През третото тримесечие на 2021 г. реалното потребление на домакинствата на глава от населението е нараснало с 4,1 на сто в ЕС след увеличение от 3,4 на сто през преходното тримесечие, сочат оповестени днес данни на Евростат. В същото време реалният доход на домакинствата на човек от населението се е увеличил с 0,9 на сто през третото тримесечие на 2021 г. спрямо растеж от 0,5 на сто през второто тримесечие на миналата година, предаде БТА.

В еврозоната година реалното потребление на домакинствата на глава от населението през третото тримесечие на 2021 г. е нараснало с 4,1 на сто при ръст от 3,6 на сто през предходното тримесечие. Реалният доход на домакинствата на глава от населението е нараснал незначително през третото тримесечие на 2021 г. с 0,1 на сто при ръст от 1,1 на сто през второто тримесечие на 2021 г.

През третото тримесечие на 2021 г. сезонно коригираният брутен разполагаем доход на домакинствата е нараснал с 1,8 на сто в ЕС и с 0,7 на сто в еврозоната.

През третото тримесечие на 2021 г. равнището на спестявания е намаляло с 3,3 процентни пункта в ЕС и с 4 процентни пункта в еврозоната спрямо предходното тримесечие. Равнището на спестявания е намаляло в 12 от общо 15 страни членки, за които има налични данни. Най-голям спад е бил регистриран в Чехия (-5 процентни пункта), Белгия (-4,8 процентни пункта), Германия (-4,1 процентни пункта) и Франция (-4 процентни пункта).

Същевременно равнището на спестявания се е увеличило леко в три страни членки: Испания (+1,7 процентни пункта), Австрия (+1,3 процентни пункта) и Дания (+0,2 процентни пункта). Спадът в равнището на спестявания в повечето страни членки се обяснява с по-бързия темп на нарастване на индивидуалните потребителски разходи в сравнение с брутния разполагаем доход.

През третото тримесечие на 2021 г. равнището на инвестиции на домакинствата е останало стабилно в ЕС и се е увеличило незначително с 0,2 процентни пункта в еврозоната. Сред страните членки, за които има налични данни, равнището на инвестиции се е увеличило в седем страни членки, намаляло е в други седем и е останало стабилно в една (Германия).

Най-голямо увеличение е регистрирано в Чехия (+0,3 процентни пункта) заради увеличението от 3,2 на сто на формирането на брутния фиксиран капитал. В същото време Австрия и Нидерландия са отчели най-големия спад в равнището на инвестиции на домакинствата (-0,9 процентни пункта и -0,5 процентни пункта съответно) заради значителното увеличение на брутния разполагаем доход (+9,5 на сто и +3,6 на сто), докато формирането на брутния фиксиран капитал не се е променило толкова много (+0,4 на сто и -0,3 на сто съответно