Формулярите с финансовата информация ще се публикуват на интернет страниците на централите и на сайта на ММС

ММС представи на федерациите, администриращи олимпийски спортове, новите форми на отчитане с цел по-голяма прозрачност при изразходването на публичния ресурс за спорт. Задължението е заложено в договорите за 2024 г., които централите подписаха с ММС за получаване на финансово подпомагане по програмите за олимпийска подготовка и за развитие на спорта за високи постижения при олимпийските спортове.

Новите формуляри при отчеността предвиждат предоставяне на информация към министерството за разходваните средства за подготовка и възстановяване на спортистите, за държавния и международния спортен календар, за материално-техническото осигуряване, наеми и организационни разходи. Базата данни ще се отчита на всеки три месеца в срок до края на месеца, следващ отчетния период. Важен момент е, че информацията ще се публикува както на интернет страниците на спортните федерации, така и на сайта на ММС. По този начин се залага повишаване на прозрачността и засилване на контрола при изразходването на държавните средства.

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев и заместникът му проф. Даниела Дашева изразиха увереност, че новите форми на отчетност ще бъдат от полза и за федерациите, и за ММС, което ще благоприятства работата при осигуряването на все по-добри условия за подготовка на спортистите ни.