Новата европейска програма чака одобрение от ЕК

Малки и средни фирми от секторите мехатроника и чисти технологии, ИКТ, биотехнологии и креативни индустрии ще могат да получат близо 3 млрд. лв. по новата европейска програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията” (ПКИП).

Програмата се изпълнява от Министерството на иновациите и растежа, като вече е изпратена за одобрение на ЕК и се очаква да стартира до края на септември (кои ще са първите мерки за бизнеса - виж долу.)

“Новата програма надгражда старата ОПИК. Това е търсена програма от бизнеса и беше много дискутирана с него,

той оказа силно влияние накъде да са насочени инвестициите

Новото е, че ще има огромни средства за иновации. В новия програмен период всички програми трябва да заделят 35% за решаване на проблеми, свързани с климата. Има и задължение да се инвестира в развойна и изследователска иновационна дейност”, разказа за “24 часа” бившата заместник-министърка на иновациите Карина Ангелиева.

ПКИП ще осигури подкрепа най-вече на микро-, малките и средните фирми. Големи компании ще могат да бъдат бенефициенти, ако създават партньорства с малки за разработване и внедряване на нови технологии и иновации.

Бизнесът ще може да използва както безвъзмездна помощ, така и финансови инструменти, като съотношението между тях ще е 50/50. По всяко едно направление ще бъдат осигурени 1/3 грантове, 1/3 финансови инструменти и 1/3 смесено финансиране.

“Бизнесът иска безвъзмездна финансова помощ, но

за първи път тя няма да е 100%,

трябва да има и съфинансиране, иначе няма стимул за предприемчивост. Идеята на финансовите инструменти е да възпитаваме по-голяма отговорност и стратегическо мислене. Предвид, че сега нарастват лихвите, инструментите гарантират заеми от търговски банки в различни области с много по-благоприятни условия. Ние изпробвахме пилотно по програмата за енергийна ефективност съфинансиране от 50% и имаше огромен интерес. Така че и в новата програма ще запазим този процент”, коментира Ангелиева.

Друг нов момент е, че при избирането на бенефициентите

ще се ползват външни оценители,

за да се избегне свързаност и корупция.

Целенасочено ще бъдат подкрепени и стартъпи - чрез грантове, финансови инструменти, рисков капитал, менторство, както и преакселераторски програми. Много важно ще бъде изграждането на връзката им с науката. Това ще бъде заложено и в другата европейска програма, изпълнявана от министерството: “Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна и иновационна екосистема”, която в момента е на обществено обсъждане.

Три са основните приоритета по ПКИП. Първият е иновации и растеж, за която са предвидени над 730 млн. евро. Той се фокусира върху научни изследвания и иновации и въвеждането на модерни технологии. Подкрепени ще са стартиращи компании във високо- или средно- технологични сектори на преработващата промишленост. Приоритет се дава на дейности, свързани с електрически и автономни автомобили, интелигентно здраве, индустриален интернет на нещата, киберсигурност. Малки и средни предприятия ще могат да си сътрудничат с големи, бенефициенти ще са и индустриални паркове.

Втората цел е цифровизация и въвеждане на технологии от индустрия 4.0 в предприятията, киберсигурност и повишаване на дигиталните умения на персонала, а третата - насърчаване на устойчивия растеж и конкурентоспособност. Тук в обхвата попадат и компании от творчестите индустрии и занаятите, семеен бизнес, стартъпи. Ще се оказва и помощ за излизане на международните пазари. Ще могат да кандидатстват и браншови организации, институции и индустриални паркове.

Вторият основен приоритет е насърчаването на кръговата икономика, за което са отделени 460 млн. евро. Тук първата цел е енергийна ефективност и намаляването на емисиите от парникови газове например чрез въвеждане на системи за енергиен мениджмънт, за мониторинг и контрол. За това ще могат да кандидатстват и големи предприятия.

Втората специфична цел е насърчаване на прехода към кръгова икономика - по-ефективно използване в производството на природни ресурси, намаляване на употребата на суровини, повторна употреба, рециклиране, управление на отпадъците, създаване на партньорства между предприятия за кръгова икономика, внедряване на цифрови технологии, разработване и въвеждане на иновативни продукти.

735 млн. лв. тръгват към бизнеса до края на годината

Микро-, малките и средните предприятия в страната ще могат да кандидатстват за над 735 млн. лв. до края на годината. Средствата са по Националния план за възстановяване и устойчивост и по новата ПКИП.

Компаниите вече могат да подават проектите си по първата процедура от плана за възстановяване – “Технологична модернизация”. Тя е с общ бюджет 260 млн. лв. и е насочена предимно към производствените фирми. Кандидатстването е до 21 септември и е изцяло онлайн през системата ИСУН 2020. Между 700 и 1000 компании могат да получат от 35 000 лв. до 700 000 лв. за закупуване на апаратура.

“Целият конкурс беше обсъден с бизнеса. Той е много по-отворен, програмирахме средства както по национални икономически приоритети, така и по регионални. Освен това, по предложение на бизнеса, компаниите ще се конкурират спрямо големината им - не може малко предприятие да се състезава с голямо. Ще изпробваме този принцип и ще преценим дали да го запазим и в следващите конкурси”, коментира Карина Ангелиева.

Още над 3000 фирми ще бъдат подпомогнати със следващите четири процедури по плана за възстановяване и по ПКИП. През септември ще стартира грантова схема за 30,6 млн. лв. за базови ИКТ решения. Мярката е насочена към малки и средни компании от всички сектори без “Селско, горско и рибно стопанство”, “Добивна промишленост”, “Строителство”, “Образование” и “Социална дейност”.

В последното тримесечие на годината ще бъде отворена мярка за 200 млн. лв. за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия отново по плана за възстановяване, като бенефициенти ще са малки и средни предприятия от целия икономически спектър.

Още 118 млн. лв. ще бъдат инвестирани в малки и средни фирми, които са получили знака за качество “Печат за върхови постижения” по конкурсите на Европейския съвет по иновациите. Те ще могат да развиват иновационни дейности като създаване на прототипи и демонстрация на технологии.

Повече научни изследвания и създаване на иновации вътре в самите предприятия ще се финансират с пилотна процедура по ПКИП с бюджет 127 млн. лв. В края на годината по нея ще могат да кандидатстват фирмите от преработваща промишленост.