Разходите за труд в България са 5,5 пъти по-малки от средните за Европа

 • 0
authorАвтор: 24 часа онлайн

Разходите за труд в България са 5,5 пъти по-малки от средните за Европа

Бисер Петков СНИМКА: Архив

През 2017 г. Брутният вътрешен продукт на България нарасна с 3,6% в реално изражение. В номинално изражение БВП на страната достигна 98 631 млн. лв., което представлява нарастване от 4,8% спрямо 2016 г. Брутната добавена стойност през 2017 г. нарасна с 3,7% при ръст от 3,4% за 2016 г. Това заявява социалният министър Бисер Петков в отговор на депутатско питане за производителността на труда и разходите за труд в България и в другите държави - членки на Европейския съюз, предаде БГНЕС.

През 2017 г. броят на заетите (ЕСС 2010) отбеляза най-високият си темп на нарастване от 1,8% в периода на след кризисното възстановяване на заетостта при среден растеж от 0,4% през 2014-2016 г. Благоприятните развития на пазара на труда са съчетани с ускорено нарастване на доходите от труд. Водещо значение за нарастването на доходите през 2017 г. има частният сектор, където средната работна заплата отчете номинално повишение от 12,7%, подчертава министърът.

Динамиката на показателя в обществения сектор също се ускори до 9,2% и допринесе за нарастването на доходите от труд общо в икономиката (11,8%). Влиянието на БВП върху работната заплата се определя от разпределението на новосъздадения продукт в предприятията, т.е. каква част от БВП или брутната добавена стойност (БДС) се разпределя за заплати и осигуровки. Данните за относителния дял на компенсациите на наетите (работна заплата и социално осигуряване) в БВП през последните години показват една обща тенденция на увеличаване. Това означава, че работниците получават все по-голяма част от новосъздадения продукт, което от своя страна засилва връзката между заплати и икономически растеж.

За периода 2007-2017 г. в рамките на ЕС28 делът на компенсациите на наетите от БВП нараства най-много в България с 10,9 п.п. от 32,2% през 2007 г. до 43,1% през 2017 г. Средно за ЕС28 този дял е 46,5% през 2007г., нараства с 0,9 п.п. и през 2017 г. е 47,4%. Положителните развития на пазара на труда продължават и през първите месеци на 2018 г., като очакванията остават благоприятни. Подобрение е регистрирано при оценките на потребителите за по-нататъшното намаление на безработицата, а така също и при очакванията на бизнеса за динамиката на наетите, което бе характерно както за индустрията и строителството, така и за услугите. За цялата 2018 г. очакваният растеж на заетите възлиза на 0,6% след значителното повишение от 1,8% за 2017 година, добавя още Петков.

Той уточнява, че положително влияние се очаква и от индустрията по линия на създаването на работни места в промишлеността и повишаването на икономическата активност в строителството. Коефициентът на безработица се очаква да се понижи до 5,9% през 2018 г., а участието на населението в работната сила ще нарасне по-бавно спрямо година по-рано поради постепенното свиване на свободния трудов резерв, който би могъл да задоволи търсенето на труд. В периода 2019-2021 г. темпът на нарастване на компенсацията на един нает слабо ще се забави до 6,6% средногодишно, успоредно с очакванията за по-бавно нарастване на заетостта и отслабване на приноса от повишението на осигуровките.

В рамките на прогнозния период динамиката на доходите ще надхвърли тази на производителността и ще обуслови нарастването на номиналните разходи за труд на единица продукция със средногодишен темп от около 3,2%. Производителността на труда ще следва възходяща динамика, като реалният темп на растеж на показателя е оценен на 3,5% средногодишно. Отчетеното забавяне през 2017 г. се обуславя от значителния спад на показателя в сектор селско стопанство и не би следвало да окаже ограничаващ ефект върху потенциала за растеж на икономиката в средносрочен план. По данни на Евростат към 23 април 2018 г. е налична информация за средната производителност на труда за 2016 г. за страните - членки и средно за ЕС (елиминирана е разликата в ценовите равнища между страните).

