Разходите за труд в България са 5,5 пъти по-малки от средните за Европа

  • 0
authorАвтор: 24 часа онлайн

Разходите за труд в България са 5,5 пъти по-малки от средните за Европа

Бисер Петков СНИМКА: Архив

През 2017 г. Брутният вътрешен продукт на България нарасна с 3,6% в реално изражение. В номинално изражение БВП на страната достигна 98 631 млн. лв., което представлява нарастване от 4,8% спрямо 2016 г. Брутната добавена стойност през 2017 г. нарасна с 3,7% при ръст от 3,4% за 2016 г. Това заявява социалният министър Бисер Петков в отговор на депутатско питане за производителността на труда и разходите за труд в България и в другите държави - членки на Европейския съюз, предаде БГНЕС.

През 2017 г. броят на заетите (ЕСС 2010) отбеляза най-високият си темп на нарастване от 1,8% в периода на след кризисното възстановяване на заетостта при среден растеж от 0,4% през 2014-2016 г. Благоприятните развития на пазара на труда са съчетани с ускорено нарастване на доходите от труд. Водещо значение за нарастването на доходите през 2017 г. има частният сектор, където средната работна заплата отчете номинално повишение от 12,7%, подчертава министърът.

Динамиката на показателя в обществения сектор също се ускори до 9,2% и допринесе за нарастването на доходите от труд общо в икономиката (11,8%). Влиянието на БВП върху работната заплата се определя от разпределението на новосъздадения продукт в предприятията, т.е. каква част от БВП или брутната добавена стойност (БДС) се разпределя за заплати и осигуровки. Данните за относителния дял на компенсациите на наетите (работна заплата и социално осигуряване) в БВП през последните години показват една обща тенденция на увеличаване. Това означава, че работниците получават все по-голяма част от новосъздадения продукт, което от своя страна засилва връзката между заплати и икономически растеж.

За периода 2007-2017 г. в рамките на ЕС28 делът на компенсациите на наетите от БВП нараства най-много в България с 10,9 п.п. от 32,2% през 2007 г. до 43,1% през 2017 г. Средно за ЕС28 този дял е 46,5% през 2007г., нараства с 0,9 п.п. и през 2017 г. е 47,4%. Положителните развития на пазара на труда продължават и през първите месеци на 2018 г., като очакванията остават благоприятни. Подобрение е регистрирано при оценките на потребителите за по-нататъшното намаление на безработицата, а така също и при очакванията на бизнеса за динамиката на наетите, което бе характерно както за индустрията и строителството, така и за услугите. За цялата 2018 г. очакваният растеж на заетите възлиза на 0,6% след значителното повишение от 1,8% за 2017 година, добавя още Петков.

Той уточнява, че положително влияние се очаква и от индустрията по линия на създаването на работни места в промишлеността и повишаването на икономическата активност в строителството. Коефициентът на безработица се очаква да се понижи до 5,9% през 2018 г., а участието на населението в работната сила ще нарасне по-бавно спрямо година по-рано поради постепенното свиване на свободния трудов резерв, който би могъл да задоволи търсенето на труд. В периода 2019-2021 г. темпът на нарастване на компенсацията на един нает слабо ще се забави до 6,6% средногодишно, успоредно с очакванията за по-бавно нарастване на заетостта и отслабване на приноса от повишението на осигуровките.

В рамките на прогнозния период динамиката на доходите ще надхвърли тази на производителността и ще обуслови нарастването на номиналните разходи за труд на единица продукция със средногодишен темп от около 3,2%. Производителността на труда ще следва възходяща динамика, като реалният темп на растеж на показателя е оценен на 3,5% средногодишно. Отчетеното забавяне през 2017 г. се обуславя от значителния спад на показателя в сектор селско стопанство и не би следвало да окаже ограничаващ ефект върху потенциала за растеж на икономиката в средносрочен план. По данни на Евростат към 23 април 2018 г. е налична информация за средната производителност на труда за 2016 г. за страните - членки и средно за ЕС (елиминирана е разликата в ценовите равнища между страните).

По данни на Евростат за 2016 г. е измерена производителност на труда в интервала от 45% до 190 % от ЕС-28. През 2016 г. производителността на труда в България е най-ниска- 45,4% при ЕС-28=100%, най-висока е производителността в Ирландия - 190,2%. Производителността на труда в България е над два пъти по-ниска от средната за ЕС28. По данни на Евростат през 2017 г. средно за ЕС-28 производителността на труда нараства с 0,8% спрямо 2016 г. През 2017 г. най-голям е ръстът на производителността на труда в Ирландия -5,8% спрямо 2016 г. Най-малък с отрицателна стойност е ръстът на производителността в Люксембург (-1,0%).

