Министерството на иновациите и растежа, Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност" ще си сътрудничат за превенция и извършване на проверки при наличието на данни за извършени нередности или престъпления от общ характер при разходването на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Трите институции са сключено споразумение. Според министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер то ще помогне да се активизира работата с МВР и ДАНС, за да има по-ефективни механизми за намаляване на възможностите за корупция по европрограмите.

Новите механизми за контрол се въвеждат след започналото през март разследване от Европейската прокуратура на фирми, злоупотребили със средства по ОПИК, каза тогава за “24 часа” министърът на иновациите Даниел Лорер.

Целта на сключеното споразумение е взаимодействието между държавните органи да допринесе за законосъобразното разходване на средствата по ЕСИФ, защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и защитата на националната сигурност чрез установяване и оптимизиране на комуникационни канали за обмен на информация.

Между институциите ще се задълбочи сътрудничеството при анализ на информация, извършване на съвместни проверки, подпомагане и допълване в оперативен, информационен и експертен аспект, и споделяне на специализиран ноу-хау, както и всякакви други действия, които могат да допринесат за изпълнение на целите на споразумението.

В него е предвидена възможността да се организират съвместни обучения за повишаване квалификацията на служителите от администрациите в сферите на противодействието срещу нередностите и измамите, защита на финансовите интереси на Европейския съюз, борбата с изпирането на пари и с други дейности, нарушаващи установения законов ред.