Определението може да се обжалва пред ВАС. То се отнася до това дали фирмата да напусне наетите помещения поради конфликт на интереси  

Административният съд в София отмени предварително изпълнение на заповедта на шефа на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) от 1 юли, с която той нареди фирмата "Евролаб 2011" незабавно да напусне наетите помещения на ГКПП Капитан Андреево. Както и да спре контролната си дейност на храните заради конфликт на интереси. 

  Определението на съдия Ванина Колева е от 14 юли и не е окончателно. То може да се обжалва в 7-дневен срок пред Върховния административен съд (ВАС).

Според съда административният орган, тоест БАБХ  е трябвало не само да разпореди предварително изпълнение на заповедта,  но и да посочи защо то е нужно, като изложи  обстоятелства, които обосновават този извод и съответно да представи доказателства.

В случая това не е сторено, казва съдия Колева.

Според нея мотивите за допускане на предварително изпълнение на заповедта, свързани с наличие на конфликт на интереси, както и заявеното, че незабавно следва да се преустанови осъществяването на граничен инспекционен контрол върху внесени суровини и храни от животински и растителен произход от наемателя, точно поради конфликт на интереси били неотносими към прекратяване на договора за наем.

В своята жалба "Евролаб 2011" казва, че допуснатото предварително изпълнение не е в държавен и обществен интерес, а го уврежда. От него щели да настъпят трайни вреди за фирмата, която дори после по някакъв начин да бъде обезщетена, щели да са в изключително големи размери и ще бъдат платени от държавния бюджет.

В жалбата се казвало още, че благодарение на лабораторията граничният контрол на ГКПП – Капитан Андреево винаги ставал по бърз и ефективен начин, а ако бъде допуснато изпълнение на заповедта обработването на пробите би отнемало около 24 часа, вместо досегашните 2 часа и би ставало на по-висока цена - 598 лв. без ДДС в сравнение с предлаганата от дружеството - 420 лв.

Фирмата посочила, че държавата би се лишила наема и би трябвало да плати направените в помещенията подобрения на стойност над 2 000 000 лв. В искането били  изложени и доводи за размера на вредите, които дружеството би претърпяло от предварителното изпълнение на заповедта.

Те се изразявали в пропуснати ползи, прекратяване на трудови правоотношения със служителите, трудности при преместването и съхраняване на имуществото, което се намира в наетите помещения и било на значителна стойност. Също така спиране на дейността и невъзможност за изпълнение на над 700 договора, които били сключени с чуждестранни превозвачи като оператор по смисъла на регламент.

От своя страна шефът на БАБХ в писменото си  становище казва, че искането е неоснователно. Той заявява, че е недопустимо „частният интерес на едно дружество, а също дори и българският интерес, да имат превес над интереса на всички граждани на Европейския съюз“.

Със заповедта от 1 юли 2022 г. изпълнителният директор на БАБХ е обявил като нищожна заповед от 31 декември 2021 г. , с която помещенията са дадени под наем.

Посочено е, че това се налага за защита на особено важен държавен и обществен интерес.

В мотивите на допуснатото предварително изпълнение се казва, че: "незабавно следва да се преустанови осъществяването на граничен инспекционен контрол върху внесени суровини и храни от животински и растителен произход от наемателя, поради наличие на конфликт на интереси.  През последните седмици  БАБХ и "Евролаб 2011" водят няколко дела. Така например преди дни ВАС отхвърли жалбата на фирмата срещу решението на държавата да изпрати свои хора, които да проверяват влизащите от Турция плодове и зеленчуци.

От 20 май БАБХ напълно пое лабораторния контрол върху плодовете и заленчуците, влизащи от трети страни през ГКПП Капитан Андреево.