Монтират фотоволтаици на съборетини, печелят от ток с висока цена

  • 3
authorАвтор: Марияна Бойкова

Монтират фотоволтаици на съборетини, печелят от ток с висока цена

Много често селският имот, на които се монтират соларните панели, представлява просто няколко ламарини. събрани накуп.

Само малките соларни централи до 30 киловата останаха с преференциални тарифи и това отвори нов бизнес за находчиви

Нов тип инвеститори във възобновяеми източници се появиха в енергетиката. Това са хора и фирми, които изкупуват на ниски цени западнали и изоставени къщи с терените към тях в отдалечени села, като монтират по покривите им фотоволтаични панели с мощност до 30 киловата.

Все още не се е получила приливна вълна като през 2012 г., но интересът е забележим, защото

малките

мощности

останаха

единствените,

чийто ток

задължително

се изкупува на

преференциални

цени

Замисълът на законодателя, претворен в Закона за енергията от възобновяеми източници, е бил да се насърчи слагането на соларни панели по покривите, а и монтирането на други малки ВЕИ мощности, примерно - вятърна перка в двора, а токът им да се използва за собствени нужди. Така електроенергията би се потребявала на мястото, където е произведена, като се спестяват разходите по пренасянето ѝ.

Към днешна дата единствено централите до 30 киловата останаха на преференциални цени и с дългосрочни договори за изкупуване на тока за 20 г.

Условието е те да са върху покривни и фасадни конструкции, имотите да са присъединени към електроразпределителната мрежа, като се позволява монтирането им и върху постройки, които са към тези имоти.

Добрите намерения обаче имат лоши последици. Появи се мерак за изкупуване на стари къщи и терените около тях. Един инвеститор в Плевенско например

е изградил

върху такива

имоти 40-50

централи

от по 30 киловата. Така поединично те влизат в опцията за задължително изкупуване на тока по преференциални цени, а всъщност общата мощност е 1,5 мегавата, което си е една средна централа. В това село няма чак такова потребление и инвеститорът продава произведения ток на електроразпределителното дружество, защото така казва законът.

Подобни случаи има и в Благоевградско, казаха източници от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

За периода от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г. пазарната цена на тока, определена от КЕВР, беше 90 лв. за мегаватчас, а от соларни централи - 94,96 лв.

За същия период обаче преференциалната цена на тока, който произвежда фотоволтаик с мощност до 5 киловата, беше 238,07 лв. на мегаватчас, а от 5 до 30 киловата - 198,27 лв.

Точно тези цени обясняват интереса за окичването на въпросните запуснати села с фотоволтаични централи.

Вестник “24 часа” поиска данни от електроразпределителните компании за присъединените селски соларни централи.

От “Енерго-Про” съобщиха, че през 2020 г. към мрежата на електроразпределителното дружество в Североизточна България - “ЕРП Север”,

са присъединени

226 централи до

30 киловата,

като общият брой на присъединените към момента е 339. Тяхната обща мощност е към 10 000 киловата.

От дружеството казват, че срещат трудности, когато клиентите заобикалят закона и монтират централите в дворове в обезлюдени села, в които няма потребление на електроенергия. Има няколко най-често срещани схеми. Едната е чрез монтаж на централи в полуразрушени сгради, негодни за обитаване. Друга схема представлява показване на нотариален акт уж за жилищна сграда със застроена площ 100 квадрата, а проверка на място показва, че става дума за склад за инвентар от 10 квадрата.

Нерядко се закупуват празни места в села почти без жители и

се изграждат

“складове за

инвентар”,

които се състоят

от няколко

ламарини

От началото на 2021 г. са зачестили случаите, при които се купува голям имот, разделя се на по-малки, незаконно се изграждат “едноетажни сгради”, а съответната община издава “удостоверение за търпимост”, с което сградата става законна. След това се пристъпва към процедура по присъединяване към електроенергийната мрежа, а впоследствие и към изграждане на фотоволтаична централа.

Във всички гореописани случаи липсва ползване на ток, постройките се стягат или изграждат единствено и само за да се присъединят централи до 30 киловата.

От “Енерго-Про” припомнят амбициозната цел, поставена от ЕК, делът на възобновяемите източници в брутното крайно потребление да достигне 32%. Но според тях на практика в посочените случаи

се заобикаля

изискването

фотоволтаичните

централи да

бъдат предимно

за собствено

потребление,

и то върху покриви и фасади на сгради. В много от тези случаи панелите се поставят на земята или върху необитаеми панелни постройки.

“Това силно затруднява “ЕРП Север” в планирането на инвестициите в инфраструктурата, увеличават се технологичните загуби по мрежата, натоварват се клиентите с много повече инвестиции спрямо тези, които биха се направили, ако инсталациите се изграждаха върху покриви с нормални места на потребление”.

От компанията казват, че не са постъпвали искания за присъединяване на вятърни централи до 30 киловата с цел продажба на електроенергия по преференциални цени.

От ЧЕЗ съобщават, че за 2020 г.

присъединените

фотоволтаични

обекти с

мощност под

30 киловата

са 656

За сравнение, през 2019 г. този брой е бил 340, а през 2018 г. – 266.

От началото на тази година до момента са издадени 1247 становища и са сключени 750 договора за присъединяване. Над 90% от постъпилите искания за присъединяване са с цел продажба на цялото количество произведена енергия.

Рязкото нарастване на интереса към фотоволтаичните проекти вероятно се дължи на добрата изкупна цена на енергията и значителното понижение на цените на панелите и инверторите, смятат от компанията.

От ЕВН казват, че проблемът с фотоволтаичните централи до 30 киловата и отражението му върху развитието на електроразпределителната мрежа се е появил с промените в Закона за енергията от възобновяеми източници през 2017 г. Те са постановили на преференциални цени да се изкува само електрическата енергия, произведенна от малки централи в обектите, където тя ще се консумира.

Практиката в България показа разминаване с европейската цел за производство на ВЕИ енергия за собствени нужди, защото енергията, произведена от тези централи, не се ползва на място, а се изкупува по преференциални цени и се пренася по мрежата на големи разстояния до други обекти, смятат от дружеството.

От приемането на поправките в закона през 2018 г. до началото на 2021 г. в Югоизточна България, където работи ЕВН,

са въведени

в експлоатация

405 такива

централи с обща

инсталирана

мощност от

11 375 киловата

Общото годишно количество произведена електрическа енергия от тях е 15 015 000 киловатчаса.

В същото време годишното количество потребена еленергия от обектите, на чиято територия са изградени те - най-вече стари селски къщи и дворове, е 189 810 киловатчаса. С други думи, само 1,26% от произведената енергия се консумира на мястото на производството ѝ. Другата се пренася по мрежата.

Според данните на ЕВН броят на неприключилите процедури за присъединяване на такива централи е 293, за които се планира инсталирана мощност от 8290 киловата. С това общата инсталирана мощност на централите до 30 киловата на територията, за която лиценз има ЕВН, ще се увеличи с 19 665 киловата спрямо 1 октомври 2018 г.

Фактор за оживлението в това строителство на фотоволтаици е, че законовата уредба изисква централата да бъде изградена във вече съществуващ обект с присъединена сграда, с презумпцията, че в обекта има консумация и собственикът на обекта ще използва произведената енергия. Липсата на ефективен контрол за обвързване на произведената от централата енергия с консумираната от обекта, както и възможността подобни централи да се изграждат не само върху покривите и фасадите на сградите (което е физически ограничител), но и на прилежащите им дворове изкривяват логиката на европейката директива, смятат от ЕВН.

Построяват ги за по един-два месеца

Ниските цени на имотите в

запустяващи малки села прави

инвестицията изключително изгодна

Изграждането на една малка фотоволтаична централа до 30 киловата е вече сравнително бърз процес и може да стане в рамките на 1-2 месеца. Поради икономически причини: евтини терени със съществуващи и присъединени към мрежата имоти, изграждането на такива централи започна да се случва от отделни инвеститори не за собствено потребление, а в села, където цената на сградите и прилежащите им дворове е в пъти по-ниска от големите градове.

Проблемът е, че разпределителната мрежа в тези села

исторически не е проектирана

да поеме такъв брой производители

на ток и да пренася тяхната

енергия до подстанциите,

които често са на десетки километри. В някои случаи терените дори са разположени извън строителните граници на дадено населено място, което означава, че загубите по преноса на тази енергия до мястото на консумация са още по-големи.

Подобен проблем не съществува в големите населени места, където мрежата може да поеме подобно производство. Само че там не се забелязва подобен инвеститорски интерес.

За да бъдат удовлетворени инвеститорските проекти на отделни фирми да изграждат по десетки малки централи в такива райони, се налага

мрежовият оператор да започне

да прави сериозни инвестиции

в мрежата на тези села

само и единствено за да подсигури преноса на енергията от централите, без живеещите там клиенти да имат нужда от това. Често това са села с намаляващо население, където е ясно, че няма да има увеличение на потреблението в обозримо бъдеще и няма нужда да се увеличава капацитетът на мрежата.

Това прави тези инвестиции изключително неефективни, те дори не подобряват общото състояние на мрежата за всички клиенти в цяла България.

“За да се избегне този дисбаланс, логично би било изкупуването на енергията по преференциални цени

да бъде обвързано в закона

с употребената електрическа

енергия в обекта,

към който са изградени централите, каквато е европейската логика”, смятат от ЕВН.

Източници от енерийния регулатор казват, че са се опитали да ограничат този бум на селски соларни централи, като са намалили преференциалната цена. За тока на фотоволтаици до 5 киловата преди тя беше 238,07 лв. за мегаватчас, а от 1 юли е 193,33 лв. За фотоволтаици до 30 киловата тя е намалена от 198,27 лв. на 160,11 лв. за мегаватчас. Прогнозната пазарна цена е 119 лв. за мегаватчас.

Според експертите преференциалната цена за фотоволтаиците ще покрие инвестицията, но няма да позволи купуването на имотите - запустелите къщи и дворове. И според тях

мрежата на ерепетата

не е изграждана за връщане

на енергия по мрежата

ниско напрежение,

а преобразуването в средно напрежение носи технологични загуби.

По-кардиналното решение обаче ще трябва да го вземе следващият парламент.

Най-четени

Митничари прехвърлят имоти и пари на роднини, за да не ги обявяват

Митничари прехвърлят имоти и пари на роднини, за да не ги обявяват

С промени в закон отпада банковата тайна за тях Митнически служители са започнали да прехвърлят имоти, пари по банкови сметки и коли на близки и роднини, за да не ги декларират пред ръководството на агенцията. Причината - готвените промени в Закона за митниците, с които служителите им ще бъдат задължение да обявяват какво притежават

Лъчезар Иванов: 6 г. работя в Радомир да се произвежда оригинален американски препарат за болни от СПИН

Лъчезар Иванов: 6 г. работя в Радомир да се произвежда оригинален американски препарат за болни от СПИН

“Свободна Европа” съобщи, че ДАНС и комисията на Цацаров проверяват депутата за пране на пари Политикът, който е лекар, потвърди, че е консултирал компанията Enzolytics, получавал е акции вместо пари и през 2021 г. ги е продал за 1,6 млн. долара Как се перат пари с електронни акции? Това е смешно! Така отговори депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов

Донев: Всеки пенсионер ще вземе по 50 лв. и отгоре, ако приемат варианта ни

Донев: Всеки пенсионер ще вземе по 50 лв. и отгоре, ако приемат варианта ни

С предложението ни за актуализация на бюджета на държавното обществено осигуряване ще се даде възможност за вдигане на всички пенсии. Това заяви в „Лице в лице“ по Би Ти Ви служебният социален министър Гълъб Донев. По думите му пенсиите на над 2,8 млн. българи ще се повишат, ако редовен кабинет одобри предложението им

Монтират фотоволтаици на съборетини, печелят от ток с висока цена

Монтират фотоволтаици на съборетини, печелят от ток с висока цена

Само малките соларни централи до 30 киловата останаха с преференциални тарифи и това отвори нов бизнес за находчиви Нов тип инвеститори във възобновяеми източници се появиха в енергетиката. Това са хора и фирми, които изкупуват на ниски цени западнали и изоставени къщи с терените към тях в отдалечени села

