Първи решения на КЕВР с новия стар председател Иван Иванов

Водата в Бургас поскъпва от 1 август  с 59%,  или при бургазлии душът ще струва 4,486 лв. за куб. м с ДДС, при 2,761 лв. сега. Увеличението е с 1,625 лв. на кубик.

Това е първото решение на комисията, чиято дейност бе отблокирана с връщането на стария нов председател Иван Иванов, когото парламентът изпрати отново да оглави енергийния и водния регулатор. 

Утвърдената цена е под нивото на социална поносимост за област Бургас, която е в размер на 5,64 лв./куб.м, уточняват от регулатора.

 Причината за повишението на цената на услугите е ВиК дружеството да увеличи приходите си, за да направи  мащабни инвестиции през следващите 4 г. от 135,8 млн. лв., от които 112,9 млн. лв. са в публични ВиК системи и съоръжения. Друга основна причина за ръста на цената  са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги и най-вече драстично увеличените цени за доставка на електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020 г.

През новия регулаторен период 2022-2026 г. по ОП „Околна среда 2014-2020“ ще бъдат инвестирани 27,3 млн.лв. за изпълнение на проект за „Интегриран воден проект за област Бургас“. За да се постигне заложената цел за намаляване на загубите на вода с 3,3% и да се осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване ВиК операторът планира до 2026 г. да подмени 149 км довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа.

Комисията одобри нов бизнес план на ВиК - Враца за периода 2022-2026 г. и утвърди цени на услугите. Комплексната цена на дружеството за 2022 г. (снабдяване с вода, отвеждане и пречистване) е  3,74 лв. за куб. м с ДДС, което е с 15% повече отколкото е сега. Тя е под нивото на социална поносимост за област Враца, която е в размер на 5,50 лв./куб.м.

Една от основните причини за увеличението на цените на ВиК услугите с 0,482 лв. на куб. м са нарасналите през последната година разходи на дружеството за материали и външни услуги, като в тях водещо място имат драстично увеличените разходи за доставка на електроенергия от свободен пазар.  Повишената  цена ще си осигури приходи за програмата за инвестиции, която е 12,5 млн. лв., от които 8,7 млн. лв. ще бъдат вложени в публични ВиК системи и съоръжения. По ОП „Околна среда“ дружеството ще вложи финансови средства за изпълнение на проект за изграждане на нова ВиК инфраструктура. До 2026 г. ВиК операторът ще подмени 227 км водопроводи и разпределителна мрежа и ще обследва 255 км улични водопроводи за скрити течове. За да намали високите си разходи за електроенергия и да одобри енергийната си ефективност „Водоснабдяване и канализация” - Враца е изградило собствен фотолтаичен парк с мощност 240 киловата, което ще оптимизира експлоатационните разходи.

 Комисията започна и административните производства по заявленията на ВиК операторите във Видин, Ямбол, Радомир и Брезник. По тях предстои да бъдат проведени открити заседания и обществени обсъждания с участието на заинтересовани страни.