Разходите за труд в България са 5,5 пъти по-малки от средните за Европа

  • 0
authorАвтор: 24 часа онлайн

Разходите за труд в България са 5,5 пъти по-малки от средните за Европа

Бисер Петков СНИМКА: Архив

През 2017 г. Брутният вътрешен продукт на България нарасна с 3,6% в реално изражение. В номинално изражение БВП на страната достигна 98 631 млн. лв., което представлява нарастване от 4,8% спрямо 2016 г. Брутната добавена стойност през 2017 г. нарасна с 3,7% при ръст от 3,4% за 2016 г. Това заявява социалният министър Бисер Петков в отговор на депутатско питане за производителността на труда и разходите за труд в България и в другите държави - членки на Европейския съюз, предаде БГНЕС.

През 2017 г. броят на заетите (ЕСС 2010) отбеляза най-високият си темп на нарастване от 1,8% в периода на след кризисното възстановяване на заетостта при среден растеж от 0,4% през 2014-2016 г. Благоприятните развития на пазара на труда са съчетани с ускорено нарастване на доходите от труд. Водещо значение за нарастването на доходите през 2017 г. има частният сектор, където средната работна заплата отчете номинално повишение от 12,7%, подчертава министърът.

Динамиката на показателя в обществения сектор също се ускори до 9,2% и допринесе за нарастването на доходите от труд общо в икономиката (11,8%). Влиянието на БВП върху работната заплата се определя от разпределението на новосъздадения продукт в предприятията, т.е. каква част от БВП или брутната добавена стойност (БДС) се разпределя за заплати и осигуровки. Данните за относителния дял на компенсациите на наетите (работна заплата и социално осигуряване) в БВП през последните години показват една обща тенденция на увеличаване. Това означава, че работниците получават все по-голяма част от новосъздадения продукт, което от своя страна засилва връзката между заплати и икономически растеж.

За периода 2007-2017 г. в рамките на ЕС28 делът на компенсациите на наетите от БВП нараства най-много в България с 10,9 п.п. от 32,2% през 2007 г. до 43,1% през 2017 г. Средно за ЕС28 този дял е 46,5% през 2007г., нараства с 0,9 п.п. и през 2017 г. е 47,4%. Положителните развития на пазара на труда продължават и през първите месеци на 2018 г., като очакванията остават благоприятни. Подобрение е регистрирано при оценките на потребителите за по-нататъшното намаление на безработицата, а така също и при очакванията на бизнеса за динамиката на наетите, което бе характерно както за индустрията и строителството, така и за услугите. За цялата 2018 г. очакваният растеж на заетите възлиза на 0,6% след значителното повишение от 1,8% за 2017 година, добавя още Петков.

Той уточнява, че положително влияние се очаква и от индустрията по линия на създаването на работни места в промишлеността и повишаването на икономическата активност в строителството. Коефициентът на безработица се очаква да се понижи до 5,9% през 2018 г., а участието на населението в работната сила ще нарасне по-бавно спрямо година по-рано поради постепенното свиване на свободния трудов резерв, който би могъл да задоволи търсенето на труд. В периода 2019-2021 г. темпът на нарастване на компенсацията на един нает слабо ще се забави до 6,6% средногодишно, успоредно с очакванията за по-бавно нарастване на заетостта и отслабване на приноса от повишението на осигуровките.

В рамките на прогнозния период динамиката на доходите ще надхвърли тази на производителността и ще обуслови нарастването на номиналните разходи за труд на единица продукция със средногодишен темп от около 3,2%. Производителността на труда ще следва възходяща динамика, като реалният темп на растеж на показателя е оценен на 3,5% средногодишно. Отчетеното забавяне през 2017 г. се обуславя от значителния спад на показателя в сектор селско стопанство и не би следвало да окаже ограничаващ ефект върху потенциала за растеж на икономиката в средносрочен план. По данни на Евростат към 23 април 2018 г. е налична информация за средната производителност на труда за 2016 г. за страните - членки и средно за ЕС (елиминирана е разликата в ценовите равнища между страните).