В България производителността на труда през 2017 г. нараства с 1,7% спрямо 2016 г., два пъти по-висок ръст спрямо ръста средно за ЕС-28 (0,8%). България се нарежда на 10-то място по увеличение на производителността на труда сред страните членки на ЕС, информира министърът. По данни на Евростат през 2017 г. разходите за труд на час средно за ЕС-28 възлизат на 26,8 евро, най-ниски те са в България - 4,9 евро на час, а най-високи са в Дания - 42,5 евро на час. Разходите за труд в България са почти 5,5 пъти по-малки от средните разходи в ЕС. Средно за ЕС-28 разходите за труд през 2017 г. нарастват с 2,3%, разходите за заплати нарастват с 2,4%, разходите за социални и здравни осигуровки с 2,1%. През 2017 г. най-много нарастват разходите за труд в Румъния - 15,0%, най-малък е ръстът (с отрицателен знак) във Великобритания - 4,1%.

В България разходите за труд през 2017 г. нарастват с 12,0% - на второ място след Румъния. Съответно най-много нарастват разходите за заплати в Румъния - 15,1%, а във Великобритания разходите за заплати намаляват с 4,5%. През 2017 г. разходите за заплати формират 75,7% от разходите за труд средно за ЕС-28, най-нисък е този дял във Франция (67,2%), най-висок е в Малта (93,5%). В България разходите за заплати нарастват с 11,8 % - на трето място след Румъния (15,1%) и Унгария (13,5%) . Двуцифрен ръст отбелязват и разходите за социални и здравни осигуровки, те нарастват с 12,7%. Най-висок е ръстът на тези разходи в Румъния - 14,9%, намаление с 9,1% се отчита в Люксембург.

Евростат не предоставя информация за усреднена за ЕС минималната работна заплата поради различният обхват на законоустановените минимални работни заплати. През 2017 г. 22 от 28-те държави-членки прилагат общо задължителни законоустановени минимални работни заплати. В Кипър съществува законоустановена минимална работна заплата, но тя е ограничена само до определени професии. В останалите пет държави-членки на ЕС (Австрия, Дания, Финландия, Италия и Швеция), макар да не съществува национална минимална работна заплата, тя се определя в отраслови колективни договори, допълва министър Петков.

Той подчертава още, че през 2017 г. минималната работна заплата в ЕС варира от 235,20 евро в България до 1 998,59 евро в Люксембург. Нивото на законово установените минимални заплати варира значително между държавите-членки на ЕС. При новите държави-членки (НДЧ) има като цяло по-ниско ниво на минимална работна заплата от страните от ЕС-15 и се наблюдава сближаване на номиналните и реалните нива. Въпреки това, има още какво да се желае - най-ниската минимална работна заплата в ЕС - в България е около 8,5 пъти по-ниска, отколкото минималната работна заплата на Люксембург, която е най-високата в ЕС.

От началото на членството на България в ЕС минималната работна заплата в България е най-ниската в съюза и в областта на минималната работна заплата се води политика за догонващо нарастване, спрямо страните от ЕС. От 22-те държави, обект на настоящото проучване, в 18 (19) от тях се наблюдава растеж в законоустановения размер на минималната работна заплата в периода 1 януари 2017 г. - 1 януари 2018 г. в реално (номинално) изражение. Темпът на нарастване на равнището на номиналната и реалната работната заплата за 12-те месеца до януари 2018 г. е най-висок в държавите с ниски нива на минималните заплати.

От 1 януари 2018 г. минималната работна заплата в България е 510 лв., ръст от 10,9 % спрямо 2017 г. Най-ниска е средната месечна работна заплата в България (420 евро), най-висока е в Люксембург (3 913 евро) при средно за ЕС-28 (2 278 евро). През 2014 г. средната месечна работна заплата в България е 18,4% от средната за ЕС-28. В съответствие с благоприятната икономическа ситуация, устойчивият ръст на икономиката и заетостта през 2017 г. по данни на НСИ, средната работна заплата /СРЗ/ за първи път след 2009 г. отбеляза двуцифрен ръст.

