Чрез своите дирекции „Бюро по труда” до 29 септември Агенцията по заетостта предоставя финансова подкрепа за работодатели и безработни лица, съобщиха от агенцията към Министерството на труда и социалната политика. Възможностите за това са определени в Националния план за действие по заетостта, приет миналата седмица с решение на правителството.

С обявените средства ще бъде подкрепена заетостта на близо 630 безработни хора от уязвимите групи на пазара на труда – 250 безработни с трайни увреждания, 106 безработни в предпенсионна възраст, 262 души с регистрация в бюрото по труда повече от шест месеца, безработни до 24 години или над 50 години, или с основно и по-ниско образование, се казва в съобщението. Това е шанс за хората, останали извън пазара на труда, да намерят своето трайно работно място, като се включат в субсидирана заетост чрез конкретна програма или мярка, в чийто обхват и целева група попадат.

Чрез Националния план за действие по заетостта се финансират и заявени от работодателите обучения на безработни лица с цел наемането им на работа по придобитата професия, както и на заети лица в микро-, малки или средни предприятия. С обявените свободни средства могат да се финансират професионални обучения на близо 80 безработни лица и обучения по ключови компетентности на 276 заети лица.

До 2 октомври Съветите за сътрудничество към дирекциите „Бюро по труда” ще оценят по утвърдена методика подадените заявки от работодателите, като до един месец след това одобрените работодатели трябва да назначат на работа избраните от тях безработни лица.

Агенцията по заетостта предоставя и финансова подкрепа, за да стимулира предприемачеството на безработните. Те могат да получат средства за започване на собствен бизнес въз основа на одобрен бизнес проект чрез получаване наведнъж на полагащите се парични обезщетения при безработица или възстановяване на направени разходи до пет хиляди лв. за стартиране на бизнеса. И при двете мерки се предоставят и други, съпътстващи началото, услуги.

Всяко бюро по труда в страната разполага със средства по част от програмите и мерки, предоставящи преференции на работодатели или безработни. Актуалните възможности за кандидатстване по тях са обявени на интернет страницата на Агенцията по заетостта, в рубрика „Обяви за финансиране по региони”, структурирани за всяка от деветте Регионални служби по заетостта в отделни подрубрики, съответно за работодателите и за безработните. Свободните средства са обявени и на информационното табло във всяко едно бюро по труда, където може да се получи и пълна информация за възможностите, реда и условията за предоставяне на преференциите.

Бюджетът на Плана по заетостта за 2023 г. е 73 млн. лв. В резултат от изпълнението на заложените в него дейности се очаква средногодишната стойност на безработицата в България да се понижи до 4,1% от икономически активното население.

Включените в програми за заетост безработни на пълен работен ден ще получават трудово възнаграждение от 780 лв., което ще се субсидира от държавата. Субсидия със същия размер ще получават и работодателите, наели безработни по мерки от Закона за насърчаване на заетостта. Трудовото възнаграждение на младежите, включени в програма „Старт на кариерата“ ще се повиши от 860 лв. на 920 лв.

Увеличават се и заплатите на наетите по националната програма „Активиране на неактивни лица“. Възнагражденията на младежките медиатори към общините ще се повишат на 950 лв., на психолозите и мениджърите на случай - на 1070 лв., а на ромските медиатори - на 950 лв. На 820 лв. се увеличават и заплатите на наетите висшисти по програмите „Помощ за пенсиониране“ и „Мелпомена“, както и по Националната програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания.