Максималният размер на финасирането за един проект е 5,8 млн. лв., срокът за подаване на документи - до 25 февруари 2022 г.

Земеделското министерство отвори подмярката за инвестиции в преработката и маркетинга на селскостопански продукти, която е за 387 млн. лв. и е предназначена предимно за фирмите от хранителната промишленост, съобщиха от министерството. Проектните предложения вече се приемат и крайният срок за подаването им е 25 февруари догодина.

Кандидатите ще могат да заявяват проекти за инвестиции, насочени към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранителната промишленост. Целта на подмярката е да се стимулира въвеждането на нови продукти и подобряването на качеството и безопасността на храните.

Допустими за подпомагане ще бъдат дейности, насочени към въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, опазването на околната среда и устойчиво и цифрово управление на процесите в производството.

Според публикуваните вече насоки за кандидатстване минималният размер на допустимите разходи по един проект ще е 29 337 лв., а максималният - 5,8 млн. лв. Същият е размерът и на допустимите инвестиции за колективни кандидати, които са групи или организации на производители.

Финансовата помощ за одобрените проекти ще е за 50% от общия размер на инвестицията, като за някои определени дейности тя може да се увеличи с още 25% от разходите.

Основното изисквание е, че за финансиране могат да кандидатстват компании, които работят от поне 3 години. Според насоките финансовата помощ ще се отпуска за производството на редица храни като например мляко и млечни продукти, яйца от птици, с изключение на производството, преработката и маркетинг на продукти, наподобяващи или заместващи млякото и млечните продукти. Ще се подпомагат и производителите на месо и месни продукти, плодове и зеленчуци, гъби, пчелен мед, зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производството, преработката и маркетинга на хляб и тестени изделия.

Другите сектори, които могат да кандидатстват, са производителите на растителни и животински масла и мазнини с изключение на тези, които произвеждат или дистрибутират зехтин, технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук.

Не могат да кандидатстват обаче производителите или преработвателите на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия. Допустими кандидати са обаче производителите на готови храни за селскостопански животни и на гроздова мъст, вино и оцет.

Проектите могат да включват в себе си и финансова помощ за инвестиции в производството на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти. Условието обаче е енергията, произведена по този начин, да се използва само за собствено потребление и мощността на инсталациите да не надвишава 1 мегават.

Планираният размер на произведената от кандидата продукция трябва да покрива най-малко 50% от капацитета на преработвателното предприятие за всеки един от продуктите, включени в бизнес плана.