Общинските съветници в Стара Загора на свой ред приеха Декларация за бъдещето на минно-енергийния комплекс "Марица изток". В подкрепа на документа гласуваха 40 от съветниците. 

В декларацита се казва: :

"Минно-енергийният комплекс „Марица изток“ е проектиран и изграден на базата на най-голямото на Балканския полуостров находище на лигнитни въглища, със запаси от над четири милиарда тона. За развитието му са инвестирани милиарди левове, отделяни от държавата в продължение на десетки години. Изкопани са милиарди кубически метра земна маса, за да се разкрият въглищните пластове за добив, като само за последните 15 години са инвестирани над 1 млрд. евро за нова техника /в т.ч. багери/ и за рехабилитация и модернизация на наличната.

Към момента ресурсът в находището е изчерпан наполовина - остават около 2 милиарда тона запаси. В комплекса работят четири ТЕЦ. С инсталираната си мощност от 1650 мегавата, държавното предприятие ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД се явява най-голямата топлоелектрическа централа на Балканския полуостров. През последните години в нея са инвестирани над милиард евро за съвременни очистващи съоръжения, осигуряващи ниво на вредните емисии под пределно допустимите европейски норми в момента, в т.ч. и електрофилтри, които задържат 99% от праховите емисии.

Повече от 60 години икономиката и развитието на целия Старозагорски регион се градят около дейностите в комплекса. И днес, голяма част от бизнеса в региона е свързан пряко или косвено с него. В стопанските дейности на комплекса пряко са ангажирани над 10 хиляди души, а обслужващите основната дейност са над 20 хиляди или заедно със семействата им - около 122 хиляди. Всичките тези хора, в по-малка или в по-голяма степен, зависят от функционирането на този комплекс. В това число не са включени ангажираните косвено лица и предприятия.

Днес съществуването на минно-енергийния комплекс „Марица изток“ е застрашено. Общински съвет Стара Загора намира, че нашата държава не може да си позволи, а българската енергетика да се лиши без всякаква логика и под немотивиран външен натиск от около 45 на сто от цялото производство на електроенергия в България. Това ще се отрази на енергийната независимост и на националната сигурност на страната ни. Категорично изразяваме позиция, че без въглищната енергетика в дългосрочен план няма как да очакваме гарантиране на енергийната и националната сигурност на страната;. Предупреждаваме, че съществува огромен риск от социална криза в национален мащаб, защото без работа и препитание ще останат хиляди миньори и енергетици. Изхождайки от тези факти, и, основавайки се на това, че България има суверенно право да вземе всички мерки, за гарантиране на енергийната си сигурност и независимост; осъзнавайки, че националните ни интереси стоят над партийните, НИЕ, общинските съветници от общинския съвет в Стара Загора, подкрепяме Решението на Народното събрание на Република България от 31/01/2020 г./(публ. в ДВ, бр.11/, относно политиката на Министерството на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България и настояваме: правителството на Република България по никакъв начин да не допуска прекратяване функционирането или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи в комплекса„Марица изток“ до изчерпването на енергийния ресурс /въглищата/, и да предприеме всички необходими мерки за нормалното функциониране на комплекса, за да бъде гарантирана енергийната и националната сигурност на страната ни. Българското правителство да ангажира целия научен потенциал на Република България за намиране на решения в сферата на очистването на емисиите, за разработване на такива на приемлива цена, които да намалят вредните емисии; - да бъде наложен мораториум върху търговията с емисии до преодоляване на енергийната криза. Да се създаде експертен технически съвет, на който да бъдат разгледани всички налични технологии свързани с улавянето, съхранението или преработката на въглероден диоксид. 

Смятаме, че българската енергетика трябва да се ориентира в опазване на климата, чрез възможно най-ефективно използване на местните енергийни ресурси, поради което настояваме в най-кратки срокове да бъде разработена дългосрочна Програма, с хоризонт поне до 2050 г., за изграждането на заместващи мощности и за пренастройване на икономиката в Старозагорския регион. Настояваме за програма, която да гарантира плавен преход, без сътресения, без значителни загуби за обществото и икономиката ни и без тежки социални последици".