Пари ще се отпускат още две години

4 млн. лв. са за кадастрална карта на страната

Със свое Постановление Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени в рамките на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за тази година.

Едната мярка включва увеличаване на разходите по програма „Подобряване на жилищните условия на маргинализирани групи от населението" с 29 241 900 лв. за тази година за сметка на намаление на разходите по програмата за рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура. Средствата са необходими, за да бъде изпълнен поетият през 2015 г. ангажимент от държавата, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за обновяване на общо 2022 блока. Към момента обаче се оказва, че липсва достатъчен финансов ресурс и не достигат средства за завършването на последните 52 жилищни сгради.

Осигурените средства са първият транш за завършване на сградите по програмата. Предстои одобряването на още два, като парите ще бъдат разходвани през периода 2023-2025 г. Те ще бъдат предоставени от бюджета на МРРБ за съответната година на общинските администрации чрез трансфери по сключени споразумения.

С приетото постановление за вътрешнокомпенсирани промени в бюджета на МРРБ за 2023 г. се предвижда и увеличаване на текущите разходи по програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация" с 4 378 000 лв. С увеличените средства ще се осигури изработването на кадастралната карта и преизмерването на държавната нивелачна мрежа - основни функции на АГКК.