По данни на Евростат за 2016 г. е измерена производителност на труда в интервала от 45% до 190 % от ЕС-28. През 2016 г. производителността на труда в България е най-ниска- 45,4% при ЕС-28=100%, най-висока е производителността в Ирландия - 190,2%. Производителността на труда в България е над два пъти по-ниска от средната за ЕС28. По данни на Евростат през 2017 г. средно за ЕС-28 производителността на труда нараства с 0,8% спрямо 2016 г. През 2017 г. най-голям е ръстът на производителността на труда в Ирландия -5,8% спрямо 2016 г. Най-малък с отрицателна стойност е ръстът на производителността в Люксембург (-1,0%).

В България производителността на труда през 2017 г. нараства с 1,7% спрямо 2016 г., два пъти по-висок ръст спрямо ръста средно за ЕС-28 (0,8%). България се нарежда на 10-то място по увеличение на производителността на труда сред страните членки на ЕС, информира министърът. По данни на Евростат през 2017 г. разходите за труд на час средно за ЕС-28 възлизат на 26,8 евро, най-ниски те са в България - 4,9 евро на час, а най-високи са в Дания - 42,5 евро на час. Разходите за труд в България са почти 5,5 пъти по-малки от средните разходи в ЕС. Средно за ЕС-28 разходите за труд през 2017 г. нарастват с 2,3%, разходите за заплати нарастват с 2,4%, разходите за социални и здравни осигуровки с 2,1%. През 2017 г. най-много нарастват разходите за труд в Румъния - 15,0%, най-малък е ръстът (с отрицателен знак) във Великобритания - 4,1%.

В България разходите за труд през 2017 г. нарастват с 12,0% - на второ място след Румъния. Съответно най-много нарастват разходите за заплати в Румъния - 15,1%, а във Великобритания разходите за заплати намаляват с 4,5%. През 2017 г. разходите за заплати формират 75,7% от разходите за труд средно за ЕС-28, най-нисък е този дял във Франция (67,2%), най-висок е в Малта (93,5%). В България разходите за заплати нарастват с 11,8 % - на трето място след Румъния (15,1%) и Унгария (13,5%) . Двуцифрен ръст отбелязват и разходите за социални и здравни осигуровки, те нарастват с 12,7%. Най-висок е ръстът на тези разходи в Румъния - 14,9%, намаление с 9,1% се отчита в Люксембург.

Евростат не предоставя информация за усреднена за ЕС минималната работна заплата поради различният обхват на законоустановените минимални работни заплати. През 2017 г. 22 от 28-те държави-членки прилагат общо задължителни законоустановени минимални работни заплати. В Кипър съществува законоустановена минимална работна заплата, но тя е ограничена само до определени професии. В останалите пет държави-членки на ЕС (Австрия, Дания, Финландия, Италия и Швеция), макар да не съществува национална минимална работна заплата, тя се определя в отраслови колективни договори, допълва министър Петков.

Той подчертава още, че през 2017 г. минималната работна заплата в ЕС варира от 235,20 евро в България до 1 998,59 евро в Люксембург. Нивото на законово установените минимални заплати варира значително между държавите-членки на ЕС. При новите държави-членки (НДЧ) има като цяло по-ниско ниво на минимална работна заплата от страните от ЕС-15 и се наблюдава сближаване на номиналните и реалните нива. Въпреки това, има още какво да се желае - най-ниската минимална работна заплата в ЕС - в България е около 8,5 пъти по-ниска, отколкото минималната работна заплата на Люксембург, която е най-високата в ЕС.

От началото на членството на България в ЕС минималната работна заплата в България е най-ниската в съюза и в областта на минималната работна заплата се води политика за догонващо нарастване, спрямо страните от ЕС. От 22-те държави, обект на настоящото проучване, в 18 (19) от тях се наблюдава растеж в законоустановения размер на минималната работна заплата в периода 1 януари 2017 г. - 1 януари 2018 г. в реално (номинално) изражение. Темпът на нарастване на равнището на номиналната и реалната работната заплата за 12-те месеца до януари 2018 г. е най-висок в държавите с ниски нива на минималните заплати.

