Разходите за труд в България са 5,5 пъти по-малки от средните за Европа

  • 0
authorАвтор: 24 часа онлайн

Разходите за труд в България са 5,5 пъти по-малки от средните за Европа

Бисер Петков СНИМКА: Архив

През 2017 г. Брутният вътрешен продукт на България нарасна с 3,6% в реално изражение. В номинално изражение БВП на страната достигна 98 631 млн. лв., което представлява нарастване от 4,8% спрямо 2016 г. Брутната добавена стойност през 2017 г. нарасна с 3,7% при ръст от 3,4% за 2016 г. Това заявява социалният министър Бисер Петков в отговор на депутатско питане за производителността на труда и разходите за труд в България и в другите държави - членки на Европейския съюз, предаде БГНЕС.

През 2017 г. броят на заетите (ЕСС 2010) отбеляза най-високият си темп на нарастване от 1,8% в периода на след кризисното възстановяване на заетостта при среден растеж от 0,4% през 2014-2016 г. Благоприятните развития на пазара на труда са съчетани с ускорено нарастване на доходите от труд. Водещо значение за нарастването на доходите през 2017 г. има частният сектор, където средната работна заплата отчете номинално повишение от 12,7%, подчертава министърът.

Динамиката на показателя в обществения сектор също се ускори до 9,2% и допринесе за нарастването на доходите от труд общо в икономиката (11,8%). Влиянието на БВП върху работната заплата се определя от разпределението на новосъздадения продукт в предприятията, т.е. каква част от БВП или брутната добавена стойност (БДС) се разпределя за заплати и осигуровки. Данните за относителния дял на компенсациите на наетите (работна заплата и социално осигуряване) в БВП през последните години показват една обща тенденция на увеличаване. Това означава, че работниците получават все по-голяма част от новосъздадения продукт, което от своя страна засилва връзката между заплати и икономически растеж.

За периода 2007-2017 г. в рамките на ЕС28 делът на компенсациите на наетите от БВП нараства най-много в България с 10,9 п.п. от 32,2% през 2007 г. до 43,1% през 2017 г. Средно за ЕС28 този дял е 46,5% през 2007г., нараства с 0,9 п.п. и през 2017 г. е 47,4%. Положителните развития на пазара на труда продължават и през първите месеци на 2018 г., като очакванията остават благоприятни. Подобрение е регистрирано при оценките на потребителите за по-нататъшното намаление на безработицата, а така също и при очакванията на бизнеса за динамиката на наетите, което бе характерно както за индустрията и строителството, така и за услугите. За цялата 2018 г. очакваният растеж на заетите възлиза на 0,6% след значителното повишение от 1,8% за 2017 година, добавя още Петков.

Той уточнява, че положително влияние се очаква и от индустрията по линия на създаването на работни места в промишлеността и повишаването на икономическата активност в строителството. Коефициентът на безработица се очаква да се понижи до 5,9% през 2018 г., а участието на населението в работната сила ще нарасне по-бавно спрямо година по-рано поради постепенното свиване на свободния трудов резерв, който би могъл да задоволи търсенето на труд. В периода 2019-2021 г. темпът на нарастване на компенсацията на един нает слабо ще се забави до 6,6% средногодишно, успоредно с очакванията за по-бавно нарастване на заетостта и отслабване на приноса от повишението на осигуровките.

В рамките на прогнозния период динамиката на доходите ще надхвърли тази на производителността и ще обуслови нарастването на номиналните разходи за труд на единица продукция със средногодишен темп от около 3,2%. Производителността на труда ще следва възходяща динамика, като реалният темп на растеж на показателя е оценен на 3,5% средногодишно. Отчетеното забавяне през 2017 г. се обуславя от значителния спад на показателя в сектор селско стопанство и не би следвало да окаже ограничаващ ефект върху потенциала за растеж на икономиката в средносрочен план. По данни на Евростат към 23 април 2018 г. е налична информация за средната производителност на труда за 2016 г. за страните - членки и средно за ЕС (елиминирана е разликата в ценовите равнища между страните).

