За колцентрове и складове вече ще има само нефинансови насърчителни мерки

До 60% държавна помощ за инвеститорите, които избират да осъществяват дейност в по-слаборазвитите региони в България, за да се преодолеят дисбаланси. Това предвижда новата Карта на регионалните помощи за България, приложима до края на 2027 г.

Това означава, че на всеки вложени 1000 лв. държавата ще може да предоставя помощ в размер до 600 лв. Максималният интензитет на помощта важи за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Търговище, Ямбол и Смолян.

Новите стойности са заложени в публикуваните за обществено обсъждане промени в правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите. Картата се изменя периодично в зависимост от това какво е текущото развитие на регионите. Досега делението беше на ниво области, докато вече за всеки град може да се определи специфична държавна помощ.

 Нисък остава размерът в Югозападния регион. Така например до края на 2024 г. в столицата и Перник за големи предприятия държавата ще може да предоставя помощ максимално до 20% от вложенията на инвеститорите, а от 2024 до 2027 г. - 15%. Кюстендил също е с нисък интензитет - съответно до 25 и 20%. 

 Тези проценти важат за големите предприятия. За инвестиционните проекти под 50 млн. евро таванът може да се увеличи с 10% за средни фирми и 20% за малки. Освен това в Югозападния регион големите предприятия могат да се възползват от държавна помощ единствено за първоначална инвестиция за нова стопанска дейност или промяна на вече съществуваща.

В публикувания за обществено обсъждане документ са отразени и други промени.

За колцентрове, офис дейности и складове вече ще могат да се прилагат само нефинансови насърчителни мерки като например съкратени срокове, индивидуално административно обслужване и придобиване на право на ползване или право на собственост върху недвижими имоти без търг или конкурс. Причината е, че в последните години почти няма заявен интерес от инвеститори в тези сфери. Всички проекти в процес на сертифициране ще могат да довършат процедурата  по настоящия ред.

 Също така с промените се дава възможност да се сключват договори и да се избира изпълнител за изграждане на техническа инфраструктура и преди да е изпълнен сертифицираният инвестиционен проект.