Кирил Петков се опитва да спре проекта за правителствени сгради в "София тех парк"

Кирил Петков се опитва да спре проекта за правителствени сгради в "София тех парк"

Министърът на икономиката Кирил Петков води разговори с фирмата, която проектира комплекс от три сгради и наземен паркинг до "София тех парк". Целта му е той да бъде прекратен. Според него в ситуация на пандемия, а и без нея, няма логика държава като България да харчи толкова много пари за министерства като небостъргачи

Потвърдено: Минчев с две заповеди за уволнение като шеф на АПИ

Потвърдено: Минчев с две заповеди за уволнение като шеф на АПИ

Засега тече срокът за обжалване на строителството на тунела под Шипка, конкурсът е в сила  Фактът, че на ексшефа на пътната агенция Апостол Минчев са издадени две заповеди за уволнение с различни дати, който “24 часа” описа като слух вчера (виж тук), се оказа истина. Редакцията се снабди с копия от двете заповеди (Виж факсимилетата)

Министърът на икономиката продавал идеята за 0 корупция у нас с гаранциите на президента

Министърът на икономиката продавал идеята за 0 корупция у нас с гаранциите на президента

Против логиката, но санкциите по "Магнитски" се отразиха положително Един от големите страхове на инвеститорите е какво ще стане, ако ми поискат едни пари или трябва някакви хора да бъдат наети. Какво ще стане, ако трябва да се съдя с някого и местните съдилища не дадат най-честния отговор на някой спор

Кирил Петков: Поредна глупост е небостъргачът в "София Тех Парк"

Кирил Петков: Поредна глупост е небостъргачът в "София Тех Парк"

Поредна глупост нарече намерението да се построи небостъргач в "София Тех Парк" министърът на икономиката Кирил Петков. Това той заяви в отговор на първия въпрос в новия формат на правителството „Властта говори! Открито“, вместо там да работят стартиращи бизнеси.  Небостъргач от 90 000 кв. м строят държави с нефтени находища. каквито нямаме

Жалба блокира строежа на тунела под връх Шипка

Жалба блокира строежа на тунела под връх Шипка

Подаването на иска става в последния момент - преди да се подпише договор с “Хидрострой” Проектът спира, докато КЗК не се произнесе, но решението на  комисията може и да се обжалва Обединение “Шипченски проход”, в което влизат фирмите “Трейс Груп холд” и проектантската “Алве Консулт” ЕООД, е обжалвало класирането на компаниите

Нов тренд: Стотици милиони за ВЕИ, но с батерии за складиране на тока

Нов тренд: Стотици милиони за ВЕИ, но с батерии за складиране на тока

Оставиха санирането, но няма да е безплатно за всички, както бе преди Вземат 870 млн. лв., които бяха предвидени за хидромелиорациите Стотици милиони за 1,7 мегавата веита, но с батерии за складиране на тока, 1000 мегавата газова мощност в държавната тец, орязване на парите за водородни проекти. Това са част от основните промени в последния

Най-коментирани

Монтират фотоволтаици на съборетини, печелят от ток с висока цена

Монтират фотоволтаици на съборетини, печелят от ток с висока цена

Само малките соларни централи до 30 киловата останаха с преференциални тарифи и това отвори нов бизнес за находчиви Нов тип инвеститори във възобновяеми източници се появиха в енергетиката. Това са хора и фирми, които изкупуват на ниски цени западнали и изоставени къщи с терените към тях в отдалечени села

В Хитрино по 142 лв. на човек европари, в Добрич – по 7888 лева

В Хитрино по 142 лв. на човек европари, в Добрич – по 7888 лева

Почти една четвърт от субсидиите са отишли за столицата, само метрото струва 750 млн. лв. България е усвоила малко над 14 млрд. лв. европейски пари, откакто е член на ЕС от 2007 г. до средата на юни 2021 г. Средно на човек от населението се падат по 2010 лв., но разликите между отделните общини по този критерий са много големи