По данни на Евростат за 2016 г. е измерена производителност на труда в интервала от 45% до 190 % от ЕС-28. През 2016 г. производителността на труда в България е най-ниска- 45,4% при ЕС-28=100%, най-висока е производителността в Ирландия - 190,2%. Производителността на труда в България е над два пъти по-ниска от средната за ЕС28. По данни на Евростат през 2017 г. средно за ЕС-28 производителността на труда нараства с 0,8% спрямо 2016 г. През 2017 г. най-голям е ръстът на производителността на труда в Ирландия -5,8% спрямо 2016 г. Най-малък с отрицателна стойност е ръстът на производителността в Люксембург (-1,0%).

В България производителността на труда през 2017 г. нараства с 1,7% спрямо 2016 г., два пъти по-висок ръст спрямо ръста средно за ЕС-28 (0,8%). България се нарежда на 10-то място по увеличение на производителността на труда сред страните членки на ЕС, информира министърът. По данни на Евростат през 2017 г. разходите за труд на час средно за ЕС-28 възлизат на 26,8 евро, най-ниски те са в България - 4,9 евро на час, а най-високи са в Дания - 42,5 евро на час. Разходите за труд в България са почти 5,5 пъти по-малки от средните разходи в ЕС. Средно за ЕС-28 разходите за труд през 2017 г. нарастват с 2,3%, разходите за заплати нарастват с 2,4%, разходите за социални и здравни осигуровки с 2,1%. През 2017 г. най-много нарастват разходите за труд в Румъния - 15,0%, най-малък е ръстът (с отрицателен знак) във Великобритания - 4,1%.

В България разходите за труд през 2017 г. нарастват с 12,0% - на второ място след Румъния. Съответно най-много нарастват разходите за заплати в Румъния - 15,1%, а във Великобритания разходите за заплати намаляват с 4,5%. През 2017 г. разходите за заплати формират 75,7% от разходите за труд средно за ЕС-28, най-нисък е този дял във Франция (67,2%), най-висок е в Малта (93,5%). В България разходите за заплати нарастват с 11,8 % - на трето място след Румъния (15,1%) и Унгария (13,5%) . Двуцифрен ръст отбелязват и разходите за социални и здравни осигуровки, те нарастват с 12,7%. Най-висок е ръстът на тези разходи в Румъния - 14,9%, намаление с 9,1% се отчита в Люксембург.

Евростат не предоставя информация за усреднена за ЕС минималната работна заплата поради различният обхват на законоустановените минимални работни заплати. През 2017 г. 22 от 28-те държави-членки прилагат общо задължителни законоустановени минимални работни заплати. В Кипър съществува законоустановена минимална работна заплата, но тя е ограничена само до определени професии. В останалите пет държави-членки на ЕС (Австрия, Дания, Финландия, Италия и Швеция), макар да не съществува национална минимална работна заплата, тя се определя в отраслови колективни договори, допълва министър Петков.

Той подчертава още, че през 2017 г. минималната работна заплата в ЕС варира от 235,20 евро в България до 1 998,59 евро в Люксембург. Нивото на законово установените минимални заплати варира значително между държавите-членки на ЕС. При новите държави-членки (НДЧ) има като цяло по-ниско ниво на минимална работна заплата от страните от ЕС-15 и се наблюдава сближаване на номиналните и реалните нива. Въпреки това, има още какво да се желае - най-ниската минимална работна заплата в ЕС - в България е около 8,5 пъти по-ниска, отколкото минималната работна заплата на Люксембург, която е най-високата в ЕС.

