Проекти се приемат до 7 октомври, след това има 30 месеца за изпълнението им

С бюджет от 107 млн. лв.  ще разполагат 92 общини у нас, за да изградят или надградят  общински или регионални  системи за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци и последващото им рециклиране. 90 млн. лв. идват от Европа, а останалите 17 са осигурени от държавата. 

Мярката стартира по Оперативна програма “Околна среда” 2021-2027 на Министерството на околната среда и водите, по приоритет 2 - “Отпадъци”.  Целта на процедурата е осигуряване на съществен принос към изпълнение на изискванията след 2023 г. за задължително разделно събиране на биоотпадъците, за постигане на целите към 2030 г. за разделно събиране и рециклиране и за намаляване на количествата депонирани битови отпадъци. 

От ведомството уточняват, че с предвидените средства ще се  осигурят необходимите съдове, техника и инсталации, където да се събира разделно цялото количество хранителни и градински биоотпадъци, които ще се събират чрез общинските системи. По този начин  ще се намали количеството депонирани битови отпадъци и ще се отклонят количества биоразградими битови отпадъци от депониране. 

Средствата ще бъдат разпределени регионално, става ясно още от условията за кандидатстване за процедурата. За общини от региона в преход като югозападния са предвидени  11,5 млн. А за по-слабо развитите общини в регионите  Южен Централен, Югоизточен, Североизточен, Северен Централен и Северозападен  –  95,5 млн. лв. 

От министерството обръщат внимание, че съфинансирането от страна на бенефициентите е задължително и е в размер на минимум 20% от общия размер на допустимите разходи по проекта. Кандидатите могат да подадат проектните си предложения в срок до 7 октомври 2024 г. включително, а максималният срок за изпълнение на проектите е до 30 месеца. 

Пълният комплект документи е публикуван в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ИСУН).