Нов тренд: Стотици милиони за ВЕИ, но с батерии за складиране на тока

Нов тренд: Стотици милиони за ВЕИ, но с батерии за складиране на тока

Оставиха санирането, но няма да е безплатно за всички, както бе преди Вземат 870 млн. лв., които бяха предвидени за хидромелиорациите Стотици милиони за 1,7 мегавата веита, но с батерии за складиране на тока, 1000 мегавата газова мощност в държавната тец, орязване на парите за водородни проекти. Това са част от основните промени в последния

Донев: Всеки пенсионер ще вземе по 50 лв. и отгоре, ако приемат варианта ни

Донев: Всеки пенсионер ще вземе по 50 лв. и отгоре, ако приемат варианта ни

С предложението ни за актуализация на бюджета на държавното обществено осигуряване ще се даде възможност за вдигане на всички пенсии. Това заяви в „Лице в лице“ по Би Ти Ви служебният социален министър Гълъб Донев. По думите му пенсиите на над 2,8 млн. българи ще се повишат, ако редовен кабинет одобри предложението им

Жалба блокира строежа на тунела под връх Шипка

Жалба блокира строежа на тунела под връх Шипка

Подаването на иска става в последния момент - преди да се подпише договор с “Хидрострой” Проектът спира, докато КЗК не се произнесе, но решението на  комисията може и да се обжалва Обединение “Шипченски проход”, в което влизат фирмите “Трейс Груп холд” и проектантската “Алве Консулт” ЕООД, е обжалвало класирането на компаниите

Митничари прехвърлят имоти и пари на роднини, за да не ги обявяват

Митничари прехвърлят имоти и пари на роднини, за да не ги обявяват

С промени в закон отпада банковата тайна за тях Митнически служители са започнали да прехвърлят имоти, пари по банкови сметки и коли на близки и роднини, за да не ги декларират пред ръководството на агенцията. Причината - готвените промени в Закона за митниците, с които служителите им ще бъдат задължение да обявяват какво притежават

Кирил Петков се опитва да спре проекта за правителствени сгради в "София тех парк"

Кирил Петков се опитва да спре проекта за правителствени сгради в "София тех парк"

Министърът на икономиката Кирил Петков води разговори с фирмата, която проектира комплекс от три сгради и наземен паркинг до "София тех парк". Целта му е той да бъде прекратен. Според него в ситуация на пандемия, а и без нея, няма логика държава като България да харчи толкова много пари за министерства като небостъргачи

Уреди с дистанционен отчет слагат край на изравнителните сметки

Уреди с дистанционен отчет слагат край на изравнителните сметки

Потребителите да използват етнитеи месеци за смяна на уредите за дялово разпределение с такива с дистанционно отчитане. За това призоваха от Асоциацията на топлофикационните дружества в България. Според браншовата организация освен, че подмяната е изискване на европейска директива, тя ще спести посещения на инкасатори и плащане на прогнозни и

Хотелиери на протест срещу новите мерки за влизане в страната

Хотелиери на протест срещу новите мерки за влизане в страната

Туристическият бранш с писмо до служебния кабинет заради новите ограничения за влизане в страната. Хотелиерите се опасяват от провал на летния сезон. Основно притеснение буди информацията за нова вълна на пандемията, съобщи "Здравей, България". „Изпратихме това писмо заради многото появили се в медийното пространство заглавия от типа „Летният

Дигитализацията на строителството може да оптимизира цените и да сведе до минимум тежките инциденти

Дигитализацията на строителството може да оптимизира цените и да сведе до минимум тежките инциденти

Камарата на строителите в България (КСБ) и Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване" - "Подкрепа" (ФСИВ - "Подкрепа") проведоха третия виртуален семинар за развиване на капацитет за социален диалог на тема "Дигитализация и цифрови умения в рамките на социалния диалог". Събитието е по проекта SuSodCo и е обединило представители на

Скок от поне 15% на цените на автомобилните гуми у нас

Скок от поне 15% на цените на автомобилните гуми у нас

Поне с 15 процента ще се повишат цените на новопроизведените гуми в България през есента, когато дойде време за смяна на летните със зимни. Това прогнозират търговци у нас. Тази година цените на гумите вече са се повишили в Европа и маржовете са леко намаление в цялата система производител-търговец, като по този начин засега се избягва шоковото

