Екоминистърът Юлиян Попов предложи да се създаде пазар за формите за съхранение на енергия

Има консенсусно разбиране на каква енергетика се спираме в дългосрочен план – нискоемисионно енергопроизводство с подчертан акцент на ядрената енергетика, както и  развиване на енергетика, базирана на ВЕИ източниците". Това заяви енергийният министър Румен Радев на кръгла маса за съхранение на енергия. Основната конструкция на енергийната стратегия е готова, уточни той. Задачата е тя  да с обхване много по-широк аспект от електроенергийна система, пазара на природен газ, топлоенергетика и мобилност.

  Ще се използва  хидропотенциалът на страната. Активно ще се развие електропреносната и електроразпределителните мрежи. Освен това ще развива и трансграничният капацитет на мрежата, каза министърът. 

Активно ще се развиват системи за съхранение на енергия, съществена част от които са хидросъоръженията. Радев заяви, че ще се изграждат помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ). А ветроенергийни паркове ще се строят и в Черно море. 

Допълнително ще се увеличава капацитетът и ще се изграждат помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ). Няма да се ограничава развитието на ветрогенераторния капацитет само с наземен, но и ще се развива офшорен в района на Черно море.

Той обаче е категоричен, че няма да се насърчава финансирането само на перки и панели.

Радев каза, че ще се поощрят индустриалните потребители на електроенергия да инвестират в системи за съхранение на електроенергия. Те ще могат да продават енергията, която съхраняват.

Той добави, че може да има системи за съхранение на електроенергия и във ВЕИ капацитета на България - политика, заложена в Плана за възстановяване и устойчивост.

Министърът на околната среда и водите Юлиан Попов смята, че съхранение на енергия е процес, в който се използва енергия и ако се погледне по този начин, ще се види, че България е заобиколена от системи за съхранение на енергия. Иновативното е да се създаде пазар за формите за съхранение на енергия, предложи той.

Възобновяемите енергийни източници и съхранението на енергия са след приоритетите в енергийната стратегия.
Възобновяемите енергийни източници и съхранението на енергия са след приоритетите в енергийната стратегия.