От началото на членството на България в ЕС минималната работна заплата в България е най-ниската в съюза и в областта на минималната работна заплата се води политика за догонващо нарастване, спрямо страните от ЕС. От 22-те държави, обект на настоящото проучване, в 18 (19) от тях се наблюдава растеж в законоустановения размер на минималната работна заплата в периода 1 януари 2017 г. - 1 януари 2018 г. в реално (номинално) изражение. Темпът на нарастване на равнището на номиналната и реалната работната заплата за 12-те месеца до януари 2018 г. е най-висок в държавите с ниски нива на минималните заплати.

От 1 януари 2018 г. минималната работна заплата в България е 510 лв., ръст от 10,9 % спрямо 2017 г. Най-ниска е средната месечна работна заплата в България (420 евро), най-висока е в Люксембург (3 913 евро) при средно за ЕС-28 (2 278 евро). През 2014 г. средната месечна работна заплата в България е 18,4% от средната за ЕС-28. В съответствие с благоприятната икономическа ситуация, устойчивият ръст на икономиката и заетостта през 2017 г. по данни на НСИ, средната работна заплата /СРЗ/ за първи път след 2009 г. отбеляза двуцифрен ръст.

Общо за страната СРЗ е 1 060 лв., нараства с 11,8 на сто номинално, в сравнение с 2016 г., когато е отчетена СРЗ от 948 лв. В обществения сектор е отчетена СРЗ от 1 072 лв., спрямо 2016 г. нараства номинално с 9,2 на сто, реалният ръст на заплатите в обществения сектор е 7,0 на сто. Като израз на добрите икономически условия и устойчивост на икономиката ръстът на средната работна заплата в частния сектор надвишава ръстът в обществения сектор като достига 1 057 лв. за 2017 г., спрямо 2016 г. нараства с 12,7 на сто, се казва още в писмения отговор на министъра.

Споделете

CAPTCHA изображение

Най-четени

Вноска до 580 лв. годишно осигурява лечение и за 1 милион евро

Вноска до 580 лв. годишно осигурява лечение и за 1 милион евро

Застраховки покриват и разходи за адвокат, ако има дело за причинени щети От 20 до 120 лв., инвестирани в здравна застраховка, могат да спестят много нерви и пари на хората, които пътуват в чужбина. В най-общия случай полиците гарантират 100 000 лв. разходи за лечение, ако се наложи кратък болничен престой.

Катар обеща на Турция преки инвестиции за 15 милиарда долара

Катар обеща на Турция преки инвестиции за 15 милиарда долара

Властите на Катар имат намерение да инвестират в икономиката на Турция 15 милиарда долара, съобщи днес източник от турското президентство, цитиран от БТА. Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган и емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани разговаряха днес в президентския дворец в Анкара. Двамата обсъдиха двустранните отношения и регионални

28 родни мандри правят сирене с палмово масло

28 родни мандри правят сирене с палмово масло

Продажба на имитиращи продукти ще е невъзможна, ако не са пакетирани 28 от общо 258 млекопреработвателни предприятия в България произвеждат имитиращи продукти. Това става ясно от регистъра на предприятията, произвеждащи храни от животински произход. В списъка на млекопреработвателните предприятия,

Пари от “Олимпик” ще се вземат след  години, когато мине фалитът на застрахователя

Пари от “Олимпик” ще се вземат след години, когато мине фалитът на застрахователя

Ликвидаторът ще обяви кога да се предявят исканията за неизплатени обезщетения Хората, които имат да получават остатък от платени застраховки на “Олимпик” или обезщетения, вероятно ще трябва да почакат години, за да си вземат парите. Това коментираха експерти, след като от Комисията за финансов надзор заявиха, че лицата,

Българските банки предупредени да се чистят от турски активи

Българските банки предупредени да се чистят от турски активи

Лирата възстанови част от позициите си във вторник, поскъпна с 4% Българските банки максимално бързо да излязат от инвестициите си в турски активи - акции, облигации и други. Това им е препоръчала БНБ, научи “24 часа”. От централната банка заявиха, че не коментират политиката си, като не потвърдиха, но и не отрекоха, че има такава препоръка.

