Проектът за разширение на подземното газово хранилище в Чирен ще бъде финансиран безвъзмездно с 78 млн. евро. Той е един от одобрените пет енергийни проекта и единственият от областта на природния газ, за които Европейската комисия обяви, че е постигнато съгласие сред държавите членки за финансиране по Механизма за свързване на Европа.

ЕК отбелязва важността на проекта за сигурността на доставките в региона на Югоизточна Европа, както и приноса му за постигане на декарбонизация и прехода към чиста енергия.
Допустими за финансиране по CEF са само проекти, които са определени от ЕК за проекти от общ интерес. Разширението на подземното газово хранилище  „Чирен“ неизменно е включвано във всички  списъци на проектите от общ интерес от 2017 г. насам.

Проектът предвижда увеличаване на обема на активния газ до 1 млрд.м?, а на дневния капацитет на нагнетяване и добив до 8-10 млн.м?/ден. Увеличаването на капацитета на хранилището ще насърчи търговията с природен газ и ще подобри пазарната интеграция в Югоизточна Европа чрез стимулиране на конкуренцията и подобряване на ликвидността на газовите пазари в региона.

Според изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов наличието на достатъчен капацитет за съхранение в региона е от ключово значение за алтернативните доставчици на природен газ, особено за тези на втечнен природен газ, тъй като осигурява възможност за гъвкавост при управлението на доставките. Малинов подчертава, че разширението на хранилището в Чирен  е в синергия с проекта за  терминал за втечнен природен газ край Александруполис, в който „Булгартрансгаз“ участва с 20% от акционерния капитал, както и с другите проекти на дружеството за подобряване на междусистемната свързаност със съседните страни.