По данни на Евростат за 2016 г. е измерена производителност на труда в интервала от 45% до 190 % от ЕС-28. През 2016 г. производителността на труда в България е най-ниска- 45,4% при ЕС-28=100%, най-висока е производителността в Ирландия - 190,2%. Производителността на труда в България е над два пъти по-ниска от средната за ЕС28. По данни на Евростат през 2017 г. средно за ЕС-28 производителността на труда нараства с 0,8% спрямо 2016 г. През 2017 г. най-голям е ръстът на производителността на труда в Ирландия -5,8% спрямо 2016 г. Най-малък с отрицателна стойност е ръстът на производителността в Люксембург (-1,0%).

В България производителността на труда през 2017 г. нараства с 1,7% спрямо 2016 г., два пъти по-висок ръст спрямо ръста средно за ЕС-28 (0,8%). България се нарежда на 10-то място по увеличение на производителността на труда сред страните членки на ЕС, информира министърът. По данни на Евростат през 2017 г. разходите за труд на час средно за ЕС-28 възлизат на 26,8 евро, най-ниски те са в България - 4,9 евро на час, а най-високи са в Дания - 42,5 евро на час. Разходите за труд в България са почти 5,5 пъти по-малки от средните разходи в ЕС. Средно за ЕС-28 разходите за труд през 2017 г. нарастват с 2,3%, разходите за заплати нарастват с 2,4%, разходите за социални и здравни осигуровки с 2,1%. През 2017 г. най-много нарастват разходите за труд в Румъния - 15,0%, най-малък е ръстът (с отрицателен знак) във Великобритания - 4,1%.

В България разходите за труд през 2017 г. нарастват с 12,0% - на второ място след Румъния. Съответно най-много нарастват разходите за заплати в Румъния - 15,1%, а във Великобритания разходите за заплати намаляват с 4,5%. През 2017 г. разходите за заплати формират 75,7% от разходите за труд средно за ЕС-28, най-нисък е този дял във Франция (67,2%), най-висок е в Малта (93,5%). В България разходите за заплати нарастват с 11,8 % - на трето място след Румъния (15,1%) и Унгария (13,5%) . Двуцифрен ръст отбелязват и разходите за социални и здравни осигуровки, те нарастват с 12,7%. Най-висок е ръстът на тези разходи в Румъния - 14,9%, намаление с 9,1% се отчита в Люксембург.

Евростат не предоставя информация за усреднена за ЕС минималната работна заплата поради различният обхват на законоустановените минимални работни заплати. През 2017 г. 22 от 28-те държави-членки прилагат общо задължителни законоустановени минимални работни заплати. В Кипър съществува законоустановена минимална работна заплата, но тя е ограничена само до определени професии. В останалите пет държави-членки на ЕС (Австрия, Дания, Финландия, Италия и Швеция), макар да не съществува национална минимална работна заплата, тя се определя в отраслови колективни договори, допълва министър Петков.

Той подчертава още, че през 2017 г. минималната работна заплата в ЕС варира от 235,20 евро в България до 1 998,59 евро в Люксембург. Нивото на законово установените минимални заплати варира значително между държавите-членки на ЕС. При новите държави-членки (НДЧ) има като цяло по-ниско ниво на минимална работна заплата от страните от ЕС-15 и се наблюдава сближаване на номиналните и реалните нива. Въпреки това, има още какво да се желае - най-ниската минимална работна заплата в ЕС - в България е около 8,5 пъти по-ниска, отколкото минималната работна заплата на Люксембург, която е най-високата в ЕС.

