През 2022 г. печалбата на банковата система достига 2,1 млрд. лв., с 663 млн. лв. (46,8 на сто) повече спрямо реализираната за 2021 г., съобщава Българската народна банка. През 2022 г. нетният лихвен доход се повишава с 470 млн. лв. (17 на сто), а нетният доход от такси и комисиони – със 189 млн. лв. (15,2 на сто).

В края на декември 2022 г. активите на банковата система достигат 155,4 млрд. лв., като през четвъртото тримесечие на годината отбелязват растеж с 6,5 млрд. лв. (4,4 на сто). Увеличават се паричните салда в централни банки, дълговите ценни книжа и кредитите и авансите. Спрямо края на септември 2022 г. позицията "пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане" се увеличава с 2,1 млрд. лв. (6,9 на сто), а делът ѝ в активите се повишава от 20,4 на сто до 20,9 на сто. Дълговите ценни книжа нарастват с 1,4 млрд. лв. (6,5 на сто) и в края на декември 2022 г. заемат 15,2 на сто от активите на банковата система.

Отношението на ликвидно покритие в края на декември е 235 процента (при 235,9 на сто в края на септември). Ликвидният буфер възлиза на 46 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – на 19,6 млрд. лв. (при съответно 41,7 млрд. лв. и 17,7 млрд. лв. в края на септември 2022 година).

Брутните кредити и аванси нарастват на тримесечна база с 3,1 млрд. лв. (3,4 на сто) до 96,1 млрд. лв. Спрямо края на септември 2022 г. брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава с 2,1 млрд. лв. (2,5 на сто) до 86,1 млрд. лв., а вземанията от кредитни институции – с един милиард лв. (11,2 на сто) до 10,1 млрд. лв. Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 1,1 млрд. лв. (2,4 на сто), тези за домакинства – с 804 млн. лв. (2,4 на сто), а за други финансови предприятия – с 274 млн. лв. (4,5 на сто), докато кредитите за сектор държавно управление намаляват с 24 млн. лв. (2,5 на сто).

Брутните необслужвани кредити и аванси в края на декември 2022 г. възлизат на 4,45 млрд. лв. (при 4.74 млрд. лв. в края на септември), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 4,63 на сто (при 5,09 на сто в края на септември). В широкия обхват на брутните кредити и аванси (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси в края на годината е 3,55 на сто (при 3,94 на сто в края на септември). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на декември е 2,26 млрд. лв. (при 2.38 млрд. лв. в края на септември), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 2,44 на сто (при 2,66 на сто в края на септември 2022 година).

Депозитите в банковата система през четвъртото тримесечие на 2022 г. се увеличават с 5,9 млрд. лв. (4,6 на сто) до 134,1 млрд. лв. При депозитите на домакинствата увеличението е с 3 млрд. лв. (4,2 на сто), а на нефинансовите предприятия – с 1,4 млрд. лв. (3,2 на сто).

Депозитите на сектор държавно управление, на кредитните институции и на другите финансови предприятия през последното тримесечие нарастват съответно с 362 млн. лв. (9,8 на сто), с 495 млн. лв. (6,7 на сто) и със 733 млн. лв. (18,4 на сто).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на декември 2022 г. възлиза на 17,3 млрд. лв., с 644 млн. лв. (3,9 на сто) повече спрямо отчетения в края на септември. Нарастването му през тримесечието се дължи главно на увеличението на печалбата, посочват от БНБ.