Текущата и капиталова сметка на платежния баланс на страната през март е отрицателна и възлиза на 0,2641 млрд. евро при дефицит от 0,3865 млрд. евро за март 2022 г., съобщават от БНБ в статистика за платежния баланс за март т.г., публикувана на интернет страницата на централната банка.

За периода януари-март текущата и капиталовата сметка е отрицателна и е 0,1862 млрд. евро (0,2 процента от прогнозния БВП) при отрицателно салдо от 1,118 млрд. евро (1,3 процента от БВП) за същия период на 2022 г.

Според данните за март салдото по текущата сметка е отрицателно и е 0,3382 млрд. евро при отрицателно салдо от 0,2248 млрд. евро за март м. г. За първото тримесечие на годината текущата сметка е отрицателна и е 0,4012 млрд. евро (0,4 процента от БВП) при отрицателно салдо от 0,7242 млрд. евро (0,9 процента от БВП) за януари - март 2022 г.

От БНБ отчитат отрицателен търговски баланс за март в размер на 96,7 млн. евро при дефицит от 175,9 млн. евро за март м.г. Търговският баланс е отрицателен за първото тримесечие и в размер на 0,5149 млрд. евро (0,6 процента от БВП) при дефицит от 1,001 млрд. евро (1,2 процента от БВП) за същия период на 2022 г., пише БТА.

Износът на стоки е 4,1752 млрд. евро за март 2023 г., като нараства със 134,8 млн. евро (3.3 на сто) в сравнение с този за март 2022 г. (4040,4 млн. евро). За януари – март 2023 г. износът е малко над 11,500 млн. евро (12.7 на сто от БВП), като нараства с 1,0451 млрд. евро (10 на сто) в сравнение с този за същия период на 2022 г. (10,4554 млрд. евро 12.4 на сто от БВП). Износът за януари – март 2022 г. нараства на годишна база с 33.3 на сто.

Вносът на стоки за март също нараства. Според данните той е 4,2719 млрд. евро, като увеличението е с 55,7 млн. евро (1,3 процента) спрямо март 2022 г. (4,2163 млрд. евро). За януари - март вносът е 12,015 млрд. евро (13,3 процента от БВП), което е увеличение с 558,5 млн. евро (4,9 процента) спрямо същия период на 2022 г. (11,457 млрд. евро, 13,5 процента от БВП), според данните.

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) нарастват с 0,9033 млрд. евро за март, при увеличение с 0,4204 млрд. евро за март м.г. За първото тримесечие на годината те се повишават с 1,498 млрд. евро (при увеличение с 1,368 млрд. евро за януари – март м.г.).

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – март т. г. са от Нидерландия (520,6 млн. евро), Гърция (119,4 млн. евро) и Италия (115,7 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Люксембург (91,1 млн. евро) и Румъния (39,3 млн. евро), според данните.

Според статистиката преките инвестиции в чужбина за март нарастват с 36,8 млн. евро, при ръст със 79,5 млн. евро за март м.г. За периода януари – март те се се повишават със 145,4 млн. евро (при увеличение със 160,5 млн. евро за същия период на 2022 г.).