Скачат продажбите на мобилни телефони без интернет

Скачат продажбите на мобилни телефони без интернет

За първи път напоследък продажбите на мобилни телефони, чиито функции са ограничени само до приемане и отправяне на позвъняване, са се увеличили през миналата година с 5%, съобщи телевизия Скай нюз, цитирана от БГНЕС. От своя страна ръстът в продажбите на смартфоните, които позволяват безбройните услуги на интернет, е с ниските 2%.

Утре започва строителството на още 16 км от „Хемус“ между Буховци и Белокопитово

Утре започва строителството на още 16 км от „Хемус“ между Буховци и Белокопитово

Утре започва строителството на 16,3 км от автомагистрала „Хемус“ между Буховци и Белокопитово, съобщиха от пресцентъра на регионалното министерство. Проектът ще се изпълнява изцяло със средства от републиканския бюджет. На първата копка ще присъстват министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков,

Спряха излъчването на телевизия Би Ай Ти. Екипът с отворено писмо до Борисов

Спряха излъчването на телевизия Би Ай Ти. Екипът с отворено писмо до Борисов

Журналисти от телевизия Би Ай Ти изпратиха отворено писмо до премиера Бойко Борисов, Цвета Караянчева, омбудсмана Мая Манолова, президентът Румен Радев, Сотир Цацаров, както и до медиите, в което съобщават, че след продажбата на телевизията в началото на годината новият собственик е спрял всички предавания.

Бившето Сержантско училище в Горна Оряховица става индустриален парк

Бившето Сержантско училище в Горна Оряховица става индустриален парк

Местен предприемач купи бившето Сержантско училище в Горна Оряховица и ще развива нова индустриална зона. Продажбата на пустеещия от десетилетия терен приключи успешно в края на миналия месец, след като над две години НАП се опитва да продаде имота, за да осребри задълженията на собственика му ДП "Транспортно строителство и възстановяване".

Собственикът на фалиралия "Олимпик" има още 19 фирми

Собственикът на фалиралия "Олимпик" има още 19 фирми

Едноличният собственик на фалиралата кипърска застрахователна компания “Олимпик”, която остави близо 200 хил. шофьори без “Гражданска отговорност” у нас, е Диего Гонзалес Алонсо. Той е свързан с 19 компании, в които заема 33 поста. В 8 от дружествата Алонсо има по няколко длъжности, сочат испански търговски сайтове.

Най-коментирани

БДЖ пусна в АОП поръчка за 42 нови мотриси за 675 млн. лв

БДЖ пусна в АОП поръчка за 42 нови мотриси за 675 млн. лв

"БДЖ-Пътнически превози" ще купи 42 нови мотрисни влака, а прогнозите са доставката и поддръжката на машините да излезе 675 млн. лв. без ДДС. Днес дружеството пусна поръчката, става ясно от сайта на Агенцията за обществени поръчки (АОП). Оферти ще се приемат до 12 октомври.                                 

Японски вестник: Въпреки забраната на ООН КНДР продължава да прави бизнес с други страни

Японски вестник: Въпреки забраната на ООН КНДР продължава да прави бизнес с други страни

Въпреки забраните, наложени й в съответствие със санкциите, наложени от Съвета за сигурност на ООН, Северна Корея продължава да прави бизнес с други страни, като при това е създала около 250 смесени дружества с Китай и Русия. Това съобщи днес японският вестник "Санкей", позовавайки се на междинния отчет на комитета,

417 млн. лв. за градско развитие и стартъпи от Фонд на фондовете

417 млн. лв. за градско развитие и стартъпи от Фонд на фондовете

417 млн. лв. предоставя Фонд на фондовете за инвестиции в градско развитие и развиване на стартиращи компании. Това обяви изпълнителният директор на фонда Светослава Георгиева на пресконференция. Тя посочи, че са приключили 2 ключови процедури и обяви финансовите посредници, които ще управляват средствата по двата фонда.