От 1 януари 2018 г. минималната работна заплата в България е 510 лв., ръст от 10,9 % спрямо 2017 г. Най-ниска е средната месечна работна заплата в България (420 евро), най-висока е в Люксембург (3 913 евро) при средно за ЕС-28 (2 278 евро). През 2014 г. средната месечна работна заплата в България е 18,4% от средната за ЕС-28. В съответствие с благоприятната икономическа ситуация, устойчивият ръст на икономиката и заетостта през 2017 г. по данни на НСИ, средната работна заплата /СРЗ/ за първи път след 2009 г. отбеляза двуцифрен ръст.

Общо за страната СРЗ е 1 060 лв., нараства с 11,8 на сто номинално, в сравнение с 2016 г., когато е отчетена СРЗ от 948 лв. В обществения сектор е отчетена СРЗ от 1 072 лв., спрямо 2016 г. нараства номинално с 9,2 на сто, реалният ръст на заплатите в обществения сектор е 7,0 на сто. Като израз на добрите икономически условия и устойчивост на икономиката ръстът на средната работна заплата в частния сектор надвишава ръстът в обществения сектор като достига 1 057 лв. за 2017 г., спрямо 2016 г. нараства с 12,7 на сто, се казва още в писмения отговор на министъра.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Бизнесмен ще прави частно летище до Кондофрей

Бизнесмен ще прави частно летище до Кондофрей

В ГВА е внесен за одобрение генерален план за превръщане на летателна площадка в аеропорт Собствениците на летателната площадка при радомирското село Кондофрей имат намерение да я разширят до частно летище. За това инвестиционно намерение съобщи министърът на транспорта Росен Желязков. Изявлението му бе по повод реакцията на лидера на БСП

“Самсунг” приключи сделката за соларните си централи  у нас

“Самсунг” приключи сделката за соларните си централи у нас

“Самсунг Си енд Ти корпорейшън” е приключила на 7 януари продажбата на шестте соларни парка от 43 мегавата в България. Те вече са собственост на чешката “Портанеро инвест” и люксембургското подразделение на геманската “КейГал И Ес Пи Еф 4 холдинг”. Цената не е обявена, но това е най-голямата сделка с продажба на соларни паркове в България от 2012

74% от шведските  фирми у нас планират  разширение на бизнеса

74% от шведските фирми у нас планират разширение на бизнеса

74% от шведските фирми, работещи в България, планират да разширят бизнеса си тук през следващите 3 години, като 60% от онези сред тях, които имат производствени бази тук, възнамеряват да инвестират още в тях. Това гласят резултатите от проучване сред шведския бизнес, представено в четвъртък вечерта на неформална сбирка в столичен клуб по повод

НАП: Хазната губи над 1 млрд. лева годишно заради фалшиви касови бележки

НАП: Хазната губи над 1 млрд. лева годишно заради фалшиви касови бележки

Държавната хазна губи над един милиард лева годишно заради укриване на обороти чрез фалшиви касови бележки, заяви за БНР  говорителят на Националната агенция за приходите Росен Бъчваров. По думите му, ако компаниите започнат подготовка за подмяна на касови апарати през януари, няма да имат проблем да изпълнят изискването на закона до края на март.

Тунел за 4,6 милиарда долара , който минава по дъното на морето, откриха в Хонконг (Видео)

Тунел за 4,6 милиарда долара , който минава по дъното на морето, откриха в Хонконг (Видео)

Нов автомобилен тунел на стойност 4,6 милиарда долара бе открит днес в центъра на Хонконг, предаде ТАСС, цитирана от БТА. Според съобщение на местните власти осъществяването на инфраструктурния проект е отнело десет години. Тунелът с дължина 3,7 км преминава по северния бряг на остров Хонконг, а отчасти и по дъното на морето.

