Безвъзмездната помощ се получава след приключване на проекта

Дългоочакваната схема за изграждане на фотоволтаици или слънчеви системи за битова гореща вода за домовете ще бъде отворена до края на месеца. Тя е 80 млн. лв. безвъзмездно финансиране  на строителството им и е първата от програмата за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни и многофамилни сгради.

Бюджетът на целия проект е близо 200 млн. лв. (без ДДС), които включват 139 996 708,30 лв. грант от Инструмента за възстановяване и устойчивост, периодът на изпълнение е 2022 - 2026 г.

Още от обявяването на последния вариант на плана и проектите по него миналия април

има силен интерес към тази програма, най-вече от собственици на еднофамилни къщи

След като мина обществено обсъждане, схемата от 80 млн. лв. трябва отново да бъде одобрена от Брюксел и консултирана с Министерството на финансите, след което ще бъде отворена за кандидатстване.

Какво ще се финансира:

- слънчеви инсталации за битова гореща вода на 100%, но не повече от 1960 лв.; 

- фотоволтаици, по желание и със система за съхранение на електроенергията,  безвъзмездните суми са до 70% от инвестицията, но не повече от 15 000 лв. А мощността е до 10 киловата. 

 При производството на ток от соларни инсталации има изискване той да се ползва за собствени нужди, а не да отива  в мрежата.

 Кандидатства се с един проект за един имот, независимо дали някой има 10. 

“24 часа” потърси информация от Министерството на енергетиката какво се промени в проекта след общественото обсъждане.

Докато то течеше, с промени в Закона за устройство на територията депутатите гласуваха да

не се изисква разрешение за строеж при инсталиране на мощности от ВЕИ до 20 киловата

за еднофамилни сгради, когато енергията е за собствено ползване.  Това налага и промяна в схемата за финансиране.

В нея при проект за ВЕИ инсталации върху къща разрешението за строеж  се заменя с уведомление до общината и с представяне на проектни решения изпълнението може да започне. Проектът приключва само с предоставяне на протокол между възложителя и изпълнителя. Няколко дни, преди да бъде пуснат в експлоатация фотоволтаикът, се уведомяват операторът на мрежата и общината. 

 За многофамилните  сгради -  блокове, кооперации, остава изискването да има  разрешение за строеж.

 Тъй като в тази процедура се предвижда да се приемат за кандидатстване проекти, които са започнати от юли 2022 г., тоест – те би трябвало дори да са приключили,  когато е  действал предишният вариант на ЗУТ,  за тях ще се изисква разрешение за строеж.

 В първия вариант на схемата условието е било соларната инсталация за гореща вода или фотоволтаичната система да е за основното жилище.  Това е отпаднало и

сега се изисква да е по постоянния адрес на кандидата

Това се доказва само с личната карта, няма нужда от удостоверения от общината. Имотът обаче трябва да се ползва за жилищни нужда, да няма юридическо лице на адреса.

 Това се доказва с фактури за предишни месеци за потребявана електроенергия и със справка от дружеството.

Кандидатът трябва да докаже, че има право на собственост върху имота. При общественото обсъждане е поставен въпросът какво се случва, ако са починали родители и наследниците са малолетни.  Съсобственост с тях се доказва с тежки процедури и съд. Затова в схемата се допуска не само да се доказва съсобственост с нотариален акт, но и с други документи.

 Условие при кандидатстването е също декларация, че се заменя неефективен източник на твърдо гориво.  

 Другата  голяма промяна  е,  че собственик на имот, който иска да кандидатства по схемата,

може да започне проекта си, преди да е одобрен

Досега е трябвало първо да изчака оценката и  да подпише договор за безвъзмездна помощ.  При новия начин обаче няма гаранция, че ще бъде одобрен. 

Експертите на министерството поясняват, че  кандидатът не е задължен да чака  одобрение на проекта и договор, защото между подаване на предложението и решението ще има период от 3 до 6 месеца. За тези месеци  може   офертата за изграждането на инсталацията да не е валидна, да се изпусне хубавото време, да изтече срок на документи по проекта. Предупреждават обаче, че все пак има риск да не бъде одобрен. 

И тъй като средствата се осигуряват  след финализиране на проектите, вече има банки, които структурират финансиране им - сключват споразумение с кандидата и изпълнителя и плащат на изпълнителя. Банките дават и  гратисен период за монтаж.

Вероятно именно заради възможността кандидатът предварително да започне изпълнението, а и защото има финансиране на проекти от юли 2022 г., се носи слух, че проектите вече са подредени и парите са разпределени. Експертите в министерството дори са чували, че цяло село във Великотърновско вече било кандидатствало.

Затова от ведомството предупреждават, че схемата не е отворена и когато това стане, ще бъде оповестено. Уточняват също, че няма да има посредници - финансирането ще бъде след договор директно с Министерството на енергетиката. Категорично отричат и наличието на тайни списъци с хора, определени да спечелят. Проектите ще бъдат оценявани по ясно разписани критерии, уверяват от енергийното министерство. 

Как ще се кандидатства?

Изисква се заявление, към което се прилагат документите - за собственост, постоянен адрес, разрешение за строеж, ако не се изисква то, тогава уведомление, фактурите за потребявана енергия, декларация за замяна на неефективното твърдо гориво,  техническо решения и други. Документите се подават електронно през ИСУН (Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020).

Проектите минават през оценка и след одобрение се подписва договор за финансиране. 

Когато фотоволтаичната инсталация или соларната система за гореща вода са изпълнени, се подава финансов и технически отчет и парите се плащат. Към финансовия отчет се прилагат и оферти и фактури.  Ако инсталацията е изградена предварително, след одобрението се сключва договор, подават се финансовият и техническият отчет. След преглед на документите се плаща. 

Разчита се общините да са в помощ на домакинствата при кандидатстването по тази схема. Вече от няколко общини са потърсили министерството. Оттам са посочили служител, който да контактува с центрове за обслужване, за да могат експерти да информират хората. В тези центрове при добро желание могат да организират подаване на документите, както и помощ при попълването им.