Асоциацията на търговците на електроенергия в България и Асоциацията свободен енергиен пазар искат мерки в рамките на 48 часа 

Драматично отворено писмо изпратиха Асоциацията на търговците на електроенергия в България и Асоциация свободен енергиен пазар по повод цените на балансиращата електроенергията - при недостиг и излишък, за месец май. За излишък те са стигнали до  2684,50 лв. за мегаватчас, а при недостиг - до 6342 лв. С новата методика за балансиращата енергия КЕВР премахна тавана на цените. 

Писмото е до енергийния министър Владимир Малинов, до председателя на КЕВР Иван Иванов, до председателя на енергийната комисия в парламента Делян Добрев и до изпълнителния директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев. 

В него търговците на ток настояват за спешната им намеса за справяне със ситуацията в рамките на 48 часа. От нея щяла да зависи финансовата стабилност на пазара на електроенергия и стабилността на системата. Ето писмото в автентичния му вид:

"Днес, 12.06.2024 г., независимият преносен оператор публикува окончателни цени за балансираща електрическа енергия за периода 1-31 май 2024 г..  вероятно изчислени съгласно новоприетата от КЕВР Методика за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия по чл.21, ал.1, т.11 от ЗЕ, обн., ДВ, бр. 37 от 26.04.2024 г., в сила от 01.05.2024 г.

Цените за недостиг и излишък драстично се различават от прогнозните данни, подавани от оператора до момента, които също бяха не по-малко шокиращи. В окончателния сетълмент са публикувани цени за излишък - до 2684,50 лв. за мегаватчас и за недостиг - до 6342  лв. 

В резултат  окончателните разходи за балансиране за месец май 2024 г. на координаторите на балансиращи групи

надхвърлят десетократно всякакви прогнози

и представляват категорично непредвиден и необезпечен търговски риск, защото тези обстоятелства настъпват при валидни търговски договори, сключени с клиентите ни (потребители и производители) при действието на отменената методика на КЕВР.

На координаторите

в последния момент се прехвърля непосилна

финансова тежест,

която очевидно регулаторът не е оценил при поредните драстични промени "ad hoc" в регулацията
в сектора. 

Ето защо, с настоящото ви информираме, че координаторите на балансиращи групи са принудени да префактурират директно разходите за балансиране за месец май 2024 г. на своите клиенти, поради липса на каквато и да друга възможност за реакция. Дори това действие от наша страна

няма да предотврати

поредица от фалити в сектора,

а само ще провокира серия от съдебни спорове, което ще предизвика удар
върху финансовата сигурност на пазара.

Вече изпратените данни за небаланси ще увеличат и гаранционните обезпечения към ЕСО ЕАД – увеличение, което при създалата се ситуация повечето координатори няма да имат възможност да изпълнят, след което ЕСО ще трябва да прекрати участието им на пазара на електрическа енергия.

Вероятността от унищожаване на цял сектор от икономиката, като фирми за изграждане и поддръжка на централи от възобновяеми енергийни източници, е изключително висока.

Обръщаме внимание, че самите ВЕИ производители нямат възможност да поемат тези разходи и ще бъдат
принудени да прекратят дейност, което ще доведе и до системен риск от невъзможност за управление на
енергийната система.

Поради обективната невъзможност да изпълняваме задълженията си по балансиране, поради неприемливите нива на цените за недостиг и излишък,

още от 1.07.2024 г. голяма част от координаторите

ще бъдат принудени да изпратят клиентите си на

доставчик от последна инстанция

Това от своя страна ще предизвика сериозна опасност за финансовата стабилност при самите тях и ще провокира
финансова лавина от нестабилност в сектора.

Ситуацията е пореден пример за нарушаване на всички предпоставки за осигуряване на еднакви условия на конкуренция, при които електроенергийните предприятия да са подчинени на прозрачни, пропорционални и недискриминационни правила, такси и третиране, по-специално в областта на задължението за балансиране", пише в писмото.