26-има имат толкова пари, колкото половината най-бедно население в света

26-има имат толкова пари, колкото половината най-бедно население в света

Концентрацията на богатството се е увеличила още повече през 2018 година и 26-имата милиардери вече притежават толкова пари, колкото и половината най-бедно население в света. Това се посочва в доклад на неправителствената организация Оксфам, цитиран от АФП, съобщава БТА. Оксфам призовава държавните да облагат най-богатите хора.

Влог и в банков клон извън ЕС със защита до 100 000 евро

Влог и в банков клон извън ЕС със защита до 100 000 евро

Предложението ще бъде в закона за банковата несъстоятелност Вземания по влогове на физически лица, както и такива на малки и средни фирми, които са направени в клон на банка извън ЕС, да са защитени до 100 хил. евро. Предложението е записано в проект за промени на Закона за банковата несъстоятелност, който е обявен за обществено обсъждане.

Решение на Съда на ЕС отваря вратичка България да иска край на арбитражите

Решение на Съда на ЕС отваря вратичка България да иска край на арбитражите

Заведени дела има от няколко енергийни компании, исковете са за над 1 млрд. лева 22 държави от ЕС, сред които България и Чехия, излязоха с декларация, с която заявяват, че ще бъдат прекратени арбитражните дела, заведени по силата на споразумения за защита на инвестициите. Документът е публикуван в четвъртък,

Иван Гешев: "Дунарит" да се продаде и да се обезщетят вложителите в КТБ

Иван Гешев: "Дунарит" да се продаде и да се обезщетят вложителите в КТБ

Бизнесменът Емилиян Гебрев изпратил есемес до премиера Бойко Борисов, за да му каже, че напрежението ескалира и става много неприятно. Той едва удържал работниците от “Дунарит”, които искали да протестират пред Министерския съвет. Гебрев съобщи това в петък пред Националнат аследствена служба, където беше призован за получи новите си обвинения за

Данъчни под прикритие дават къща под наем  за биткойни, хващат укриване на доходи

Данъчни под прикритие дават къща под наем за биткойни, хващат укриване на доходи

Подозират фиктивни кражби, за да се крият данъци  Над 20 борси у нас само за виртуалните валути И при сделките с тях вече имало лица бушони 100-тина нашенци играят на световни платформи Криптомашини за добив се предлагат и на лизинг “Играчи под прикритие” от специален отдел за електронен одит на НАП играят на електронните борси за търговия

Най-коментирани

Вицепремиера Томислав Дончев ще открие Българо-македонски бизнес форум в Скопие

Вицепремиера Томислав Дончев ще открие Българо-македонски бизнес форум в Скопие

Заместник министър-председателят Томислав Дончев и вицепремиерът по икономическите въпроси на Република Македония Кочо Ангюшев ще открият Българо-македонски бизнес форум утре, 17 януари, в Скопие, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Представители на над 50 български компании в сферата на минно-добивната индустрия, строителството,

НАП: Хазната губи над 1 млрд. лева годишно заради фалшиви касови бележки

НАП: Хазната губи над 1 млрд. лева годишно заради фалшиви касови бележки

Държавната хазна губи над един милиард лева годишно заради укриване на обороти чрез фалшиви касови бележки, заяви за БНР  говорителят на Националната агенция за приходите Росен Бъчваров. По думите му, ако компаниите започнат подготовка за подмяна на касови апарати през януари, няма да имат проблем да изпълнят изискването на закона до края на март.

Томислав Дончев: Трябва да продължим да развиваме двустранните отношения с Република Македония (Снимки)

Томислав Дончев: Трябва да продължим да развиваме двустранните отношения с Република Македония (Снимки)

Над 100 български и македонски компании участваха в бизнес форум в Скопие Отношенията между България и Република Македония имат сериозен потенциал за развитие в контекста на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, но трябва да го разгърнем и развием допълнително в икономически план,

Държавата прави фонд за “спящи” акции, след 5 г. ще ги национализират, ако хората не ги потърсят

Държавата прави фонд за “спящи” акции, след 5 г. ще ги национализират, ако хората не ги потърсят