Бившето Сержантско училище в Горна Оряховица става индустриален парк

Бившето Сержантско училище в Горна Оряховица става индустриален парк

Местен предприемач купи бившето Сержантско училище в Горна Оряховица и ще развива нова индустриална зона. Продажбата на пустеещия от десетилетия терен приключи успешно в края на миналия месец, след като над две години НАП се опитва да продаде имота, за да осребри задълженията на собственика му ДП "Транспортно строителство и възстановяване".

Над шест милиона руски туристи се очаква да посетят тази година Турция

Над шест милиона руски туристи се очаква да посетят тази година Турция

Над шест милиона руски туристи се очаква да посетят тази година Турция, заяви турският министър на културата и туризма Мехмет Ерсой, цитиран от в. "Дейли Сабах" и БТА. През първите шест месеца на 2018 г. е отчетено увеличение с 50 процента на броя на руските туристи в Турция. Руските граждани предпочитат главно средиземноморския регион на Турция,

Катар обеща на Турция преки инвестиции за 15 милиарда долара

Катар обеща на Турция преки инвестиции за 15 милиарда долара

Властите на Катар имат намерение да инвестират в икономиката на Турция 15 милиарда долара, съобщи днес източник от турското президентство, цитиран от БТА. Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган и емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани разговаряха днес в президентския дворец в Анкара. Двамата обсъдиха двустранните отношения и регионални

Близо 175 000 молдовци посетили България през последната година

Близо 175 000 молдовци посетили България през последната година

Близо 175 000 са молдовските граждани, посетили България през последната една година. В университетите в Бургас учат десетки студенти от Молдова. Това каза днес в Бургас посланикът на Република Молдова у нас Щефан Горда, цитиран от БТА. Той се срещна с кмета на морския град Димитър Николов, с когото обсъдиха възможността за откриване на почетно

Нанков: България и Румъния имат нужда от повече мостове на река Дунав

Нанков: България и Румъния имат нужда от повече мостове на река Дунав

Българската и румънската страна имат нужда от повече мостове на река Дунав, каза министър Николай Нанков, цитиран от БТА. Той подчерта, че на базата на реалните трафик данни и на предстоящото изграждане на магистралата Русе - Велико Търново ще е нужна бърза връзка с транспортен коридор номер девет, и това ще бъде изграждането на втори мост до Русе.

"Вашингтон пост": Кризата с турската лира буди страхове от глобална финансова криза

"Вашингтон пост": Кризата с турската лира буди страхове от глобална финансова криза

Кризата с турската лира предизвика вълнения на световните валутни пазари, пише в. "Гардиън". Британският ежедневник отбелязва, че аржентинското песо и южноафриканският ранд са станали косвена жертва на спада на курса на турската валута, която е загубила 8 процента от стойността си спрямо долара, предава БТА.

Изгорели дискове спрели Търговския регистър, пускат справки в сряда (обзор)

Изгорели дискове спрели Търговския регистър, пускат справки в сряда (обзор)

Информацията се пази на две места Няколко изгорели харддиска, на които се пази информация от Търговския регистър, го блокираха и 5 дни той бе недостъпен. Аварията, настъпила в петък, вече се отстранява поетапно. Макар да имаше подозрения за хакерска атака, източници на “24 часа” бяха категорични, че няма външна намеса, а причината е претоварване.

Меркел не вижда спешна необходимост от финансова помощ за Турция

Меркел не вижда спешна необходимост от финансова помощ за Турция

Германският канцлер Ангела Меркел е заявила на заседание на партията си Християндемократически съюз (ХДС), че не вижда спешна необходимост да предлага финансова помощ на Турция за облекчаване на турската валутна криза. Това съобщи днес генералният секретар на ХДС Анегрет Крамп-Каренбауер, цитирана от Ройтерс.