Общо за страната СРЗ е 1 060 лв., нараства с 11,8 на сто номинално, в сравнение с 2016 г., когато е отчетена СРЗ от 948 лв. В обществения сектор е отчетена СРЗ от 1 072 лв., спрямо 2016 г. нараства номинално с 9,2 на сто, реалният ръст на заплатите в обществения сектор е 7,0 на сто. Като израз на добрите икономически условия и устойчивост на икономиката ръстът на средната работна заплата в частния сектор надвишава ръстът в обществения сектор като достига 1 057 лв. за 2017 г., спрямо 2016 г. нараства с 12,7 на сто, се казва още в писмения отговор на министъра.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Забраняват по-стари дизелови коли в градовете в Германия

Забраняват по-стари дизелови коли в градовете в Германия

Германските градове вече могат да забраняват движението на по-стари дизелови автомобили по определени улици макар забраните за по-големи градски зони да са по-проблемни. Това се посочва в решение на Федералния административен съд на Германия, публикувано късно снощи, предаде БТА.  Съдът взе решението по принцип преди почти три месеца, но мотивите,

Израел спира вноса на селскостопанска продукция от Турция

Израел спира вноса на селскостопанска продукция от Турция

Израелският министър на земеделието Ури Ариел обяви, че Израел спира вноса на селскостопанска продукция от Турция, предаде турската частна телевизия НТВ. Ариел съобщи за решението в Туитър. "Няма да подкрепяме страна, която лицемерно се опитва да поучава Израел", написа министърът. Според данни на турското министерство на икономиката износът на

Забраняват да се продава насипно сирене от палма

Забраняват да се продава насипно сирене от палма

Имитиращите продукти - на отделни щандове и само пакетирани Забрана върху насипната продажба на сирене с палмово масло предлага министерството на земеделието. Промяната е разписана в наредбата за изискванията към млечните продукти, обявена за обществено обсъждане преди дни. Досега тези продукти можеше да се продават на грамажи на специални точки

Порожанов: Качеството на българското розово масло е влошено от вносно (Снимки)

Порожанов: Качеството на българското розово масло е влошено от вносно (Снимки)

Качеството на българското розово масло се компрометира, тъй като се смесва с внесено от Иран, Тунис и Турция. След това се продава на международните пазари като български продукт. Негативният ефект е понижаване на цената му. Това заяви в Карлово министърът на земеделието и храните Румен Порожанов, който пристигна спешно в региона заради протестите

Увеличават екотаксата за коли над 10 г. с 43 лв.

Увеличават екотаксата за коли над 10 г. с 43 лв.

Екотаксата за коли, които са над 10 г., която се плаща еднократно при първа регистрация, се увеличава с 43 лв. и от сегашните 267 става 310 лв. Плаща се само за леки, лекотоварни коли под 3,5 тона и автомобили с висока проходимост. Това показват приложенията към пакет от документи, които Министерството на околната среда и водите пусна за

Дестилериите ще изкупят максимално възможно количество розов цвят

Дестилериите ще изкупят максимално възможно количество розов цвят

Дестилериите, които преработват розов цвят, ще изкупят максимално възможно количество дори и надвишавайки производствените си капацитети. Подобна договорка е постигната след тричасова среща на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов с представители на розопроизводители, преработватели, кметове и депутати,

"Виваком" пуска смартфони с намаление, има и за 98 ст.

"Виваком" пуска смартфони с намаление, има и за 98 ст.

“Виваком” пуска с намалени цени различни модели смартфони в магазините си до 21 май. По време на инициативата, наречена “Оранжев уикенд”, телефоните ще се продават в пакет с план SMART L+. Сред намалените апарати са модели на “Моторола”, “Нокиа”, “Самсунг”, HTC и други. Смартфоните се предлагат на цени от 0,98 до 29,98 лв.

Тръгват европейските пари за смяна на печките

Тръгват европейските пари за смяна на печките

21 общини в страната ще могат да подобрят качеството на атмосферния въздух благодарение на 111 млн. лв., които Оепративна програма „Околна среда“ им отпуска. Проектът „Мерки за подобряване на атмосферния въздух“ от приоритетна ос 5 се отваря до началото налятото, съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов.

“Алибаба” ще доставя стоки за Европа от летището в Пловдив

“Алибаба” ще доставя стоки за Европа от летището в Пловдив

Китайските концесионери първо ще удължат пистата, правят и жп връзка Пловдивското летище скоро ще се превърне в транспортен хъб с пътнически и карго терминали. Това увери китайският концесионер HNA GROUP, който взема аеропорта за 35 г. Представители на компанията направиха първата си визита в Пловдив и проведоха срещи с областния управител

Телекомът А1 прави от GSM-ите банки (Обзор)

Телекомът А1 прави от GSM-ите банки (Обзор)

Телекомът с ново име и нови предложения Въвежда стандарт за услугите, ако не се спазва, има компенсации за клиентите “Мтел” си смени името и стана А1, а заедно с това даде заявка да превърне телефона в портфейл. Смяната започна точно в 11,30 часа във вторник. Първо сайтът на телекома стана А1.bg вместо mtel.bg.

