Парите да се вземели от свръхпечалби на АЕЦ "Козлодуй"

Бизнесът иска компенсация от 70 лв. на мегаватчас заради скъпия ток, за периода 1 октомври 2021 г. – 31 март 2022 г. което ще струва 840 млн. лева. Това става ясно от писмо на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в България до премиера Стефан Янев и министрите на икономиката, енергетиката, финансите и до председателя на КЕВР. 

От АИКБ, чийто председател е Васил Велев,  са изчислили, че тези 70 лв. са 50% от поскъпването на тока.  Те посочват и откъде да се вземе тази сума. Виждат я в свръхпечалбите, които щели да се натрупат от АЕЦ "Козлодуй" при този огромен ръст на цените на тока на сбоводния пазар.

Ето и буквалните им сметки: 

"От началото на настоящия ценови период (01.07.2021 г. – 30.06.2022 г.) сме свидетели на огромен ръст на цените на електроенергията за свободния пазар в България, доминиран от сегмент „Ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“.

Средната цена на базов товар за юли е 185,59 лв. за мегаватчас, а за август е 218,17 лв. (впрочем при максимална часова цена – абсурдните 407,05 лв., абсолютен рекорд до момента!). Средната цена на базов товар за настоящия месец септември (до текущата дата 21.09.2021 г.) е 238,28 лв. за мвтч.

Отчитайки фючърсите за българския пазар, съпоставяйки ги и с тези за румънския и унгарския пазар – за четвърто тримесечие на 2021 г. (164,65 евро) и за първите две тримесечия на 2022 г. (166,60 евро и 90,20 евро за мвтч ), както и предвид средните фактически цени от началото на настоящия ценови период до момента, имаме основания да предполагаме средна прогнозна цена на базов товар за целия период в размер на 259,37 лв. за мегаватчас. Съгласно Решение № Ц-27 от 1.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определената прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за периода 1.07.2021 г. – 30.06.2022 г. е в размер на 119 лв. за мегаватчас.

Следователно - всеки небитов потребител от българската икономика ще бъде подложен на ценови шок за цялата потребявана електроенергия средно за периода с по 140,37 лв. над официалните разчети на регулатора!

Даваме си сметка, че е възможно бъдещо стабилизиране на изключително стресираните европейски пазари на електроенергия – напр. при консолидиране около адекватни ценови нива на електроенергията след зимните месеци, междинно частично трансфериране на оперативни разходи за електроенергия в ново ценообразуване по веригите на добавена стойност и т.н. Имаме обаче всички основания да считаме, че това са възможни хипотези не по-рано от второто тримесечие на 2022 г.

Междувременно правителства от водещи европейски страни предприемат решителни действия за подпомагане на икономическите си субекти, стопански потребители на електроенергия – ежедневно през последните дни се съобщават такива мерки, например в Испания, Франция, Гърция ... Неминуемо процесът ще продължи.
Неприемането от страна на българското правителство на енергични и решителни мерки в адекватно къси срокове ще доведе до мащабна загуба на конкурентоспособност на българската икономика.

Отчитайки всичко гореизложено, настояваме да се пристъпи към частична компенсация на свръхразхода от 140,37 лв./мвтч за всеки небитов стопански потребител на електроенергия, с което поне да се доближи цената на електроенергията до тази на регулирания пазар (битовите потребители).

Да се съсредоточим над следващите две тримесечия, които считаме за най-рискови пред икономиката ни. Очакванията за електропотреблението на небитовите стопански потребители за четвърто тримесечие на настоящата година и първото тримесечие на 2022 г. са за 12 тераватчаса (без технологичните разходи в размер на около 1,5 тераватчаса, които ще намерят отражение в бъдещите калкулации за мрежовите такси). При компенсация от 70 лв. на мегаватчас (или 50% от прогнозираното надвишение спрямо досегашните разчети) това предполага необходим ресурс в общ размер 840 млн. лева.

Как може да се осигури нужния ресурс – именно опитът на други страни членки е адекватното решение в случая: чрез преразпределение и балансиране на ангажирания в електроенергийния пазар финансов поток, респективно, нетиран резултат (разходите за потребителите са приходи за производителите на електроенергията).

Изчислената от КЕВР цена за енергията, произведена от „АЕЦ Козлодуй“ за периода 1.07.2021 г. – 30.06.2022 г. е в размер на 55,01 лв. за мегаватчас при нетна електрическа енергия 15 601 067 мвтч и прогнозирайки общо необходими приходи в размер на 858 220 хил. лева с възвръщаемост 59 603 хил. лева (6,94%). При изложените очаквания по-горе и отчитайки прогнозите за нетно енергопроизводство от „АЕЦ Козлодуй“ за четвърто тримесечие на настоящата година и първото тримесечие на 2022 г. общо 8,3 тераватчаса, от които 1,87  са за регулиран пазар, а 6,43 са за свободния пазар, допълнителният нетен резултат (над заложената възвръщаемост и над огромната, вече акумулирана печалба до момента) само за същия шестмесечен период би надхвърлил 1,31 млрд. лева!

Следователно - в целия си обем, нужният компенсационен ресурс за всички небитови стопански потребители на електроенергия в България (840 млн. лева) е под 64% от шестмесечната свръхпечалба (над планираната и вече постигнатата) на „АЕЦ Козлодуй“. В системата на енергетиката (БЕХ-АЕЦ-МЕ) има установена практика за междинно разпределяне на дивидент, което означава, че текущи трансфери към държавния бюджет (в т.ч. и след данъчно облагане) няма да представляват технически проблем, включително и за Министерство на финансите.

Възможен вариант за организиране и администриране на компенсационния механизъм е компенсациите към всеки небитов стопански потребител да се разплащат от НАП ежемесечно, за изминалия месец, срещу предоставените разходни счетоводни документи, удостоверяващи текущото индивидуално електропотребление", пишат до премиера и министрите индустриалците.