Подобрени са 19 показателя за качество на услугите на водните компании

Комисията за енергийно и водно регулиране одобри годишния доклад и сравнителния анализ на ВиК сектора за 2021 г.  Тъй като тя последната година от регулаторния период 2017-2021 г. в годишния доклад е направен анализ на нивата на показателите за качество на ВиК услугите, постигнати от операторите през 2021 г., съотнесени към първата година от периода 2017 г.

ВиК секторът отчита подобрение по 19 от показателите за качество - качество на вода в големите зони на водоснабдяване, непрекъснатост, общи загуби на вода, аварии по ВиК мрежите, налягане във водоснабдителната система. Такава е оценката и за нивото на покритие с услуги по доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, оползотворяване на утайки, рехабилитация и проучване на водопроводната мрежа, присъединяване към ВиК мрежи и ефективност на персонала.

Като много положителен фактор е посочена тенденцията за намаляване на общите загуби на вода. През 2021 г. отчетеното ниво на общи загуби е под обичайните 60%, като за изминалия 5-годишен период намалението на нивото на общи загуби е 11%, изразено в куб.м на километър на ден.

Представена е информация и за произведената от ВиК дружествата електроенергия от възобновяеми източници. Посочва се, че това е важен процес не само заради постоянно нарастващите цени на електроенергията, но и предвид възможностите ВиК дружествата да произвеждат електрическа енергия за собствени нужди от биогаз, слънце и вятър.

С официално обявенените на 26.10.2022 г. предстоящи промени на Директива 91/271/ЕЕС за градски отпадъчни води, предстои това да бъде въведено и като задължение за операторите на пречиствателните станции за отпадъчни води.

Комисията отчита, че в изпълнение на поставените от регулатора изисквания, ВиК операторите подобряват внедряването на информационните регистри и бази данни. По този начин се повишава качеството и надеждността на постъпващите в КЕВР отчетна информация и данни от дружествата.

Докладът предоставя информация за всяко ВиК дружество, което има одобрен бизнес план през 2021 г.  Направена е оценка на изпълнението на показателите за качество, изпълнението на одобрената инвестиционна програма за 2020-2021 г. и изпълнението на единните показатели за ефективност за 2020-2021 г. Представена е също информация за отчетените нива на ВиК услуги от ВиК операторите, които са без одобрени бизнес планове.