Най-коментирани

Варна домакинства на първия по рода си българо-китайски форум

Варна домакинства на първия по рода си българо-китайски форум

Над 50 фирми, клъстери и образователни институции са се регистрирали за участие в първия по рода си българо-китайски форум "Международни клъстерни политики“ (BCF 2018), който ще се проведе във Варна. Форумът е под егидата на Областния управител на Варна Стоян Пасев. Сред официалните гости са проф. Ли, директор на Институт "Конфуций" в Бон,

Нанков открива утре дискусионен форум "Новите инвестиции във ВиК инфраструктура"

Нанков открива утре дискусионен форум "Новите инвестиции във ВиК инфраструктура"

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще открие дискусионен форум "Новите инвестиции във ВиК инфраструктура" от 10.00 ч. утре - 22 май, в "София хотел Балкан", съобщиха от министерството. Модератор на организираното от Министерството на регионалното развитие и благоустройството събитие ще бъде заместник-министър

Мария Габриел: Балканите имат нужда от мост на технологиите

Мария Габриел: Балканите имат нужда от мост на технологиите

Събитието за Запдните Балкани в София се сключва в уникален за България и Европа момент. Това каза еврокомисарят Мария Габриел при откриването на форум "Балканите в европейската интеграция". "Днес чертаем картината на света, който ще дойде. Това е моментът, в който свързаме минало и бъдеще. Ако има място на съвместно живеещи от столетия култури и

КЗК проверява сделката за банка  “Виктория”

КЗК проверява сделката за банка “Виктория”

Комисията за защита на конкуренцията ще извърши анализ на сделката за банка “Виктория”. Това става ясно от съобщение, публикувано на сайта на регулатора. Всяко заинтересовано лице може да представи информация или да изрази писмено становище относно сделката, посочват от КЗК. Според антимонополния орган тя ще окаже въздействие върху пазара в

Дончев: Средствата за ВиК сектора в следващия европейски бюджет ще са със сходен обем

Дончев: Средствата за ВиК сектора в следващия европейски бюджет ще са със сходен обем

Вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че средствата за ВиК сектора в България в следващия европейски бюджет ще са със сходен обем. Номинално средствата за кохезионна политика, като предложение на ЕК, са същите като предишния програмен период, допълни министърът. Голямото предизвикателство, дори при ползването на еврофинансиране,

Увеличават екотаксата за коли над 10 г. с 43 лв.

Увеличават екотаксата за коли над 10 г. с 43 лв.

Екотаксата за коли, които са над 10 г., която се плаща еднократно при първа регистрация, се увеличава с 43 лв. и от сегашните 267 става 310 лв. Плаща се само за леки, лекотоварни коли под 3,5 тона и автомобили с висока проходимост. Това показват приложенията към пакет от документи, които Министерството на околната среда и водите пусна за

Дестилериите ще изкупят максимално възможно количество розов цвят

Дестилериите ще изкупят максимално възможно количество розов цвят

Дестилериите, които преработват розов цвят, ще изкупят максимално възможно количество дори и надвишавайки производствените си капацитети. Подобна договорка е постигната след тричасова среща на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов с представители на розопроизводители, преработватели, кметове и депутати,

Тръгват европейските пари за смяна на печките

Тръгват европейските пари за смяна на печките

21 общини в страната ще могат да подобрят качеството на атмосферния въздух благодарение на 111 млн. лв., които Оепративна програма „Околна среда“ им отпуска. Проектът „Мерки за подобряване на атмосферния въздух“ от приоритетна ос 5 се отваря до началото налятото, съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов.

Петър Курумбашев е един от организаторите на дни на водородните технологии в София

Петър Курумбашев е един от организаторите на дни на водородните технологии в София

Петър Курумбашев, член на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, е един от организаторите на Hydrogen Summit – Среща на високо ниво по въпросите на водорода, която ще се проведе на 28 май (понеделник) от 10:00 часа в зала 8 на Националния дворец на културата, съобщиха от екипа му.