От началото на членството на България в ЕС минималната работна заплата в България е най-ниската в съюза и в областта на минималната работна заплата се води политика за догонващо нарастване, спрямо страните от ЕС. От 22-те държави, обект на настоящото проучване, в 18 (19) от тях се наблюдава растеж в законоустановения размер на минималната работна заплата в периода 1 януари 2017 г. - 1 януари 2018 г. в реално (номинално) изражение. Темпът на нарастване на равнището на номиналната и реалната работната заплата за 12-те месеца до януари 2018 г. е най-висок в държавите с ниски нива на минималните заплати.

От 1 януари 2018 г. минималната работна заплата в България е 510 лв., ръст от 10,9 % спрямо 2017 г. Най-ниска е средната месечна работна заплата в България (420 евро), най-висока е в Люксембург (3 913 евро) при средно за ЕС-28 (2 278 евро). През 2014 г. средната месечна работна заплата в България е 18,4% от средната за ЕС-28. В съответствие с благоприятната икономическа ситуация, устойчивият ръст на икономиката и заетостта през 2017 г. по данни на НСИ, средната работна заплата /СРЗ/ за първи път след 2009 г. отбеляза двуцифрен ръст.

Общо за страната СРЗ е 1 060 лв., нараства с 11,8 на сто номинално, в сравнение с 2016 г., когато е отчетена СРЗ от 948 лв. В обществения сектор е отчетена СРЗ от 1 072 лв., спрямо 2016 г. нараства номинално с 9,2 на сто, реалният ръст на заплатите в обществения сектор е 7,0 на сто. Като израз на добрите икономически условия и устойчивост на икономиката ръстът на средната работна заплата в частния сектор надвишава ръстът в обществения сектор като достига 1 057 лв. за 2017 г., спрямо 2016 г. нараства с 12,7 на сто, се казва още в писмения отговор на министъра.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

През 2019 година се очаква реален ръст на пенсиите от 3,1 на сто

През 2019 година се очаква реален ръст на пенсиите от 3,1 на сто

Очаква се ръст на пенсиите от 3,1 на сто през 2019 година при прогнозирана стойност на средногодишната хармонизирана инфлация за 2019 година от 3 на сто. Това е заложено в проекта на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 година, научи БТА от социалните партньори. Проектобюджетът ще се разглежда на Надзорен съвет на НОИ в

Пети софийски мол смени собственика си

Пети софийски мол смени собственика си

“България мол”, който се намира на пресечката между булевард “България” и улица “Тодор Каблешков”, стана петият поред търговски център в столицата, който сменя собственика си в рамките на последната година. Сделката е станала между септември и октомври и след нея фирмата собственик на мола - “България булевард холдинг”,

15 523 са заможните българи с по над 106 800 лева за година

15 523 са заможните българи с по над 106 800 лева за година

1 657 906 милиона си докарват по 6120 лева 15 523 души са официално заможните в България. Те са декларирали пред НАП, че за 2017 г. са заработили над 106 800 лв. Общата сума на платените от тях налози е 447 557 лв. Доход между 90 000 и 106 800 лв. са декларирали 4506 човека. Парите, влезли в семейната хазна на 6 967-ма,

ТЕЦ “Марица-изток 2” трябва да плати 460 млн. или затваря (Обзор)

ТЕЦ “Марица-изток 2” трябва да плати 460 млн. или затваря (Обзор)

460 млн. евро ще трябва да плати за емисии ТЕЦ “Марица-изток 2”, ако цената на емисиите се запази 25 евро на тон. В началото на годината тя беше 8 евро. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова след заседание на ресорната комисия в парламента. Ако емисиите не бъдат купени, според европравилата тецът трябва да спре работа.

Над 1500 са си купили стаж за пенсия през първите 6 месеца на 2018 г.

Над 1500 са си купили стаж за пенсия през първите 6 месеца на 2018 г.