Дора Стрезова-Николова е новият изпълнителен директор на Кока-Кола България

Дора Стрезова-Николова е новият изпълнителен директор на Кока-Кола България

Тя има над18 години опит в хранително-вкусовата индустрия  Дора Стрезова-Николова заема позициятаизпълнителен директорв Кока-Кола България. Тя има над 18 години опит на различни управленски, маркетинг и търговски роли на различни пазари вDanone Group. През последните 4 години тя управлява собствена дигитална и консултантска компания в България и

Над 1 млрд. долара е спечелила "Тесла" само за тримесечие

Над 1 млрд. долара е спечелила "Тесла" само за тримесечие

Компанията производител на електромобили "Тесла" е спечелила за първи път за тримесечие над 1 милиард долара, предадоха световните агенции, цитирани от БТА. През второто тримесечие компанията е доставила 201 250 коли, което е невиждано ниво въпреки недостига на електронни чипове и проблеми с доставките

Безос дава 2 млрд. долара на НАСА в замяна на договор за мисия до Луната

Безос дава 2 млрд. долара на НАСА в замяна на договор за мисия до Луната

Милиардерът Джеф Безос е предложил да поеме разходи на НАСА в размер на 2 милиарда долара, ако американското космическо управление възложи на неговата компания Блу ориджин договор за създаването на космически кораб, проектиран да откара астронавти обратно на Луната, предаде Ройтерс. През април НАСА възложи на конкурентната компания Спейс екс на

Интервю на Радио Китай със Станимир Александров

Интервю на Радио Китай със Станимир Александров

В интервю за Радио Китай представителят на фирма "Олинеза" за Китай, Станимир Александров, който от 15 години живее в Шанхай, разказа за работата и живота си тук. Той сподели впечатленията си от страната и културата и говори за интереса на местните потребители към стоките от Централна и Източна Европа, включително България

Жалба блокира строежа на тунела под връх Шипка

Жалба блокира строежа на тунела под връх Шипка

Подаването на иска става в последния момент - преди да се подпише договор с “Хидрострой” Проектът спира, докато КЗК не се произнесе, но решението на  комисията може и да се обжалва Обединение “Шипченски проход”, в което влизат фирмите “Трейс Груп холд” и проектантската “Алве Консулт” ЕООД, е обжалвало класирането на компаниите

До 30 години ще има семейства, които ще летят в Космоса (Видео)

До 30 години ще има семейства, които ще летят в Космоса (Видео)

Какво питаха българските деца и какво им отговориха астронавтите от Международната космическа станция Вярно ли е, че на Юпитер валят диаманти и могат ли кокошките да снасят в Космоса? Любознателни български ученици и студенти задаваха най-различни въпроси на двама астронавти от Международната космическа станция (МКС)

Строителят на толсистемата става собственост на фондация

Строителят на толсистемата става собственост на фондация

Австрийската фирма “Капш ТрафикКом” АГ, която е собственик на компанията, изградила българската толсистема - “Капш Трафик Солюшън България”, сменя собственика си. Това стана ясно от уведомлението, което австрийската фирма майка е изпратила до българската Комисия за защита на конкуренцията (КЗК). Купувачите са две австрийски фондации: “

В Хитрино по 142 лв. на човек европари, в Добрич – по 7888 лева

В Хитрино по 142 лв. на човек европари, в Добрич – по 7888 лева

Почти една четвърт от субсидиите са отишли за столицата, само метрото струва 750 млн. лв. България е усвоила малко над 14 млрд. лв. европейски пари, откакто е член на ЕС от 2007 г. до средата на юни 2021 г. Средно на човек от населението се падат по 2010 лв., но разликите между отделните общини по този критерий са много големи

И завода за батерии на Volkswagen няма да е в  България

И завода за батерии на Volkswagen няма да е в България

Volkswagen планира да построи един от бъдещите 6 завода за батерии за електрически коли в Централна или Източна Европа, като България не е в списъка. Преди две години страната ни се надяваше германският производител да построи фабрика за автомобили у нас, като основене съперник бе Турция. В крайна сметка немците решиха да не дтроят нов завод на