Разногласия в управляващата коалиция в Румъния заради частните пенсии

Разногласия в управляващата коалиция в Румъния заради частните пенсии

Вторият стълб на пенсионната система предизвиква търкания в управляващата коалиция, пише днес румънският в. "Ромъния либера". Отчаяните маневри с цел да се сложи ръка на втория стълб на пенсиите създават разногласия между Социалдемократическата партия (СДП) и по-малкия й коалиционен партньор - Алианс на либералите и демократите (АЛДЕ),

Българин от Канада произвежда бронирани автомобили в Самоков

Българин от Канада произвежда бронирани автомобили в Самоков

Първите три са готови, целта е да доставят за армията Кортеж от няколко тежки джипа, полицейски мерцедес пилотка, бронирани лимузини в средата на кортежа и огромен шевролет с някакво съоръжение на покрива в края на кортежа. Колите се придвижват бавно по прашните улици на арабски град, а надписите на арабски и английски обясняват,

Предлага се социалната пенсия за старост да стане 125,58 лв. от 1 юли

Предлага се социалната пенсия за старост да стане 125,58 лв. от 1 юли

Предлага се от 1 юли 2018 г. нов размер на социалната пенсия за старост - 125,58 лв. месечно. Това е заложено в проект на постановление на МС за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост, публикуван за обществено обсъждане на страницата на МТСП. В доклада на социалния министър Бисер Петков се посочва,

Конгресът на САЩ прие закон, който смекчава банковата регулация

Конгресът на САЩ прие закон, който смекчава банковата регулация

Конгресът на САЩ прие закон, който смекчава банковите регулации, въведени след финансовата криза от 2008 г. за избягване на нов срив, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Камарата на представителите одобри с голямо мнозинство - 258 на 159 гласа - текста, който вероятно скоро ще бъде подписан от президента Доналд Тръмп.

Телекомът А1 прави от GSM-ите банки (Обзор)

Телекомът А1 прави от GSM-ите банки (Обзор)

Телекомът с ново име и нови предложения Въвежда стандарт за услугите, ако не се спазва, има компенсации за клиентите “Мтел” си смени името и стана А1, а заедно с това даде заявка да превърне телефона в портфейл. Смяната започна точно в 11,30 часа във вторник. Първо сайтът на телекома стана А1.bg вместо mtel.bg.

Петр Келнер поиска от КЗК разрешение да купи Нова тв

Петр Келнер поиска от КЗК разрешение да купи Нова тв

Чешкият милиардер Петр Келнер купува “Нова броудкастинг груп” чрез инвестиционната си компания PPF Group. За сделката бе съобщено през февруари и за нея е поискано разрешение от Комисията за защита на конкуренцията. Сделката оценява 100% от бизнеса на медията на 185 милиона евро. Ако регулаторът разреши,

Борисов спира наредба, давала монопол  на млекари

Борисов спира наредба, давала монопол на млекари

От 500 фирми щели да останат девет Промените в наредбата за схемите “Училищен плод” и “Училищно мляко” са отложени от премиера Бойко Борисов. Това става ясно от стенограма от заседанието на кабинета. Те ще бъдат разгледани след среща с ресорните министри. Според Борисов смисълът на програмата е да имаме по-здрави деца.

Порожанов: Изстреляхме почти половината от ракетите срещу градушки за сезона

Порожанов: Изстреляхме почти половината от ракетите срещу градушки за сезона

До момента сме изстреляли почти половината от запаса ракети срещу градушки, който имаме за целия сезон, което налага да доосигуряваме ракети. Това каза земеделският министър Румен Порожанов в предаването „Лице в лице” по Би Ти Ви. Той посочи, че за първа година толкова рано – още от април, градоносни облаци с наситени ядра са навлезли в страната.

Китайски гигант за камиони има интерес за производство в България

Китайски гигант за камиони има интерес за производство в България

Най-големият китайски производител на тежкотоварни автомобили проявява интерес към производство в България. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта. Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев се срещна с представители на ръководството на компанията.

Външният министър на Аржентина: Искаме сътрудничество с България в туризма, фармацията и високите технологии

Външният министър на Аржентина: Искаме сътрудничество с България в туризма, фармацията и високите технологии

“Макар ние в Аржентина да имаме добри плажове, всички мои сънародници са чували за вашите “Златни пясъци” и много от тях биха желали да дойдат на море в България.” С тези думи министърът на външните работи и на вероизповеданията на Република Аржентина Хорхе Фори посрещна в кабинета си в Буенос Айрес българския вицепремиер и министър на външните

Мтел стана А1

Мтел стана А1

Мтел вече се казва А1 България. Точно в 11,30 шефът на телекома Александър Димитров обяви смяната на бранда. Новото име идва от австрийския собственик на българския оператор. Основната цел на промяната е като А1 да се вслушаме все повече в мнението на клиентите, каза Димитров. Ставаме силна международна марка,