Министерството на туризма ще изплати допълнително 5 010 664,40 лева с ДДС помощ на 171 кандидати по "Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна". Разплащането на средствата ще бъде извършено до началото на следващата седмица след приетото днес решение на Министерски съвет, съобщиха от Министерството на туризма.

Получатели на помощта са хотелиери и лица, упражняващи дейност по настаняване в обекти държавна и общинска собственост, настанили лица, търсещи временна закрила. По шестото поред плащане, обхващащо периода от 24 февруари 2022 г. до 31 май 2022 г. са допълнително одобрени 115 341 броя нощувки с изхранване на стойност 4 613 640,00 лева без ДДС, респ. 5 010 664,40 лева с включен ДДС.

Приетите актове за одобряване на помощта за кандидатите обхващат целия период на действие на Програмата - от 24 февруари 2022 г. до 31 май 2022 г. по заявленията на заинтересованите лица в трите отчетни периода.

Получатели на помощта са 171 лица по 192 заявления, предоставили настаняване и изхранване на лица, търсещи временна закрила, разпределени по месеци както следва: за месец март - 22 лица, за месец април - 33 лица и за месец май - 137 лица.

Изпълнението на програмата е администрирано чрез използване на информация от Националния туристически регистър, създадения за целите на програмата Регистър за местата за подслон, Единната система за туристическа информация и Системата за управление на национални инвестиции и чрез контролни проверки по служебен път с данни от системите на дирекция "Миграция" и Главна дирекция "Гранична полиция" при МВР, Държавната агенция за бежанците и Националната агенция за приходите.