Ако кризата продължи, лошите кредити ще се увеличат, предупреждават от централната банка

БНБ остави без промяна  т.нар. антицикличен капиталов буфер за рискови кредити, който ще се прилага от 1 юли 2023 г. Въпреки повишеното внимание, с което централните банкери следят темповете на ипотечните заеми, за третото тримесечие на 2023 г., той ще бъде 1,5% - толкова колкото ще бъде за първото и второто тримесечие. Според правилата, оповестяването му става една година преди той да влезе в сила.
Към края на първото тримесечие на тази година съотношението кредит/БВП е 92,7%, отклонението от него е отрицателно -30,1 процентни пункта. Като правило това съотношение би трябвало да определи нулева стойност на референтния индикатор за буфера.

Ако се отчетат обаче допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда, експертите на Димитър Радев преценяват, че ниво от 1,5% гарантира по-голяма устойчивост на банковата система. Най-общо, това означава, че процент и половина от всеки рисков заем се заделя като резервен капитал.
Аргументите: в условията на ниски лихвени проценти и засилено предлагане на заемни ресурси кредитната дейност на домакинствата се разширява с ускорени темпове през първото тримесечие на тази година. Запазването им на тези нива създава предпоставки за увеличение на задлъжнялостта, което при вече ясно очертаната промяна на лихвения цикъл може да се отрази негативно върху способността на получателите на заеми да обслужват задълженията си и да доведе до нарастване на необслужваните кредити и обезценките при влошаване на икономическите условия.
За да държи под контрол тези рискове, още миналата година управителният съвет увеличи нивото на буфера на 1% от 1 октомври 2022 г. и на 1,5% от 1 януари 2023 г.