за главите на REPowerEU, като се предоставят временни изключения за мерки, които са насочени към преодоляване на непосредствените проблеми на ЕС в областта на енергийната сигурност, свеждат до минимум потенциалните вреди за околната среда и не застрашават целите на ЕС в областта на климата.

Преговорният екип на парламента гарантира, че от допълнителните безвъзмездни средства в размер на 20 млрд. евро, които Комисията предложи, 8 млрд. евро ще се осигурят чрез по-ранна тръжна продажба на национални квоти за емисии в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), а 12 млрд. евро ще бъдат взети от фонда за иновации. Освен това приходите, получени чрез Системата за търговия с емисии, не могат да бъдат използвани за инвестиции в изкопаеми горива.

Цитати

Зигфрид МУРЕШАН (ЕНП, Румъния), съдокладчик заяви: „Планът REPowerEU ще ни помогне да гарантираме достъпни цени на енергията за нашите граждани и нашите дружества. Това ще ни позволи да осигурим енергийните си доставки и да се отдалечим от зависимостта от руските изкопаеми горива. За да може REPowerEU да генерира реална добавена стойност за ЕС, държавите членки следва да заделят най-малко 30 % от ресурсите на REPowerEU за трансгранични проекти“.

Ейдер ГАРДИАСАБАЛ РУБИАЛ (С&Д, Испания), съдокладчик, добави: „Създадохме план за намаляване на икономическото въздействие на войната, като същевременно напредваме в екологичния преход. Ще има още 20 милиарда евро за борба с енергийната бедност, за насърчаване на зелената енергия и за подобряване на способностите ни за съхранение на енергия. Договорихме ограничена дерогация от принципа за „ненанасяне на значителни вреди", тъй като сме решени да се борим срещу изменението на климата и да не застрашаваме целите на ЕС в областта на климата. Въведохме също така промени като по-голяма прозрачност и приоритет за трансграничните проекти“.

Драгош ПЪСЛАРУ (Renew, Румъния), съдокладчик, каза в заключение: „Ние се борим със страха с амбиция, гражданите имаха тежка година и се нуждаем от устойчиви решения за тях сега, не по-късно. Попитайте вашите правителства какви мерки планират да включат в националните си планове, нека изолираме домовете за нашите граждани, нека преквалифицираме работната си сила за нови зелени работни места и нека помагаме на нашите предприятия. В RePowerEU вече сме определили ясни изисквания за идентифициране на най-добрите бенефициери и чакаме да видим как правителствата ще използват парите“.

Следващи стъпки

Механизмът за възстановяване и устойчивост е извънредна и еднократна мярка, която е в сила до 31 август 2026 г. Новите правила относно мерките по REPowerEU в националните планове за възстановяване влизат в сила в деня след публикуването им в Официален вестник на ЕС.