Топ 11 на бизнесите на прицел:

- Мобилни оператори

- Доставка на ток и цени

- Авиокомпании

- Жп транспорт

- Автобусни превози

- Интернет услуги

- Застрахователи

- Банки

- Хранителни стоки

- Козметика

- Реклами

Граждани, които са пострадали или недоволни от всякакви услуги или са убедени, че са били нарушени правата им, ще подават колективни искове.

Те ще бъдат придвижвани от организации, които защитават правата на потребители, и ще са безплатни. Силно разширен е вече списъкът на бизнесите, които могат да бъдат глобявани заради гнева на населението.

Проектозакон, чиято първа версия представи през юни екипът на предишния вицепремиер и икономически министър Корнелия Нинова, служебното правителство сега го допълва и публикува за обществено обсъждане.

На практика почти всички услуги

вече са обект на колективни искове

От цената на тока, услугите на мобилните оператори, закъснения на полети, загубени багажи, фалити на туристически агенции, нарушения на безопасността на храните и козметиката, през застрахователни полици, ипотечни кредити, банкови такси, та чак до реклами и материали в медиите.

Най-много препратки в проекта има към Закона за енергетиката. Вече с колективни искове ще се обжалват цената на тока, услугите на енергоразпределителните дружества, решенията на КЕВР, топлоснабдяването. Важен детайл е, че доставчиците на ток са задължени да информират своите клиенти, ако сметката им за шестмесечието е нараснала с 50% спрямо миналогодишната. Населението може да пише при всяко съмнение или неяснота при разходите на енергоразпределителните дружества - дали те отиват за премии, когенерация, ВЕИ и т.н.

В проектозакона са изброени казусите, по които могат да се предявяват искове. Те ще подават жалби при увреждане на интереси и неспазване на разпоредбите по законите за защита на потребителите, за предоставяне на цифрово съдържание и услуги и продажба на стоки, за предоставяне на финансови услуги от разстояние, за потребителски и ипотечни кредити. Включени са и законът за електронните съобщения и за дейността на колективните инвестиционни схеми. 

Допустимо е също защита на интересите във връзка с нарушения при безопасност на храните, презгранични плащания, регламенти за козметични продукти, екомаркировка на ЕС, роуминг, дългосрочни инвестиции, достъп до отворен интернет и цени на дребно за комуникации в рамките на Европа.

Включени са и обработване на лични данни, медицински изделия, фондове на паричния пазар, дискриминация въз основа на националност, географски принцип и местопребиваване.

Колективни жалби ще могат да се подават и в

случай, че доставчици на услуги не предоставят

изискваната информация

като общи условия, гаранция след продажба и др., при нарушаване на кодексите на поведение и стандарти за медиите, както и рекламите в тях, при неизпълнение на задълженията при договори, съхраняването на информация от доставчици на електронни услуги. 

Искове могат да се подават и при нарушения при някои точки от Кодекса за застраховане - когато е налице конфликт на интереси при сделки със застраховател, както и във връзка с нарушения при разпространението на продукти и забраната за поставяне на отличителни знаци върху автомобилите или друго имущество, при нарушение на дейността на застрахователните брокери, при некоректно представена информация, както и по правото за едностранно прекратяване на застраховка “Живот”. 

От Закона за платежните услуги и платежните системи са включени случаите, свързани с предоставяне на информация, правата и задълженията, размера на таксите и прехвърлянето на сметки, надзора на банките и дружествата за електронни пари и др. 

Колективните искове ще се завеждат освен от Комисията за защита на потребителите и от други потребителски организации. Техният списък ще определя Министерството на икономиката - те трябва да отговарят на определени критерии - да са извършвали дейност за защита на потребителите през последната година и да не са в несъстоятелност.

Потребителите, които са се включили в иска, нямат право да търсят обезщетение на същото основание и срещу същия търговец с други представители или самостоятелно. 

Иск ще се предявява дори когато нарушението

е преустановено

Ако съдът постанови, че се дължи обезщетение, то може да бъде платено директно от търговеца на всеки потребител, по обща сметка на всички засегнати или по сметка на организацията. Съдът може да постанови и търговецът да преустанови дадена практика.

Ако фирмата, извършила нарушение, не предприеме мерки след решението на съда или не преустанови нередната практика, са предвидени глоби, които могат да достигнат до 70 хил. лв.