Над 1500 са си купили у нас стаж за пенсия през първите шест месеца на годината. Броят им е намалял значително в сравнение с 2017 г., когато за недостигащ стаж са платили над 5000, съобщи БНТ. От НОИ изчисляват, че заради увеличението на минималния осигурителен доход и повишаването на вноската за пенсия с 1% през тази година цената за 1 месец стаж

Менда Стоянова: Данъкът за колите се вдига до 30%

Менда Стоянова: Данъкът за колите се вдига до 30%

Бизнес и одитори в спор за проверките в малките фирми Пакетът промени в данъчните закони мина на първо четене в бюджетната комисия на парламента във вторник. Дебати очаквано предизвикаха заложените в закона за местните данъци и такси нова методика за облагане на колите и пресичане на злоупотребите с отстъпката за основно жилище.

Кораб за 50 000 лева продадоха на
търг великотърновските данъчни

Кораб за 50 000 лева продадоха на търг великотърновските данъчни

За първи път бе продаден на търг кораб, отнет през 2017 г. в полза на държавата - , съобщиха от НАП - Велико Търново. Данъчните от великотърновската дирекция продадоха през август т. г. кораба „Bolkan Princess“ /„Балканска принцеса“/, след отнемането му от КОНПИ /Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество/.

Фалира търговският гигант "Сиърс" - магазинът, който промени Америка

Фалира търговският гигант "Сиърс" - магазинът, който промени Америка

132-годишната търговска компания "Сиърс" е подала документи за банкрут. Тази верига бе известна като "Магазинът, който промени Америка". През последните месеци обаче дълговете започнали да се трупат с огромна скорост и в понеделник не е покрито плащане на стойност от 132 милиона долара. "Сиърс" става поредният търговски гигант,

Прокуратурата се заема с неработещия регистър на асансьорите

Прокуратурата се заема с неработещия регистър на асансьорите

Тече вътрешно разследване в агенцията по метрология Казусът с неработещия регистър на асансьорите и уеб приложение към него може да отиде в прокуратурата. Това съобщи пред “24 часа” и.д. шефът на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Кирил Войнов. “В момента тече вътрешна проверка в агенцията за поръчката за регистъра,

Самоосигуряващите се ще плащат повече догодина

Самоосигуряващите се ще плащат повече догодина

Самоосигуряващите се ще плащат повече следващата година, съобщи bTV , която разполага с проектобюджета на Държавното обществено осигуряване. В него се предвижда минималната сума, върху която се начисляват вноските, да се увеличи. Най-голям е ръстът при земеделските стопани. От догодина е планирано минималната заплата да стане 560 лв.

Най-коментирани

Хонконг може да играе важна роля в инфраструктурното финансиране в рамките на „Един пояс, един път"

Хонконг може да играе важна роля в инфраструктурното финансиране в рамките на „Един пояс, един път"

Вчера в Хонконг се проведе форум за финансирането на инфраструктурни проекти в рамките на „Един пояс, един път". Участниците от финансови и други среди от континенталната част и специалния административен район постигнаха консенсус: Хонконг притежава специално преимущество благодарение на политиката „една страна с два строя ",

Ангелкова: За цяло лято имаме само 2 жалби срещу шума

Ангелкова: За цяло лято имаме само 2 жалби срещу шума

През цялото лято има подадени само 2 официални жалби срещу шум в български хотели. Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова на пресконконференция в София. След края на активния летен сезон министерството е пратило над 800 писма до хотели по българското Черноморие, в които им е задало въпрос колко и какви жалби са получени през сезона.

Кристалина Георгиева: България е на 44-о място по Индекс на човешкия капитал

Кристалина Георгиева: България е на 44-о място по Индекс на човешкия капитал

България е на 44-о място по Индекс на човешкия капитал, каза главният изпълнителен директор на Световната банка Кристалина Георгиева днес по време на видеопресконференция за български медии, след края на годишните срещи между Световната банка и МВФ в Индонезия, предава БТА. Индексът се определя на базата на критерии, свързани със здраве, училище,

Евростат: В България има най-много хора, които живеят в риск от бедност

Евростат: В България има най-много хора, които живеят в риск от бедност

България е страната в ЕС с най-висок процент от население, което живее в риск от бедност и социално изключване, сочат данни от анализ на Евростат за ситуацията по този показател сред държавите-членки на ЕС през 2017 г. Средният показател за ЕС относно хората, които живеят в риск от бедност и социално изключване е 22,5 на сто.

