Министерството на финансите преотвори емисия с номер BG 20 400 24 213/15.05.2024 г. шестгодишни ДЦК, която беше пусната в обращение на проведения на 13 май 2024 г. аукцион, съобщават от ведомството и БНБ.

Емисията е деноминирана в лева с падеж 15 май 2030 г. и годишен лихвен купон от 3,25 на сто.

Обемът на емисията в обращение беше увеличен с 200 млн. лв. на проведения днес аукцион, с което достигна 400 млн. лв. номинална стойност. Среднопретеглената годишна доходност на аукциона за преотваряне на емисията е в размер на 3,54 на сто.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 265,2 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,33. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 100 базисни точки. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 70,2 на сто, следвани от застрахователните дружества - 16,5 на сто, пенсионните фондове - 10 на сто, договорните и гаранционни фондове - 3,0 на сто, инвестиционните посредници - 0,2 на сто и други инвеститори - 0,1 на сто.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията, уточняват от БНБ.