Бонове за 2 милиарда лева могат да носят доход на притежателите си, обясни изпълнителният директор на Българската фондова борса Васил Големански Финансовото министерство обяви намерението си да събуди т.нар. “спящи”" акции от масовата приватизация. Това е записано в обявената от финансовия министър Владислав Горанов за обществено обсъждане

“Спящите акции” втора серия

“Спящите акции” втора серия

Държавата прави нов опит да ги раздвижи Бонови книжки, собственост на над 2,5 милиона души за 2-3 млрд. лв. да излязат от регистрите на Централния депозитар, да започнат да носят доход на притежателите си и да раздвижат капиталовия пазар. Това е идеята, записана в Концепция за личните сметки, която финансовото министерство обяви за обществено

Иван Гешев: "Дунарит" да се продаде и да се обезщетят вложителите в КТБ

Иван Гешев: "Дунарит" да се продаде и да се обезщетят вложителите в КТБ

Бизнесменът Емилиян Гебрев изпратил есемес до премиера Бойко Борисов, за да му каже, че напрежението ескалира и става много неприятно. Той едва удържал работниците от “Дунарит”, които искали да протестират пред Министерския съвет. Гебрев съобщи това в петък пред Националнат аследствена служба, където беше призован за получи новите си обвинения за

Аврамова: Ще търсим начини за помощ на хората, които не могат да си плащат водата

Аврамова: Ще търсим начини за помощ на хората, които не могат да си плащат водата

Министърът на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова съобщи по време на парламентарния контрол, че МРРБ е отворено за диалог, чрез който да се намерят начини за подкрепа на социални групи, които нямат възможност да платят цена на питейната вода. По темата вече са водени разговори със социалното министерство, допълни тя.

2019 г.: БНБ ще отпечата 153 милиона броя банкноти

2019 г.: БНБ ще отпечата 153 милиона броя банкноти

Хартиените пари живеят средно 8 -10 години, при всяка нова емисия защитите са по-високи, а износването по-бавно 153 милиона банкноти с пет различни номинала ще емитира тази година БНБ. За отпечатването им централната банка е заделила в бюджета си близо 18 млн. лв. Количеството на новоотпечатаните хартиени пари е с 82% повече спрямо 2018 г.

Първият опит за пълнене на тръбата с газ от “Турски поток” не успя - намаляват цената за резервиране за 20 г.

Първият опит за пълнене на тръбата с газ от “Турски поток” не успя - намаляват цената за резервиране за 20 г.

Трите обвързващи оферти не покриват нужните 2,76 млрд. лв. за строителство на новите тръби “Булгартрансгаз” намали цената за резервиране на 90% от капацитета на газопроводите, по които ще се транспортира газът от “Турски поток”, след като първата фаза от пазарния тест с обвързащи оферти не завърши с успех.

Нови трудови договори иска бизнесът - освен заплатата да пише колко струва всеки работник (Обзор)

Нови трудови договори иска бизнесът - освен заплатата да пише колко струва всеки работник (Обзор)

Осигуровките - поравно вместо 60/40 НОИ да плаща и първите 3 дни болнични Нов тип трудови договори ще поиска бизнесът от държавата. Това стана ясно в сряда, когато четирите големи работодателски организации - КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП, обявиха приоритетите си за 2019 г. Идеята е във всеки договор да се вписват две числа - общият разход за труд и

Първият опит за пълнене на тръбата с газ от “Турски поток” не успя - намаляват цената за резервиране за 20 г.

Първият опит за пълнене на тръбата с газ от “Турски поток” не успя - намаляват цената за резервиране за 20 г.

Трите обвързващи оферти не покриват нужните 2,76 млрд. лв. за строителство на новите тръби “Булгартрансгаз” намали цената за резервиране на 90% от капацитета на газопроводите, по които ще се транспортира газът от “Турски поток”, след като първата фаза от пазарния тест с обвързащи оферти не завърши с успех.