Менда Стоянова: Данъкът за колите се вдига до 30%

Менда Стоянова: Данъкът за колите се вдига до 30%

Бизнес и одитори в спор за проверките в малките фирми Пакетът промени в данъчните закони мина на първо четене в бюджетната комисия на парламента във вторник. Дебати очаквано предизвикаха заложените в закона за местните данъци и такси нова методика за облагане на колите и пресичане на злоупотребите с отстъпката за основно жилище.

Бизнесът иска повече пари за национална 
туристическа реклама

Бизнесът иска повече пари за национална туристическа реклама

Представители на туристическия бизнес предлагат средствата за национална туристическа за 2019 г. да бъдат около 32 млн. лева спрямо сегашните 14 млн. лева с промяна на начина на формиране на бюджета за такава дейност, съобщи БТА. Изпълнителният директор на Националния борд по туризъм Поли Карастоянова съобщи, че организацията,

Фандъкова: "Джи Пи Груп" няма да прави ремонта на трамвайното трасе по бул. "Цар Борис III"

Фандъкова: "Джи Пи Груп" няма да прави ремонта на трамвайното трасе по бул. "Цар Борис III"

"Джи Пи груп" се оттегля от процедурата за ремонт на трамвайното трасе по бул. "Цар Борис III". Това съобщи столичният кмет Йорданка Фандъкова при проверката на ремонта на градината "Св. Климент Охридски". Компанията беше класирана на първо място, но процедурата все още не е приключила и не сме сключили договор.

ТЕЦ “Марица-изток 2” трябва да плати 460 млн. или затваря (Обзор)

ТЕЦ “Марица-изток 2” трябва да плати 460 млн. или затваря (Обзор)

460 млн. евро ще трябва да плати за емисии ТЕЦ “Марица-изток 2”, ако цената на емисиите се запази 25 евро на тон. В началото на годината тя беше 8 евро. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова след заседание на ресорната комисия в парламента. Ако емисиите не бъдат купени, според европравилата тецът трябва да спре работа.

Край на данъчните хитрини с основното жилище - 50% остъпка ще има само за 1 имот

Край на данъчните хитрини с основното жилище - 50% остъпка ще има само за 1 имот

От догодина няма да се намалява такса смет за необитаемо жилище Собственик, който има повече от един имот в България и е посочил пред общината две или повече от едно от тях като основно, да не ползва данъчната отстъпка. Това предлага като промяна в Закона за местните данъци и такси финансовият министър Владислав Горанов.

Срив в ЕС на продажбите на нови коли

Срив в ЕС на продажбите на нови коли

Само в България и Хърватия има ръст С 23,5% са паднали продажбите на нови автомобили в ЕС през септември на годишна база. Това показват данните на Асоциацията на автомобилните производители в Европа. Общо продадените возила са 1,09 млн. бройки. Като причина за спада се посочва ефектът от новите изисквания да се предлагат само модели,

Край на данъчните хитрини с основното жилище - 50% остъпка ще има само за 1 имот

Край на данъчните хитрини с основното жилище - 50% остъпка ще има само за 1 имот

От догодина няма да се намалява такса смет за необитаемо жилище Собственик, който има повече от един имот в България и е посочил пред общината две или повече от едно от тях като основно, да не ползва данъчната отстъпка. Това предлага като промяна в Закона за местните данъци и такси финансовият министър Владислав Горанов.

