Парламентарната икономическа комисия одобри на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, внесен от Министерски съвет на 13 ноември 2023 г.

Законопроектът беше представен от Снежанка Колева, директор на дирекция "Регулация на финансовите пазари" в Министерството на финансите. Със законопроекта се предвиждат две основни групи изменения, като първата е свързана с въвеждането на еврото в България, каза експертът и допълни, че те целят адаптирането на националната правна рамка, регламентираща платежния надзор и предоставянето на платежни услуги, за периода след присъединяването на България към еврозоната. Със законопроекта се постига съответствие с Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (Т ARGET). Предложените промени ще осигурят ефективното прилагане от Българската народна банка на рамката на евросистемата за надзор на електронните платежни инструменти, схеми и споразумения.

Втората група промени е свързана с констатирани празноти и несъответствие и цели прецизиране на правната рамка, като те са свързани с осъществявания платежен надзор, каза експертът.

Предложено е изменение на чл. 120а от закона по отношение на условията и реда за ползване на платежна сметка за основни операции при облекчени условия от страна на потребители, с цел прецизиране на нормативните изисквания, подобряване на ефективността на тяхното прилагане от банките, установени на територията на България, и защита правата на ползвателите на платежни услуги, каза още експертът, цитиран от БТА.

С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предвидени и промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, чиято цел е въвеждане на мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2023/606 по отношение на изискванията, свързани с инвестиционните политики и условията за дейността на европейските фондове за дългосрочни инвестиции, каза експертът.