След гръцкия кошмар еврозоната е изправена пред нови изпитания

След гръцкия кошмар еврозоната е изправена пред нови изпитания

Еврозоната се измъкна от тресавището на гръцкия дълг, но остава уязвима, твърдят икономисти, изразявайки безпокойства най-вече за ситуацията в Италия, предаде Франс прес. След няколко години дълбока рецесия и три спасителни програми, Атина днес официално напуска опеката на кредиторите си - еврозоната и Международния валутен фонд (МВФ) - и отново

17 съоръжения по магистралите трябва да се ремонтират

17 съоръжения по магистралите трябва да се ремонтират

Има общо 17 съоръжения в лошо експлотационно състояние по автомагистралите "Тракия" и "Хемус". Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков след срещата с премиера Бойко Борисов в Министерския съвет. Миналата година ремонтирахме 7 съоръжения по двете магистралите, тази година от тези 17 ремонтираме 5,

Горанов: Агайн трябва да освободи поста си в КФН

Горанов: Агайн трябва да освободи поста си в КФН

Правителството смята, че Ралица Агайн трябва да освободи поста си като зам-председател на Комисията за финансов надзор. Това заяви финансовият министър след среща с премиера Бойко Борисов, шефът на регулатора Карина Караиванова и ДАНС за ситуацията с фалиралата кипърска компания Олимпик. Отнемането на лиценза остави близо 200 000 българи без

Китай публикува насоки за борбата с бедността до 2020 година

Китай публикува насоки за борбата с бедността до 2020 година

В неделя Китай публикува насоки за борбата с бедността през следващите три години, чиято цел е тя да бъде изкоренена до 2020 г., предава bulgarian.cri.cn. През следващите три години ще бъде трудно още 30 милиона души да бъдат спасени от бедността, се казва в ръководството, издадено от ЦК на ККП и Държавния съвет.

28 родни мандри правят сирене с палмово масло

28 родни мандри правят сирене с палмово масло

Продажба на имитиращи продукти ще е невъзможна, ако не са пакетирани 28 от общо 258 млекопреработвателни предприятия в България произвеждат имитиращи продукти. Това става ясно от регистъра на предприятията, произвеждащи храни от животински произход. В списъка на млекопреработвателните предприятия,

Собственикът на фалиралия "Олимпик" има още 19 фирми

Собственикът на фалиралия "Олимпик" има още 19 фирми

Едноличният собственик на фалиралата кипърска застрахователна компания “Олимпик”, която остави близо 200 хил. шофьори без “Гражданска отговорност” у нас, е Диего Гонзалес Алонсо. Той е свързан с 19 компании, в които заема 33 поста. В 8 от дружествата Алонсо има по няколко длъжности, сочат испански търговски сайтове.

Месото в България евтино, само в Полша плащат по-малко

Месото в България евтино, само в Полша плащат по-малко

Месото в България е на второ място в ЕС по най-ниска цена, показват данни на Евростат за цените през 2017 г. Полша е страната в ЕС, където може да се намери най-евтино месо. По принцип там храната е с около 43% по-ниска от средната за ЕС. Българите са можели да си направят барбекю с месо, което е с 42% под средното за Европейския съюз,

Всички мостове в Благоевградско са за ремонт

Всички мостове в Благоевградско са за ремонт

Мостовете в Благоевградска област са за ремонт, но той не е спешен, обясниха от АПИ. „Това не означава, че мостовете са опасни, просто се нуждаят от ремонт, като проблемът е предимно в плочите на съоръженията”, каза специалист на Пътната агенция. Прегледът на съоръженията бе нареден от премиера Бойко Борисов след трагедията с виадукта „Моранди” в

Спадът на турската лира спрямо долара и еврото - златна мина за търговците в Одрин

Спадът на турската лира спрямо долара и еврото - златна мина за търговците в Одрин

Високите курсове на долара и еврото на турските финансови пазари поради спада на турската лира от последните дни се превърнаха в предимство за търговците в Одрин. Клиенти от България и Гърция тези дни буквално заливат магазините и пазарите в граничния град. Високият курс на българския лев спрямо еврото /днес един лев се обменя за 3.