Срив в ЕС на продажбите на нови коли

Срив в ЕС на продажбите на нови коли

Само в България и Хърватия има ръст С 23,5% са паднали продажбите на нови автомобили в ЕС през септември на годишна база. Това показват данните на Асоциацията на автомобилните производители в Европа. Общо продадените возила са 1,09 млн. бройки. Като причина за спада се посочва ефектът от новите изисквания да се предлагат само модели,

С нова база на DHL на летището пратките ще идват по-бързо

С нова база на DHL на летището пратките ще идват по-бързо

Инвестицията в нея е 120 млн. евро 3 хил. пратки на час обработва новата автоматична сортировъчна система на DHL, с която е оборудвана откритата в сряда база на компанията. Тя се намира на летище София в непосредствена близост до терминал 2. За по-малко от минута преминава една пратка през системата за сортиране.

Светът се преобърна, бедните намаляха

Светът се преобърна, бедните намаляха

Според американския институт “Брукингс” през септември 2018 е имало повратна точка За първи път във всемирната история половината свят е в средната класа. 3,8 млрд. души живеят с над 11 долара на ден Септември 2018 година е повратна точка в световната история - за пръв път 50% от човечеството вече са в средната класа,

Столичният електротранспорт настоял за промяна на проекта за трамвая по “Граф Игнатиев” (Обзор)

Столичният електротранспорт настоял за промяна на проекта за трамвая по “Граф Игнатиев” (Обзор)

Кметът Фандъкова разпореди проверка Зам.-кметът Крусев: Имаше фрапиращи пропуски - трамваите щяха да се блъскат челно Проверка на причините, довели до промяна на проекта за релсите по ул. “Граф Игнатиев” в хода на ремонта, разпореди столичният кмет Йорданка Фандъкова. Причина за инспекцията, която ще се прави от дирекция “Вътрешен одит”,

Евростат: Стабилна годишната инфлация в ЕС , България е сред страните с най-голямо покачване

Евростат: Стабилна годишната инфлация в ЕС , България е сред страните с най-голямо покачване

Годишната инфлация в ЕС е останала стабилна през септември на равнище 2,2 на сто (спрямо 1,8 на сто преди година), а в еврозоната е нараснала до 2,1 на сто спрямо 2 процента през август (спрямо 1,5 на сто преди година), сочат данни на Евростат. България е сред страните с най-голямо покачване на показателя (3,6 на сто спрямо 3,7 на сто през август).

Евростат: В България има най-много хора, които живеят в риск от бедност

Евростат: В България има най-много хора, които живеят в риск от бедност

България е страната в ЕС с най-висок процент от население, което живее в риск от бедност и социално изключване, сочат данни от анализ на Евростат за ситуацията по този показател сред държавите-членки на ЕС през 2017 г. Средният показател за ЕС относно хората, които живеят в риск от бедност и социално изключване е 22,5 на сто.

Защо инфлацията расте, а лихвите - не

Защо инфлацията расте, а лихвите - не

Две са основните причини за увеличението на цените - петролът и ръстът на заплатите Годишната инфлация през септември спрямо същия месец на предходната година е 3,6%. Много ли е това? От една страна, 3,6% годишна инфлация е най-висок темп от 5 г. насам – но трябва да си припомним, че по това време отчетохме и най-дългия период на дефлация в

8,9% ръст на инвестициите

8,9% ръст на инвестициите

“През 2018 г. очакваме реален растеж от 8,9% на инвестициите в структурата на БВП. Надеждата ни е през 2019 г. той да е 9,5%”. Това заяви зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на конференция за индустриални имоти София. Борисов допълни, че България се утвърждава като една от най-конкурентните инвестиционни дестинации в Югоизточна

Менда Стоянова: Данъкът за колите се вдига до 30%

Менда Стоянова: Данъкът за колите се вдига до 30%

Бизнес и одитори в спор за проверките в малките фирми Пакетът промени в данъчните закони мина на първо четене в бюджетната комисия на парламента във вторник. Дебати очаквано предизвикаха заложените в закона за местните данъци и такси нова методика за облагане на колите и пресичане на злоупотребите с отстъпката за основно жилище.