Промени в закон целели да се улесни санирането, което продължава с пари по плана за възстановяване

Провеждането на общото събрание в блока да се отлага само с един час, а след този срок решения ще може да се вземат и без мнозинство. Това предвиждат промени в Закона за етажната собственост, изготвени от служебното правителство и пуснати за обществено обсъждане.

В сегашния закон пише, че ако събранието не събере кворум, се отлага за следващия ден. Освен това се променя и мнозинството, с което се вземат решенията - от сегашните 67 се намалява на 51%. Промяната се правела заради все по-големия брой необитаеми жилища или такива, които са дадени под наем. Според закона решения може да се вземат само от собствениците, а наематели могат да гласуват само ако са изрично упълномощени. 

Новите текстове предизвикват оживени дискусии при общественото обсъждане. Хората обвиняват министерството, че позволява въвеждане на задължения, включително и финансови, без някои собственици да имат изобщо възможност да разберат, че е имало събрание. 

Други посочват, че отпадането на изискуемия кворум е абсурдно, защото така хората от един апартамент може да вземат решение за останалите 40. 

Свикването и провеждането на общи събрания на собствениците на жилища може да става и онлайн, предвиждат други промени.

Дава се и възможност взетите решения да бъдат подписани от неприсъствалите

Това ще става или със саморъчно написана декларация, подадена до управителя до 7 дни от провеждането на събранието, или с декларация, изпратена по имейл и подписана с квалифициран електронен подпис. В нея собственикът на жилището трябва да напише как гласува за решенията.  При санирането може да се поставят и соларни панели на покрива на кооперациите.

При санирането може да се поставят и соларни панели на покрива на кооперациите.

Със законопроекта се въвежда и електронен вариант на книгата на етажната собственост, която по принцип се води от домоуправителя. В нея в срок до 15 дни от покупката на жилище в блока собственикът е длъжен да се впише. Същото важи и ако пусне наематели в апартамента. Ако не го направи, вече

има глоба – между 50 и 250 лева,

ако е физическо лице, и между 100 и 500 лв. за юридическо. 

Според поправките откриването на банкова сметка е задължително за всяка етажна собственост, независимо дали ще кандидатства за саниране, или не. Замисълът е в нея да се събират приходите от различните такси във входа и да се заплащат разходите. Отчетността за състоянието на сметката е задължение на домоуправителя. Веднъж месечно той трябва да съобщава на съседите си наличностите и движенията по сметката. Това предложение обаче е оценено в коментарите към обсъждането като лобизъм в полза на банките.

С новите текстове се регламентира и дейността на фирмите за управление на етажната собственост. Те съществуват и сега, но тяхната дейност не е вписана в никакъв закон и браншът от доста време настоява за регулация, защото ставало дума за пазар от приблизително 1 млрд. лева годишно. Според поправките се създава

публичен регистър в регионалното министерство, в който фирмите се вписват,

след като докажат, че отговарят на ред изисквания.

Регистрацията ще важи за 5 години, като вписаните търговци ще трябва да обновяват информацията всеки път, когато настъпят нови обстоятелства. За да се впишат, те трябва да имат сключена застраховка “Професионална отговорност”, покриваща вредите, причинени при упражняване на професионалната им дейност.

Ръководителят на фирмата трябва да има завършено висше образование и професионален опит от минимум 3 години. Сред изискванията са още да не е осъждан, да не е бил през последните 2 години член на управителен или контролен орган или съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори. Също така не трябва да е лишен от право да заема материалноотговорна длъжност, да не е включен в списъка по Закона за мерките срещу финансиране на тероризма.

Трябва и да е наел по трудово или гражданско правоотношение минимум двама служители, единият от които с юридическо или икономическо образование, а другият със завършено техническо образование.

В коментарите по това предложение хората посочват, че фирмите за управление на етажната собственост надали са ефективни, защото най-добре познавал съседите си домоуправител, който живее във входа. 

От регионалното министерство пък посочват, че предложените поправки в закона целят да се облекчи провеждането на общи събрания чрез намаляването на кворума за вземане на решения.

В момента много трудно се постигало съгласие за учредяване на сдружение на собствениците, а това е необходимо, ако блокът ще участва в програмите за саниране по плана за възстановяване и устойчивост.

В него са предвидени 1,2 млрд. лв. за саниране само на жилищни сгради. При преговорите с ЕК станало ясно, че няма друг начин за усвояване на средствата освен от сдружения. Те ще са юридически лица със своя банкова сметка.