Нови трудови договори иска бизнесът - освен заплатата да пише колко струва всеки работник (Обзор)

Нови трудови договори иска бизнесът - освен заплатата да пише колко струва всеки работник (Обзор)

Осигуровките - поравно вместо 60/40 НОИ да плаща и първите 3 дни болнични Нов тип трудови договори ще поиска бизнесът от държавата. Това стана ясно в сряда, когато четирите големи работодателски организации - КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП, обявиха приоритетите си за 2019 г. Идеята е във всеки договор да се вписват две числа - общият разход за труд и

Министър Караниколов: Сигурен съм, че инвестициите в България не падат

Министър Караниколов: Сигурен съм, че инвестициите в България не падат

Противно на публикуваните от БНБ данни, преките чуждестранни инвестиции в България не спадат, а даже има ръст. Това е мнението на икономическия министър Емил Караниколов. В студиото на „Лице в лице” по bTV, той подчерта, че централната банка представя прогнозни данни, които подлежат на 15-месечна корекция.

Стилиян Кротнев, директор в МВР, вероятно ще оглави АПИ

Стилиян Кротнев, директор в МВР, вероятно ще оглави АПИ

Стилиян Кротнев, директор на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” в МВР, най-вероятно ще оглави Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), потвърдиха пред "24 часа" източници от правителството. Предишният председател на УС на АПИ Светослав Глосов подаде оставка заради гафовете с електронните винетки.

"Мерцедес" и "БМВ" може да се обединят?

"Мерцедес" и "БМВ" може да се обединят?

Автомобилните гиганти "Мерцедес" и "БМВ" може да обединят усилията си около разработката на следващо поколение коли между "БМВ" 1 и "Мерцедес" А-клас. Това ще бъде само част от едно по-широко сътрудничество, което ще включва и технологията за самоуправляващи се автомобили, твърди германското издание Handelsblatt, цитирано от Automotive News Europe.

„Български морски флот" очакват още 3 кораба през 2018 г.

„Български морски флот" очакват още 3 кораба през 2018 г.

„Български морски флот" очакват през тази година да получат три 45 хиляди тонни кораба. Това съобщи собственикът на морския флот Кирил Домусчиев в социалната мрежа Фейсбук, след като БМФ получи кораба „Рожен“ в Нантонг, Китай : "Поредната нова придобивка, Приятели! Освен "Рожен" тази година чакаме да получим от корабостроителницата още три 45

Война на кафетата в Китай

Война на кафетата в Китай

Starbucks влезе в Китай преди 20 години с обещанието да отваря в страната едно кафене на всеки 15 часа. Смел местен конкурент, Luckin Coffee, днес иска да детронира американската компания като открива едно . . . на всеки три часа и половина. Динамиката на стартъпа успя да привлече потребители с неговите многобройни купони за намаления.

Работодателите искат нов тип трудови договори

Работодателите искат нов тип трудови договори

Работодателските организации настояват осигурителните вноски да бъдат разпределяни поравно между работодатели и работници. Според бизнеса това няма да се отрази на заплатите, защото ще бъде компенсирано от увеличение на трудовите възнаграждения, предава БНР. За целта, с промени в Трудовия кодекс, може да бъдат въведени нов тип трудови договори,

Министерството на правосъдието: Да не се дава българско гражданство за инвестиции

Министерството на правосъдието: Да не се дава българско гражданство за инвестиции

Проектът за промени на Закона за българското гражданство ще бъде обсъден на 30 януари т.г. от Съвета за развитие към Министерски съвет и ще бъде публикуван за обществено обсъждане. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието. Част от мерките предвидени в законопроекта предвиждат да отпадне възможността за получаване на българско

Доларът е близо до триседмичен връх след понижаването на прогнозите на Международния валутен фонд

Доларът е близо до триседмичен връх след понижаването на прогнозите на Международния валутен фонд

Доларът се задържа близо до триседмичен връх във вторник, след като инвеститорите потърсиха относителната сигурност на американската валута на фона на понижената от Международния валутен фонд прогноза за световната икономика през 2019 и 2020 г., съобщава Ройтерс. В края на 2018 г. доларът беше възприеман като актив,